IMPORTANTASTIK Sa tulong ng Concept Map isulat mo

  • Slides: 17
Download presentation
IMPORTANTASTIK Sa tulong ng Concept Map, isulat mo ang mahahalaga at kahangang impormasyong iyong

IMPORTANTASTIK Sa tulong ng Concept Map, isulat mo ang mahahalaga at kahangang impormasyong iyong nalalaman tungkol sa panitikan sa Panahon ng Amerikano, Komonwelt at Kasarinlan. Isulat ang mga ito sa blangkong bilog. PANITIKAN

KWHL Chart Masasalamin ba sa panitikan ang kultura o kalagayang panlipunan ng isang bansa

KWHL Chart Masasalamin ba sa panitikan ang kultura o kalagayang panlipunan ng isang bansa sa panahon at lugar na isinulat ito? Patunayan. Paano mo makikita ang nais mong malaman? Ano ang alam mo na ? (What do you Know? ) Ano ang nais mong malaman? (What do you want to find out? ) (How can you dind out what you want to learn? ) K W H Ano ang iyong natutuhan/ naunawaan? (What did you Learn? ) L

HANGGANG SAAN ANG AKING KAALAMAN? Gamit ang Concept Map, ibigay ang mga impormasyong iyong

HANGGANG SAAN ANG AKING KAALAMAN? Gamit ang Concept Map, ibigay ang mga impormasyong iyong nalalaman sa Panahon ng Amerikano. Mga Akda Mga Manunulat Panahon ng Amerikano Kultura

IBA AKO EH! Sa pagkakataong ito ay nais kong malaman kung ano ang iyong

IBA AKO EH! Sa pagkakataong ito ay nais kong malaman kung ano ang iyong nalalaman sa salitang Balagtasan. Tingnan natin ang iyong nalalaman sa kasunod na gawain. Ibigay ang mga katangian ng Balagtasan bilang uri ng panitikan. Balagtasan _________________ _________________

Sa Antas ng Iyong Pag-unawa • Ipaliwanag mo kung ano ang pagkakaiba at pagkakatulad

Sa Antas ng Iyong Pag-unawa • Ipaliwanag mo kung ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng Balagtasan sa iba pang uri ng tulang patnigan. B A L A G T A S A N Duplo Pagkakaiba Karagatan Pagkakatulad Batutian

1. Bakit mahalaga ang tauhan, at elemento ng Balagtasan? Sagutin ang kasunod na mga

1. Bakit mahalaga ang tauhan, at elemento ng Balagtasan? Sagutin ang kasunod na mga tanong. BALAGTASAN Ano-ano ang elemento ng Balagtasan? Bakit mahalaga ang mga tauhan? (Lakandiwa at Mambabalagtas) Bakit mahalaga ang mga elementong sukat, tugma at indayog sa isang Balagtasan?

 • Suriin mo ang ginagampanang papel ng mga tauhan sa Balagtasan. Punan ng

• Suriin mo ang ginagampanang papel ng mga tauhan sa Balagtasan. Punan ng mga angkop na impormasyon ang kasunod na diyagram. Gawin ito sa sagutang papel. Papel na Ginagampanan sa Balagtasan MAMBABALAGTAS __________________ __ MANONOOD

Opinyon Katotohanan Kaibahan ng Opinyon sa Katotohanan

Opinyon Katotohanan Kaibahan ng Opinyon sa Katotohanan

Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Sagutin ang mga tanong namay kaugnayan sa binasang akda

Sa Antas ng Iyong Pag-unawa Sagutin ang mga tanong namay kaugnayan sa binasang akda upang masukat natin kung naunawaan mo ang nilalaman nito. Isulat ang mga katangian ng mga tauhan sa akda. Gayahin ang pormat sa sagutang papel. WALANG SUGAT JULIA TENYONG LUKAS _______________ _______________ ________ _______ JUANA _______________ _______

Gamit ang Venn Diagram, ipakita ang pagkakatulad at pagkakiba ni Julia sa kababaihan sa

Gamit ang Venn Diagram, ipakita ang pagkakatulad at pagkakiba ni Julia sa kababaihan sa kasalukuyan. Isulat sa papel ang sagot. Gayahin ang pormat. JULIA Pagkakaiba Pagkakatulad KABABAIHAN SA KASALUKUYAN Pagkakaiba

Upang malaman natin kung lubos mo nang naunawaan ang ating pinag-aralang akda, balikan natin

Upang malaman natin kung lubos mo nang naunawaan ang ating pinag-aralang akda, balikan natin ang mahalagang tanong na sumasalamin ba sa sarsuwela ang kulturang Pilipino gamit ang pinasidhing anyo ng pang-uri? Patunayan. Isulat sa salamin (mirror graphic organizer) ang iyong sagot. SARSUWELA SALAMIN NG KULTURANG PILIPINO

Panuto: Ibigay ang magkaibang katangian ng dalawang uri ng sanaysay. Sanaysay Pormal Pamilyar Magkaibang

Panuto: Ibigay ang magkaibang katangian ng dalawang uri ng sanaysay. Sanaysay Pormal Pamilyar Magkaibang katangian: _____________________________

Mabisa bang paraan ng paglalahad ng katuwiran ang pagsulat ng sanaysay? Bakit maha. Iaga

Mabisa bang paraan ng paglalahad ng katuwiran ang pagsulat ng sanaysay? Bakit maha. Iaga ang iba’t ibang paraan ng pagpapahayag sa isang sanaysay? __________________________________________ _____________________________________________________________________________ _________

Konseptulong Isahang konsepto sa salitang sanaysay ____________________________________________________ ___________________

Konseptulong Isahang konsepto sa salitang sanaysay ____________________________________________________ ___________________

Sa mga naging gawain ay inalam lang natin kung gaano na ang iyong nalalaman

Sa mga naging gawain ay inalam lang natin kung gaano na ang iyong nalalaman sa araling ito. Sa pagpapatuloy ng iyong pag-aaral, malalaman mo kung tama ang iyong mga sagot. Makatutulong ang pagbasa sa kasunod na sanaysay (talumpati) upang maunawaan ang aralin, subalit bago iyon ay magbigay ka muna ng impormasyon tungkol sa sumulat ng talumpating tatalakayin, si Manuel L. Quezon. Kapanganakan Pamilya Mga Katangian Naiambag sa Pilipinas

Pamagat Solusyon May-akda Mga Tauhan Suliranin Wakas

Pamagat Solusyon May-akda Mga Tauhan Suliranin Wakas

KKK (Katuwiran Ko’y kailangan) Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo ang iba’t ibang paraan

KKK (Katuwiran Ko’y kailangan) Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo ang iba’t ibang paraan ng pagpapahayag. Isa na rito ang pangangatuwiran. Sa gawaing ito, ang husay mo sa pagbibigay ng katuwiran ay kailangan. Sagutin mo ang tanong na “malaya ba ang manunulat sa Panahon ng Komonwelt? ” Sagutin ang mahalagang tanong na ito gamit ang yes/no analysis. Malaya ba ang mga manunulat sa Panahon ng Komonwelt? Pangatuwiranan. Oo _______________ Hindi ______________ __