Hva kan kommunen gjre egenkontrollen og godkjenningen Prosessen

  • Slides: 15
Download presentation
Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Prosessen i Skedsmo kommune Hans Petter

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Prosessen i Skedsmo kommune Hans Petter Buvik, Helseavdelingen Vidar Bekkevold, Eiendomsavdelingen Styrking av miljørettet helsevern i skolen

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen «Bakteppe» i Skedsmo • 51500 innbyggere

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen «Bakteppe» i Skedsmo • 51500 innbyggere Objekter: • 20 kommunale grunnskoler • 1 privat grunnskole • 3 videregående skoler • 20 kommunale barnehager • 16 private barnehager • 13 private familiebarnehager Styrking av miljørettet helsevern i skolen

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen • • Litt om: Godkjenningshistorikken miljørettet

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen • • Litt om: Godkjenningshistorikken miljørettet helsevern Oppfølging helseverngodkjenninger Metodevalg ny godkjenning Godkjenningsstatus • Tilpasning av IK-verktøyet • Prosedyrer egenkontroll • Drift/oppfølging Styrking av miljørettet helsevern i skolen

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Godkjenningshistorikken miljørettet helsevern • Opprinnelige helseverngodkjenninger

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Godkjenningshistorikken miljørettet helsevern • Opprinnelige helseverngodkjenninger fra 1998. • Alle på vilkår med «høyst varierende grad av oppfølging» . • Over 30 byggeprosjekter i Utdanningssektoren siden 1998 (nybygg/påbygg/ombygging/renovering). • Stort behov for oppdatering av helseverngodkjenningene. Styrking av miljørettet helsevern i skolen

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Oppfølging helseverngodkjenninger • Nødvendig med ny

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Oppfølging helseverngodkjenninger • Nødvendig med ny tilstandsoversikt etter alle del-prosjektene. • Initiativ for bedre tilpassing av IK-håndboka mot mhv-forskriften i 2010 (med tanke på fakta-underlaget for ny godkjenning). • Nye IK-prosedyrer implementert og gjennomført i 2013 – prosjekt i regi av driver (Utdanningssektoren) og eier (Eiendomsavdelingen). • Materialet overlevert godkjenningsmyndigheten i november 2013. Styrking av miljørettet helsevern i skolen

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Metodevalg ny helseverngodkjenning Viktige forutsetninger for

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Metodevalg ny helseverngodkjenning Viktige forutsetninger for godkjenningsmyndigheten: • Bidra til at IK på mhv-feltet fungerer etter målsetningen. • Styrke eierskap og kompetanse i virksomhetene, stimulere til kontinuerlig forbedringsarbeid. • Helseverngodkjenning etter tilsvarende metodikk som andre godkjenningsordninger. • Erkjenne «virkeligheten» i. f. t. egen ressurstilgang. Styrking av miljørettet helsevern i skolen

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Metodevalg ny helseverngodkjenning Derfor valgte vi

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Metodevalg ny helseverngodkjenning Derfor valgte vi «egenmeldingsmetoden» fremfor «inspeksjonsmetoden» ved fornyet godkjenning av eksisterende virksomhet. Mener dette samstemmer bra med ansvarsbeskrivelsene i de nye veilederne, som ganske treffende sier: «virksomheten skal vite hva den skal gjøre, gjøre det, og etterpå kunne dokumentere at den har gjort det» Styrking av miljørettet helsevern i skolen

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Godkjenningsstatus – Skedsmo • Alle kommunale

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Godkjenningsstatus – Skedsmo • Alle kommunale virksomheter har fornyet helseverngodkjenning pr april 2014. • De private virksomhetene fikk begjæring om dokumentinnsyn i IKmaterialet i juli 2013, og endelig tilstandsavklaring er omlag «halvferdig» – mål om sluttføring i løpet av 2014. Styrking av miljørettet helsevern i skolen

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Ny godkjenning innebærer: • Virksomheten kan

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Ny godkjenning innebærer: • Virksomheten kan dokumentere rutiner og prosedyrer for ivaretakelse av brukernes trivsel-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold på en allment akseptert måte. • Virksomheten har etablert internkontrollsystem for å påse at krav fastsatt i eller medhold av forskriften overholdes. • Virksomheten har rapportert standard og tilstand i overenstemmelse med funksjonskravene. • Virksomheten har system for avviksbehandling. Styrking av miljørettet helsevern i skolen

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Tilpasning av IK-verktøyet • Utarbeidelse av

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Tilpasning av IK-verktøyet • Utarbeidelse av Internkontroll i utdanningssektoren • Eier (Eiendomsavdelingen) og virksomheten (Utdanningssektoren) skal inneha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges. • Arbeidsgruppe besto av rektor Kristin Haugseth, Barnehageleder An-Magritt Nysveen (virksomheter) og fagleder Vidar Bekkevold (eier). • Plan for systematisk arbeid for utarbeidelse av internkontroll i Utdanningssektoren i Skedsmo Kommune. Styrking av miljørettet helsevern i skolen

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Tilpasning av IK-verktøyet • Gruppen avviklet

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Tilpasning av IK-verktøyet • Gruppen avviklet 8 arbeidsmøter derav 2 møter med ansvarlig leder for utdanningssektoren. • 2 fellesmøter med alle ansatte i utdanningssektoren. • Henvendelser til myndighetene for klarering og råd. Styrking av miljørettet helsevern i skolen

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Prosedyrer egenkontroll • Utarbeidet henholdsvis: -

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Prosedyrer egenkontroll • Utarbeidet henholdsvis: - ukentlige prosedyrer (løpende ettersyn) - kvartalsvise prosedyrer (sikkerhetskrav) - årlige prosedyrer (alle mhv-krav) med tilhørende sjekklisteverktøy Styrking av miljørettet helsevern i skolen

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Drift/oppfølging Hvordan gå fram for å

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Drift/oppfølging Hvordan gå fram for å lage et system for internkontroll i din virksomhet? • Arbeidsgiver har ansvaret for HMS og skal sørge for at virksomheten innfører og utøver internkontroll. Det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne. Sett mål for arbeidet med HMS i deres bedrift, og skriv ned hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMSspørsmål. • Innhente internkontrollforskriften med veiledning. Der står det mer om hvordan HMS-arbeidet kan organiseres, om regelverket rundt og myndighetene som forvalter det. Styrking av miljørettet helsevern i skolen forts.

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Drift/oppfølging • Skaff oversikt over hvilke

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Drift/oppfølging • Skaff oversikt over hvilke regelverkskrav som er aktuelle for virksomheten. • Skaff oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner som allerede finnes i virksomheten. Det kan være rutiner for opplæring, brannøvelser, bruk av verneutstyr, avfallshåndtering osv. • Kartlegg bedriften med tanke på risiko – Risikovurdering. Hva slags risiko det er snakk om, vil variere fra virksomhet til virksomhet. Det kan dreie seg om belastningslidelser, støy, konflikter, kjemikalieuhell, brannfare, forurensningsfare, farlige maskiner osv. Risikovurderingen vil gi en oversikt over hva som bør forbedres. forts. Styrking av miljørettet helsevern i skolen

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Drift/oppfølging • Lag en handlingsplan på

Hva kan kommunen gjøre – egenkontrollen og godkjenningen Drift/oppfølging • Lag en handlingsplan på bakgrunn av kartleggingen. Planen skal vise hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort. • Selve gjennomføringen av tiltakene er selvfølgelig den viktigste delen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. • Det er et krav etter internkontrollforskriften at HMS-arbeidet skal være systematisk. I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med kartlegginger og tiltak, bør bedriften derfor minst en gang i året gjennomgå internkontrollsystemet og vurdere om rutiner og system har fungert i praksis eller om det bør gjøres endringer. Styrking av miljørettet helsevern i skolen