Informan systm Benefit 7 pro vyplovn a podvn

  • Slides: 56
Download presentation
Informační systém Benefit 7 pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu z

Informační systém Benefit 7 pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu z ROP JV Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

Další požadavky • Pro správnou funkci aplikace Benefit 7 musí být v internetovém prohlížeči

Další požadavky • Pro správnou funkci aplikace Benefit 7 musí být v internetovém prohlížeči zapnut Java. Script • Prohlížeče, které nepodporují Java. Script, lze použít pouze prohlížení žádostí, nelze však vyloučit problémy s grafikou a formátem webových stránek. Nesmí být nastavené vlastní styly vzhledu stránek ani nesmí být zapnutá žádná nastavení, která jakýmkoliv způsobem mění vzhled nebo styly písma. V opačném případě nelze vyloučit problémy s grafikou a vzhledem webových stránek. • Pro tisk žádostí musí být na počítači nainstalovaný Adobe Acrobat Reader verze 6 nebo vyšší.

BENEFIT 7 – www. jihovychod. cz

BENEFIT 7 – www. jihovychod. cz

BENEFIT 7 – Výzvy

BENEFIT 7 – Výzvy

BENEFIT 7 – Identifikace žádosti

BENEFIT 7 – Identifikace žádosti

BENEFIT 7 – Nápověda

BENEFIT 7 – Nápověda

BENEFIT 7 – Přístup k žádosti

BENEFIT 7 – Přístup k žádosti

BENEFIT 7 – Projekt 1/2

BENEFIT 7 – Projekt 1/2

BENEFIT 7 – Projekt 2/2

BENEFIT 7 – Projekt 2/2

BENEFIT 7 – Dopady a místa realizace 1/2

BENEFIT 7 – Dopady a místa realizace 1/2

BENEFIT 7 – Dopady a místa realizace 1/2

BENEFIT 7 – Dopady a místa realizace 1/2

BENEFIT 7 – Popis projektu

BENEFIT 7 – Popis projektu

BENEFIT 7 – Personální zajištění projektu

BENEFIT 7 – Personální zajištění projektu

BENEFIT 7 – Žadatel projektu

BENEFIT 7 – Žadatel projektu

BENEFIT 7 – Adresa žadatele

BENEFIT 7 – Adresa žadatele

BENEFIT 7 – Osoby žadatele

BENEFIT 7 – Osoby žadatele

BENEFIT 7 – Zkušenosti žadatele

BENEFIT 7 – Zkušenosti žadatele

BENEFIT 7 – Partner projektu

BENEFIT 7 – Partner projektu

BENEFIT 7 – Harmonogram projektu

BENEFIT 7 – Harmonogram projektu

BENEFIT 7 – Hodnoty indikátorů

BENEFIT 7 – Hodnoty indikátorů

BENEFIT 7 – Rozpočet projektu 1/2

BENEFIT 7 – Rozpočet projektu 1/2

BENEFIT 7 – Rozpočet projektu 2/2

BENEFIT 7 – Rozpočet projektu 2/2

BENEFIT 7 – Přehled financování

BENEFIT 7 – Přehled financování

BENEFIT 7 – Finanční plán

BENEFIT 7 – Finanční plán

BENEFIT 7 – Prioritní téma

BENEFIT 7 – Prioritní téma

BENEFIT 7 – Zadávací řízení

BENEFIT 7 – Zadávací řízení

BENEFIT 7 – Horizontální témata

BENEFIT 7 – Horizontální témata

BENEFIT 7 – Publicita

BENEFIT 7 – Publicita

BENEFIT 7 – Přílohy projektu

BENEFIT 7 – Přílohy projektu

BENEFIT 7 – Čestná prohlášení

BENEFIT 7 – Čestná prohlášení

BENEFIT 7 – Závěr

BENEFIT 7 – Závěr

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007– 2013 Žádost a povinné přílohy Květen 2008

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007– 2013 Žádost a povinné přílohy Květen 2008 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

Žádost povinné přílohy Žádost obsahuje: • tištěný výstup elektronické žádosti vyplněné v programu BENEFIT

Žádost povinné přílohy Žádost obsahuje: • tištěný výstup elektronické žádosti vyplněné v programu BENEFIT 7 (žádost je podepsána statutárním zástupcem, popř. pověřenou osobou) – 1 x v originále, 1 x v kopii; • povinné a další přílohy žádosti ve stanoveném rozsahu – 1 x v originále/ověřené kopii a 1 x v kopii;

Žádost BENEFIT 7 • adresa BENEFIT 7 je: http: //www. eu-zadost. cz • Uživatelská

Žádost BENEFIT 7 • adresa BENEFIT 7 je: http: //www. eu-zadost. cz • Uživatelská příručka BENEFIT 7 je v seznamu dokumentace potřebné k dané výzvě na adrese: http: //www. jihovychod. cz/cs/prozadatele/aktualni-vyzvy

Formální úprava Označením rozlišit paré originál a paré kopie Žádost • všechny strany tištěného

Formální úprava Označením rozlišit paré originál a paré kopie Žádost • všechny strany tištěného výstupu elektronické žádosti budou pevně spojeny Povinné přílohy • všechny přílohy musí být očíslovány podle seznamu příloh generovaného z BENEFIT 7; pokud není příloha relevantní, vyznačí se v BENEFIT 7 jako nerelevantní a již se nepřikládá

Povinné přílohy • v tištěné formě (originál/kopie) • elektronicky: - v případě staveb nebo

Povinné přílohy • v tištěné formě (originál/kopie) • elektronicky: - v případě staveb nebo stavebních částí položkový rozpočet ve formátu. ORF, . XLS - finanční a ekonomickou analýzu (e. CBA) - studie proveditelnosti, tabulka finančního zdraví a fotodokumentace prokazující stav před začátkem realizace projektu (umožňuje-li to typ projektu) jsou součástí e. CBA - při rozsáhlejší fotodokumentaci doporučujeme doložit jako samostatnou přílohu na CD

Povinné přílohy Závazný vzor podoby stavebního rozpočtu Sloupec „Rozpočet“ – Položka se vztahuje k

Povinné přílohy Závazný vzor podoby stavebního rozpočtu Sloupec „Rozpočet“ – Položka se vztahuje k názvu rozpočtu, z něhož jsou položky čerpány (např. : SO 01, SO 02).

Povinné přílohy – BENEFIT 7

Povinné přílohy – BENEFIT 7

Povinné přílohy Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování ● kraje, obce, příp. organizace zřizované nebo

Povinné přílohy Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování ● kraje, obce, příp. organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi: - při předložení žádosti: čestné prohlášení s odkazem na usnesení zastupitelstva o záměru předložit projekt a zajistit zdroje financování minimálně na první dvě etapy projektu včetně vlastního podílu. - nejpozději před podpisem Smlouvy: výpis z usnesení zastupitelstva o zajištění finančních prostředků pro minimálně dvě etapy projektu či v hodnotě vlastního podílu (je-li tento vyšší)

Povinné přílohy Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování • NNO, MSP atd. – při předložení

Povinné přílohy Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování • NNO, MSP atd. – při předložení žádosti: čestné prohlášení žadatele o disponibilitě dostatečným množstvím finančních prostředků na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu, minimálně na dvě etapy projektu (pokud je projekt etapový) či na hodnotu vlastního podílu (je-li tento vyšší) – před podpisem Smlouvy bude žadatel vyzván k doložení již prokazatelných dokumentů (např. výpisy z účtů ne starší 30 dnů od doručení výpisu na příslušné pracoviště OIP, úvěrové smlouvy, závazné úvěrové přísliby apod. )

Povinné přílohy Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu • jednoznačně vyjasněny majetkoprávní

Povinné přílohy Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu • jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy k nemovitostem spojených s projektem (pokud žadatel není vlastníkem dotčených nemovitostí) – doložit smlouvu zaručující udržitelnost projektu minimálně po určenou dobu pěti let od data ukončení realizace projektu – písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací projektu – existenci jakéhokoliv závazku k nemovitosti uvést a prokázat, že neohrozí realizaci projektu (např. doklad druhé smluvní strany o řádném splácení kupní ceny objektu, poskytnutého úvěru)

Povinné přílohy Prokázání právní formy žadatele • obce, kraje, malí a střední podnikatelé –

Povinné přílohy Prokázání právní formy žadatele • obce, kraje, malí a střední podnikatelé – není nutné dokládat • svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku obcí, doklad o registraci (doklad vydaný příslušným orgánem) • organizace zřízené obcí, krajem – zřizovací listina • právnické osoby s účastí samosprávy, organizace založené obcí, krajem – zakládací listina • nestátní neziskové organizace – zakladatelská smlouva nebo zakládací listina, smlouva či zřizovací listina podle druhu organizace (neplatí pro občanská sdružení), výpis z příslušného rejstříku (u obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů a církevních právnických osob), stanovy s označením dne registrace na ministerstvu vnitra (pouze občanská sdružení)

Povinné přílohy • prokázání statutárního zástupce organizace – při podpisu smlouvy, a to v

Povinné přílohy • prokázání statutárního zástupce organizace – při podpisu smlouvy, a to v případě, pokud nelze z veřejné databáze ověřit osobu statutárního zástupce (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) • prokázání předmětu činnosti (podnikatelé v cestovním ruchu) – Nemá-li podnikatel v aktuální elektronické databázi uvedeno podnikání v cestovním ruchu, dokládá osvědčení, že aktuálně podniká v cestovním ruchu

Podrobný rozpočet projektu • Podrobné rozpočty pro jednotlivé položky a podpoložky projektu do úrovně

Podrobný rozpočet projektu • Podrobné rozpočty pro jednotlivé položky a podpoložky projektu do úrovně např. kusů, ve formátu. ORF, . XLS • další aktivity v projektu, jež nejsou detailně popsány v BENEFIT 7 • dokládá se vždy u stavebních a technologických činností (obsahuje krycí list rozpočtu-rozlišení VRN a ZRN, rekapitulaci, položkový rozpočet, výkaz výměr); • u novostaveb, nástaveb, přístaveb a obdobných staveb žadatel uvádí navíc i agregovanou cenu za m 3 obestavěného prostoru, u staveb i cenu za m 2 plochy budov a m 2 plochy území včetně výpočtu měrných jednotek

Podrobný rozpočet projektu • určit způsobilé a nezpůsobilé výdaje, včetně procentního poměru těchto výdajů

Podrobný rozpočet projektu • určit způsobilé a nezpůsobilé výdaje, včetně procentního poměru těchto výdajů • velikost a určení investičních a neinvestičních výdajů • velikost a určení způsobilých aktivit z ostatních oblastí podpory zahrnutých do žádosti, včetně procentního poměru těchto výdajů ke způsobilým • velikost a určení výdajů na části projektu omezené pravidly programu včetně procentního poměru těchto výdajů ke způsobilým

Povinné přílohy Projektová dokumentace • vybrané části projektové dokumentace v podrobnostech dokumentace pro stavební

Povinné přílohy Projektová dokumentace • vybrané části projektové dokumentace v podrobnostech dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení stavby pokud nevyžadují stavební povolení) dle Stavebního zákona – souhrnná technická zpráva – situace stavby – půdorysy jednotlivých podlaží a střechy, řezy – výkresy přípojek a komunikací s napojením na veřejné rozvodné sítě a komunikace • koordinační situace stavby zpracovaná na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel • pokud se dokumentace nezpracovává => jednoduchý výkres se zřejmými aktivitami včetně situace stavby

Povinné přílohy Územní rozhodnutí, územní souhlas • rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní

Povinné přílohy Územní rozhodnutí, územní souhlas • rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas + žádost o stavební povolení s podacím razítkem zodpovědného stavebního úřadu • v případě spojení územního a stavebního řízení doložit sdělení stavebního úřadu o spojení územního a stavebního řízení + žádost o stavební povolení s podacím razítkem zodpovědného úřadu • je-li územní rozhodnutí nahrazeno veřejnoprávní smlouvou, pak se dokládá platná veřejnoprávní smlouva • v případě sloučeného územního souhlasu s provedením ohlášené stavby se dokládá tento doklad

Povinné přílohy Stavební povolení, ohlášení stavby • o stavební povolení musí být zažádáno při

Povinné přílohy Stavební povolení, ohlášení stavby • o stavební povolení musí být zažádáno při registraci projektu • stavební povolení s nabytím právní moci doložit nejpozději při podpisu smlouvy • pokud není vyžadováno stavební povolení (ohlášení) musí být vyznačeno v doloženém územním rozhodnutí (souhlasu) • doložit čestné prohlášení, že není na práce v rámci projektu vyžadováno žádné rozhodnutí či povolení

Povinné přílohy Doklady prokazující finanční zdraví • žadatel je povinen vyplnit elektronicky tabulku finančního

Povinné přílohy Doklady prokazující finanční zdraví • žadatel je povinen vyplnit elektronicky tabulku finančního zdraví ve finanční a ekonomické analýze projektu, zveřejněné na adrese: www. jihovchod. cz/cba a řídit se pokyny zveřejněnými na adrese: ww. jihovychod. cz/financni • další doklady nedokládají: – kraje a obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace – dobrovolné svazky obcí – právnické osoby s účastí samosprávy – dopravci v závazku veřejné službu (1. 2, 1. 3) – MSP (3. 1, 3. 2, 3. 3)

Povinné přílohy Doklady prokazující finanční zdraví • ostatní žadatelé předkládají opisy daňových přiznání k

Povinné přílohy Doklady prokazující finanční zdraví • ostatní žadatelé předkládají opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými přílohami (např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky hospodaření ověřené finančním úřadem, ne starší 60 dnů • ověření je požadováno na tzv. „poslední známou daňovou povinnost“ ve smyslu § 46, odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Nestačí tedy pouze podací razítko na první straně daňového přiznání!

Povinné přílohy Prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku • pouze pokud je relevantní •

Povinné přílohy Prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku • pouze pokud je relevantní • objekt musí být zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky – potvrzení od referátů kultury příslušného krajského úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností

Povinné přílohy Znalecký posudek • v případě, že součástí projektu je nákup nemovitostí (pozemků,

Povinné přílohy Znalecký posudek • v případě, že součástí projektu je nákup nemovitostí (pozemků, staveb), dokládá se při registraci také znalecký posudek dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku • posudek nesmí být starší 60 měsíců před datem registrace

Povinné přílohy Souhlas zřizovatele s projektem • V případě, kdy je žadatelem příspěvková organizace,

Povinné přílohy Souhlas zřizovatele s projektem • V případě, kdy je žadatelem příspěvková organizace, musí tato doložit souhlas svého zřizovatele s projektem.

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Žižkova 89, 586 01 Jihlava www. jihovychod. cz

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Žižkova 89, 586 01 Jihlava www. jihovychod. cz Kontakty oblast Benefit 7: Mgr. Ljubomir Džingozov Odbor řízení ROP tel. 532 193 521 [email protected] cz Konzultace projektových záměrů pro VYS: Ing. Erika Šteflová vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava tel. 532 193 600 [email protected] cz Konzultace projektových záměrů pro JMK: Ing. Jan Karásek vedoucí Odboru implementace Brno projektů Brno tel. 532 193 505 [email protected] cz