Ht Ln Ngi i Cha yu trn th

  • Slides: 15
Download presentation
Hát Lên Người Ơi Chúa yêu trần thế (alleluia) đã chết cho đời (alleluia)

Hát Lên Người Ơi Chúa yêu trần thế (alleluia) đã chết cho đời (alleluia) và đã sống lại (alleluia). Hát lên người ơi! Allelulia.

Hát lên người ơi! (alleluia) Sáng tươi huyền diệu (alleluia) là một kiếp người

Hát lên người ơi! (alleluia) Sáng tươi huyền diệu (alleluia) là một kiếp người (alleluia) được Chúa thương yêu.

1. Mừng hát hỡi những ai xuôi triền thất vọng. Mừng hát hỡi những

1. Mừng hát hỡi những ai xuôi triền thất vọng. Mừng hát hỡi những ai ôm niềm đau! Vì có Chúa tình yêu đang ở với ta.

Chúa yêu trần thế (alleluia) đã chết cho đời (alleluia) và đã sống lại

Chúa yêu trần thế (alleluia) đã chết cho đời (alleluia) và đã sống lại (alleluia). Hát lên người ơi! Allelulia.

Hát lên người ơi! (alleluia) Sáng tươi huyền diệu (alleluia) là một kiếp người

Hát lên người ơi! (alleluia) Sáng tươi huyền diệu (alleluia) là một kiếp người (alleluia) được Chúa thương yêu.

2. Mừng hát hỡi những ai lê đời khó nghèo. Và ai trơ trụi

2. Mừng hát hỡi những ai lê đời khó nghèo. Và ai trơ trụi ngay trên giường chết! Vì có Chúa Trời đất đang ở với ta!

Chúa yêu trần thế (alleluia) đã chết cho đời (alleluia) và đã sống lại

Chúa yêu trần thế (alleluia) đã chết cho đời (alleluia) và đã sống lại (alleluia). Hát lên người ơi! Allelulia.

Hát lên người ơi! (alleluia) Sáng tươi huyền diệu (alleluia) là một kiếp người

Hát lên người ơi! (alleluia) Sáng tươi huyền diệu (alleluia) là một kiếp người (alleluia) được Chúa thương yêu.

Chúa yêu trần thế (alleluia) đã chết cho đời (alleluia) và đã sống lại

Chúa yêu trần thế (alleluia) đã chết cho đời (alleluia) và đã sống lại (alleluia). Hát lên người ơi! Allelulia.

Hát lên người ơi! (alleluia) Sáng tươi huyền diệu (alleluia) là một kiếp người

Hát lên người ơi! (alleluia) Sáng tươi huyền diệu (alleluia) là một kiếp người (alleluia) được Chúa thương yêu.

3. Mừng hát hỡi những ai mong cuộc đổi đời. Và ai đang dựng

3. Mừng hát hỡi những ai mong cuộc đổi đời. Và ai đang dựng xây cho trần giới! Vì có Chúa Tạo Hóa đang ở với ta!

Chúa yêu trần thế (alleluia) đã chết cho đời (alleluia) và đã sống lại

Chúa yêu trần thế (alleluia) đã chết cho đời (alleluia) và đã sống lại (alleluia). Hát lên người ơi! Allelulia.

Hát lên người ơi! (alleluia) Sáng tươi huyền diệu (alleluia) là một kiếp người

Hát lên người ơi! (alleluia) Sáng tươi huyền diệu (alleluia) là một kiếp người (alleluia) được Chúa thương yêu.

4. Mừng hát hỡi những ai mơ mùa thái hoà. Và ai đang mạnh

4. Mừng hát hỡi những ai mơ mùa thái hoà. Và ai đang mạnh tay tắt lửa chiến. Vì có Chúa bình yên đang ở với ta.

Chúa yêu trần thế (alleluia) đã chết cho đời (alleluia) và đã sống lại

Chúa yêu trần thế (alleluia) đã chết cho đời (alleluia) và đã sống lại (alleluia). Hát lên người ơi! Allelulia…