Ing Veronika Dostlkov MBA PODNIKN VOD Podnik a

  • Slides: 10
Download presentation
Ing. Veronika Dostálková MBA PODNIKÁNÍ - ÚVOD Podnik a podnikání 3. ročník Srpen 2012

Ing. Veronika Dostálková MBA PODNIKÁNÍ - ÚVOD Podnik a podnikání 3. ročník Srpen 2012

ANOTACE � Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Podnik a podnikání je poskytnout

ANOTACE � Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Podnik a podnikání je poskytnout žákům potřebné informace o pojmu ekonomie, podnik a podnikání. � Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Ekonomie na naší SŠ. � Konkrétně tato prezentace je zaměřena na úvod k tématu podnikání.

Podnikání - úvod

Podnikání - úvod

Podnikání a podnikatel Podnikání: Je to soustavná cílevědomá činnost vykonávaná podnikatelem za účelem dosažení

Podnikání a podnikatel Podnikání: Je to soustavná cílevědomá činnost vykonávaná podnikatelem za účelem dosažení zisku. Podnikatel: Osoba starší 18 let, trestně bezúhonná, způsobilá k právním úkonům.

Podnik Základní jednotka národního hospodářství státu. Jednotka podnikající s cílem dosažení zisku. Podnik tvoří

Podnik Základní jednotka národního hospodářství státu. Jednotka podnikající s cílem dosažení zisku. Podnik tvoří následující složky: � Osobní: pracovní síla (lidé) � Hmotné: budovy, stroje, materiál � Nehmotné: patenty, licence, vynálezy

Základní typy podniků Dělíme je podle jednotlivých kritérií: � Podle činnosti: podniky vyrábějící hmotné

Základní typy podniků Dělíme je podle jednotlivých kritérií: � Podle činnosti: podniky vyrábějící hmotné a nehmotné statky a služby � Podle vlastníka: soukromé, státní, družstevní, s kombinovanou účastí � Podle velikosti: malé, střední a velké

Obchodní rejstřík Všechny právnické osoby podnikající na území ČR musí být povinně zapsány do

Obchodní rejstřík Všechny právnické osoby podnikající na území ČR musí být povinně zapsány do Obchodního rejstříku, který obsahuje tyto informace: � Obchodní jméno, sídlo, místo podnikání � IČ (identifikační číslo) � Předmět podnikání a právní formu http: //www. justice. cz

Živnostenský rejstřík Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění výpisem z živnostenského rejstříku. Živnostenský rejstřík představuje

Živnostenský rejstřík Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění výpisem z živnostenského rejstříku. Živnostenský rejstřík představuje informační systém veřejné správy. Jeho správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovatelem vždy obecní živnostenský úřad. http: //www. rzp. cz

Úkol: 1. 2. 3. 4. Vyhledejte na internetu obchodní rejstřík libovolné společnosti a poznačte

Úkol: 1. 2. 3. 4. Vyhledejte na internetu obchodní rejstřík libovolné společnosti a poznačte si, jaké informace obsahuje. Vyhledejte živnostenský rejstřík na internetu a poznačte si, jaké informace obsahuje. Kde získáte v Uh. Brodě výpis z rejstříku trestů? Kde se v Uh. Brodě nachází Živnostenský úřad?

Použité zdroje KLÍNSKÝ, Petr; MUNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy

Použité zdroje KLÍNSKÝ, Petr; MUNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 14. Praha: Fortuna, 2006, ISBN 978 -80 -7402093 -3. BELLOVÁ, Jana; ZLÁMAL, Jaroslav; MENDL, Zdeněk. Ekonomie. Kralice na Hané: Computer Media s. r. o. , 2011, ISBN 978 -807402 -093 -3. www. microsoftoffice. com