INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADA OWIATOWYCH ROK SZKOLNY

  • Slides: 25
Download presentation
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ROK SZKOLNY 2018/2019

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ROK SZKOLNY 2018/2019

CZERNIEJEWO JEST ORGANEM PROWADZĄCYM DLA: Szkoły Podstawowej im. O. Kopczyńskiego w Czerniejewie, Szkoły Podstawowej

CZERNIEJEWO JEST ORGANEM PROWADZĄCYM DLA: Szkoły Podstawowej im. O. Kopczyńskiego w Czerniejewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie, Przedszkola „Wróbelek – Elemelek” w Czerniejewie, Przedszkola „Leśna Polana” w Żydowie.

Zadania organu prowadzącego szkołę/ przedszkola określone są m. in. w: ustawie Prawo oświatowe i

Zadania organu prowadzącego szkołę/ przedszkola określone są m. in. w: ustawie Prawo oświatowe i aktach wykonawczych, ustawie Karta Nauczyciela, ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe organ wykonawczy jst, w terminie do 31 października przedstawia organowi stanowiącemu informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów (… ) i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty…

Programy rządowe i inne: Podręczniki szkolne: program w całości finansowany z budżetu państwa. W

Programy rządowe i inne: Podręczniki szkolne: program w całości finansowany z budżetu państwa. W roku szkl. 2018/19 podręczniki otrzymali uczn. klas II, V i VIII SP. Natomiast ćwiczenia klasy I, III, IV, V, VII, VIII SP oraz III G; Stypendia szkolne: dotyczą uczniów spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Stypendium wypłacono 66 uczniom. Pomoc materialna jest realizowana w ramach dotacji celowej ( 80%) i środków własnych( 20%); Stypendia naukowe/sportowe/artystyczne: program stypendialny realizowany w całości z budżetu gminy. W roku szk. 2018/19 dotyczył uczniów kl. VII i VIII SP oraz III G. Stypendia naukowe otrzymało 40 uczn. a artystyczne 9 uczniów; Aktywna Tablica: celem programu było rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej. Program finansowany z budżetu państwa 80% i środków własnych 20%.

Program „Szkolny Klub Sportowy”- ideą projektu była organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla

Program „Szkolny Klub Sportowy”- ideą projektu była organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 x w tyg. po 60 min. W projekcie uczestniczyło 6 grup Projekt współfinansowany przez M S i T. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Z terenu gminy w programie udział wzięło 70 uczniów klas I – III ( 40 –Cz i 30 - Ż). Projekt współfinansowany przez M S i T. Nauka gry w siatkówkę „Od smyka do zawodnika” Zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę gry w piłkę siatkową. projekcie brali udział uczn. z roczników 2007 -2009 ( 16 – Cz, Finansowane w całości z budżetu gminy. W 12 – Ż ).

uczniowie 762 SP Czerniejewo 405 (372 SP i 33 G ) SP Żydowo 357

uczniowie 762 SP Czerniejewo 405 (372 SP i 33 G ) SP Żydowo 357 (330 SP i 27 G ) uczniowie objęci dowozem – 315 ( 137 - SP Cz; 154 SP Ż, 13 – Przed Cz; 11 - Przed Ż ) uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym – 4 ( 2 -Cz; 2–Ż ) uczniowie z orzeczeniem ppp – 15 ( 9 -Cz; 6 -Ż) uczniowie opinią ppp – 85 ( 45 -Cz; 40 -Ż) w odniesieniu do uczniów z opinią/ orzeczeniem szkoły realizowały zalecenia m. in. zaj. dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne, socjoterapeutyczne z

uczniowie przystępujący do egzaminów poprawkowych – 9 ( 2 – SP Cz; 7 –SP

uczniowie przystępujący do egzaminów poprawkowych – 9 ( 2 – SP Cz; 7 –SP Ż ) uczniowie , którzy nie otrzymali promocji klasy wyższej – 3 ( 1 – SP Cz; 2 – SP Ż ) uczniowie, którzy otrzymali świadectwo wyróżnieniem – 214 ( 108 - SP Cz; 106 – SP Ż ) do z uczniowie objęci opieką świetlicową – 294 ( 131 – SP Cz; 163 SP Ż ) i korzystający z posiłków – 295 ( 201 - SP Cz; 94 – SP Ż )

REALIZOWANE SZKOŁACH: Szkoła w Czerniejewie: zaj. specjalistyczne ( logopedia, korekcyjno – kompensacyjne; rewalidacja, zaj.

REALIZOWANE SZKOŁACH: Szkoła w Czerniejewie: zaj. specjalistyczne ( logopedia, korekcyjno – kompensacyjne; rewalidacja, zaj. terapeutyczne; rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne ); zaj. rozwijające uzdolnienia (m. in. artystyczne, ekologiczne, LOP, zaj. czytelnicze, wokalne, sportowe, koło kolarskie ); zaj. dydaktyczno – wyrównawcze w ramach pomocy psychol. - pedagog (wyrównanie wiedzy w kl. I – III, zaj. wyrównawcze z jęz. polskiego, angielskiego, matematyki); fakultety przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. W Szkoła w Żydowie: zajęcia wyrównawcze; zaj. przygotowujące egzaminów zewnętrznych; do zaj. rozwijające uzdolnienia uczniów ( flażolety, warsztaty mechatroniki ); zaj. socjoterapeutyczne (praca nad emocjami, budowanie relacji w grupie); zaj. szachowe.

Szkoła w Czerniejewie: Szkoła w Żydowie: „Kolorowy Uniwersytet”, warsztaty mechatroniki; „Uroki Polski – naszej

Szkoła w Czerniejewie: Szkoła w Żydowie: „Kolorowy Uniwersytet”, warsztaty mechatroniki; „Uroki Polski – naszej Ojczyzny czyli 100 widokówek z Polski na 100. lecie niepodległości”, „Śniadanie daje moc” „Wielka Mapa Polski”, „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”, „Trzymaj formę”, REALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE

KONTROLE W SZKOŁACH: Szkoła w Czerniejewie: PPIS w Gnieźnie ( ocena realizacji interwencji programowej

KONTROLE W SZKOŁACH: Szkoła w Czerniejewie: PPIS w Gnieźnie ( ocena realizacji interwencji programowej „Trzymaj formę” ); WKO w Poznaniu ( kontrola w zakresie prawidłowości udzielania pomocy psychol – pedagogn. uczn. kl VII oraz nadzoru pedagog. dyrektora szkoły nad relizacją zadań wychowawcy wynikających ze statutu szkoły ); ZUS II Oddział w Poznaniu: ( kontrola płatności składek ). Szkoła w Żydowie: PPIS w Gnieźnie ( ocena stanu sanitarno – higienicznego obiektu oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji żywieniowej ); WKO w Poznaniu ( kontrola dotycząca zapewniania uczniom bezpiecznych warunków w szkole, zgodności z przepisami prawa udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ) ; ZUS Gniezno ( kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji ZFŚS ).

Dzieci w przedszkolach 295 Przedszkole w Czerniejewie – 154 6. /7. latki – 54;

Dzieci w przedszkolach 295 Przedszkole w Czerniejewie – 154 6. /7. latki – 54; 5. latki – 39, 4. latki – 30; 3. latki - 31 Przedszkole w Żydowie– 141 6. latki - 50; 5. latki – 37, 4. latki – 25; 3. latki - 29 Dzieci z orzeczeniem/ opinią ppp P. Cz- 1 orzeczenie/ 2 opinia, P. Ż- 2 orzeczenie i opinia, 5 opinia Dzieci korzystające z posiłków P. Cz -154 dzieci śniadania/ obiady; podwieczorki; P. Ż -139 –śniadanie, obiad, 50 - podwieczorek 56 – 139 –

Przedszkole w Czerniejewie: balet rytmika, karate ponadto realizowane są zajęcia z jęz. angielskiego i

Przedszkole w Czerniejewie: balet rytmika, karate ponadto realizowane są zajęcia z jęz. angielskiego i religii Przedszkole w Żydowie: zajęcia taneczne, balet, karate ponadto realizowane są zajęcia z jęz. angielskiego i religii ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLACH

Przedszkole w Czerniejewie: PPIS w Gnieźnie ( kontrola stanu sanitarno – higienicznego przedszkola );

Przedszkole w Czerniejewie: PPIS w Gnieźnie ( kontrola stanu sanitarno – higienicznego przedszkola ); Przedszkole w Żydowie: PPIS w Gnieźnie ( kontrola stanu sanitarno – higienicznego przedszkola ); KONTROLE W PRZEDSZKOLACH

Nauczyciele – przedszkola Czerniejewo – 14 w tym 4 niepełny etat, w tym: D-

Nauczyciele – przedszkola Czerniejewo – 14 w tym 4 niepełny etat, w tym: D- 4; M-5; K 5; Żydowo – 11 w tym 2 niepełny etat, w tym: D- 2; M-4; K- 4; S 1

Nauczyciele – szkoły Czerniejewo – 37 w tym 2 niepełny etat, 1 urlop bezpłatny,

Nauczyciele – szkoły Czerniejewo – 37 w tym 2 niepełny etat, 1 urlop bezpłatny, w tym: D- 24; M-8; K- 2; S- 3 Żydowo – 37 w tym 4 niepełny etat, w tym: D- 24; M-6; K- 6; S- 1

Pracownicy administracyjno obsługowi Przedszkole Cz. - 9 Przedszkole Ż. – 8 w tym 1

Pracownicy administracyjno obsługowi Przedszkole Cz. - 9 Przedszkole Ż. – 8 w tym 1 os. ½ etatu ) Szkoła Cz. - 9 Szkoła Ż. - 8 (

Źródła finansowania oświaty – rok budżetowy 2018 subwencja oświatowa dotacje środki własne gminy środki

Źródła finansowania oświaty – rok budżetowy 2018 subwencja oświatowa dotacje środki własne gminy środki pozyskane przez szkoły/ przedszkola

subwencja oświatowa 6. 936. 252, 00 zł w tym: 320. 406, 92 – uczn.

subwencja oświatowa 6. 936. 252, 00 zł w tym: 320. 406, 92 – uczn. o specjalnych potrzebach edukacyjnych 403. 309, 42 – 6. latki dotacje przedszkolna podręcznikowa 276. 287, 90 zł 79. 236, 12 zł pomoc materialna ( stypendia ) 58. 119, 60 zł z innych gmin (dzieci w przedszkolach) 98. 460, 34 zł

Pozyskane środki pozabudżetowe- szkoły/ przedszkola SP Czerniejewo: 3. 833, 60 SP Żydowo: 1. 500,

Pozyskane środki pozabudżetowe- szkoły/ przedszkola SP Czerniejewo: 3. 833, 60 SP Żydowo: 1. 500, 00 P. Czerniejewo: 11. 755, 29 P. Żydowo: 13. 931, 00

wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych SP Żydowo 3. 362. 296, 49 zł SP

wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych SP Żydowo 3. 362. 296, 49 zł SP Czerniejewo 3. 762. 474, 94 zł razem szkoły: 7. 124. 771, 43 zł P. Żydowo 1. 184. 969, 59 zł P. Czerniejewo 1. 165. 106, 69 zł razem przedszkola: 2. 350. 076, 28 zł

Inne wydatki – rok budżetowy 2018 wypłata świadczeń w ramach pomocy materialnej o charakterze

Inne wydatki – rok budżetowy 2018 wypłata świadczeń w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia: 58. 119. 60 zł ( dotacja ) + 14. 529, 40 zł ( śr. własne ) = 72. 649, 00 zł wypłata świadczeń w ramach pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym: – stypendia naukowe/ sportowe/artystyczne: 22. 470, 00 zł ( śr. własne ) dowozy uczniów: przewoźnicy 316. 653, 71 zł; dowozy rodzice ( porozumienie ) 15. 400, 00 zł = 332. 053, 71 zł ( śr. własne )

zwrot dotacji innym gminom ( dzieci w przedszkolach w innych gminach ) 116. 586,

zwrot dotacji innym gminom ( dzieci w przedszkolach w innych gminach ) 116. 586, 99 zł ( śr. własne ) wypoczynek letni – 29. 681, 60 zł Dofinansowanie programów: „Umiem pływać”- 10. 500, 00 zł ( śr. własne ) „Szkolny Klub Sportowy” – 3. 600, 00 zł ( śr. własne ) „Od smyka do zawodnika”- 7. 800, 00 zł ( śr. własne ) „Aktywna tablica” – 7. 000, 00 zł ( w budżetach szkół ) Opiekun sali gimnastycznej – 19. 196, 00 zł ( śr. własne )

rozbudowa infrastruktury przedszkolnej ( edukacyjny plac zabaw, dostosowanie sali wielofunkcyjnej ) – Żydowo (WRPO

rozbudowa infrastruktury przedszkolnej ( edukacyjny plac zabaw, dostosowanie sali wielofunkcyjnej ) – Żydowo (WRPO 2014 - 2020 ) – 222. 393, 52 zł ( śr. własne ) modernizacja łazienek na II piętrze – SP Żydowo – 51. 415, 00 zł ( śr. własne ); modernizacja sal lekcyjnych – SP Czerniejewo – 35. 000, 00 zł ( śr. własne ); modernizacja zaplecza kuchennego – Przedszkole Żydowo 24. 222, 28 zł ( śr. własne ); modernizacja zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem – Przedszkole Czerniejewo 125. 868, 61 zł ( śr. własne )

razem inne wydatki: 1. 015. 317, 11 zł razem dodatkowe środki ze strony organu

razem inne wydatki: 1. 015. 317, 11 zł razem dodatkowe środki ze strony organu prowadzącego: szkoły: 551. 744, 40 zł przedszkola: 1. 473. 899, 73 zł inne wydatki: 1. 015. 317, 11 zł razem: 3. 040. 961, 24 zł

Dziękuję za uwagę.

Dziękuję za uwagę.