Hvordan reglene virker sammen salg av fast eiendom

  • Slides: 9
Download presentation
Hvordan reglene virker sammen – salg av fast eiendom o Kjøpekontrakt og skjøte o

Hvordan reglene virker sammen – salg av fast eiendom o Kjøpekontrakt og skjøte o Skatterettslige perversiteter o Hjemmelsselskaper o Kontroll uten tinglyst skjøte o Fullmakt og blancoskjøte o Urådighetserklæring o Sikringsobligasjon o Rt. 2012 s. 335 Sandum o Rt. 2013 s. 1541 Tuengen Allé 1

God tro o o o Relevansen av god tro Vurderingstemaet Aktsomhetskravet En god drøftelse!

God tro o o o Relevansen av god tro Vurderingstemaet Aktsomhetskravet En god drøftelse! Rt. 1990 s. 59 Myra båt Rt. 1992 s. 492 Lafopa 2

Det virkelige faktum o o Problemstillingen Et skriveråd Rt. 1935 s. 981 Bygland Rt.

Det virkelige faktum o o Problemstillingen Et skriveråd Rt. 1935 s. 981 Bygland Rt. 2001 s. 1580 Slåtto Husbygg 3

Stansningsrett o Problemstilling o Fetter av rettsvernregler og tilbakeholdsrett o Skjemaet? o Eiendomsrettens overgang

Stansningsrett o Problemstilling o Fetter av rettsvernregler og tilbakeholdsrett o Skjemaet? o Eiendomsrettens overgang o Løsøre o Fast eiendom o Rt. 1997 s. 1438 Metos 4

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse nr. 17/2004 o Hva loven gjelder, LFS §§ 1 og

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse nr. 17/2004 o Hva loven gjelder, LFS §§ 1 og 2 o EØS-loven nr 109/1992 § 2 o Rettsvern i konkurs o LFS § 5, jfr § 2(2) o Jfr. kkl § 100 o De relevante rettsvernakter o Overlevering o Notifikasjon o Registrering; verdipapirregisterloven nr. 64/2002 §§ 7 -1 og 2 -1 5

EMK P 1 -1 Art 1. Vern om eiendom Enhver fysisk eller juridisk person

EMK P 1 -1 Art 1. Vern om eiendom Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper. 6

ECHR 2007 -III s. 365 Pye o o o Ondtrohevd Fair balance Ikke bare

ECHR 2007 -III s. 365 Pye o o o Ondtrohevd Fair balance Ikke bare registrert eiendomsrett Ikke bare sosial utjevning Forutsigbarhet Norsk rett o Ulovfestet ekstinksjon o Kreditorekstinksjon 7

Kreditorer som første erverver o Problemstillingen o Avgrensing mot konkurrerende kreditorbeslag o Hvilke hensyn

Kreditorer som første erverver o Problemstillingen o Avgrensing mot konkurrerende kreditorbeslag o Hvilke hensyn gjør seg gjeldende? o Konkursboet o Generelt, kkl § 100 og godtroervervsregler o Tingl § 23 o Utleggstaker o Rettsvernreglene i pl. kap. 5 8

Ulovfestet ekstinksjon o o Rt. Rt. 1986 1992 2000 2015 s. 1210 Norske Fjellhus

Ulovfestet ekstinksjon o o Rt. Rt. 1986 1992 2000 2015 s. 1210 Norske Fjellhus s. 352 Sigdal s. 604 Kjelsberg s. 1157 Fårøya 9