Influena jurisprudenei europene asupra legislaiei achiziiilor publice Av

  • Slides: 12
Download presentation
Influenţa jurisprudenței europene asupra legislaţiei achiziţiilor publice Av. dr. Florin IRIMIA Societatea de avocați

Influenţa jurisprudenței europene asupra legislaţiei achiziţiilor publice Av. dr. Florin IRIMIA Societatea de avocați Ceparu și Irimia Asociația Experților în Achiziții AEXA

CJUE - creatoare de drept: Interpretează texetele neclare ale directivelor, aplicând metoda de interpretare

CJUE - creatoare de drept: Interpretează texetele neclare ale directivelor, aplicând metoda de interpretare teleologică (ex. Cauza C-324/98 Telaustria în care s-a extins aplicarea principiilor și pentru contractele a căror valoare este sub pragul de aplicare a directivelor) sau prin analogie (Cauza Universale Bau în care s-a impus obligația de divulgare a criteriilor de selecție similar cu cele de atribuire). Aspecte privind admisibilitatea intrebarilor preliminare: CJUE 6 octombrie 2016, Tecnoedi Costruzioni Srl c. /Comune di Fossano, C‑ 318/15: Curtea nu a putut răspunde întrebării pe motiv că dreptul european nu se aplică litigiului raportat la valoare estimată sub pragurile directivelor iar interesul transfrontalier nu a fost demonstrat în speță. În principiu, CJUE nu analizează conformitatea dreptului național cu cel european. În materie de achiziții publice această regulă este de multe ori încălcată – intrepretând dreptul european, CJUE se pronunță indirect asupra validității dreptului național. Formula clasică de răspuns: o anume dispoziție a directivei nu se opune unei anumite dispoziții naționale. Ex. CJUE, 2 iunie 2016, Pippo Pizzo c. /CRGT Srl, Cauza C‑ 27/15.

Principiile fondatoare Dreptul efectiv de acces la justiție: - Recunoscut de Curtea de Justiție

Principiile fondatoare Dreptul efectiv de acces la justiție: - Recunoscut de Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin Decizia din 15 mai 1986, Cauza C-222/84 Johnston, accesul la justiție trebuie să fie efectiv inclusiv în materie de căi de atac în achiziții publice CJCE, 27 februarie 2003, Santex Sp. A et Unitŕ Socio Sanitaria Locale n° 42 di Pavia, Cauza C-327/00: pentru respectarea principiului efectivității, judecătorul național trebuie să nu aplice anumite reguli naționale dacă aplicarea concretă a acestora conduce la limitarea excesivă a exercitării dreptului la o cale de atac împotriva deciziilor adoptate de autoritățile contractante. A se vedea, de asemenea, CJCE, 12 decembrie 2002, Universale Bau, Cauza C-470/99

Principiile fondatoare 2. Transparența și tratatamentul egal în achizițiile publice: Cauza C-324/98 Telaustria Verlags

Principiile fondatoare 2. Transparența și tratatamentul egal în achizițiile publice: Cauza C-324/98 Telaustria Verlags Gmb. H și Telefonadress Gmb. H: «obligația de transparență care incumbă autorității contractante constă în garantarea, în favoarea oricărui ofertant potențial, a unu grad de publicitate adecvat care va permite deschiderea pieței serviciilor precum și controlul imparțialității procedurilor de atribuire» (Cauza C-410/04). Cauza C-87/94 Comisia c/ Belgia: cele două principii trebuie respectate în toate etapele achiziției. Permisiunea acordată unui singur ofertant de a-și modifica oferta îl favorizează prin raport la concurență. Cauza Universale Bau sau Succhi di Frutta/Comisia: toți potențialii ofertanți trebuie să beneficieze de șanse egale pentru elaborarea ofertelor; toate condițiile de participare trebuie să fie formulate clar, precis și univoc astfel încât să permită oricăror operatori economici rezonabil informați și diligenți să le înțeleagă și să le interpreteze la fel.

Principiile fondatoare Proporționalitatea măsurilor: Cauzele conexe C-21/03 și C-34/03 Fabricom - este disproporționată interzicerea

Principiile fondatoare Proporționalitatea măsurilor: Cauzele conexe C-21/03 și C-34/03 Fabricom - este disproporționată interzicerea automată a participării la procedura de atribuire a persoanei care a contribuit la elaborarea documentației. În sens similar, Cauza C-213/07 Michaniki : măsurile suplimentare de excludere destinate să asigure respectarea egalității de tratament și a transparenței nu trebuie să depășească acest obiectiv. Securitatea juridică: CJCE, 24 iunie 2004 Comisia / Austria : dispozițiile pertinente ale directivei trebuie să fie aplicate cu o forță de constrângere incontestabilă, cu specificul, preciza și claritatea necesară astfel încât să fie satisfacută exigența de securitate juridică. Cauza C 314/09 Stadt Graz c/Strabag AG: Statele membre au dreptul să prevadă pentru căile de atac termene rezonabile pentru a evita posibilitatea ofertanților să invoce, în orice moment, încălcări ale reglementării menționate, obligând astfel autoritatea contractantă să reia întreaga procedură pentru a îndrepta aceste încălcări.

Reguli punctuale Definiția organismului de drept public: Cauza C-18/01 Korhonen: Dacă organismul operează în

Reguli punctuale Definiția organismului de drept public: Cauza C-18/01 Korhonen: Dacă organismul operează în condiții normale de piață, urmărește un scop lucrativ și suportă pierderile legate de exercitarea activității sale, este puțin probabil ca necesitățile pe care vizează să le satisfacă să fie de o altă natură decât industrială sau comercială. Recital nr. 10 Directiva 2014/24/CE: Un organism care funcționează în condiții normale de piață, care urmărește obținerea unui profit și care suportă pierderile care rezultă din exercitarea activității sale nu ar trebui să fie considerat ca fiind un „organism de drept public”, deoarece necesitățile de interes general, pentru îndeplinirea cărora a fost creat sau pentru care i s-a încredințat sarcina de a le îndeplini, pot fi considerate a avea caracter industrial sau comercial.

Reguli punctuale Achizițiile „in house”: Cauza C-107/98 Teckal preluată de Art. 12 Directiva 2014/24/CE:

Reguli punctuale Achizițiile „in house”: Cauza C-107/98 Teckal preluată de Art. 12 Directiva 2014/24/CE: Nu se aplică directiva în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: (a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice căreia i se atribuie un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii; (b) cel puțin 80% din activitățile acelei persoane juridice sunt efectuate pentru autoritatea contractantă care o controlează sau pentru alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă; (c) nu există participare privată la capitalul persoanei juridice controlate (cu anumite excepții specifice).

Reguli punctuale Criterii de atribuire: Cauza C‑ 368/10 Concordia Bus: Pot fi utilizate ca

Reguli punctuale Criterii de atribuire: Cauza C‑ 368/10 Concordia Bus: Pot fi utilizate ca și factori de evaluare criteriile ecologice sub condiția ca aceste criterii să aibă legătură cu obiectul contractului, să nu ofere o libertate necondiționată de alegere autorității contractante, să fie expres menționate în anunțul de participare sau în caietul de sarcini și să respecte toate principiile fundamentale dreptului european, în special principiul nediscriminării. Art. 67 Directiva 2014/24/CE: […] (2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic din perspectiva autorității contractante […] poate include cel mai bun raport preț-calitate evaluat pe baza unor criterii care să includă aspecte calitative, de mediu și/sau sociale, legate de obiectul contractului de achiziții publice în cauză. (4) Criteriile de atribuire nu au ca efect acordarea unei libertăți de selecție nelimitate autorității contractante […].

Reguli punctuale Cauza T-4/01 Renco vs. Consiliul Europei: Experiența, capacitatea tehnică a ofertanților și

Reguli punctuale Cauza T-4/01 Renco vs. Consiliul Europei: Experiența, capacitatea tehnică a ofertanților și calitatea subcontractanților pot figura printre criteriile de atribuire, fiind susceptibile de evaluare obiectivă și concretă. Contra: Cauza C-31/87 Beentjes, Cauza C‑ 532/06 Lianakis, Cauza C-19/00 SIAC, Cauza C-315/01 GAT: Autoritatea contractantă trebuie să aleagă criterii care să vizeze identificarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic. Art. 67 (2) Directiva 2014/24/CE: Printre criteriile de atribuire se pot număra, de exemplu: […] (b) organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat să execute contractul, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului de executare a contractului. .

Reguli punctuale Modificarea contractelor de achiziție publică: Cauza C‑ 454/06 Pressetext: modificările aduse dispozițiilor

Reguli punctuale Modificarea contractelor de achiziție publică: Cauza C‑ 454/06 Pressetext: modificările aduse dispozițiilor unui contract de achiziții publice în perioada în care își produce efectele reprezintă o nouă atribuire dacă prezintă caracteristici diferite în mod substanțial de cele ale contractului inițial. Modificarea poate fi considerată substanțială atunci când: - introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis acceptarea altor ofertanți decât cei admiși inițial sau ar fi permis selectarea unei alte oferte decât cea reținută inițial; - extinde contractul, într‑o măsură importantă, la servicii care nu au fost prevăzute inițial; - schimbă echilibrul economic al contractului în favoarea adjudecatarului contractului, într‑un mod care nu fusese prevăzut în clauzele contractului inițial. Cauza C‑ 337/98 Comisia vs. Franța : Pentru aplicarea dispozițiilor directivei trebuie verificat dacă negocierile cu privire la condițiile contractuale prezintă caracteristici în mod substanțial diferite raportat la cele inițiale și sunt de natură să demonstreze voința părților de renegociere a condițiilor esențiale contractului. .

Reguli punctuale Art. 72 (4) din Directiva 2014/24/CE: Modificarea unui contract este considerată substanțială

Reguli punctuale Art. 72 (4) din Directiva 2014/24/CE: Modificarea unui contract este considerată substanțială […] atunci când, prin această modificare, contractul prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului inițial. […] o modificare este considerată substanțială atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura inițială de achiziții, ar fi permis admiterea altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unui alt ofertant decât cel acceptat inițial sau ar fi atras alți participanți la procedura de achiziție; (b) modificarea schimbă balanța economică a contractului în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul sau acordul-cadru inițial; (c) modificarea extinde domeniul de aplicare al contractului în mod considerabil; d) un nou contractant îl înlocuiește pe cel căruia autoritatea contractantă i-a atribuit inițial contractul, în alte cazuri decât cele prevăzute de directivă.

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ Florin IRIMIA Asociația Experților în Achiziții Publice AEXA Societate

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ Florin IRIMIA Asociația Experților în Achiziții Publice AEXA Societate de avocați Ceparu și Irimia www. ceparu-irimia. ro www. avocat-achizitii. com Email: [email protected] ro Tel: 0766. 35. 21. 33