I CC CNG THC CN NH 4 Cng

  • Slides: 8
Download presentation
I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. 4. Công thức tính công của dòng điện.

I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. 4. Công thức tính công của dòng điện. 1. Định luật ôm. 2. Định luật Ôm cho đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp và mắc song: II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 40). Tóm tắt: 3. Công thức tính công suất điện. (số)

I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. 4. Công thức tính công của dòng điện.

I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. 4. Công thức tính công của dòng điện. 1. Định luật ôm. 2. Định luật Ôm cho đoạn mạch gồm II. BÀI TẬP. hai điện trở mắc nối tiếp và mắc 1. Bài 1 ( trang 40). Bài giải song: a/ Điện trở của bóng đèn là: Công suất tiêu thụ của bóng đèn khi đó là: b/ Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày là: 3. Công thức tính công suất điện. Số đếm của công tơ điện là: N = 9 số

I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang

I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 40). 2. Bài 2 ( trang 40). Tóm tắt I A I 2 + I 1 R 2 Đèn sáng bình thường 9 V X R 1

I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang

I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 40). 2. Bài 2 ( trang 40). Bài giải a. Do đèn sáng bình thường nên ta có: Tóm tắt Cường độ dòng điện chạy qua đèn là: Số chỉ của ampe kế là: Đèn sáng bình thường b.

I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. 1. Định luật ôm. 2. II. BÀI TẬP.

I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. 1. Định luật ôm. 2. II. BÀI TẬP. a/ Do đèn sáng bình thường nên ta có: Cường độ dòng điện chạy qua đèn là: Số chỉ của ampe kế là: b/ Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở là: Điện trở của biến trở là: 3. Công thức tính công suất điện. Công suất tiêu thụ điện của biến trở là: c/ Công của dòng điện sản ra trên biến trở là: 4. Công thức tính công của dòng điện. Công của dòng điện sản ra trên toàn đoạn mạch là:

Bài giải II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 40). 2. Bài 2

Bài giải II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 40). 2. Bài 2 ( trang 40). 3. Bài 3 ( trang 41). Tóm tắt a) Ta thấy: Nên để đèn và bàn là hoạt động bình thường ta phải mắc I 1 R 1 chúng song với nhau. X I Khi đó ta có. I 2 R 2 Điện trở của đèn là: a) Vẽ sơ đồ mạch điện b) Điện trở của bàn là là: Điện trở tương đương của đoạn mạch là: - + K U

I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang

I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 40). 2. Bài 2 ( trang 40). 3. Bài 3 ( trang 41). Tóm tắt Bài giải a) Ta thấy: Nên để đèn và bàn là hoạt động bình thường ta phải mắc chúng song với nhau. I 1 R 1 X I I 2 R 2 - + Khi đó ta có. a) Vẽ sơ đồ mạch điện b) K U b) Công của dòng điện sản ra trên toàn mạch là:

- Hệ thống lại các công thức đã học từ bài 1 đến bài

- Hệ thống lại các công thức đã học từ bài 1 đến bài 13 bằng bản đồ tư duy. - Làm các bài tập trong sách bài tâp Bài 1, 3, 5, 6 - Viết báo cáo thực hành bài 15 phần 1 và phần 2 ra giấy, trả lời các câu hỏi ở phần 1.