Informcijas un komunikciju tehnoloijas Prezentcijas materils diskusijaiVieds specializcijas

  • Slides: 25
Download presentation
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Prezentācijas materiāls diskusijai“Viedās specializācijas stratēģijas ekosistēmu apraksts” Rīga, 2015. gada

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas Prezentācijas materiāls diskusijai“Viedās specializācijas stratēģijas ekosistēmu apraksts” Rīga, 2015. gada 2. novembris Sagatavoja: Gundars Kuļikovskis, Diana Petraityte

Saturs Definīcijas Mērķi un indikatori Jomas galveni dalībnieki Potenciālās specializācijas nišas Jomā pieejamais cilvēkkapitāls

Saturs Definīcijas Mērķi un indikatori Jomas galveni dalībnieki Potenciālās specializācijas nišas Jomā pieejamais cilvēkkapitāls Studiju virzienu un nozares sadalījums Diskusija un jautājumi 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 2

Diskusija un jautājumi Kam un vai valsts nosaka specializācijas nišas? (augstskolas, uzņēmumi, publiskais sektors

Diskusija un jautājumi Kam un vai valsts nosaka specializācijas nišas? (augstskolas, uzņēmumi, publiskais sektors pētniecība). Kāds ir sagaidāmais ieguvums no nišu noteikšanas? Kas ir 2 svarīgākie ekspertu vērtētie kritēriji (0 -5) lai novērtētu projektu pozitīvo ietekmi un risku? Piemēram sagaidāmo tīro šodienas vērtību ņemot vērā publisko labumu (externalities)? Kur valstij ir vislielākais iespaids? Ko nevar paveikt uzņēmumi? (jautājums uzņēmumiem) Kāds ir pozitīvais rezultāts efektīvam valsts atbalstam – 2016, 2017, 2018, 2020, 2025? 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 3

Viedās Specializācijas stratēģija Latvijas viedās specializācijas stratēģija ir ekonomikas transformācijas stratēģija, kas izmanto virzītas

Viedās Specializācijas stratēģija Latvijas viedās specializācijas stratēģija ir ekonomikas transformācijas stratēģija, kas izmanto virzītas pētniecības un inovāciju investīcijas, lai palielinātu ekonomikas zināšanu ietilpīgumu, konkurētspēju, pievienoto vērtību un ražīgumu. Augstāka zināšanu ietilpība 11/2/2020 Augstāka produktivitāte un pievienotā vērtība Augstāka konkurētspēja (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas Labklājība 4

Augstāka zināšanu ietilpība Lielāks P&A&I aktivitāšu (zināšanu radīšanas un pielietošanas) īpatsvars pret pārējām produkta/pakalpojuma

Augstāka zināšanu ietilpība Lielāks P&A&I aktivitāšu (zināšanu radīšanas un pielietošanas) īpatsvars pret pārējām produkta/pakalpojuma radīšanā veiktajām aktivitātēm Sarežģītāki produkti 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 5

Viedās specializācijas joma RIS 3 joma ir specifisku zināšanu kopums RIS 3 ekosistēma ir

Viedās specializācijas joma RIS 3 joma ir specifisku zināšanu kopums RIS 3 ekosistēma ir šo zināšanu radītāji un patērētāji Piederību jomai nosaka aktivitātes zināšanu radīšanā vai izmantošanā, tie nav NACE kodi 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 6

Ekosistēma ir organizācijas un individuāli spēlētāji, kas sadarbojas viens ar otru un rada, pielieto

Ekosistēma ir organizācijas un individuāli spēlētāji, kas sadarbojas viens ar otru un rada, pielieto viedās specializācijas jomā ietilpstošās zināšanas un kompetences, vai finansē projektus, kas ir saistīti ar šo zināšanu pielietošanu vai izmantošanu. Jomas nodalīšanai apskatāmā ekosistēma ierobežota ar: Kopīgiem mērķiem uzlabot starptautisku konkurētspēju, pelnītspēju un pievienoto vērtību Zināšanas ir izšķirīgas pelnītspējai vai rada īpašu konkurences priekšrocību Izglītības iestādēm, kas tieši nodrošina speciālistus Ietilpst normatīvais regulējums, finansēšana Vidi, kas tieši ietekmē ekosistēmā ietilpstošās organizācijas un spēlētājus Ekosistēma ir dinamiska Ekosistēmās tiek kopīgi radīta vērtība Valsts var ietekmēt ekosistēmu uzlabojot apstākļus organizāciju pelnītspējai un konkurētspējai 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 7

Valsts loma Izglītība Publiskā pētniecība Infrastruktūra Regulējums Atbalsts inovāciju projektiem Inovatīvais klients 11/2/2020 (C)

Valsts loma Izglītība Publiskā pētniecība Infrastruktūra Regulējums Atbalsts inovāciju projektiem Inovatīvais klients 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 8

Mērķi un indikatori (1) Mērķis - kopējais P&A darbavietu skaits demonstrē P&A aktivitāšu/produkta apjomu;

Mērķi un indikatori (1) Mērķis - kopējais P&A darbavietu skaits demonstrē P&A aktivitāšu/produkta apjomu; Liels P&A darba vietu skaits pret kopējo darba vietu skaitu Patstāvīgs un liels P&A aktivitāšu produkts/apjoms attiecībā pret kopejām industriālām aktivitātēm Augsta vidējā produktivitāte/pievienotā vērtība, augsts vidējais algu līmenis Augsts kopējais labklājības līmenis 11/2/2020 Liels zināšanu ietilpīgu produktu/uzņēmumu īpatsvars ar augstu pievienoto vērtību un produktiviitāti (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 9

P&A darbinieku skaits 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 10

P&A darbinieku skaits 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 10

P&A darbinieku skaits IKT jomā strādājošo P&A darbinieku skaita eksperta novērtējums: Zinātniskais personāls –

P&A darbinieku skaits IKT jomā strādājošo P&A darbinieku skaita eksperta novērtējums: Zinātniskais personāls – 460 (cilvēku skaits) vai 225 (normālā darba laika ekvivalents) Zinātniskie darbinieki - 640 (cilvēku skaits) vai 345 (normālā darba laika ekvivalents). Pieņēmumi: IKT jomā zinātniskā personāla skaita īpatsvars no kopējā nodarbināto iedzīvotāju skaitā IKT jomā Latvijā 2013. gada sastādīja 0. 83%. IKT jomā zinātniskā personāla vidēja noslodze 2013. gadā Latvijā sastādīja 0. 49 no normāla darba laika. IKT jomā Latvijā 2013. -2014. gadā zinātnisko darbinieku skaits sastādīja 1. 39 no zinātniskā personāla skaita, bet pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē zinātnisko darbinieku skaits sastādīja 1. 53 no zinātniskā personāla skaita. 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 11

Mērķi un indikatori (2) Indikatori mērķa sasniegšanai: Uzņēmumu īpatsvars augsto tehnoloģiju jomā; Inovatīvu uzņēmumu

Mērķi un indikatori (2) Indikatori mērķa sasniegšanai: Uzņēmumu īpatsvars augsto tehnoloģiju jomā; Inovatīvu uzņēmumu īpatsvars; Jaunradītu uzņēmumu īpatsvars; Publikācijas. Saites starp uzņēmumiem (kopīgi produkti vai pētījumi, padomes, vērtību ķēdes) Uzņēmumu finansēšanas etapu skaits (riska kapitāls un sēkla kapitāls) Ārvalstu kapitāla apjoms Uzņēmumu pārdošanas skaits 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 12

Ekosistēmas dalībnieki Izglītības iestādes Uzņēmumi Zinātniskās institūcijas Nozares asociācijas un klāsteri Inkubatori IT kompetences

Ekosistēmas dalībnieki Izglītības iestādes Uzņēmumi Zinātniskās institūcijas Nozares asociācijas un klāsteri Inkubatori IT kompetences centrs Investori Dibinātāji Riska kapitāls 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 13

Jomas galveni dalībnieki (1) Izglītība un pētniecība: Rīgas Tehniskās universitāte Latvijas Universitāte, LU Matemātikas

Jomas galveni dalībnieki (1) Izglītība un pētniecība: Rīgas Tehniskās universitāte Latvijas Universitāte, LU Matemātikas un informātikas institūts Elektronikas un datorzinātņu institūts Latvijas Lauksaimniecības universitāte Vidzemes Augstskola 11/2/2020 Ventspils Augstskola Rēzekne Augstskola Liepājas Universitāte (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 14

Jomas galveni dalībnieki (2) Izglītību kādā no informāciju tehnoloģiju virzieniem 2015/2016 mācību gadā piedāvā

Jomas galveni dalībnieki (2) Izglītību kādā no informāciju tehnoloģiju virzieniem 2015/2016 mācību gadā piedāvā 25 mācību iestādes, kopumā realizējot 91 programmu: Augstākā izglītība – pamatstudijas [34] Profesionālā pilnveide un kursi [29] Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas [20] Augstākā izglītība – doktorantūra [6] Profesionālā izglītība pēc pamatizglītības [1] 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 15

Jomas dalībnieki (3) 2013 IKT sektora uzņēmumu skaits Pavisam 0– 9 10– 49 50+

Jomas dalībnieki (3) 2013 IKT sektora uzņēmumu skaits Pavisam 0– 9 10– 49 50+ IKT sektors – PAVISAM 5064 4792 220 52 . . IKT ražošana 99 84 10 6 . . IKT vairumtirdzniecība 521 471 45 5 . . IKT pakalpojumu sniegšana 4444 4237 165 41 . . …. datorprogrammatūras tiražēšana 24 23 1 0 550 502 38 11 2684 2582 83 19 865 821 33 11 320 309 11 0 …. . . telekomunikācijas …. . . datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītās darbības ……datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības, interneta portālu darbība ……datoru, to perifēro iekārtu un sakaru iekārtu remonts 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 16

Jomas galveni dalībnieki (4) 16 asociācijas: Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas (LDTA) Latvijas Elektrotehniskās un elektroniskās

Jomas galveni dalībnieki (4) 16 asociācijas: Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas (LDTA) Latvijas Elektrotehniskās un elektroniskās rūpniecības asociācija (LETERA) Latvijas Telekomunikāciju asociācija (LTA) Latvijas Interneta asociācija (LIA) Association INFOBALT (Lietuva) Association ITL (Igaunija) Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) Telecentre Europe IEEE Communications Society 11/2/2020 ISACA Latvijas nodaļa Latvijas Izglītības informācijas tehnoloģiju asociācija Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) Latvijas Interneta asociācija Latvijas Informācijas Tehnoloģiju Asociācija Latvijas Informātikas skolotāju asociācija (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 17

Jomas galveni dalībnieki (5) Citas organizatoriskas struktūras: IT drošības incidentu novēršanas institūcija (CERT. LV);

Jomas galveni dalībnieki (5) Citas organizatoriskas struktūras: IT drošības incidentu novēršanas institūcija (CERT. LV); IT kompetences centrs; Ventspils Augsto tehnoloģiju parks; Biznesa centri; Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 18

Potenciālās specializācijas nišas Kiberfizikālās sistēmas Valodu tehnoloģijas un semantiskais tīmeklis Informācijas drošība un kvantu

Potenciālās specializācijas nišas Kiberfizikālās sistēmas Valodu tehnoloģijas un semantiskais tīmeklis Informācijas drošība un kvantu datori Datorsistēmu testēšanas metodes Inovatīva zināšanu pārvaldība, sistēmu modelēšanas un programmatūras izstrādes metodes un rīki Inovatīvi nozaru IKT aparatūras (hardware) un programmatūras (software) lietojumi Lielapjoma datu un zināšanu infrastruktūra 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 19

Jomā pieejamais cilvēkkapitāls 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 20

Jomā pieejamais cilvēkkapitāls 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 20

Studiju virzienu sadalījums Tieša ietekme 102 -Datorzinātne un informātika 202 -Elektrotehnika, elektroniskās tehnoloģijas, informācijas

Studiju virzienu sadalījums Tieša ietekme 102 -Datorzinātne un informātika 202 -Elektrotehnika, elektroniskās tehnoloģijas, informācijas inženierija 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 21

Apgrozījums 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 22

Apgrozījums 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 22

Eksports 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 23

Eksports 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 23

Ģeogrāfija Globālas zināšanas – nav reģiona specifisku aktīvu, priekšrocību Globāls tirgus – visi konkurē

Ģeogrāfija Globālas zināšanas – nav reģiona specifisku aktīvu, priekšrocību Globāls tirgus – visi konkurē ar visiem 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 24

Diskusija un jautājumi Kam un vai valsts nosaka specializācijas nišas? (augstskolas, uzņēmumi, publiskais sektors

Diskusija un jautājumi Kam un vai valsts nosaka specializācijas nišas? (augstskolas, uzņēmumi, publiskais sektors pētniecība). Kāds ir sagaidāmais ieguvums no nišu noteikšanas? Kas ir 2 svarīgākie ekspertu vērtētie kritēriji (0 -5) lai novērtētu projektu pozitīvo ietekmi un risku? Piemēram sagaidāmo tīro šodienas vērtību ņemot vērā publisko labumu (externalities)? Kur valstij ir vislielākais iespaids? Ko nevar paveikt uzņēmumi? (jautājums uzņēmumiem) Kāds ir pozitīvais rezultāts efektīvam valsts atbalstam – 2016, 2017, 2018, 2020, 2025? 11/2/2020 (C) FIDEA SIA. 2015. Visas tiesības rezervētas 25