Hrvatska zatiena prirodna batina Lastovsko otoje Mljet Hrvatska

  • Slides: 63
Download presentation
Hrvatska zaštićena prirodna baština Lastovsko otočje Mljet

Hrvatska zaštićena prirodna baština Lastovsko otočje Mljet

Hrvatska zaštićena prirodna baština Zaštićene prirodne vrijednosti prema Zakonu o zaštiti prirode RH: 1.

Hrvatska zaštićena prirodna baština Zaštićene prirodne vrijednosti prema Zakonu o zaštiti prirode RH: 1. zaštićena područja 2. zaštićene svojte 3. zaštićeni minerali, sigovine i fosili leptir Parnassius mnemosyne - crni apolon Zakon o zaštiti prirode (2005. ) - Članak 8.

Hrvatska zaštićena prirodna baština Svjetska baština: NP Plitvička jezera Zaštićena prirodna područja

Hrvatska zaštićena prirodna baština Svjetska baština: NP Plitvička jezera Zaštićena prirodna područja

Hrvatska zaštićena prirodna baština Zaštićena područja - Kategorije zaštite: • • • Strogi rezervat

Hrvatska zaštićena prirodna baština Zaštićena područja - Kategorije zaštite: • • • Strogi rezervat Nacionalni park Posebni rezervat Park prirode Regionalni park Spomenik prirode Značajni krajobraz Park-šuma Spomenik parkovne arhitekture Zakon o zaštiti prirode (2005. ) - Članak 8.

Strogi rezervat Područje kopna i / ili mora s neizmijenjenom (ili neznatno izmijenjenom) sveukupnom

Strogi rezervat Područje kopna i / ili mora s neizmijenjenom (ili neznatno izmijenjenom) sveukupnom prirodom Namjena: – isključivo očuvanje izvorne prirode, – znanstveno istraživanje kojim se ne mijenja biološka raznolikost, – praćenje stanja prirode, – obrazovanje koje ne ugrožava slobodno odvijanje prirodnih procesa. Zabranjeno: gospodarske i druge djelatnosti • Za istraživanje te posjećivanje strogog rezervata radi obrazovanja potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva. Zakon o zaštiti prirode, članak 10.

Strogi rezervat • Hajdučki i Rožanski kukovi • Bijele i Samarske stijene

Strogi rezervat • Hajdučki i Rožanski kukovi • Bijele i Samarske stijene

Strogi rezervat U NP Sjeverni Velebit krški krajolik kameniti vrhovi duboke gromače Nepristupačni krš

Strogi rezervat U NP Sjeverni Velebit krški krajolik kameniti vrhovi duboke gromače Nepristupačni krš Rožanski kukovi Hajdučki i Rožanski kukovi Lukina jama - 1392 m otkrivena tek 1993. najdublja jama u jugoistočnoj Europi

Nacionalni park prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna i/ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti,

Nacionalni park prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna i/ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekoloških sustava Namjena: 1. Prvenstveno: očuvanje izvornih prirodnih vrijednosti 2. znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna namjena. Dopušteno: • radnje i djelatnosti kojima se ne ugrožava izvornost prirode. • ugostiteljsko--turističke i rekreacijske djelatnosti - u ulozi posjećivanja i razgledavanja, • bavljenje poljoprivredom, ribolovom i obrtom na tradicionalan način. Zabranjeno: • gospodarska uporaba prirodnih dobara. Zakon o zaštiti prirode, članak 11.

Nacionalni park Plitvička jezera Risnjak Sjeverni Velebit Paklenica Krka Kornati Mljet Brijuni

Nacionalni park Plitvička jezera Risnjak Sjeverni Velebit Paklenica Krka Kornati Mljet Brijuni

Nacionalni park Kornati

Nacionalni park Kornati

Nacionalni park Sjeverni Velebit

Nacionalni park Sjeverni Velebit

Nacionalni park Mljet

Nacionalni park Mljet

Nacionalni park Risnjak

Nacionalni park Risnjak

Nacionalni park Brijuni

Nacionalni park Brijuni

Nacionalni park Paklenica

Nacionalni park Paklenica

Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka

Nacionalni park Plitvička jezera

Nacionalni park Plitvička jezera

Park prirode prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim obilježjima

Park prirode prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim obilježjima međunarodne i nacionalne važnosti naglašene krajobrazne, odgojno-obrazovne, kulturnopovijesne i turističko-rekreacijske vrijednosti. Dopušteno: gospodarske i druge djelatnosti kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga. Način obavljanja gospodarskih djelatnosti i korištenje prirodnih dobara u parku prirode utvrđuje se uvjetima zaštite prirode. Zakon o zaštiti prirode, članak 13.

Park prirode Biokovo Park prirode Kopački rit Park prirode Lonjsko polje Park prirode Medvednica

Park prirode Biokovo Park prirode Kopački rit Park prirode Lonjsko polje Park prirode Medvednica Park prirode Papuk Park prirode Telašćica Park prirode Velebit Park prirode Vransko jezero Park prirode Učka Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje Park prirode Lastovsko otočje

Park prirode Velebit krški fenomeni

Park prirode Velebit krški fenomeni

Park prirode Kopački rit Hrast lužnjak

Park prirode Kopački rit Hrast lužnjak

Park prirode Medvednica

Park prirode Medvednica

Park prirode Lonjsko polje

Park prirode Lonjsko polje

Park prirode Vransko jezero

Park prirode Vransko jezero

Park prirode Telašćica

Park prirode Telašćica

Park prirode Telašćica Slano jezero Mir

Park prirode Telašćica Slano jezero Mir

Posebni rezervat područje kopna i/ili mora od osobitog značenja radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili

Posebni rezervat područje kopna i/ili mora od osobitog značenja radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti, ili stanište ugrožene divlje svojte, a osobitog je znanstvenog značenja i namjene. Prema karakteru: floristički, mikološki, šumske i druge vegetacije, zoološki (ornitološki, ihtiološki i dr. ), geološki, paleontološki, hidrogeološki, hidrološki, rezervat u moru. . . Zabranjeno: Sve što može narušiti svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom (branje i uništavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje životinja, uvođenje novih bioloških svojti, melioracijski zahvati, razni oblici gospodarskog i ostalog korištenja i slično). Dopušteno zahvati kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih je proglašen rezervatom. Zakon o zaštiti prirode, članak 12.

Posebni rezervat Trenutno je u Hrvatskoj zaštićeno 80 posebnih rezervata: • • 36 rezervata

Posebni rezervat Trenutno je u Hrvatskoj zaštićeno 80 posebnih rezervata: • • 36 rezervata šumske vegetacije, 22 ornitološka, 9 botaničkih, po 2 ihtiološka, ihtiološko-ornitološka, zoološka i rezervata u moru, • te po jedan geološko-paleontološki, geografskobotanički i botaničko-zoološki posebni rezervat.

Posebni rezervat “Crni jarki” (blizu Đurđevca) Rezervat šumske vegetacije

Posebni rezervat “Crni jarki” (blizu Đurđevca) Rezervat šumske vegetacije

Posebni rezervat posebni rezervat “Đurđevački pijesci” geografsko-botanički rezervat

Posebni rezervat posebni rezervat “Đurđevački pijesci” geografsko-botanički rezervat

Regionalni park prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim obilježjima

Regionalni park prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim obilježjima međunarodne, nacionalne ili područne važnosti i krajobraznim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi. Dopušteno: gospodarske i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga. Način obavljanja gospodarskih djelatnosti i korištenje prirodnih dobara u regionalnom parku utvrđuje se uvjetima zaštite prirode. Članak 14.

Regionalni park Mura-Drava Proglašen 2011. - prvi regionalni park u Hrvatskoj

Regionalni park Mura-Drava Proglašen 2011. - prvi regionalni park u Hrvatskoj

Spomenik prirode pojedinačni neizmijenjeni dio / dijelovi žive ili nežive prirode ekološka, znanstvena, estetska

Spomenik prirode pojedinačni neizmijenjeni dio / dijelovi žive ili nežive prirode ekološka, znanstvena, estetska ili odgojno-obrazovna vrijednost Prema karakteru: geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki, naftnogeološki, sedimentološki i dr. ) geomorfološki (špilja, jama, soliterna stijena i dr. ), hidrološki (vodotok, slap, jezero i dr. ), botanički (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr. ), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo. Zabranjeno: radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednosti spomenika prirode (Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja Zakon o zaštiti prirode, članak 15.

Spomenik prirode U Hrvatskoj je zaštićeno 85 spomenika prirode Među njima je najviše •

Spomenik prirode U Hrvatskoj je zaštićeno 85 spomenika prirode Među njima je najviše • rijetkih primjeraka drveća (30) • geomorfoloških spomenika prirode (34). • • • 7 geoloških, 6 paleontoloških, 3 zoološka, 2 hidrološka po jedan botanički i geološko-geografski spomenik prirode.

Spomenik prirode Paleontološki spomenici prirode • Velnačka glavica, Grapčeva špilja, polupećina Hušnjakovo, špilja Vindija

Spomenik prirode Paleontološki spomenici prirode • Velnačka glavica, Grapčeva špilja, polupećina Hušnjakovo, špilja Vindija i Velika (Mačkova) pećina. Geomorfološki spomenici prirode. • Amidžina pećina, jama Baredine, Cerovačke pećine, Crna pećina, Crveno jezero, Gromačka špilja, pećina Golubnjača, ponor Gotovž, stijena Kolač, pećina Ledenica, špilja Lokvarka, Markova jama, Medina pećina, špilja Medvidina, špilja Modrič, Modro jezero, Močiljska špilja, Modra špilja, pećina Ostrovica, Otruševačka spilja, pećina Pčelinja, Petrićeva pećina, špilja Rača, Ruskamen, Samogradska pećina, špilja na otoku Ravniku, špilja Šipun, špilja Šupljara, špilja u kamenolomu Tounj, Veternica, špilja Vidovka, stijena Visibaba, Vela Draga, Vela špilja, špilja Vranjača i Zametska pećina.

Spomenik prirode Crveno jezero - krška jama ispunjena vodom (u blizini Imotskoga)

Spomenik prirode Crveno jezero - krška jama ispunjena vodom (u blizini Imotskoga)

Značajni krajobraz prirodni ili kultivirani predjel • • velike krajobrazne vrijednosti velike biološke raznolikosti

Značajni krajobraz prirodni ili kultivirani predjel • • velike krajobrazne vrijednosti velike biološke raznolikosti kulturno-povijesne vrijednosti, krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje, namijenjen odmoru i rekreaciji Zabranjeno: zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen Zakon o zaštiti prirode, članak 16.

Značajni krajobraz Kanjon Cetine U Hrvatskoj - trenutno zaštićena 84 značajna krajobraza

Značajni krajobraz Kanjon Cetine U Hrvatskoj - trenutno zaštićena 84 značajna krajobraza

Park-šuma prirodna ili sađena šuma, veće krajobrazne vrijednosti, namijenjena odmoru i rekreaciji. Dopušteno: samo

Park-šuma prirodna ili sađena šuma, veće krajobrazne vrijednosti, namijenjena odmoru i rekreaciji. Dopušteno: samo oni zahvati i radnje čija je svrha njezino održavanje ili uređenje Zakon o zaštiti prirode, članak 17.

Park-šuma Golubinjak (Gorski kotar) Šuma bukve, jele i smreke - na kamenim blokovima

Park-šuma Golubinjak (Gorski kotar) Šuma bukve, jele i smreke - na kamenim blokovima

Spomenik parkovne arhitekture Umjetno oblikovan prostor • perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park, drvored,

Spomenik parkovne arhitekture Umjetno oblikovan prostor • perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park, drvored, • te drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, • pojedinačno stablo ili skupina stabala, estetska, stilska, umjetnička, kulturno-povijesna, ekološka ili znanstvena vrijednost Zabranjeno: zahvati kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen. Zakon o zaštiti prirode, članak 18.

Spomenik parkovne arhitekture • • • arboretum Lisičine arboretum Opeka arboretum Trsteno Lipički perivoj

Spomenik parkovne arhitekture • • • arboretum Lisičine arboretum Opeka arboretum Trsteno Lipički perivoj Mornarički park u Puli park Maksimir

Spomenik parkovne arhitekture Arboretum Trsteno

Spomenik parkovne arhitekture Arboretum Trsteno

Hrvatska prirodna baština na Pristupnoj listi UNESCO Pristupna lista - Tentative List A Tentative

Hrvatska prirodna baština na Pristupnoj listi UNESCO Pristupna lista - Tentative List A Tentative List is an inventory of those properties which each State Party intends to consider for nomination.

Hrvatska prirodna baština na Pristupnoj listi UNESCO Pristupna lista - Tentative List inventar prirodnih

Hrvatska prirodna baština na Pristupnoj listi UNESCO Pristupna lista - Tentative List inventar prirodnih i kulturnih dobara koje država-članica predlaže za nominaciju za upis u Svjetsku baštinu

Hrvatska prirodna baština na Pristupnoj listi UNESCO Prirodna dobra: • planina Velebit (Park prirode

Hrvatska prirodna baština na Pristupnoj listi UNESCO Prirodna dobra: • planina Velebit (Park prirode Velebit) • Nacionalni park Kornati i Telaščica • Proširenje već postojećeg zajedničkog dobra “Prašume (iskonske bukove šume) Karpata (Slovačke i Ukrajine) i Njemačke” Kulturno i prirodno dobro: Lonjsko polje http: //whc. unesco. org/en/tentativelists/state=hr

Planina Velebit Kriteriji: VII, VIII, IX, X. Velebit Mountain

Planina Velebit Kriteriji: VII, VIII, IX, X. Velebit Mountain

Kriteriji za upis u listu Svjetske baštine (World Heritage) VII. neusporedivi prirodni fenomeni ili

Kriteriji za upis u listu Svjetske baštine (World Heritage) VII. neusporedivi prirodni fenomeni ili područja izvanredne prirodne ljepote i estetske vrijednosti VIII. izvanredan primjer koji svjedoči o važnim etapama povijesti Zemlje, uključujući dokaze života, svjedočanstvo značajnih geoloških procesa u oblikovanju reljefa, ili značajne geomorfološke karakteristike IX. izvanredan primjer koji predstavlja značajne neprekinute ekološke i biološke procese u evoluciji i razvoju kopnenih, slatkovodnih, obalnih i morskih eko-sustava, te biljnih i životinjskih zajednica X. najvažnije i značajno prirodno stanište za očuvanje biološke raznolikosti in situ, uključujući ugrožene vrste od izvanredne univerzalne vrijednosti za znanost ili očuvanje života

Planina Velebit Kriteriji: VII, VIII, IX, X. Velebit Mountain

Planina Velebit Kriteriji: VII, VIII, IX, X. Velebit Mountain

Planina Velebit tipična krška planina vapnenac i druge vapnenačke stijene krški fenomeni • na

Planina Velebit tipična krška planina vapnenac i druge vapnenačke stijene krški fenomeni • na površini zemlje: • • • • ponikve uvale doline bogaze kukovi - ogoljeli krški vrhovi stupovi jame ledenice kanjoni krške rijeke jezera sa sedrenim barijerama … (na Zrmanji, Krupi…) krška vrela jezera ponori

Planina Velebit Dabarski kukovi krški fenomeni

Planina Velebit Dabarski kukovi krški fenomeni

Planina Velebit tipična krška planina vapnenac i druge vapnenačke stijene krški fenomeni podzemni: –

Planina Velebit tipična krška planina vapnenac i druge vapnenačke stijene krški fenomeni podzemni: – duboke jame, – pećine, – podzemna jezera – vrulje (podmorski izvori) – rijeke ponornice

Planina Velebit Cerovačke pećine krški fenomeni

Planina Velebit Cerovačke pećine krški fenomeni

Planina Velebit Zavratnica Značajni krajobraz

Planina Velebit Zavratnica Značajni krajobraz

Planina Velebit područje dobra “Planina Velebit” predloženog za listu Svjetske baštine: Park prirode Velebit

Planina Velebit područje dobra “Planina Velebit” predloženog za listu Svjetske baštine: Park prirode Velebit unutar područja nalaze se i: Nacionalni park Paklenica Nacionalni park Sjeverni Velebit Strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi Velebit Mountain

Park prirode Velebit krški fenomeni

Park prirode Velebit krški fenomeni

Planina Velebit visoka biološka raznolikost • raznolika staništa – 90 različitih tipova staništa –

Planina Velebit visoka biološka raznolikost • raznolika staništa – 90 različitih tipova staništa – 20 različitih tipova staništa samo u NP Paklenica neki dijelovi Velebita – skloništa za brojne vrste tokom ledenih doba

Park prirode Velebit Pretežno vapnenac – krški fenomeni 3 klimatska područja (mediteransko, kontinentalno i

Park prirode Velebit Pretežno vapnenac – krški fenomeni 3 klimatska područja (mediteransko, kontinentalno i planinsko UNESCO rezerva biosfere (1978. ) Izvanredan primjer • netaknutog kompleksa šuma umjerene klime • procesa njegove postglacijalne ekspanzije. • najpotpuniji i sveobuhvatni ekološki obrasci i procesi čistih i mješoviti šuma europske bukve u različitim uvjetima okoliša. neprocjenjiv genetski rezervoar bukve i mnogih vrsta koje su ovisne o tim šumskim staništima. UNESCO Biosphere reserve

Park prirode Velebit Najznačajnije područje endemske flore i kopnene faune u Hrvatskoj velebitska degenija

Park prirode Velebit Najznačajnije područje endemske flore i kopnene faune u Hrvatskoj velebitska degenija (Degenia velebitica) Hrvatsko zvonce (Edraianthus graminofolius var. croaticus) Prozorski zvončić (Campanula fenestrellata) UNESCO Biosphere reserve

Planina Velebit Prirodna baština • • • Bioraznolikost Krški fenomeni … Posebni rezervat šumske

Planina Velebit Prirodna baština • • • Bioraznolikost Krški fenomeni … Posebni rezervat šumske vegetacije (Klepina duliba), Posebni botanički rezervati (Visibaba i Zavižan-Balinovac-Velika kosa), • Geomorfološki spomenici prirode (Cerovacke pećine i dr. ), • Značajni krajobraz (Zavratnica), • Paleontološki spomenik prirode (Velnačka glavica) – fosilni ostaci

Planina Velebit Kulturna baština • arheološka nalazišta – kameno i željezno doba (Jatara i

Planina Velebit Kulturna baština • arheološka nalazišta – kameno i željezno doba (Jatara i druge pećine) • Argyruntum (Starigrad-Paklenica) – nalazište rimskog stakla • tradicijsko graditeljstvo – kamena skloništa • zaseoci - neki izvrsno sačuvani • putevi • bunari • vodenice (mlinovi) • sakralni objekti • tradicijske staze • "mirila" – odmorišta za nosače pokojnika do udaljenih groblja

Planina Velebit mirila

Planina Velebit mirila