iniasklaidos teis Reguliavimas baudiamajame kodekse VI Paskaita Pornografija

  • Slides: 29
Download presentation
Žiniasklaidos teisė Reguliavimas baudžiamajame kodekse VI Paskaita

Žiniasklaidos teisė Reguliavimas baudžiamajame kodekse VI Paskaita

Pornografija • Pronografijos apibrėžimas – VIĮ. 2 str. 42. Pornografinio pobūdžio informacija – informacija,

Pornografija • Pronografijos apibrėžimas – VIĮ. 2 str. 42. Pornografinio pobūdžio informacija – informacija, kai atvirai ir detaliai rodomas tikras ar suvaidintas lytinis aktas, lytiniai organai, tuštinimasis, masturbacija arba lytiniai iškrypimai (pedofilija, sadizmas, mazochizmas, zoofilija, nekrofilija ir kt. ), ir tai yra pagrindinis tokios informacijos tikslas.

Pornografija VIĮ. 49 str. Žurnalisitų etikos inspektorius. 9. Inspektorius, priimdamas sprendimą, gali pasitelkti ekspertų

Pornografija VIĮ. 49 str. Žurnalisitų etikos inspektorius. 9. Inspektorius, priimdamas sprendimą, gali pasitelkti ekspertų grupes (ekspertus), kurios teikia išvadas dėl spaudos leidinių, audiovizualinių kūrinių, radijo ir televizijos programų ar atskirų programų, interneto svetainių ar kitų visuomenės informavimo priemonių ir (ar) jų turinio priskyrimo erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinio pobūdžio informacijos kategorijoms, taip pat išvadas apie tai, ar viešoji informacija skatina nesantaiką dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Ekspertų grupių (ekspertų) sudėtį ir skaičių tvirtina inspektorius. Ekspertų grupės (ekspertai) atsako už savo išvados (išvadų) teisingumą įstatymų nustatyta tvarka. Ekspertų grupės (ekspertai) veikia pagal inspektoriaus patvirtintą darbo reglamentą. Visuomenės informavimo priemonių priskyrimo erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio informacijos kategorijoms aprašą ir apmokestinimo už visuomenės informavimo priemonių priskyrimą erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinio pobūdžio informacijos kategorijoms tvarką nustato Vyriausybė inspektoriaus teikimu.

 • 9. Inspektorius, priimdamas sprendimą, gali pasitelkti ekspertų grupes (ekspertus), kurios teikia išvadas

• 9. Inspektorius, priimdamas sprendimą, gali pasitelkti ekspertų grupes (ekspertus), kurios teikia išvadas dėl spaudos leidinių, audiovizualinių kūrinių, radijo ir televizijos programų ar atskirų programų, interneto svetainių ar kitų visuomenės informavimo priemonių ir (ar) jų turinio priskyrimo erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinio pobūdžio informacijos kategorijoms, taip pat išvadas apie tai, ar viešoji informacija skatina nesantaiką dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Ekspertų grupių (ekspertų) sudėtį ir skaičių tvirtina inspektorius. Ekspertų grupės (ekspertai) atsako už savo išvados (išvadų) teisingumą įstatymų nustatyta tvarka. Ekspertų grupės (ekspertai) veikia pagal inspektoriaus patvirtintą darbo reglamentą. Visuomenės informavimo priemonių priskyrimo erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio informacijos kategorijoms aprašą ir apmokestinimo už visuomenės informavimo priemonių priskyrimą erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinio pobūdžio informacijos kategorijoms tvarką nustato Vyriausybė inspektoriaus teikimu.

Pornografija • • 309 straipsnis. Disponavimas pornografinio turinio dalykais 1. Tas, kas turėdamas tikslą

Pornografija • • 309 straipsnis. Disponavimas pornografinio turinio dalykais 1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti pagamino ar įsigijo arba platino pornografinio turinio dalykus, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. • 2. Tas, kas pagamino, įsigijo, laikė, demonstravo, reklamavo arba platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. • 3. Tas, kas turėdamas tikslą platinti pagamino ar įsigijo arba platino didelį kiekį pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas mažametis vaikas, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų. • 4. Tas, kas demonstravo ar reklamavo pornografinio turinio dalykus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. • 5. Už šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Pornografija • Nusikaltimo objektas – visuomenės dorovė. • Nusiklatimo dalykas – bet kokia forma

Pornografija • Nusikaltimo objektas – visuomenės dorovė. • Nusiklatimo dalykas – bet kokia forma išreikšti dalykai (nuotraukos, kino ir vaizdo juostos, dirbiniai, spausdinti kūriniai, garso įrašai, spektakliai ir k. t. )

Pornografija • Nagrinėjamas nusikaltimas objektyviai pasireiškia trimis alternatyviomis veiklomis: 1. Platinti skirto pornografinio turinio

Pornografija • Nagrinėjamas nusikaltimas objektyviai pasireiškia trimis alternatyviomis veiklomis: 1. Platinti skirto pornografinio turinio dalyko pagaminimu 2. Jo įsigijimu (vaiko vaizdavimo atveju) 3. Jo platinimu

Pornografija • Pagaminimas – tai platinti tinkamo pornografinio turinio dalyko sukūrimas (nufilmavimas, nuotraukos pagaminimas,

Pornografija • Pagaminimas – tai platinti tinkamo pornografinio turinio dalyko sukūrimas (nufilmavimas, nuotraukos pagaminimas, teksto atspausdinimas, fotomontažas ir pan. ). Už pornografinio turinio dalyko pagaminimą atsako visi jo kūrimo proceso dalyviai – autorius, teksto rinkėjas, fotografas, operatorius, režisierius, pagalbiniai darbuotojai, taip pat ir seksualinių scenų atlikėjai.

Pornografija • Kaip pornografijos pagaminimas ir paltinimas kvalifikuojami ir tokie veiksmai, kai asmuo daro

Pornografija • Kaip pornografijos pagaminimas ir paltinimas kvalifikuojami ir tokie veiksmai, kai asmuo daro slaptą savo paties lytinių santykių su kitais asmenimis vaizdo įrašą, o paskui šį įrašą vienaip ar kitaip išplatina (vilniaus apygardos teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1 -187/2008)

Pornografija • Įsigijimas – tai veiksmas, kuriuo kaltininkas įgyja galimybę disponuoti pornografinio turinio dalyku.

Pornografija • Įsigijimas – tai veiksmas, kuriuo kaltininkas įgyja galimybę disponuoti pornografinio turinio dalyku. Įsigyti įmanoma tiek fiziškai paimant, nusiperkant, pagrobiant ir pan. , tiek išsaugant kompiuterio standžiame diske arb USB atmintinėje (kasacinė nutartis 2 K-306/2007). Pagal BK dtr. , platinimo veikos nesudaro tokio dalyko demonstravimas ir reklamavimas.

Pornografija • Kavlifikuota nusikaltimo sudėtis, skirtą kriminalizuoti pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojami vaikai, apyvartą

Pornografija • Kavlifikuota nusikaltimo sudėtis, skirtą kriminalizuoti pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojami vaikai, apyvartą

Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas • 167 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie privatų

Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas • 167 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas • 1. Tas, kas neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. • 2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas • Reikšminga EŽTT jurisprudencija: X ir. Y

Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas • Reikšminga EŽTT jurisprudencija: X ir. Y v. Nyderlandai, Niemietz v. Vokietiją, Stubbings ir kiti v. Jungtinė karalystė, N. F. V. Italiją, Rotaru v. Rumuniją, Leander v. Švediją, Halford v. Jungtinė karalystė, P. G. ir J. H. V. Jungtinė Karalystė

Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas BK 167 str. • Informacijos rinkimo būdų

Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas BK 167 str. • Informacijos rinkimo būdų BK 167 str. nedetalizuoja. Tai visi įmanomi tam skirti veikimo metodai: asmens sekimas, jo paties ar jo būsto bei privačios valdos stebėjimas, pokalbių klausymas, susirašinėjimo, kitų privačių dokumentų kopijavimas, šaltinių, kuriuose yra informacijos apie žmogų (sveikatą, įpročius ir pan. ), rinkimas, studijavimas, siteminimas, asmens pažįstamų, jo giminaičių, bendradarbių apklausa, gaunamų žinių fiksavimas ir kt.

Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas BK 167 str. • Subjektyvioji pusė –

Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas BK 167 str. • Subjektyvioji pusė – tyčia. Kaltininkas suvokia, kad savo veiksmais renka informaciją apie kito žmogaus privatų gyvenimą ir nori tai daryti. • Motyvai gali būti įvairūs: smalsumas, pavydas, savanaudiškumas, kerštas ir kt.

Neapykantos kurstymas (hate speech) LR BK XXV SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS LYGIATEISIŠKUMUI

Neapykantos kurstymas (hate speech) LR BK XXV SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS LYGIATEISIŠKUMUI IR SĄŽINĖS LAISVEI (169 -171 str. )

Neapykantos kurstymas • LR BK 169 straipsnis. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos

Neapykantos kurstymas • LR BK 169 straipsnis. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės • Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Neapykantos kurstymas • 170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar

Neapykantos kurstymas • 170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę • 1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. • 2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Neapykantos kurstymas • LR BK 170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę,

Neapykantos kurstymas • LR BK 170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę • 3. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. • 4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Neapykantos kurstymas • 170(1) straipsnis. Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba

Neapykantos kurstymas • 170(1) straipsnis. Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla • 1. Tas, kas kūrė bendrininkų ar organizuotą grupę arba organizaciją, turinčią tikslą diskriminuoti žmonių grupę dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstyti prieš ją, arba dalyvavo tokios grupės ar organizacijos veikloje, arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią grupę ar organizaciją, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. • 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Neapykantos kurstymas • • • 170(2) straipsnis. Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės

Neapykantos kurstymas • • • 170(2) straipsnis. Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas 1. Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais arba įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teismų sprendimais pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, taip pat tas, kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ar prieš Lietuvos Respublikos gyventojus genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, arba 1990– 1991 metais įvykdytiems kitiems agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Neapykantos kurstymas 171 straipsnis. Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes Tas, kas necenzūriniais

Neapykantos kurstymas 171 straipsnis. Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes Tas, kas necenzūriniais žodžiais, įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis ar kitais nepadoriais veiksmais sutrikdė valstybės pripažintos religinės bendruomenės ar bendrijos pamaldas ar kitas apeigas arba iškilmes, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

Parlamentaro S. Stoma įvykis 2011

Parlamentaro S. Stoma įvykis 2011

Parlamentaro S. Stoma įvykis • BK 167 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą

Parlamentaro S. Stoma įvykis • BK 167 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas • 1. Tas, kas neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. • 2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo. Straipsnio pakeitimai: Nr. X-1233, 2007 -06 -28, Žin. , 2007, Nr. 81 -3309 (200707 -21)

Parlamentaro S. Stoma įvykis • 168 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas

Parlamentaro S. Stoma įvykis • 168 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas • 1. Tas, kas be asmens sutikimo viešai paskelbė, pasinaudojo ar kitų asmenų labui panaudojo informaciją apie kito žmogaus privatų gyvenimą, jeigu tą informaciją jis sužinojo dėl savo tarnybos ar profesijos arba atlikdamas laikiną užduotį, arba ją surinko darydamas šio kodekso 165– 167 (būsti neliečiamumas, susižinojimo neliečiamumas)straipsniuose numatytą veiką,

Parlamentaro S. Stoma įvykis • 168 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas

Parlamentaro S. Stoma įvykis • 168 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas • 2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo. • 3. Už šiame straipsnyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. •

Parlamentaro S. Stoma įvykis • • 2. 23 straipsnis. Teisė į privatų gyvenimą ir

Parlamentaro S. Stoma įvykis • • 2. 23 straipsnis. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą 1. Fizinio asmens privatus gyvenimas neliečiamas. Informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama tik jo sutikimu. Po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai. 2. Privataus gyvenimo pažeidimu laikomas neteisėtas įėjimas į asmens gyvenamąsias ir kitokias patalpas, aptvertą privačią teritoriją, neteisėtas asmens stebėjimas, neteisėtas asmens ar jo turto apieškojimas, asmens telefoninių pokalbių, susirašinėjimo ar kitokios korespondencijos bei asmeninių užrašų ir informacijos konfidencialumo pažeidimas, duomenų apie asmens sveikatos būklę paskelbimas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką bei kitokie neteisėti veiksmai. 3. Draudžiama rinkti informaciją apie privatų asmens gyvenimą pažeidžiant įstatymus. Asmuo turi teisę susipažinti su apie jį surinkta informacija, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Draudžiama skleisti surinktą informaciją apie asmens privatų gyvenimą, nebent, atsižvelgiant į asmens einamas pareigas ar padėtį visuomenėje, tokios informacijos skleidimas atitinka teisėtą ir pagrįstą visuomenės interesą tokią informaciją žinoti. 4. Privataus asmens gyvenimo duomenų, nors ir atitinkančių tikrovę, paskelbimas, taip pat asmeninio susirašinėjimo paskelbimas pažeidžiant šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytą tvarką, taip pat įėjimas į asmens gyvenamąjį būstą be jo sutikimo, išskyrus įstatymų numatytas išimtis, asmens privataus gyvenimo stebėjimas ar informacijos rinkimas apie jį pažeidžiant įstatymą bei kiti neteisėti veiksmai, kuriais pažeidžiama teisė į privatų gyvenimą, yra pagrindas pareikšti ieškinį dėl tokiais veiksmais padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. 5. Šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatyti apribojimai, susiję su informacijos apie asmenį skelbimu ir rinkimu, netaikomi, kai tai daroma motyvuotu teismo sprendimu.

Parlamentaro S. Stoma įvykis • CK. 2. 23. 3. Draudžiama rinkti informaciją apie privatų

Parlamentaro S. Stoma įvykis • CK. 2. 23. 3. Draudžiama rinkti informaciją apie privatų asmens gyvenimą pažeidžiant įstatymus. Asmuo turi teisę susipažinti su apie jį surinkta informacija, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Draudžiama skleisti surinktą informaciją apie asmens privatų gyvenimą, nebent, atsižvelgiant į asmens einamas pareigas ar padėtį visuomenėje, tokios informacijos skleidimas atitinka teisėtą ir pagrįstą visuomenės interesą tokią informaciją žinoti.

Parlamentaro S. Stoma įvykis • • VIĮ. 14 straipsnis. Privataus gyvenimo apsauga • 1.

Parlamentaro S. Stoma įvykis • • VIĮ. 14 straipsnis. Privataus gyvenimo apsauga • 1. Rengiant ir platinant viešąją informaciją, privaloma užtikrinti žmogaus teisę į privataus pobūdžio informacijos apsaugą. • 2. Informaciją apie privatų gyvenimą galima skelbti, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus, tik jei tas žmogus sutinka. • 3. Informacija apie privatų gyvenimą gali būti skelbiama be žmogaus sutikimo tais atvejais, kai ji padeda atskleisti įstatymų pažeidimus ar nusikalstamas veikas, taip pat kai informacija yra pateikiama viešai nagrinėjant bylą. Be to, informacija apie viešojo asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama be jo sutikimo, jeigu ši informacija atskleidžia visuomeninę reikšmę turinčias privataus šio asmens gyvenimo aplinkybes ar asmenines savybes.