Ignalinos rajono gimnazija Bir rajono Pabirs pagrindin mokykla

  • Slides: 18
Download presentation
Ignalinos rajono gimnazija Biržų rajono Pabiržės pagrindinė mokykla Geroji vertinimo ir įsivertinimo patirtis

Ignalinos rajono gimnazija Biržų rajono Pabiržės pagrindinė mokykla Geroji vertinimo ir įsivertinimo patirtis

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Vertinimo sistema

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Vertinimo sistema parengta remiantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256. 2. Bendroji vertinimo kaitos nuostata: nuo mokymosi vertinimui prie vertinimo mokymuisi.

3. Vertinimo tvarkoje vartojamos šios naujos sąvokos: Vertinimo tipai: § § § Diagnostinis vertinimas

3. Vertinimo tvarkoje vartojamos šios naujos sąvokos: Vertinimo tipai: § § § Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris padeda nustatyti mokymosi perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti. Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. Norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus, taikomas per egzaminus. Kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai su kuriais lyginami mokinio pasiekimai.

Vertinimo būdai § Formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas

Vertinimo būdai § Formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamo formaliais kriterijais, įvertinimas fiksuojamas. § Neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas neužrašomas arba fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (ženklais, simboliais, individualiomis pastabomis ir kt. ). § Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas, kai mokinys už per pamoką pasiektą pažangą arba namų darbus gauna susitartą skaičių balų.

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 4. Vertinimo tikslai: 4. 1. padėti mokiniui mokytis; 4.

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 4. Vertinimo tikslai: 4. 1. padėti mokiniui mokytis; 4. 2. pateikti informaciją apie mokinio pasiekimus ir pažangą; 4. 3. nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 5. Vertinimo uždaviniai: 5. 1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimus, formuoti mokymosi tikslus ir uždavinius. 5. 2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą. 5. 3. suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi, gerinti gimnazijos bendruomenės (mokinių, tėvų ir pedagogų) ryšius. 5. 4. gimnazija turi galimybę įsivertinti savo ugdomojo proceso kokybę, koreguoti ugdymo turinį ir procesą pagal poreikius.

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 6. Vertinimo nuostatos ir principai: 6. 1. vertinimas mokymuisi

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 6. Vertinimo nuostatos ir principai: 6. 1. vertinimas mokymuisi (vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių, psichologiniais ypatumais); 6. 2. vertinama remiantis šiuolaikine mokymosi samprata (įgūdžiai, pastangos, įvairūs gebėjimai); 6. 3. vertinama ne tik žinios, bet ir įvairios bendrosiose programose numatytos kompetencijos; 6. 4. vertinama individuali mokinio pažanga; 6. 5. vertinimas atviras ir skaidrus ( su mokiniais aptariami vertinimo kriterijai); 6. 6. vertinimas objektyvus ir efektyvus, remiantis bendrosiomis programomis.

IV. MOKINIŲ ŽINIŲ IR SUPRATIMO, GEBĖJIMŲ, ĮGŪDŽIŲ BEI DAROMOS PAŽANGOS VERTINIMAS 7. Mokinių žinios

IV. MOKINIŲ ŽINIŲ IR SUPRATIMO, GEBĖJIMŲ, ĮGŪDŽIŲ BEI DAROMOS PAŽANGOS VERTINIMAS 7. Mokinių žinios vertinamos pagal bendrųjų programų reikalavimus, vadovaujantis baigiamųjų klasių mokyklinių ir valstybinių egzaminų programomis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata, ŠMM rekomendacijomis. 8. Vertinimo planavimas: 8. 1. dalyko vertinimo metodika aptariama, suderinama ir aprobuojama dalykų metodinėse grupėse; 8. 2. kiekvieno dalyko mokytojas, remdamasis savo dalyko gimnazijoje aprobuota vertinimo metodika, teminiame arba detaliuose planuose pateikia vertinti privalomus numatytus darbus. 8. 3. vertinimo kriterijai konkretizuojami detaliuose ar dienos planuose. 8. 4. planuodami integruotas pamokas, projektus, dalykų mokytojai suderina ir numato bendrus vertinimo kriterijus. 8. 5. detaliuose ar dienos planuose pagal adaptuotas programas besimokantiems mokiniams numatomas individualus vertinimas. 8. 6. paliekama galimybė vertinimo užduočių ir atsiskaitymo laiko koregavimui detaliuose planuose.

9. Dalyko mokytojai vertinimo kriterijus mokiniams pateikia per pirmąsias pamokas rugsėjo mėnesį (mokiniai pasirašo,

9. Dalyko mokytojai vertinimo kriterijus mokiniams pateikia per pirmąsias pamokas rugsėjo mėnesį (mokiniai pasirašo, kad yra susipažinę su vertinimo sistema). 10. Vertinimo kriterijai skelbiami kabineto informaciniame stende arba specialiame aplanke. 11. Pirmosios dvi rugsėjo mėnesio savaitės skiriamos adaptacijai ir mokiniai neigiamais pažymiais nevertinami, taikomas formuojamasis ir kaupiamasis vertinimas. Vadovautis priimta adaptacinio laikotarpio organizavimo gimnazijoje sistema (direktorės įsakymas 2006 m. vasario 3 d. Nr. V 1 -170). 12. Dėl mokinių pasiekimų mokantis ekonomikos, dailės, muzikos, kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pasirenkamųjų dalykų, modulių ir projektų vertinimo sprendimą kiekvienais mokslo metais priima mokytojų taryba.

13. Baigus dalyko programos temą (arba jos dalį), skyrių, kitą užbaigtą programos dalį, rašomas

13. Baigus dalyko programos temą (arba jos dalį), skyrių, kitą užbaigtą programos dalį, rašomas kontrolinis darbas: 13. 1. kontrolinių darbų atlikimo laiką (3 -4 kl. ) derina klasėje dirbantys mokytojai tarpusavyje. Kontrolinių darbų datos fiksuojamos elektroniniame dienyne. (Kontrolinių darbų laikas nurodomas dalyko detaliajame plane); 13. 2. kontrolinio darbo data pranešama prieš 2 savaites, tikslinama prieš savaitę; 13. 3. rekomenduojama užduotis pateikti taip, kad mokiniai žinotų kiekvienos užduoties ar klausimo įvertinimą; 13. 4. mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas; 13. 5. ištaisyti kontroliniai darbai grąžinama pateikiant įvertinimą per 2 savaites nuo parašymo dienos; 13. 6. mokiniai, praleidę kontrolinį darbą dėl pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti per 2 savaites susitarus su mokytoju; 13. 7. mokiniams, praleidusiems kontrolinį darbą be pateisinamos priežasties, mokytojas turi teisę skirti kontrolinį darbą pirmą mokinio atvykimo į mokyklą dieną, mokiniui atsisakius atsiskaityti rašomas vienetas; 13. 8. praleidę privalomus atsiskaitymo darbus mokiniai turi atsiskaityti arba laikyti įskaitą. Neatsiskaičius už praleistą programos medžiagą, mokinys neatestuojamas. 13. 9. kontrolinių darbų sąsiuviniai, (aplankai, lapeliai ir kt. ) yra laikomi mokinio asmenine nuosavybe. Vadovautis priimta darbo krūvio reguliavimo tvarka (direktorės įsakymas 2005 m. gegužės 23 d. Nr. V 1 – 161). 14. Pusmečio rezultatas išvedamas iš visų mokinio pažangos įvertinimų pagal aritmetinį vidurkį. 15. Metinis pažymys vedamas iš I ir II pusmečių vidurkio.

V. INFORMAVIMAS 16. Mokslo metų pradžioje dalykų mokytojai su mokiniais aptaria bendrąją mokinių pažangos

V. INFORMAVIMAS 16. Mokslo metų pradžioje dalykų mokytojai su mokiniais aptaria bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, dalyko vertinimo metodiką (mokiniai pasirašo, jog susipažino su vertinimo tvarka). 17. Kiekvienos pamokos pradžioje mokiniams nurodomi konkretūs mokymosi uždaviniai, užduotys ir pan. 18. Atsakinėjant žodžiu, įvertinimas pateikiamas argumentuotai tos pačios pamokos metu. 19. Atsakinėjant raštu – pagal tikrinamojo darbo specifiką. 20. Vadovautis priimta tėvų informavimo sistema (direktorės įsakymas 2005 m. birželio 2 d. Nr. V 1 – 169).

Gamtamokslinių dalykų moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka: 1. Kontrolinis darbas § § §

Gamtamokslinių dalykų moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka: 1. Kontrolinis darbas § § § Darbas rašomas daugiau nei 30 min. , išėjus temą ar skyrių. Ištaisyti kontroliniai darbai grąžinami pateikiant įvertinimą per 2 savaites nuo parašymo dienos. Kontrolinio darbo rezultatai įrašomi į dienyną. Kontrolinio darbo data pranešama prieš mėnesį, tikslinama prieš savaitę. Mokiniai, praleidę kontrolinį darbą dėl pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti susitarus su mokytoju. Mokiniams, praleidusiems kontrolinį darbą be pateisinamos priežasties, mokytojas turi teisę skirti kontrolinį darbą pirmą mokinio atvykimo į mokyklą dieną. 2. Apklausa raštu § § § Darbas raštu, trunkąs mažiau nei 30 min. Apklausa atliekama ne daugiau kaip iš 12 pamokų. medžiagos. Darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per savaitę. Rezultatai įrašomi į žurnalą. Mokiniai, praleidę apklausą su pateisinama priežastimi, atsiskaityti neprivalo (jei atsiskaitymas neprivalomas). Iš anksto apie apklausą mokiniai neinformuojami.

3. Savarankiškas darbas § § § § Darbas raštu, kurio trukmė pamokoje neribojama. Jo

3. Savarankiškas darbas § § § § Darbas raštu, kurio trukmė pamokoje neribojama. Jo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai išdėstytų temų. Savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kita informacine medžiaga. Patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai). Patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami kitos pamokos metu. Savarankiško darbo įvertinimas, mokiniui pageidaujant, pridedamas prie kaupiamojo vertinimo arba vertinama 10 balų sistema. Apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent būtų reikalingos tam tikros priemonės).

4. Apklausa žodžiu § § § Apie apklausą būtina pranešti prieš 1 pamoką. Praleidus

4. Apklausa žodžiu § § § Apie apklausą būtina pranešti prieš 1 pamoką. Praleidus pamoką be priežasties, mokytojas turi teisę kitą pamoką kviesti atsakinėti ir vertinti. Apklausos rezultatų motyvuotas įvertinimas įrašomas į dienyną tą pačią pamoką. 5. Laboratoriniai darbai ir praktikos darbai § § § Tikrinamieji darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 min. , jų metu užrašomi teoriškai ar praktiškai atliktų tyrimų arba bandymų rezultatai. Apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš 1 pamoką. Laboratorinio (praktinio) darbo rezultatai paskelbiami per savaitę. Įvertinimas 5 taškai, sudedami dviejų praktikos darbų taškai, ir gaunamas balas, kuris įrašomas į dienyną. Mokinys, neatvykęs į laboratorinį (praktinį) darbą, atsiskaityti neprivalo. Atliekant demonstracinius praktikos darbus vertinami tie mokiniai, kurie atliko darbą.

6. Referatai/pasisakymai § Galutinis vertinimas susideda iš vertinimų: § Vaizdumas - 2 taškai; §

6. Referatai/pasisakymai § Galutinis vertinimas susideda iš vertinimų: § Vaizdumas - 2 taškai; § Temos pristatymas - 3 taškai: § rišli kalba - 1 taškas, § pasakojimas - 2 taškai; § Išsamus temos pateikimas - 5 taškai. § Kiekviena dalis vertinama taškais ir vedamas pažymys. § Pristačius referatą, jo įvertinimas įrašomas į dienyną.

7. Trumpalaikiai projektiniai darbai § Parengiami iš vienos temos, bet gali būti ir integruoti.

7. Trumpalaikiai projektiniai darbai § Parengiami iš vienos temos, bet gali būti ir integruoti. § Apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. § Trumpalaikį projektinį darbą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 2 – 3 mokinius. § Galutinis vertinimas susideda iš vertinimų: § § už darbo pristatymą – 3 taškai, už darbo estetiškumą – 2 taškai, už atsakymą į temą ir pateiktą medžiagą – 3 taškai, už atsakymus į papildomus 2 -3 klausimus iš temos, pateiktus mokytojo ar mokinių. – 2 taškai. § Kiekviena dalis vertinama taškais ir vedamas pažymys. § Galutinis pažymys įrašomas į dienyną projekto pristatymo dieną.

8. Kaupiamasis vertinimas: § Atsakinėjimas į klausimus. § Gebėjimai: § Išvadų darymas, hipotezių formulavimas,

8. Kaupiamasis vertinimas: § Atsakinėjimas į klausimus. § Gebėjimai: § Išvadų darymas, hipotezių formulavimas, duomenų pateikimas ir rezultatų aptarimas (biologijos pamokose); § Reakcijų lygtys, kitimų eilutės, uždaviniai, schemos (chemijos pamokose). § Namų darbų atlikimas. § Savarankiškas darbas. 9. Dalyvavimas konkursuose ir olimpiadose: § Užimtos 1 -3 vietos – rašoma 10 balų. § Surinkus taškų vidurkį – pridėti 2 balus prie kontrolinio darbo. § Surinkus taškų minimumą – 1 balas prie kontrolinio darbo.

§ . . . . . klasės mokinio(ės) SAVĘS ĮSIVERTINIMO LAPAS § DALYKAS. .

§ . . . . . klasės mokinio(ės) SAVĘS ĮSIVERTINIMO LAPAS § DALYKAS. . . . . § Už 20. . . -20. . . mokslo metų §. . Pusmetį § § IŠMOKAU: DAŽNIAUSIAI BESIKARTOJANČIOS KLAIDOS: ARTIMIAUSIU METU TURĖČIAU IŠMOKTI: MAN GALĖTŲ PADĖTI: § DATA. . . PARAŠAS. . .

ŠVIESOFORO METODAS

ŠVIESOFORO METODAS