Infopev 28 mail Turismitoodete arendamise meede Taotlusvoor avatud

  • Slides: 17
Download presentation
Infopäev 28. mail Turismitoodete arendamise meede Taotlusvoor avatud 26. juunist kuni 26. juulini (kaasa

Infopäev 28. mail Turismitoodete arendamise meede Taotlusvoor avatud 26. juunist kuni 26. juulini (kaasa arvatud)

 • Toetust saavad taotleda ettevõtjad uuenduslike pereturismi atraktsioonide väljaarendamiseks, mille abil luuakse reisimotivatsioon

• Toetust saavad taotleda ettevõtjad uuenduslike pereturismi atraktsioonide väljaarendamiseks, mille abil luuakse reisimotivatsioon Eesti külastamiseks ja külastusaja pikenemiseks. Allikas: Teaduskeskus Vembu-Tembu AHHAA maa

 • Toetuse suurus on 2 -4, 5 miljonit eurot • Meetme vahendite kogumaht

• Toetuse suurus on 2 -4, 5 miljonit eurot • Meetme vahendite kogumaht on ca 6, 5 miljonit eurot • Toetuse suurus kuni 70% sõltuvalt ettevõtte suurusest ja asukohast

 • Minimaalne omafinantseering väikeettevõtjale on 30%; sh väikeettevõtjale Põhja. Eestis (Tallinn ja Harjumaa)

• Minimaalne omafinantseering väikeettevõtjale on 30%; sh väikeettevõtjale Põhja. Eestis (Tallinn ja Harjumaa) 40%. Väikeettevõtja: alla 50 töötaja, aastakäive või aastabilanss kuni 10 miljonit eurot.

 • Minimaalne omafinantseering keskmise suurusega ettevõtjale on 40%; sh Põhja-Eestis (Tallinn ja Harjumaa)

• Minimaalne omafinantseering keskmise suurusega ettevõtjale on 40%; sh Põhja-Eestis (Tallinn ja Harjumaa) 50%. Keskmise suurusega ettevõte: alla 250 töötaja, aastakäive kuni 50 miljonit eurot või aastabilanss kuni 43 miljonit eurot.

 • Minimaalne omafinantseering suurettevõtjale on 50%; sh Põhja-Eestis (Tallinn ja Harjumaa) 60%. Suurettevõtja:

• Minimaalne omafinantseering suurettevõtjale on 50%; sh Põhja-Eestis (Tallinn ja Harjumaa) 60%. Suurettevõtja: kes ei kvalifitseeru väike- või keskmise suurusega ettevõtjaks.

Toetatavad tegevused: • turismitoodete ja -teenuste pakkumiseks vajalike objektide ja objektidega seotud infrastruktuuri ehitamine;

Toetatavad tegevused: • turismitoodete ja -teenuste pakkumiseks vajalike objektide ja objektidega seotud infrastruktuuri ehitamine; • turismitoodete ja -teenuste pakkumiseks vajaliku materiaalse vara soetamisega kaasneva immateriaalse vara soetamine.

Abikõlblikud kulud: • objektide ehitamise ja nendega seotud infrastruktuuri rajamisega seotud kulu; • omanikujärelvalve

Abikõlblikud kulud: • objektide ehitamise ja nendega seotud infrastruktuuri rajamisega seotud kulu; • omanikujärelvalve ja ehitusjuhtimisega seotud kulu; • ekspositsiooni loomise või olemasoleva ekspositsiooni arendamisega seotud kulu; • objekti toimimiseks ja teenuste osutamiseks vajaliku mööbli ja sisseseade soetamine, sealhulgas masinad, seadmed või muud vahendid ning nende paigaldamisega seotud kulu;

Abikõlblikud kulud: • klientide teenindamiseks vajalike uudsete tehnoloogiliste lahenduste rakendamise ja soetamisega seotud kulu;

Abikõlblikud kulud: • klientide teenindamiseks vajalike uudsete tehnoloogiliste lahenduste rakendamise ja soetamisega seotud kulu; • turismiinfo viitade ja tahvlite soetamine ning paigaldamisega seotud kulu; • materiaalse vara soetamisega kaasneva immateriaalse vara soetamise kulu juhul, kui see on soetatud kolmandatelt isikutelt turutingimustel, ning tingimusel, et see liidetakse taotleja põhivarale ja seda käsitletakse amortiseeruva varana;

Abikõlblikud kulud: • Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide

Abikõlblikud kulud: • Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamisega seotud kulud; • käibemaks on abikõlblik, kui on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendmaksu või käibemaksu tagasi taotleda.

NB! Abikõlblike tegevuste ega abikõlblike kulude hulka ei kuulu ning toetusest ega sellega seotud

NB! Abikõlblike tegevuste ega abikõlblike kulude hulka ei kuulu ning toetusest ega sellega seotud omafinantseeringust katta ei saa: • Turunduskulusid; Samas eeldame, et toetuse saaja teeb objekti käivitamiseks olulisel määral turundustegevusi. Piisavate turundustegevuste kavandamist hinnatakse ka taotluse hindamise käigus; • Ehitusliku projekteerimisega seotud kulusid.

Mitteabikõlblikud kulud: • projektijuhtimisega seotud kulu; • majutusvõimaluste loomise ja parendamisega seotud kulu; •

Mitteabikõlblikud kulud: • projektijuhtimisega seotud kulu; • majutusvõimaluste loomise ja parendamisega seotud kulu; • telekommunikatsioonivõrgu, ühisveevärgi, kanalisatsiooni, elektri-, gaasi- ja soojusvõrguga ühinemise liitumistasud; NB! Välistatud ei ole toitlustusvõimaluste loomise ja parendamisega seotud kulu, mis on arendatava pereturismi atraktsiooni osaks.

Mitteabikõlblikud kulud: • mitterahaline sissemakse; • kulum; • üldkulu; • muu projektiga mitteseotud ning

Mitteabikõlblikud kulud: • mitterahaline sissemakse; • kulum; • üldkulu; • muu projektiga mitteseotud ning elluviimise seisukohast põhjendamatu ja ebaoluline kulu; • kulu, mis on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud toetustest hüvitatud.

Abikõlblikkuse periood: • Projekti ajalise kestvuse arvestus (alguskuupäev) algab taotluse EASis registreerimise hetkest või

Abikõlblikkuse periood: • Projekti ajalise kestvuse arvestus (alguskuupäev) algab taotluse EASis registreerimise hetkest või taotluses sisalduvast hilisemast alguskuupäevast. Projekti ajalise kestuse arvestus lõpeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud projekti lõpptähtajaga • Projekti maksimaalne kestus on 36 kuud, kuid projekt peab lõppema hiljemalt 31. augustiks 2015 • Taotleja ei tohi alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi tegevuste elluviimiseks enne taotluse esitamist.

Võimalus väljamaksete tegemiseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel: Põhjendatud juhtudel võib «Perioodi 2007– 2013 struktuuritoetuse

Võimalus väljamaksete tegemiseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel: Põhjendatud juhtudel võib «Perioodi 2007– 2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud korras ja tingimustel teha toetuse saajale ettemakseid ja väljamakseid osaliselt tasutud kuludokumentide alusel kas toetuse saajale või otse töövõtjale. Ettemakseid teostatakse toetuse saajale vastavalt 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 «Perioodi 2007– 2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord» §-s 9 sätestatud korrale.

Taotlusi saab esitada perioodil 26. juuni kuni 26. juuli (kaasa arvatud) 2013. a Taotluse

Taotlusi saab esitada perioodil 26. juuni kuni 26. juuli (kaasa arvatud) 2013. a Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 55 tööpäeva. Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse selles esinevaid puudusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks aega kuni 10 kalendripäeva. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja võrra.

Meetme tutvustus EASi lehel Meetme määrus Taotlusvormid Info ja nõustamine: Marge Sargma (EAS Tallinna

Meetme tutvustus EASi lehel Meetme määrus Taotlusvormid Info ja nõustamine: Marge Sargma (EAS Tallinna kontor) marge. [email protected] ee tel. 6279 733 Kait Kabun (EAS Tartu kontor) kait. [email protected] ee tel. 738 6024 Allikas: Teaduskeskus Vembu-Tembu AHHAA maa