Ing Veronika Dostlkov MBA Hospodsk vsledek Finann gramotnost

  • Slides: 10
Download presentation
Ing. Veronika Dostálková MBA Hospodářský výsledek Finanční gramotnost 3. ročník Září 2012

Ing. Veronika Dostálková MBA Hospodářský výsledek Finanční gramotnost 3. ročník Září 2012

ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Finanční gramotnost je poskytnout studentům oboru

ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Finanční gramotnost je poskytnout studentům oboru Klempíř potřebné informace o bankovních produktech, spoření a zadlužování. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Ekonomika na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na hospodářský výsledek podniku.

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek Hospodářský výsledek

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek představuje rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady firmy za určité období.

Hospodářský výsledek představuje rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady firmy za určité období. Čím vyšší je kladný rozdíl mezi výnosy a náklady, tím vyšší je zisk.

Výsledek hodpodaření Rozhodujícím ukazatelem úspěšného podnikání je dosažený zisk. Zisk je hlavním cílem firmy

Výsledek hodpodaření Rozhodujícím ukazatelem úspěšného podnikání je dosažený zisk. Zisk je hlavním cílem firmy a představuje podnikatelský cíl. Hospodářský výsledek podniku však nemusí být kladný tzn. Ziskový, ale může jím být ztráta. Žádoucí pro podnik je snižovat co nejvíce náklady a maximalizovat výnosy.

Rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek provozní finanční mimořádný

Rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek provozní finanční mimořádný

Charakteristika Provozní HV: provozní výnosy oproti provozním nákladům Finanční HV: finanční výnosy oproti finančním

Charakteristika Provozní HV: provozní výnosy oproti provozním nákladům Finanční HV: finanční výnosy oproti finančním nákladům Mimořádný HV: mimořádné výnosy oproti mimořádným nákladům Součtem těchto tří druhů HV získáme finální hospodářský výsledek před zdaněním.

Zisk podléhá zdanění. O rozdělení zdaněného zisku rozhoduje firma. Pokud povinně tvoří rezervní fond

Zisk podléhá zdanění. O rozdělení zdaněného zisku rozhoduje firma. Pokud povinně tvoří rezervní fond a ten dosud nedosáhl předepsané výše, musí jej doplnit, zbytek zisku může firma rozdělit do dalších fondů, nebo může část zisku nechat nerozdělenou a použít jej například: na vytvoření rezerv na splátky dřívějších úvěrů na modernizaci na odměny zaměstnancům nebo na odměny majitelům

Ztráta snižuje finanční zdroje podniku, který nemůže úspěšně obnovovat svou činnost. Pokud tato situace

Ztráta snižuje finanční zdroje podniku, který nemůže úspěšně obnovovat svou činnost. Pokud tato situace trvá delší dobu, podnik musí svou činnost ukončit. n Hospodářský výsledek vykazujeme ve výkazu zisků a ztrát, porovnáváme náklady a výnosy, daňový základ a zjišťujeme daň z příjmu. n

ZDROJE KLÍNSKÝ, Petr; MUNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1

ZDROJE KLÍNSKÝ, Petr; MUNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1 -4. Praha: Fortuna, 2006, ISBN 807168 -964 -5.