I MGA LAYUNIN Mga Pamantayan sa Pagkatuto Pangnilalaman

  • Slides: 28
Download presentation
I. MGA LAYUNIN Mga Pamantayan sa Pagkatuto Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa

I. MGA LAYUNIN Mga Pamantayan sa Pagkatuto Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa talento, kakayahan at kahinaan Pagganap Naisasagawa ang mga kilos tungo sa pagpapaunlad ng mga talento at kakayahan at paglampas sa mga kahinaan Batayang Konsepto: Ang pagtuklas at pagpapaunlad ng mga angking talento at kakayahan ay mahalaga sapagkat ang mga ito ay mga kaloob na kung pauunlarin ay makahuhubog ng sarili tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paglampas sa mga kahinaan, pagtupad ng mga tungkulin, at paglilingkod sa pamayanan.

1. 1 Magabayan ang mga mag-aaral sa pagunawa sa mga sumusunod na paksa: 1.

1. 1 Magabayan ang mga mag-aaral sa pagunawa sa mga sumusunod na paksa: 1. Talento at Kakayahan 2. Iba’t ibang talino ayon kay Howard Gardner 3. Ang Pagkilala sa Sariling Talento, Kakayahan at Kahinaan 4. Tiwala sa Sarili 5. Ang Paglampas sa Sariling Kahinaan 6. Plano sa Pagpapaunlad ng Sarili 7. Ang Kahalagahan ng Pagpapaunlad ng Talento at Kakayahan

1. 2 Malinang mga sumusunod na kasanayan sa mga mag-aaral: a. Pagpapaliwanag ng kaibahan

1. 2 Malinang mga sumusunod na kasanayan sa mga mag-aaral: a. Pagpapaliwanag ng kaibahan ng talento sa kakayahan b. Pagtukoy sa kanyang mga katangian, talento, kakayahan gamit ang Multiple Intelligences Survey Form ni Walter Mckenzie c. Pagpapaliwanag ng kahalagahan ng kaalaman sa talento at kakayahan d. Paglalarawan ng iba. t ibang uri ng talino ayon kay Howard Gardner e. Paghinuha kung bakit dapat: (a) paunlarin ang mga sariling talento at kakayahan at (2) malampasan ang mga kahinaan f. Paglalarawan ng kalikasan ng tiwala sa sarili g. Pagtukoy sa mga aspeto ng sarili kung saan kulang siya ng tiwala at nakikilala ang mga paraan kung paano lalampasan ang mga ito

Ayon kay Dr. Howard Gardner (1983)

Ayon kay Dr. Howard Gardner (1983)

* mabilis matuto sa pamamagitan ng paningin at pagsasaayos ng mga ideya. *may kakayahan

* mabilis matuto sa pamamagitan ng paningin at pagsasaayos ng mga ideya. *may kakayahan siya na makita sa kanyang isip ang mga “bagay” upang makalikha ng isang produkto o makalutas ng suliranin. Ang larangan na angkop sa talinong ito ay sining, arkitektura at inhinyero.

* May kaugnayan din ang talinong ito sa kakayahan sa matematika.

* May kaugnayan din ang talinong ito sa kakayahan sa matematika.

* may talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. May taglay na husay at

* may talino sa pagbigkas o pagsulat ng salita. May taglay na husay at talino sa pagbasa, pagsulat , pagkukuwento, at pagmememorya ng mga salita at mahahalagang petsa. Ang larangan na nababagay sa talinong ito ay pagsulat, abogasya, pamamahayag(journalism), politika, pagtula at pagtuturo.

mahusay sa pagpapaliwanag, pagtuturo, pagtatalumpati o pagganyak sa pamamagitan ng pananalita * madali sa

mahusay sa pagpapaliwanag, pagtuturo, pagtatalumpati o pagganyak sa pamamagitan ng pananalita * madali sa kanya na matuto ng ibang wika *

*taglay ng taong ito ang pagkatuto sa pamamagitan ng pangangatuwiran at paglutas ng suliranin(problem

*taglay ng taong ito ang pagkatuto sa pamamagitan ng pangangatuwiran at paglutas ng suliranin(problem solving) *may talinong kaugnay ng lohika, paghahalaw at numero. *ang talino ito ay may kinalaman sa kahusayan sa matematika, chess, computer programming at iba pang kaugnay na gawain Ang larangan na kaugnay nito ay ang pagiging scientist, mathematician, inhinyero , doctor at ekonomista.

* may kakayahan sa abstract patterns at kakayahang magsagawa ng mga nakakalitong pagtutuos o

* may kakayahan sa abstract patterns at kakayahang magsagawa ng mga nakakalitong pagtutuos o pagsusuma

*may natututo sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan at interaksyon sa kapaligiran *mas matututo

*may natututo sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan at interaksyon sa kapaligiran *mas matututo siya sa pamamagitan ng paggamit ng katawan tulad ng pagsasayaw at paglalaro *mataas ang tinatawag na “muscle memory” ng taong may ganitong talino Ang larangan karaniwang kaniyang tinatahak ay ang pagsasayaw, isports, pagiging musikero, pag-aartista, pagiging doctor(lalo na sa pagoopera) , konstruksyon, pagpupulis at pagsusundalo.

Ang taong nagtataglay ng talinong ito ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit, ritmo o

Ang taong nagtataglay ng talinong ito ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit, ritmo o musika. Hindi lamang ito pagkatuto sa pamamagitan ng pandinig kundi pag-uulit ng isang karanasan. Likas na nagtatagumpay sa larangan ng musika ang taong may ganitong talino. Magiging masaya sila kung magiging musician , kompositor o “Disk Jockey”.

Siya ay natututo sa pamamagitan ng damdamin, halaga at pananaw. Ito ay talinong kaugnay

Siya ay natututo sa pamamagitan ng damdamin, halaga at pananaw. Ito ay talinong kaugnay ng kakayahang magnilay at masalamin ang kalooban. Karaniwang taong may ganitong talino ay malihim at mapag-isa o Introvert. Mabilis niyang nauunawaan at natutugunan ang kanyang mga nararamdaman at motibasyon. Ang larangang kaugnay nito ay pagiging isang researcher, manunulat ng mga nobela o negosyante.

*may talino sa interaksyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. *ito ang kakayahan na makipagtulungan

*may talino sa interaksyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. *ito ang kakayahan na makipagtulungan at makiisa sa isang pangkat. *madalas bukas ang kanyang pakikipagkapwa o extrovert. *sensitibo at mabilis na makatugon sa pagbabago ng damdamin, motibasyon at disposisyon ng kapwa Kadalasan siya at nagiging tagumpay sa larangan ng kalan, politika, pamamahala, pagtuturo o edukasyon at social work.

* Epektibo siya bilang pinuno o tagasunod man

* Epektibo siya bilang pinuno o tagasunod man

Ito ay talino sa pag-uuri, pagpapangkat at pagbabahagdan. Madali niyang makilala ang mumunti mang

Ito ay talino sa pag-uuri, pagpapangkat at pagbabahagdan. Madali niyang makilala ang mumunti mang kaibahan sa kahulugan(definition). Hindi lamang ito angkop sa pag -aaral ng kalikasan kundi sa lahat ng larangan. Kadalasan ang taong mayroong ganitong talino ay nagiging environmentalist, magsasaka o botanist.

*Ito ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. “Bakit ako nilikha?

*Ito ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa daigdig. “Bakit ako nilikha? ” “Ano ang papel na gagampanan ko sa mundo? ” “Saan ang lugar ko sa aking pamilya, sa paaralan sa lipunan” *Ang talinong ito ay naghahanap ng paglalapat at makatotohanang pagunawa ng mga bagong kaalaman sa mundong ating ginagalawan Kadalasan ang taong mayroong ganitong talino ay masaya sa pagiging pilosopher o theorist

� TALENTO � KAKAYAHAN *ay ginagamit na kasingkahulugan ng biyaya at kakayahan *isang likas

� TALENTO � KAKAYAHAN *ay ginagamit na kasingkahulugan ng biyaya at kakayahan *isang likas na kakayahan n kailangang tuklasin at paunlarin *tulad ng isang biyaya dapat itong ibahagi sa iba � *ay *PAMBIHIRA AT LIKAS NA KAKAYAHAN -ayon sa Beginning Dictionary nina Thorndike at Barnhart kalakasang intelektuwal (intellectual power) upang makagawa ng isang pambihirang bagay tulad ng kakayahan sa musika o kakayahan sa sining LIKAS O TINATAGLAY NG TAO DAHIL NA RIN SA KANYANB INTELLECT O KAKAYAHANG MAG-ISIP

Simple lamang paggawa ng Plano sa Pagpapaunlad ng Sarili. *Una, dapat nating tukuyin kung

Simple lamang paggawa ng Plano sa Pagpapaunlad ng Sarili. *Una, dapat nating tukuyin kung nasaan na tayo ngayon: Ano -ano ang ating mga kalakasan *Ikalawa, tukuyin kung saan natin nais o kailangan tumungo. Anong aspeto ang kailangang paunlarin, alin ang dapat unahin. *At sa huli, kailangang lapatan ito ng mga paraan kung paano isasagawa ang mga pagbabago. Maaaring ang pinakamahirap na bahagi nito ay ang pagtukoy at pagtanggap sa ating mga kahinaan. Kung magagawa natin ito, mas magiging madali na ang iba pang bahagi.

Mga Kakayahan at Talento Mga Kahinaan

Mga Kakayahan at Talento Mga Kahinaan

A. Pagganyak: Sampung taon mula ngayon, ano ang gusto mong trabaho? Angkop ba ito

A. Pagganyak: Sampung taon mula ngayon, ano ang gusto mong trabaho? Angkop ba ito sa talento mong taglay? B. Basahin ang “Parable of the Talents” Anong mahalagang aral tungkol sa talento ang ipinahahayag ng “Parable of the Talents”? Ipaliwanag. Sanggunian: Gabay para sa mga Mag-aaral pahina 50 -60

ROSARIO MEJIA-SANTIAGO MAIT STUDENT APHRIL A. ALCALDE PROFESSORIAL LECTURER INFOTECH

ROSARIO MEJIA-SANTIAGO MAIT STUDENT APHRIL A. ALCALDE PROFESSORIAL LECTURER INFOTECH