III RIADENIE UD Vber ud Motivcia Vedenie ud

  • Slides: 80
Download presentation
III. RIADENIE ĽUDÍ Výber ľudí Motivácia Vedenie ľudí Komunikácia Tímová spolupráca Ing. Alojz MAREK

III. RIADENIE ĽUDÍ Výber ľudí Motivácia Vedenie ľudí Komunikácia Tímová spolupráca Ing. Alojz MAREK TF TU

Úvod • príprava, tvorba, realizácia a monitoring projektu má vysokú komplexnosť a nie je

Úvod • príprava, tvorba, realizácia a monitoring projektu má vysokú komplexnosť a nie je vecou len jednoho človeka, akokoľvek geniálneho • preto je potrebný tím pracovníkov, v ktorom treba zvládnuť princípy riadenia ľudí, ktorí majú zvládnuť : • profesionálne ( odborné ) roly • tímové roly • pri tímovej práci treba rešpektovať štádiá vývoja tímu • manažéri a lídri dosahujú svoje ciele hlavne prostredníctvom podriadených pracovníkov • dôležitým výstupom riadenia ľudí je networking Ing. Alojz MAREK TF TU

1. Výber ľudí Ing. Alojz MAREK TF TU

1. Výber ľudí Ing. Alojz MAREK TF TU

Analýza potrieb organizácie vychádza z : • vízie, misie a strategických politík ( produktová,

Analýza potrieb organizácie vychádza z : • vízie, misie a strategických politík ( produktová, služieb, marketingu, financií, ľudských zdrojov, . . . ) • súčasného stavu zloženia ľudských zdrojov, organizačnej kultúry a štruktúry • dosiahnutých a očakávaných ukazovateľov ( pridaná hodnota, zisk, ROE, ROA, ROI, EBIDTA, EVA, . . . ) s využitím výsledkov benchmarkingových analýz špičkových organizácií rovnakého odvetvia • súčasných ukazovateľov spokojnosti pracovníkov organizácie s využitím výsledkov benchmarkingových analýz špičkových organizácií rovnakého odvetvia • súčasných ukazovateľov spokojnosti zákazníkov organizácie s využitím výsledkov benchmarkingových analýz špičkových organizácií rovnakého odvetvia Ing. Alojz MAREK TF TU

Poslanie a ciele organizácie : Poslanie a hodnoty ( vízia a misia ) Ciele

Poslanie a ciele organizácie : Poslanie a hodnoty ( vízia a misia ) Ciele a zámery ( Strategické politiky ) Úlohy a každodenné aktivity Ing. Alojz MAREK TF TU

Analýza potrieb organizácie vyústi do : • zadefinovania požadovanej zmeny organizačnej kultúry ( stupeň

Analýza potrieb organizácie vyústi do : • zadefinovania požadovanej zmeny organizačnej kultúry ( stupeň orientácie na ľudí, stupeň orientácie na úlohy, tímová kultúra, kontinuálne zlepšovanie, . . . ) • zadefinovania požadovanej zmeny v organizačnej štruktúre ( ktoré miesta v organizačnej štruktúre pracovníkov treba doplniť, ktoré uvoľniť, typ štruktúry, zníženie počtu riadiacich úrovní – lean ma nažment ) Ing. Alojz MAREK TF TU

Príprava k výberu konkrétneho pracovníka na určitý post : Analýza pracovného miesta Opis práce

Príprava k výberu konkrétneho pracovníka na určitý post : Analýza pracovného miesta Opis práce pracovného miesta Špecifikácia práce pre dané pracovné miesto Ing. Alojz MAREK TF TU

Analýza pracovného miesta : • stručný popis pracovného miesta ( čo, kedy, prečo, kde,

Analýza pracovného miesta : • stručný popis pracovného miesta ( čo, kedy, prečo, kde, ako, s čím, pre koho, . . . ) • zodpovednosti ( osobné, za podriadených, za vybavenie a materiál, za motiváciu, . . . ) • pracovné vzťahy ( s vedúcimi, s kolegami, s podriadenými, s verej. ) • požiadavky na prácu ( výkonové normy, očakávané výsledky, poža dované zručnosti a skúsenosti, IQ, EQ, vzdelanie a výcvik, fyzický stav, zdravie, motivácia, spoločenské zručnosti, . . . ) • pracovné podmienky ( fyzické podmienky, okolie a prostredie, sociálne podmienky a pracovná skupina, ekonomické podmienky vrátane platu ) • kontrola ( prekontrolovanie uvedených skutočností niekym, kto tú prácu vykonáva a jeho nadriadeným ) Ing. Alojz MAREK TF TU

Opis práce pracovného miesta : • • • názov pracovného miesta : kvalifikačná trieda

Opis práce pracovného miesta : • • • názov pracovného miesta : kvalifikačná trieda : nadriadený : Zhrnutie hlavných zodpovedností a činností : Zvláštne zodpovednosti ( odpovedať áno – nie ) : 1. Za zamestnancov : 2. Za majetok : 3. Za plánovanie : 4. Za technické rozhodnutia : 5. Za financie : 6. Za dôverné informácie : 7. Za stupeň nadriadenosti : 8. Za kontakty : 9. Za pracovné podmienky : Ing. Alojz MAREK TF TU

Špecifikácia pracovníka pre dané pracovné miesto : 1. Fyzické a zdravotné predpoklady 2. Znalosti

Špecifikácia pracovníka pre dané pracovné miesto : 1. Fyzické a zdravotné predpoklady 2. Znalosti 3. Zručnosti 4. Všeobecná inteligencia 5. Špeciálne vlohy 6. Osobnostná typológia 7. Záujmy 8. Osobnostné vlastnosti 9. Okolnosti Ing. Alojz MAREK TF TU

Získanie a rozvoj pracovníkov ( staffing ) Nedostatok ĽZ Predčasný odchod pracovníkov Nábor a

Získanie a rozvoj pracovníkov ( staffing ) Nedostatok ĽZ Predčasný odchod pracovníkov Nábor a výber Nízka produktivita, úrazy Zácvik Počiatočný zácvik na prac. miesto Odhalenie potreby tréningu Hodnotenie Kontinuálny Pretrvávajúce negatívne prístupy Negovanie všetkých pozitívnych rozvoj prac. účinkov negatívnymi zásahmi do motivácie z počiatočného obdobia Projektovanie práce Riešenie problémov Nízka motivácia, slabý výkon, časté absencie a veľká fluktuácia pracovníkov Zvládnutie vzťahov Ing. Alojz MAREK TF TU

Výberový proces : Detailný dotazník Pracovné interview vykonané supervisorom Pracovné pozadie a referencie (

Výberový proces : Detailný dotazník Pracovné interview vykonané supervisorom Pracovné pozadie a referencie ( staffing ) Interview na personálnom odd. Testovanie ( spôsobilosť, psychomotorika znalosti, typu osobnosti, Fyzická zdatnosť , polygraph Osobné rozhodnutie supervisora Právne dopady pri nábore a najímaní nových pracovníkov : Zákonník práce Kolektívna zmluva, . . . Ing. Alojz MAREK TF TU )

Výberový pohovor : Príprava na výberový pohovor • príprava seba samého • príprava uchádzača

Výberový pohovor : Príprava na výberový pohovor • príprava seba samého • príprava uchádzača • vlastný pohovor • miesto pohovoru Vedenie výberového pohovoru : • zručnosť formulovania otázok • zručnosť riadenia výberového pohovoru • zručnosť aktívneho počúvania • zručnosť rozhodovania Ing. Alojz MAREK TF TU

Zaškolenie Úvodné zaškolenie na pracovné miesto Zacvičenie na konkrétne práce Kontinuálne vzdelávanie a tréning

Zaškolenie Úvodné zaškolenie na pracovné miesto Zacvičenie na konkrétne práce Kontinuálne vzdelávanie a tréning Ing. Alojz MAREK TF TU

Čo je potrebné k výkonu Vzdelávanie Tréning Výkon Postoje Zručnosti Vedomosti Ing. Alojz MAREK

Čo je potrebné k výkonu Vzdelávanie Tréning Výkon Postoje Zručnosti Vedomosti Ing. Alojz MAREK TF TU

Čo vedie k rastu výkonu Úsilie Schopnosti V Ý K O N Správne pochopenie

Čo vedie k rastu výkonu Úsilie Schopnosti V Ý K O N Správne pochopenie cieľa práce Ing. Alojz MAREK TF TU

Metódy rozvoja vo vnútri organizácie : • rotácia práce • rotácia pracovníkov • plánované

Metódy rozvoja vo vnútri organizácie : • rotácia práce • rotácia pracovníkov • plánované pracovné programy • dočasné preloženia • vhodenie do hlbokej vody • sedenie s Nellie • usmerňovanie • prax s vedením • demonštrácia • diskuzné skupiny • schôdzky s otázkami a odpoveďami • riadené čítanie Ing. Alojz MAREK TF TU

Popis práce a špecifikácia pracovníka : Popis práce Zhoda Hlavné zodpovednosti a činnosti Zvláštne

Popis práce a špecifikácia pracovníka : Popis práce Zhoda Hlavné zodpovednosti a činnosti Zvláštne zodpovednosti : za podriadených za majetok za plánovanie operačné rozhodnutia financie dôverné informácie stupeň nadriadenosti kontakty pracovné podmienky Špecifikácia pracovníka Fyzické vlastnosti, zdravie Znalosti, zručnosti, postoje Všeobecná inteligencia Špeciálne vlohy Osobnostný typ Ďalšie osobné vlastnosti Záujmy Súvislosti - okolnosti Z H O D A Ing. Alojz MAREK TF TU

Hodnotiace interview : 3 principiálne účely : • zlepšiť súčasný výkon podriadeného • pripraviť

Hodnotiace interview : 3 principiálne účely : • zlepšiť súčasný výkon podriadeného • pripraviť podriadených na budúce príležitosti • poskytnúť záznam o výkone, ktorý sa použije ako základ budúcich manažérskych rozhodnutí Obsah hodnotiaceho interview : • konkrétne operatívne výkony s priradením skóre • plnenie kľúčových úloh • manažérske a líderské schopnosti : • plánovanie, delegovanie, organizovanie, rozhodovanie • nákladová efektívnosť • proaktívnosť, asertivita Ing. Alojz MAREK TF TU

Hodnotiace interview : Pred interview : • určiť si ciele a zámery s podriadením

Hodnotiace interview : Pred interview : • určiť si ciele a zámery s podriadením • pripraviť sebahodnotiaci formulár pre podriadeného • rezervovať si dostatok času • mať zozbierané všetky podklady a byť pripravený • miesto musí byť príjemné, bez rušenia Počas interview : • povedať ciele pre oboch • povzbudiť podriadeného • kombinovať otvorené a uzavreté otázky • dávať efektívnu spätnú väzbu • vytýčiť ciele na zlepšenie • urobiť záver, písomný záznam Po interview : • splniť všetko sľúbené • kontrolovať v kontrolných bodoch, preverovať, povzbudzovať Ing. Alojz MAREK TF TU

Prínosy hodnotiaceho interview : Pre organizáciu : • poskytuje vzhodnotenie ľudských zdrojov organizácie •

Prínosy hodnotiaceho interview : Pre organizáciu : • poskytuje vzhodnotenie ľudských zdrojov organizácie • dáva organizácii bázu pre budúce personálne rozhodnutia • zvyšuje personálny potenciál organizácie pre budúce potreby • zvyšuje morálku zamestnancov Pre nadriadeného : • poskytuje nadriadenému info, čo môže očakávať od podriadených • dáva mu vstupy pre rozvoj každého podriadeného • zlepšuje produktivitu a morálku • pomáha mu pri premiestňovaní podriadených na vyššiu úroveň Pre podriadeného : • prezentovať svoje názory na zlepšenie a čo k tomu bude potrebovať • príležitosť na zmenu svojho pracovného správania • spozná ako vníma jeho výkon supervízor Ing. Alojz MAREK TF TU

2. Motivácia Ing. Alojz MAREK TF TU

2. Motivácia Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

MASLOW - potreby • Fyziologické: pracovné podmienky, mzda, zabezpečenie bývania, stravovanie • Bezpečnosť: poistenie,

MASLOW - potreby • Fyziologické: pracovné podmienky, mzda, zabezpečenie bývania, stravovanie • Bezpečnosť: poistenie, bezpečnosť pri práci, neohrozovanie prepúšťaním • Sociálne: športoviská, spoločenské akcie, neformálne aktivity na pracovisku, otvorená komunikácia • Ego: pozitívna spätná väzba, prestížne pomenovanie funkcií, postup, profil vo firemnom postavení • Sebarealizácia: zaujímavá a náročná práca, autonómnosť, podpora kreativity, šance na postup Ing. Alojz MAREK TF TU

HIERARCHIA POTRIEB (MASLOW) Rast Uznanie Vzťahy Bezpečnosť Fyziológia Ing. Alojz MAREK TF TU

HIERARCHIA POTRIEB (MASLOW) Rast Uznanie Vzťahy Bezpečnosť Fyziológia Ing. Alojz MAREK TF TU

TEÓRIA ERG (ALDERFER) spokojnosť frustrácia rast prináležanie existencia Ing. Alojz MAREK TF TU

TEÓRIA ERG (ALDERFER) spokojnosť frustrácia rast prináležanie existencia Ing. Alojz MAREK TF TU

MOTIVAČNÉ A HYGIENICKÉ FAKTORY (Herzberg) (Hrzberg, 1959) Ing. Alojz MAREK TF TU

MOTIVAČNÉ A HYGIENICKÉ FAKTORY (Herzberg) (Hrzberg, 1959) Ing. Alojz MAREK TF TU

STAVEBNÉ KAMENE MOTIVÁCIE (PODĽA LOCKE A HENNE) potreby hodnoty ciele činnosti Ing. Alojz MAREK

STAVEBNÉ KAMENE MOTIVÁCIE (PODĽA LOCKE A HENNE) potreby hodnoty ciele činnosti Ing. Alojz MAREK TF TU

MOTIVAČNÁ TEÓRIA (PODĽA DOUGLASA Mc. GREGORA) TEÓRIA X TEÓRIA Y • ľudia sú leniví,

MOTIVAČNÁ TEÓRIA (PODĽA DOUGLASA Mc. GREGORA) TEÓRIA X TEÓRIA Y • ľudia sú leniví, nezodpovední a o prácu nemajú záujem • preto ich treba do práce dotlačiť a neustále kontrolovať • ľudia chcú pracovať a práca ich uspokojuje • preto sa radujú z výsledkov a tie ich pozitívne motivujú Ing. Alojz MAREK TF TU

MASLOW - potreby • Fyziologické: pracovné podmienky, mzda, zabezpečenie bývania, stravovanie • Bezpečnosť: poistenie,

MASLOW - potreby • Fyziologické: pracovné podmienky, mzda, zabezpečenie bývania, stravovanie • Bezpečnosť: poistenie, bezpečnosť pri práci, neohrozovanie prepúšťaním • Sociálne: športoviská, spoločenské akcie, neformálne aktivity na pracovisku, otvorená komunikácia • Ego: pozitívna spätná väzba, prestížne pomenovanie funkcií, postup, profil vo firemnom postavení • Sebarealizácia: zaujímavá a náročná práca, autonómnosť, podpora kreativity, šance na postup Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

3. Vedenie ľudí Ing. Alojz MAREK TF TU

3. Vedenie ľudí Ing. Alojz MAREK TF TU

Vedúci = realizátor vedenia ľudí Základné charakteristiky vedúceho : • inteligencia • iniciatíva •

Vedúci = realizátor vedenia ľudí Základné charakteristiky vedúceho : • inteligencia • iniciatíva • sebaistota • helikoptérová črta Vedenie využíva : • vplyv • moc • autorita Praktické nástroje vedenia a ovplyvňovania : AIDDA. Kaučing, Facilitácia, ABC, Spätná väzba Ing. Alojz MAREK TF TU

Voľba štýlu vedenia : Vedenie orientované na podriadených Vedenie orientované na vedúceho Využívanie autority

Voľba štýlu vedenia : Vedenie orientované na podriadených Vedenie orientované na vedúceho Využívanie autority manažéra Využívanie slobody podriadených oznamuje získava testuje navrhuje konzultuje pripája sa deleguje Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Praktické tipy pre efektívne delegovanie : 1. Poznať schopnosti svojich podriadených. Zblížiť sa s

Praktické tipy pre efektívne delegovanie : 1. Poznať schopnosti svojich podriadených. Zblížiť sa s ich silnými aj slabými stránkami 2. Neobávať sa z prehnaného delegovania. Veľa supervisorov nedeleguje dostatočne, lebo sa obávajú z prehnaného delegovania 3. Uplatniť zručnosti efektívnej komunikácie. Dať jasné inštrukcie a presvedčiť sa, že podriadený pochopil, čo mu bolo delegované. 4. Minimalizovať prekročenie právomocí. Ustanoviť jasne definované úrovne právomoci. Predísť duplikovaniu prác 5. Dať podriadeným slobodu v rozhodovaní, ako uplatniť im nadelegovanú právomoc. Delegovať to, čo treba urobiť, nie ako to urobiť. - 6. Vyčleniť jednotlivcom vzájomne prepojený rozsah právomoci a zodpovednosti, aby boli vyvážené ( spárované ) 7. Keď ste raz zodpovednosť nadelegovali, nechajte ju nadelegovanému niesť. Nerušte ju. Pred svojou pomocou sa presvedčte, či mal dosť šancí. 8. Neočakávajte perfektnosť hneď. Otázka nie je „Bolo to urobené perfektne ? ”, ale „Bolo to urobené akceptovateľne ? “ Ing. Alojz MAREK TF TU

Typické zodpovednosti supervisora : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Typické zodpovednosti supervisora : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Prideliť špecifické úlohy každému podriadenému Stanoviť objem práce každému podriadenému Presúvať podriadených v rámci skupiny Právomoc na nadčasy Zodpovedať otázky ohľadom časových štandardov Dávať podnety na zlepšenia pracovných postupov Pracovať s vhodnou skupinou na rozvoji a vylepšení pracovných metód Radiť podriadením Proces trestania s inšpekciou Participovať pri vytváraní rozpočtov Povoľovať opravy a údržby Udržiavať záznamy o výrobe ( poskytnutých službách ) Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Plány vyššieho manažmentu Akčné plánovanie : Identifikovanie špecifických cieľov 1. Čo sa musí urobiť,

Plány vyššieho manažmentu Akčné plánovanie : Identifikovanie špecifických cieľov 1. Čo sa musí urobiť, aby sa dosiahol cieľ ? Aké aktivity musí 6. Ako by sa to malo urobiť ? urobiť supervisor 2. Prečo sa to musí urobiť ? pre dosiahnutie cieľa ? Aké zdroje k tomu ? Manuálne, strojové Je práca naozaj ne a automatické vyhnutná metódy tie zdrojov oprávnené ? - ? Je použi - Efektívny plán Použitie prostriedkov a priestoru : Využitie času a kontrol. lokalita pre každú Koordinácia s inými osobu a stroj aktivitami Použitie personálu : 5. Kde by sa to malo urobiť ? 3. Kedy by sa to malo urobiť ? Potrebné zručnosti a znalosti 4. Kto by to mal urobiť ? Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Disciplína má za účel zamedziť neplneniu politík, postupov, pravidiel a št v organizácii. Najdôležitejšie

Disciplína má za účel zamedziť neplneniu politík, postupov, pravidiel a št v organizácii. Najdôležitejšie neplnenia : pracovný čas, nedovolená absencia, s zlé vzťahy s kolegami Disciplinárny postup : neformálna etapa - poradenstvo - zistenie súvislostí - neformálne opatrenia - kontrolná lehota andard labé prac. výsledky, disciplinárne opatrenia nie sú potrebné opatrenia sú potrebné Vážne porušenia formálna etapa - prešetrovanie - formálne opatrenia - kontrolná lehota disciplinárne opatrenia nie sú potrebné opatrenia sú potrebné Sankcie Ing. Alojz MAREK TF TU

Manažérska mriežka ( Grid ) Orientácia na ľudí 1, 9 9, 9 1, 5

Manažérska mriežka ( Grid ) Orientácia na ľudí 1, 9 9, 9 1, 5 5, 5 9, 5 1, 1 1, 5 1, 9 Orientácia na výkon Ing. Alojz MAREK TF TU

4. Komunikácia Ing. Alojz MAREK TF TU

4. Komunikácia Ing. Alojz MAREK TF TU

Komunikačný proces údaje údaje Vysielateľ šum Kódovanie šum Správa Dekódovanie šum údaje Informácie Prijímateľ

Komunikačný proces údaje údaje Vysielateľ šum Kódovanie šum Správa Dekódovanie šum údaje Informácie Prijímateľ kontext interpretácie Ing. Alojz MAREK TF TU

Dve roviny komunikácie : Rovina vecná – rovina informačného obsahu – predstavuje obsah slov,

Dve roviny komunikácie : Rovina vecná – rovina informačného obsahu – predstavuje obsah slov, údajov, grafov, tabuliek – tu vstupuje do aktivity predovšetkým ľavá hemisféra mozgu a racionálne oblasti mozgovej kôry Rovina emocionálna – rovina citov – neverbálna rovina súvisiaca s citovým vnímaním danej komunikácie – tu vstupuje do aktivity predovšetkým pravá hemisféra mozgu a thalamus a amygdala ( pamäť citov ) Ing. Alojz MAREK TF TU

Amygdala a thalamus Ing. Alojz MAREK TF TU

Amygdala a thalamus Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Základné princípy efektívnej komunikácie Priamosť Rešpekt Komunikácia Cieľovosť Spoločná zodpovednosť Priamosť – je osobná,

Základné princípy efektívnej komunikácie Priamosť Rešpekt Komunikácia Cieľovosť Spoločná zodpovednosť Priamosť – je osobná, adresná a neodbočuje Rešpekt – rešpektuje a dáva priestor druhej strane Cieľovosť – má vytýčené ciele ( s kým komunikuje, o čom a čo očakáva ako výsledok ) Spoločná zodpovednosť – zdieľaná zodpovednosť všetkých strán za výsledok komunikácie Výsledkom spoločnej komunikácie je tímová kultúra na najvyššej úrovni. Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Mehrabianova rovnica Celkový dopad efektívnej komunikácie = 0, 07 x verbálna + 0, 38

Mehrabianova rovnica Celkový dopad efektívnej komunikácie = 0, 07 x verbálna + 0, 38 x hlasová + 0, 55 x výraz tváre a reč tela Ing. Alojz MAREK TF TU

Neverbálna komunikácia spľňa nasledovné funkcie : • umiestňuje akcent, prízvuk na niektoré slová –

Neverbálna komunikácia spľňa nasledovné funkcie : • umiestňuje akcent, prízvuk na niektoré slová – podporuje verbálnu komunikáciu • navodzuje rozpor, popieranie – signalizuje opačný postoj k verbálnej komunikácii • vytvára funkciu nahrádzania verbálnej komunikácie • poskytuje komplementaritu k verbálnej komunikácii – posiela rovnakú správu ako je správa verbálna • má funkciu regulujúcu – kontroľuje tok verbálnej komunikácie Ing. Alojz MAREK TF TU

Hallove priestorové zóny : A B C Zóna A – intímna zóna – 0

Hallove priestorové zóny : A B C Zóna A – intímna zóna – 0 až 50 cm Zóna B – personálna zóna – 50 cm až 1, 2 m Zóna C – sociálna zóna. 1, 2 m až 3, 6 m Zóna D – verejná zóna – od 3, 6 m Ing. Alojz MAREK TF TU D

Formy neverbálnej komunikácie : • spôsob oblečenia • tvar a veľkosť tela • poloha

Formy neverbálnej komunikácie : • spôsob oblečenia • tvar a veľkosť tela • poloha rúk • mimika tváre a držanie tela • pohypy očí • intonácia hlasu Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Aktívne počúvanie : • udržanie komunikácie vo vytýčenom smere • dynamizovanie, povzbudzovanie hovoriaceho zo

Aktívne počúvanie : • udržanie komunikácie vo vytýčenom smere • dynamizovanie, povzbudzovanie hovoriaceho zo strany počúvajúceho • prejavovanie záujmu a postoja Spätná väzba : • zaujímanie sa, dôverovanie, akceptovanie, otvorenosť, sústredenosť • nepredstierať, nepredpokladať, klásť otázky, rozprávať rovnakým jazykom • naladiť sa, dávať spätnú väzbu na správanie, nie na osobu PRIJÍMANIE DÁVANIE Ing. Alojz MAREK TF TU

Pozícia spätnej väzby JA Intímne Spätná väzba Ing. Alojz MAREK TF TU

Pozícia spätnej väzby JA Intímne Spätná väzba Ing. Alojz MAREK TF TU

Johariho okno – využívanie spätnej väzby Dávanie spätnej väzby - + + ARÉNA FASÁDA

Johariho okno – využívanie spätnej väzby Dávanie spätnej väzby - + + ARÉNA FASÁDA Prijímanie spätnej väzby SLEPÉ MIESTO NEZNÁMO - Aréna – čo viem o sebe ja aj iní ( dávam aj prijímam spätnú väzbu ) Fasáda – čo viem o sebe ja a iní nevedia ( žiada sa viac dávať sp. väzbu ) Slepé miesto – čo neviem o sebe ja ani iní ( žiada sa viac prijímať sp. väzbu ) Neznámo – čo neviem o sebe ja ani iní ( viac dávať aj prijímať sp. väzbu ) Ing. Alojz MAREK TF TU

5. Tímová spolupráca Ing. Alojz MAREK TF TU

5. Tímová spolupráca Ing. Alojz MAREK TF TU

Charakteristika tímu • optimálny počet členov v rozsahu 3 až 12 • jasne zadefinovaný

Charakteristika tímu • optimálny počet členov v rozsahu 3 až 12 • jasne zadefinovaný spoločný cieľ a úlohy • vykryštalizovaná tímová identita a súdržnosť • intenzívna dvojcestná komunikácia a vzťahy • štruktúra tímu slúžiaca tímovej kultúre • sofistikované normy a procedúry s tacitom Ing. Alojz MAREK TF TU

Výkon Fungovanie Formovanie Normovanie Kvasenie Čas Ing. Alojz MAREK TF TU

Výkon Fungovanie Formovanie Normovanie Kvasenie Čas Ing. Alojz MAREK TF TU

5 4 3 Proc es t ímo vej k ultú ry 5 úrovní vyspelosti

5 4 3 Proc es t ímo vej k ultú ry 5 úrovní vyspelosti tímu 2 Úloha 1 Uvedomenie si vzájomných emócií v tíme Uvedomenie si vlastného správania sa v tíme Uvedomenie si tímovej role ( koordinátor, vyzývateľ, robotník, podporovateľ, . . . ) Uvedomenie si postupu riešenia úlohy ( rozdelenie úkolov členom tímu, časový plán, priedelenie zdrojov, . . . ) Uvedomenie si úlohy Ing. Alojz MAREK TF TU

Dva pohľady na tímovú prácu 1. Pohľad na tím z hľadiska profesionálneho 2. Pohľad

Dva pohľady na tímovú prácu 1. Pohľad na tím z hľadiska profesionálneho 2. Pohľad na tím z hľadiska tímových rolí 1. Pohľad 2. Pohľad Úloha Potrebná tímová kultúra k úlohe Tím a potrebné roly Profesionalita člena 1 Roly člena 1 Profesionalita člena 2 Roly člena 2. . Profesionalita člena n Kontext úlohy prienik Roly člena n Kontext tímovej kultúry prienik Ing. Alojz MAREK TF TU

Belbinove tímové roly Realizátor R : Koordinátor KR : Formovač FO : Tvorca T

Belbinove tímové roly Realizátor R : Koordinátor KR : Formovač FO : Tvorca T : Odhaľovač zdrojov : Pozorovateľ – hodnotiteľ : Tímový pracovník TP : Dokončovač – finišér : Ing. Alojz MAREK TF TU

Belbinove tímové roly – orientácia na ľudí a úlohy Ing. Alojz MAREK TF TU

Belbinove tímové roly – orientácia na ľudí a úlohy Ing. Alojz MAREK TF TU

Typológia osobnosti MBTI Dvojice zamerania : Rozmer 1 ( I-E ) : Akú interakciu

Typológia osobnosti MBTI Dvojice zamerania : Rozmer 1 ( I-E ) : Akú interakciu ( komunikáciu ) s okolitým svetom uprednostňujeme a kam zameriavame svoju energiu – Introvertne ( dovnútra ) alebo Extrovertne ( von ) Rozmer 2 ( S – N ) : Ktoré informácie vnímame prednostne : Zmyslové ( Sense ) alebo Intuitívne Dvojica funkcií : Rozmer 3 ( T – F ) : Aký spôsob rozodovania a formulovania záverov preferujeme : Rozumový (Thinking ) alebo Citový ( Feeling ) Rozmer 4 ( P – J ) : Aký spôsob života a činnosti uprednostňujeme : Štruktúrovaný ( Posudzujúci – Judging ) alebo NeštruktúrovanýSpontánny ( Vnímajúci – Perceiving ) Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Vedúci tímu a členovia tímu Podiel vedúceho tímu na riadení tímu Podiel členov tímu

Vedúci tímu a členovia tímu Podiel vedúceho tímu na riadení tímu Podiel členov tímu na riadení tímu Zvyšujúca sa úroveň vyspelosti tímu Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Vedenie tímu : Ciele tímu : Tímová štruktúra : Štruktúra odmeňovania : Podporné mechanizmy

Vedenie tímu : Ciele tímu : Tímová štruktúra : Štruktúra odmeňovania : Podporné mechanizmy : Štruktúra vzťahov : Vedenie tímu : Ing. Alojz MAREK TF TU

Tri základné princípy riadenia VEDENIE Ciele / úkoly Pracovník Tím VYŽADOVANIE PODPOROVANIE Ing. Alojz

Tri základné princípy riadenia VEDENIE Ciele / úkoly Pracovník Tím VYŽADOVANIE PODPOROVANIE Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Riešenie konfliktu Nátlak : Spolupráca : Kompromis : Ústup : Prispôsobenie sa : Asertivita

Riešenie konfliktu Nátlak : Spolupráca : Kompromis : Ústup : Prispôsobenie sa : Asertivita : Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Ing. Alojz MAREK TF TU

Vybrané techniky potrebné k práci v tíme : • Mentoring • Kaučing • Spätná

Vybrané techniky potrebné k práci v tíme : • Mentoring • Kaučing • Spätná väzba • De. Bonova metóda 6 klobúkov ( laterálne myslenie ) • AIDDA • ABC Ing. Alojz MAREK TF TU