Ht Ging Phi Cht Ging 12 12 33

  • Slides: 13
Download presentation
Hột Giống Phải Chết Giăng 12: 12 -33

Hột Giống Phải Chết Giăng 12: 12 -33

I. Chúa phải chết 1. Giờ đã đến 2. khi Con người sẽ được

I. Chúa phải chết 1. Giờ đã đến 2. khi Con người sẽ được vinh hiển. 23. Ðức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Giờ đã đến, khi Con người sẽ được vinh hiển. 33. Ngài phán vậy để chỉ mình phải

I. Chúa phải chết 1. Giờ đã đến 2. khi Con người sẽ được

I. Chúa phải chết 1. Giờ đã đến 2. khi Con người sẽ được vinh hiển. 24. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.

I. Chúa phải chết 1. Giờ đã đến 2. khi Con người sẽ được

I. Chúa phải chết 1. Giờ đã đến 2. khi Con người sẽ được vinh hiển. 31. Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. 32. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta.

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết 24. nếu hột giống lúa

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết 24. nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. 25. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời.

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết 1. Khi tin Chúa Ga-la-ti

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết 1. Khi tin Chúa Ga-la-ti 2: 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết 1. Khi tin Chúa 2.

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết 1. Khi tin Chúa 2. Mỗi ngày Lu-ca 9: 23. Ðoạn, Ngài phải cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết 1. Khi tin Chúa 2.

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết 1. Khi tin Chúa 2. Mỗi ngày 25. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời.

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết 1. Khi tin Chúa 2.

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết 1. Khi tin Chúa 2. Mỗi ngày 3. Ðể kết quả 24. nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết 1. Khi tin Chúa 2.

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết 1. Khi tin Chúa 2. Mỗi ngày 3. Ðể kết quả 25. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời.

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết Ø Khi tin Chúa Ø

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết Ø Khi tin Chúa Ø Mỗi ngày Ø Ðể kết quả 26. Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó;

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết Ø Khi tin Chúa Ø

I. Chúa phải chết II. Chúng ta phải chết Ø Khi tin Chúa Ø Mỗi ngày Ø Ðể kết quả 26. nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.