IAULI MIESTO SAVIVALDYBS VIETIMO CENTRAS IAULI SIMONO DAUKANTO

  • Slides: 26
Download presentation
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS ŠIAULIŲ SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS ŠIAULIŲ

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS ŠIAULIŲ SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJA Mokinio pažangos fiksavimas ir analizavimas dorinio ugdymo pamokose Šiaulių , , Juventos” progimnazija Tikybos mokytoja Laimutė Skyrienė, Etikos mokytoja Lijana Giedraitienė 2015 m. gegužės 15 d. Šiauliai

Mokinio pažangos fiksavimo tikslai: • Pagerinti mokinio ugdymosi pasiekimus. • Padėti mokiniams mokytis ir

Mokinio pažangos fiksavimo tikslai: • Pagerinti mokinio ugdymosi pasiekimus. • Padėti mokiniams mokytis ir tapti labiau atsakingais už savo mokymąsi.

Nauda. . . • surinkti pavyzdžiai leidžia palyginti mokinio įvairius darbus, matyti jo augimą,

Nauda. . . • surinkti pavyzdžiai leidžia palyginti mokinio įvairius darbus, matyti jo augimą, • suteikia mokiniui galimybę įsivertinti ir apmąstyti savo darbus, • visiems ugdymo proceso dalyviams teikia aiškių mokymosi įrodymų, • mokinius labiau įtraukia į mokymosi tobulinimo procesą.

Dabartis • Pasiekimų kriterijai pagal Bendrąsias programas; • Integruotas etikos ir tikybos mokinių pasiekimų

Dabartis • Pasiekimų kriterijai pagal Bendrąsias programas; • Integruotas etikos ir tikybos mokinių pasiekimų vertinimas; • Kriterijai užduočių atlikimui; • Gerų darbų pavyzdžiai; • Mokinių įsivertinimai; • Individualūs pokalbiai su mokiniais apie mokinio pasiekimus: sėkmes ir nesėkmes.

Asmeninės mokinio pažangos fiksavimas ir aptarimas tikybos pamokose: Pus- Gyvenimo klau- Bendravimas me- simų

Asmeninės mokinio pažangos fiksavimas ir aptarimas tikybos pamokose: Pus- Gyvenimo klau- Bendravimas me- simų nagrinė- sutarimas. tis jimas tikėjimo požiūriu. Svarstau (apmąstau) savo patirtį, keliu egzistencinius klausi- mus ir sieju juos su tikėjimu ir Šventojo Rašto ir tikėjimo pažinimas. Suprantu krikščioniškos artimo mei- Plėtoju ir gilinu lės svarbą santy- savo tikėjimo žikiuose su žmonė- nias remiantis mis, mokausi ją pagrindiniais tirealizuoti bendrau- kėjimo jant, bendradarbiau- šaltiniais: Šventu jant, sprendžiant oju Raštu, Bažny konfliktus ir prob- čios tradi-cija ir lemas. Magiste-riumu Laikausi Dievo ir (Bažnyčios įsakymų. mokymu). I P. II P. Įsivertinimas. Esu aktyvus pamokose, turiu sąsiuvinį, tinkamai elgiuosi pamokų ir pertraukų metu, gebu pagarbiai ir tyliai išklausyti kitus, argumentuoti ir apginti savo nuomonę. Atsiliepimas į Die- Dvasinis augivo ir Bažnyčios mas. kvietimą. Bendrauju su Dievu, meldžiuo Gilinuosi į litur-si, apmąstau gijos ir savo pašaukimo šventimo esmę svarbą, gili(aktyviai ir nuosi į sąmoningai dalysavo vidaus pasa vauju Šv. Mišioulį, ugse), apmąstau jaudau sąžinę, nų žmonių santytikėjimą, viltį ir kį su Bažny-čia, meilę. savo vietą tikinčiųjų bendruomenėje.

Vertinimo kriterijai Pranešimo formatas A 2 Išnaudotas visas formatas informacijos pateikimui Nurodyti grupės narių

Vertinimo kriterijai Pranešimo formatas A 2 Išnaudotas visas formatas informacijos pateikimui Nurodyti grupės narių Vardai, Pavardės, klasė Panaudotos įvairios technikos (pvz. rašymas, piešimas, aplikacija ir t. t. ) Medžiaga pristatoma savais žodžiais Palaikomas akių kontaktas su auditorija Pranešėjo balso tonas, garsumas optimalus Demonstruojami tikri religiniai simboliai, kt. priemonės Temos atskleidimas (informacijos nuoseklumas, aiškumas) Iš viso: Klasės draugo Vardas, Pavardė Taškai Max - 3 Max - 5 Max - 1 Kiek technik ų, tiek taškų Max - 3 Max - 1 Kiek priemo nių tiek taškų. Max - 5

Vertinimo kriterijai Taškai Klasės draugo Vardas, Pavardė Antroje skaidrėje turinys. Teksto dėstymas skaidrėje –

Vertinimo kriterijai Taškai Klasės draugo Vardas, Pavardė Antroje skaidrėje turinys. Teksto dėstymas skaidrėje – vaizdus. Pristatymas iliustruojamas paveikslėliais. Pranešimas apibendrintas. Max - 1 Max - 2 Max - 3 Max - 5 Priešpaskutinė skaidrė - informacijos šaltiniai. Pateikties dizainas atitinka pristatymo temą. Paskutinė skaidrė - "grįžtamojo ryšio" su klausytojais. Medžiaga pristatoma savais žodžiais, bendraujama su auditorija Pranešėjo balso tonas optimalus Pranešėjo balso garsumas optimalus. Iš viso: Max - 2 Max - 1 Max - 9 Max - 2 Pirma skaidrė - antraštinė Max -1 (tema, autorius, mokykla, metai). Max - 30

Ateitis

Ateitis

VERTINIMO APLANKAS • Mokinio aplankas yra vienintelis vertinimo būdas, kai mokytojas ir mokinys yra

VERTINIMO APLANKAS • Mokinio aplankas yra vienintelis vertinimo būdas, kai mokytojas ir mokinys yra vertinimo proceso partneriai. • Aplankas yra tikslingas mokinio darbų, atspindinčių jo pastangas, pažangą ir pasiekimus, kaupimas ir rinkimas. • Aplanko elementai yra savotiški mokinio gebėjimų ir raidos įrodymai.

Veiksmai (1) • Per pirmąjį mokslo metų mėnesį, surinkti kiekvieno mokinio pirmųjų, tais mokslo

Veiksmai (1) • Per pirmąjį mokslo metų mėnesį, surinkti kiekvieno mokinio pirmųjų, tais mokslo metais, darbų pavyzdžius. • Mokiniai vėlesnius darbus atrinks patys ir savo pasiekimus ir darbus galės lyginti su pirminiais pavyzdžiais ir nuspręsti kokia yra pažanga. • Mokinys atrenka tuos darbus, kuriuos jis laiko geriausiais. • Pirminiai pavyzdžiai yra vieninteliai, kurių negali pasirinkti patys mokiniai.

Veiksmai (2) • Pusmečio pabaigoje mokiniai pasirenka geriausius savo kiekvieno dalyko darbus, parašo apmąstymus,

Veiksmai (2) • Pusmečio pabaigoje mokiniai pasirenka geriausius savo kiekvieno dalyko darbus, parašo apmąstymus, išsikelia tolesnio mokymosi tikslus. • Mokinio pažangos įvertinimui, mokiniai paskutinę pusmečio savaitę į savo aplankalus įdeda pasirinktus darbus, juos palygina su prieš tai buvusiais darbais, įsivertina. • Po to aplankalai vėl surenkami iki kito pusmečio.

Struktūra • Titulinis lapas (Vardas, Pavardė, klasė, data, nuotrauka, piešinys). • Turinys (nuolat pildomas).

Struktūra • Titulinis lapas (Vardas, Pavardė, klasė, data, nuotrauka, piešinys). • Turinys (nuolat pildomas). • Mokinio lūkesčių su pasiekimais palyginimų lapas (2 kartus per m. m). • Dalyko darbų pavyzdžiai (sunumeruoti). • Mokinio atrinkti „geriausi darbai“ su refleksija ir tolimesnio mokymosi tikslais (2 kartus per m. m). • Apibendrinti mokinių pasiekimų lygmenys remiantis Bendrosiose programose pateiktomis kiekvieno dalyko „Vertinimo lentelėmis“ (1 kartą per m. m. ). • Mokinio tėvų refleksija (1 kartą per m. m. ).

Kokie mokinio atrinkti darbai bus įtraukti į vertinimo aplanką? • • • Rašinių pavyzdžiai,

Kokie mokinio atrinkti darbai bus įtraukti į vertinimo aplanką? • • • Rašinių pavyzdžiai, Piešiniai, Atliktų užduočių pavyzdžiai, Projektiniai darbai, Apdovanojimai.

Mokinio apmąstymai • • • Aš pasirinkau šį darbą, nes. . . Ką aš

Mokinio apmąstymai • • • Aš pasirinkau šį darbą, nes. . . Ką aš čia padariau? Ko siekiau? Ko iš to pasimokiau, supratau? Kas buvo neaišku? Kaip būtų galima šį darbą patobulinti? Tolesnis mokymosi tikslas. . .

Pereinant iš klasės į klasę, iš mokyklos į mokyklą • Sukauptas aplankalas gali būti

Pereinant iš klasės į klasę, iš mokyklos į mokyklą • Sukauptas aplankalas gali būti perduotas. • Tai suteiks mokytojams galimybę apžvelgti kiekvieno mokinio raidą, susipažinti su mokinio silpnosiomis ir stipriosiomis ypatybėmis.

Literatūra • Shirley-Dale Easley, Kay Mitchell. Vertinimo aplankas: kur, kada, kodėl ir kaip jį

Literatūra • Shirley-Dale Easley, Kay Mitchell. Vertinimo aplankas: kur, kada, kodėl ir kaip jį naudoti, Vilnius, 2007. • Airasian, Peter W. Classroom Assessment: Concepts and Applications. , New York: Mc. Graw. Hill, 2005.

Ačiū už dėmesį

Ačiū už dėmesį