Informcia a propagcia Agnieszka Srokosz STS PCS PLSK

  • Slides: 14
Download presentation
Informácia a propagácia Agnieszka Srokosz STS PCS PL-SK

Informácia a propagácia Agnieszka Srokosz STS PCS PL-SK

Informácia a propagácia Informačné a propagačné aktivity tvoria neoddeliteľnú súčasť každého projektu realizovaného s

Informácia a propagácia Informačné a propagačné aktivity tvoria neoddeliteľnú súčasť každého projektu realizovaného s podporou prostriedkov Európskej únie. Základné informačno-propagačné aktivity sú: Ø správne, výrazné a čitateľné označenie miesta realizácie projektu, povinnosť informovať o spolufinancovaní (informačné tabule, pamätné tabule) Ø Zverejňovanie informácií o projekte a jeho výsledkoch (médiá, letáky, webová stránka, internetové stránky všetkých partnerov) Ø primeraný tok informácií (STS-VP-PP) 2

t e k s t , Ø Ø Ø t e k s t.

t e k s t , Ø Ø Ø t e k s t. . Označenie informačné a pamätné tabule webová stránka projektu vs. internetové stránky partnerov letáky prezentácie propagačné materiály Dokumenty (zmluvy, dokumenty z výberového konania, prezenčné listiny, výkazy práce) Ø Označenie počas organizovaných podujatí ( t e k s t , S t o p k a Podrobné pokyny sú zverejnené na webovej stránke programu www. plsk. eu v založke Informácie pre beneficientov - Informácia a propagácia. 3

Označenie Ø rozmery a rozmiestnenie logotypov Ø podpisy pod logotypmi Ø informácia o spolufinancovaní

Označenie Ø rozmery a rozmiestnenie logotypov Ø podpisy pod logotypmi Ø informácia o spolufinancovaní Ø farebné verzie (pozadie) Ø jazykové verzie 4

Príklady označení Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Príklady označení Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 -2013 5

Príklady označení 6

Príklady označení 6

Príklady označení 7

Príklady označení 7

Príklady označení 8

Príklady označení 8

Príklady označení 9

Príklady označení 9

Príklady tabúľ 10

Príklady tabúľ 10

Informačné a pamätné tabule Povinné prvky: Ø logo Programu so sloganom a znak Európskej

Informačné a pamätné tabule Povinné prvky: Ø logo Programu so sloganom a znak Európskej únie Ø nápis: Európska únia, Európsky fond regionálneho rozvoja (skratky nie sú prípustné) Ø informácia o spolufinancovaní Ø názov Projektu Ø typ písma a rozmiestnenie 11

Zverejňovanie informácií o projekte v médiách Ø Informácia o spolufinancovaní projektu Európskou úniou z

Zverejňovanie informácií o projekte v médiách Ø Informácia o spolufinancovaní projektu Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Ø Názov Programu: Program Cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 -2013 Ø Logotypy (tam, kde je to možné) Ø Názov a cieľ/výsledky projektu Ø Projektoví partneri Ø Miesto/Územie realizácie projektu 12

Propagácia projektu Ø informovanie STS o zverejňovaných v médiách publikáciách (nielen tých financovaných, ale

Propagácia projektu Ø informovanie STS o zverejňovaných v médiách publikáciách (nielen tých financovaných, ale aj nefinancovaných z projektu) Ø informovanie STS a kontrolórov prvostupňovej kontroly o plánovaných konferenciách, udalostiach, podujatiach (v súlade s pokynmi STS) Ø odovzdávanie STS, po predchádzajúcom dohodnutí, dôležitých propagačných materiálov za účelom ďalšieho zverejňovania informácií o projekte Ø riadenie toku informácií na úrovni samotného projektu 13

Ďakujem za pozornosť 14

Ďakujem za pozornosť 14