Inicjatywa powoania Sieci Naukowej Zrwnowaone Systemy Energetyczne Dr

  • Slides: 14
Download presentation
Inicjatywa powołania Sieci Naukowej Zrównoważone Systemy Energetyczne Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy

Inicjatywa powołania Sieci Naukowej Zrównoważone Systemy Energetyczne Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6 PR UE Warszawa [email protected] gov. pl Dr inż. Tomasz Golec Centrum Doskonałości CENERG Instytut Energetyki Warszawa t. [email protected] com. pl 1

Propozycja przebiegu spotkania 1. Przedstawienie propozycji powołania Sieci Naukowej Zrównoważone Systemy Energetyczne 2. Prezentacje

Propozycja przebiegu spotkania 1. Przedstawienie propozycji powołania Sieci Naukowej Zrównoważone Systemy Energetyczne 2. Prezentacje wybranych grup (podsieci) tematycznych: Biomasa - RECEPOL - dyr. Grzegorz Wiśniewski Fotowoltaika - PV-CENTER - dr inż. Stanisław Pietruszko Magazynowanie energii - CEPHOMA - prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk Elektroenergetyka - ELETRIC ENERGY - doc. dr hab. Inż. Jerzy Mukosiej 3. Ukonstytuowanie się podsieci tematycznych - wybór przedstawicieli Podsieci w Komitecie Sterującym 4. Przyjęcie planu dalszych działań Sieci 2

Historia dotychczasowych działań kwiecień-czerwiec 2002 - pierwsza nieudana inicjatywa powołania Sieci Doskonałości Priorytetu 6.

Historia dotychczasowych działań kwiecień-czerwiec 2002 - pierwsza nieudana inicjatywa powołania Sieci Doskonałości Priorytetu 6. 1 10 grudnia 2002 - spotkanie przedstawicieli polskich Centrów Doskonałości Programu Energia 5. PR - powołanie Nieformalnej Grupy Roboczej Priorytetu 6. 1 ZSE grudzień 2002 - ankieta dotycząca m. inicjatywy powołania Sieci Naukowej ZSE - upoważnienie dr inż. Tomasza Golca do przygotowania i złożenia wniosku do KBN w sprawie dotacji dla proponowanej Sieci Naukowej 3

Cele powołania Sieci Naukowej ZSE • • • Konsolidacja potencjału naukowo-badawczego polskich i zagranicznych

Cele powołania Sieci Naukowej ZSE • • • Konsolidacja potencjału naukowo-badawczego polskich i zagranicznych jednostek naukowych w zakresie merytorycznym Sieci Koordynacja badań prowadzonych przez zespoły działające w Sieci unikanie dublowania tematyki (zastępowanie wzajemnej konkurencji - współpracą) Wzajemna informacja o badaniach prowadzonych w poszczególnych dyscyplinach Wymiana usług badawczych, wspólne korzystanie z infrastruktury i aparatury Ułatwienie przystępowania do europejskich programów badawczych, korzystania z funduszy strukturalnych (wynajdowanie nisz tematycznych i sposobów finansowania badań) 4

Sieć Naukowa ZSE Zakres merytoryczny • • • Nowe technologie wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i

Sieć Naukowa ZSE Zakres merytoryczny • • • Nowe technologie wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i użytkowania energii i ich integracja z systemami energetycznymi - w szczególności odnawialne źródła energii Minimalizacja wpływu technologii energetycznych na środowisko naturalne (redukcja emisji zanieczyszczeń) Redukcja kosztów i podnoszenie efektywności technologii energetycznych Nowe metody analizy i modelowania systemów energetycznych Wdrażanie nowych technologii energetycznych w skali masowej 5

Sieć Naukowa ZSE Zasady działania • • Otwartość. Sieć ma charakter otwarty na inne

Sieć Naukowa ZSE Zasady działania • • Otwartość. Sieć ma charakter otwarty na inne zespoły o wysokim poziomie merytorycznym Doskonałość. Uczestnikami Sieci są instytucje i osoby o wysokim poziomie kompetencji w reprezentowanej przez nich dziedzinie Aktywność. Uczestnicy Sieci aktywnie uczestniczą w pracach Sieci i przygotowywaniu i realizacji projektów badawczych Komplementarność. Uczestnicy Sieci unikają wzajemnej konkurencji i dublowania prowadzonych badań 6

Sieć Naukowa ZSE Forma prawna • • • Sieć Naukowa ZSE - stowarzyszenie posiadające

Sieć Naukowa ZSE Forma prawna • • • Sieć Naukowa ZSE - stowarzyszenie posiadające osobowości prawnej Współpracę członków reguluje Statut Sieci Statut może być uzupełniany regulaminami wewnętrznymi Podsieci Tematycznych 7

Sieć Naukowa ZSE Organizacja Sieci • • • Członkami założycielami Sieci są członkowie Nieformalnej

Sieć Naukowa ZSE Organizacja Sieci • • • Członkami założycielami Sieci są członkowie Nieformalnej Grupy Roboczej Priorytetu 6. 1 ZSE grupującej polskie Centra Doskonałości w Programie „Energia” 5. PR oraz inne zespoły realizujące projekty 5. PR Członkami Sieci mogą być zespoły badawcze i wdrożeniowe krajowe i zagraniczne działające w ramach jednostek mających osobowość prawną prowadzące działania zgodne z zakresem merytorycznym Sieci Sieć Naukowa ZSE działa poprzez Podsieci Tematyczne Liczba podsieci może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i aktywności podsieci Jedna jednostka może brać udział w pracach kilku podsieci Program działań Podsieci Tematycznych przygotowywany jest w ramach Podsieci Prace Sieci koordynowane są przez Komitet Sterujący Sieci W skład Komitetu Sterującego wchodzi koordynator Sieci, koordynatorzy Podsieci Tematycznych (wybrani w ramach Podsieci) oraz przedstawiciel KPK 6. PR Przyjmowania nowych członków Sieci dokonuje Komitet Sterujący na wniosek Koordynatorów Podsieci Tematycznych 8

Lista członków Nieformalnej Grupy Roboczej 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lista członków Nieformalnej Grupy Roboczej 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ASPECT CENERG CEPHOMA COMECO CONBIOT CLEANERPAS CME EESEMC ELECTRIC ENERGY ELEKTROWNIA TURÓW ENTRA GETRADEE Know. Mat. Tech IDRES MALET PELINEC PV Center RECEPOL KPK prof. dr hab. Tadeusz Janowski dr inż. Tomasz Golec, prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk, prof. dr hab. Aalicja Jarża, dr inż. Alfred Tramer doc. dr hab. Brunon Grochal dr inż. Jerzy Barglik dr inż. Adam Szeląg doc dr inż. Jerzy Mukosiej Jacek Gadowski prof. Dr hab. Janusz Nieznański dr inż. Krzysztof Siodła prof. Dr hab. Ryszard Kaleńczuk dr inż. Wojciech Suwała prof. dr hab. Inż. Bolesław Mazurek dr hab. Lech M. Grzesiak dr inż. Stanisław M. Pietruszko dr inż. Magdalena Rogulska dr inż. Andrzej Sławiński PL, Lublin IEn, Warszawa PW, Warszawa PCz, Częstochowa ICHPW, Zabrze IMP, Gdańsk PŚ, Katowice PW, Warszawa IEl, Warszawa Bogatynia PG, Gdańsk PP, Poznań Szczecin MEER, Kraków IEl, Wrocław PW, Warszawa EC BREC, Warszawa 9

Sieć Naukowa ZSE Struktura Sieci Biomasa Komisja Europejska KPK KBN Badania socjoekonomiczne Fotowoltaika Eliminacja

Sieć Naukowa ZSE Struktura Sieci Biomasa Komisja Europejska KPK KBN Badania socjoekonomiczne Fotowoltaika Eliminacja CO 2 Energia wiatrowa Komitet sterujący Ogniwa paliwowe Integracja RES Ekobudownictwo Wodór jako nośnik energii Poligeneracja Energia geotermalna Małe energetyka wodna Energia elektryczna Magazynowanie energii Podsieci zapoczątkowane 10

Sieć Naukowa ZSE Zarys programu działania • • • Zebranie deklaracji uczestnictwa członków Sieci

Sieć Naukowa ZSE Zarys programu działania • • • Zebranie deklaracji uczestnictwa członków Sieci Opracowanie i złożenie wniosku do KBN o dofinansowanie Sieci Naukowej ZSE (CENERG - dr inż. Tomasz Golec) Opracowanie i uzgodnienie statutu Sieci i regulaminów działania Podsieci (z wykorzystaniem poczty internetowej) Prowadzenie strony internetowej Sieci w języku polskim i angielskim. Tymczasowo informacje o Sieci na stronie internetowej KPK Współpraca z KPK w zakresie składania wniosków projektowych w konkursie Priorytetu 6. 1. 6. PR i innych form finansowania (fundusze strukturalne i offsetowe) Złożenie w ramach Podsieci wniosków CA (Coordination Actions) Bieżąca informacja o pracach Komitetu Programowego 6. PR Priorytetu 6. 1. w Brukseli oraz merytoryczne wspieranie polskich przedstawicieli w Komitecie Programowym (T. Golec i A. Sławiński) Organizacja cyklicznych seminariów w celu wymiany informacji i doświadczeń uczestników Sieci w zakresie realizowanych przez nich prac naukowo-badawczych Organizacja corocznej tematycznej konferencji naukowej z zakresu innowacyjnych technologii energetycznych z udziałem innych krajowych i europejskich Sieci o zbliżonej tematyce. 11

Sieć Naukowa ZSE Koszty działania Sieci • • Koszty działania Koordynatora Sieci związane z

Sieć Naukowa ZSE Koszty działania Sieci • • Koszty działania Koordynatora Sieci związane z obsługą Sieci, w tym biura koordynacyjnego Koszty działalności Komitetu Sterującego (koszty delegacji na spotkania KS) Koszty udziału członków w pracach Sieci (mało prawdopodobne pokrywanie kosztów delegacji lub udziału w konferencjach Sieci chyba, że pozyskane ze środków UE np. CA) Koszty wspólnych przedsięwzięć Sieci (budżet na realizację zadań) 12

Sieć Naukowa ZSE Źródła finansowania • • • Dotacja KBN przyznawana jednorazowo na okres

Sieć Naukowa ZSE Źródła finansowania • • • Dotacja KBN przyznawana jednorazowo na okres dwóch lat na międzynarodową współpracę w formie sieci naukowej Środki własne członków Sieci Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (projekty 6. PR, opłaty konferencyjne i inne) 13

Sieć Naukowa ZSE Informacje Strona internetowa KPK Dział P 6 A (ENE) Energia http:

Sieć Naukowa ZSE Informacje Strona internetowa KPK Dział P 6 A (ENE) Energia http: //www. 6 pr. pl/n/p/6 a/index. html Dr inż. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6 PR UE Warszawa [email protected] gov. pl Dr inż. Tomasz Golec Centrum Doskonałości CENERG Instytut Energetyki Warszawa t. [email protected] com. pl 14