Hrvatska zaklada za znanost OKRUGLI STOL Pokazatelji uspjenosti

  • Slides: 20
Download presentation
Hrvatska zaklada za znanost OKRUGLI STOL Pokazatelji uspješnosti u sustavu javnog zdravstva Projekt HRZZ

Hrvatska zaklada za znanost OKRUGLI STOL Pokazatelji uspješnosti u sustavu javnog zdravstva Projekt HRZZ - 8509 “Accounting and financial reporting reform as a means for strengthening the development of efficient public sector financial management in Croatia” podtema Projekta: Sustav internog izvještavanja u javnom sektoru Prof. dr. sc. Vesna Vašiček -Zagreb, 19. rujna 2018. -

Istraživački projekti HRZZ Ciljevi § Poticanje međunarodno kompetitivnih istraživačkih skupina; § Razvoj hrvatskog znanstveno-istraživačkog

Istraživački projekti HRZZ Ciljevi § Poticanje međunarodno kompetitivnih istraživačkih skupina; § Razvoj hrvatskog znanstveno-istraživačkog prostora; § Jačanje mentorskog kapaciteta hrvatskih znanstvenih ustanova; § Poticanje izobrazbe mladih znanstvenika; § Stjecanje novih znanja koja doprinose jačanju hrvatskog gospodarstva i dobrobiti društva; § Jačanje međuinstitucijske suradnje; § Diseminacija znanja i iskoristivost rezultata (znanstvenoj zajednici i široj javnosti) kojom se ostvaruje šira suradnja (nacionalna i međunarodna); § Poticanje suradnje akademske i neakademske zajednice. 2

 Uloga reforme sustava računovodstva i financijskog izvještavanja u razvoju učinkovitog financijskog upravljanja u

Uloga reforme sustava računovodstva i financijskog izvještavanja u razvoju učinkovitog financijskog upravljanja u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj Nositelj Projekta: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (EFZG) Trajanje projekta: 20. 8. 2014. - 30. 9. 2018. Projektni tim: voditelj projekta i suradnici na projektu Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Vesna Vašiček Suradnici na projektu: doc. dr. sc. Sanja Broz Tominac dr. sc. Nives Botica Redmayne (New Zealand) dr. sc. Verica Budimir doc. dr. sc. Martina Dragija Izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky doc. dr. sc. Maja Letica (FBi. H) Prof. dr. sc. Milena Peršić mr. sc. Gorana Roje Prof. dr. sc. Davor Vašiček Doc. dr. sc. Tatjana Jovanović (Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani) Prof. dr. sc. Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet Univerzitet u Banja Luci) 3

Predmet i glavni ciljevi Predmet istraživanja: Uloga reforme sustava računovodstva i financijskog izvještavanja u

Predmet i glavni ciljevi Predmet istraživanja: Uloga reforme sustava računovodstva i financijskog izvještavanja u jačanju razvoja učinkovitog financijskog upravljanja u javnom sektoru u RH Glavni ciljevi istraživanja: ü Istražiti mogućnosti i dinamiku transformacije sustava računovodstva i financijskog izvještavanja javnom sektoru u RH u kontekstu poticanja primjene obračunske osnove i trasirane buduće primjene IPSAS, i usvajanja aktualnih međunarodnih i europskih trendova; ü Potaknuti usustavljivanje terminologije u području proračunskog računovodstva kao područja koje se znanstveno i aplikativno razvija i u kojem prevladava uglavnom anglizam i slobodan prijevod različitih autora; ü Istražiti institucionalno - organizacijske i računovodstveno izvještajne aspekte kao podlogu učinkovitijeg upravljanja državnom imovinom; ü Istražiti ulogu upravljanja troškovima i važnost razvoja sustava internog izvještavanja kao pretpostavku za donošenje upravljačkih odluka u javnom sektoru. 4

Podteme istraživanja na Projektu § Na temelju navedenih istraživačkih pitanja postavio se predmet istraživanja

Podteme istraživanja na Projektu § Na temelju navedenih istraživačkih pitanja postavio se predmet istraživanja i definirali su se istraživački ciljevi, te slijedom toga postupci, protokol i plan istraživanja, kroz tri glavna podpodručja istraživanja: ü Reforma proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja ü Upravljanje državnom imovinom ü Sustav internog izvještavanja u javnom sektoru 5

Hrvatska zaklada za znanost Podtema: Sustav internog izvještavanja u javnom sektoru 6

Hrvatska zaklada za znanost Podtema: Sustav internog izvještavanja u javnom sektoru 6

Suradnici i područje istraživanja Suradnici na ovoj podtemi: Ivana Dražić Lutilsky (EFZG – Sveučilište

Suradnici i područje istraživanja Suradnici na ovoj podtemi: Ivana Dražić Lutilsky (EFZG – Sveučilište u ZG) Verica Budimir (Veleučilište u Požegi) Martina Dragija Kostić (EFZG – Sveučilište u ZG) Tatjana Jovanović (Sveučilište u Ljubljani) Maja Letica (Sveučilište u Mostaru) Jelena Ćorić (Sveučilište u Mostaru) - vanjski zainteresirani istraživač Davor Vašiček (Sveučilište u Rijeci) Milena Peršić (Sveučilište u Rijeci) Vesna Vašiček (EFZG – Sveučilište u ZG) Provedba istraživanja u sektorima : Javno visoko obrazovanje Javno zdravstvo 7

Predmet istraživanja § Razvoj primjenjivog modela internog izvještavanja za proračunske korisnike i implementacija tog

Predmet istraživanja § Razvoj primjenjivog modela internog izvještavanja za proračunske korisnike i implementacija tog modela kroz pilot projekt na jednom visokom učilištu i jednoj bolnici u RH § Razvoj internog računovodstva uz metodu obračuna potpunih troškova odnosno ABC metode 8

Ciljevi (1) Provesti teorijsko i istraživanje dobrih praksi visokih učilišta i bolnica koja imaju

Ciljevi (1) Provesti teorijsko i istraživanje dobrih praksi visokih učilišta i bolnica koja imaju razvijen sustav internih izvještaja utemeljen na primjeni metode obračuna ukupnih troškova; Analizirati postojeće izvještajne sustave javnih visokih učilišta i bolnica kao i zakonske propise na kojima je utemeljen njihov računovodstveni informacijski sustav. § Identificirati i analizirati prepreke i mogućnosti za korištenje metode potpunih troškova na javnim visokim učilištima i bolnicama kao metodi koja omogućava potpune i istinite informacije o troškovima; § Izraditi prijedlog modela internog izvještavanja za javna visoka učilišta i bolnice; § Razviti financijske pokazatelje za mjerenje uspješnosti javnih visokih učilišta i bolnica; 9

Ciljevi (2) 10 § Definirati shemu internog izvještavanja o troškovima; § Stvoriti proceduru i

Ciljevi (2) 10 § Definirati shemu internog izvještavanja o troškovima; § Stvoriti proceduru i pravila analize aktivnosti i uzročnika troškova; § Stvoriti mehanizam analize troškova po mjestima troška i osnovnim ustrojstvenim jedinicama; § Omogućiti usporedbu (benchmarking) s konkurencijom i uzorima; § Omogućiti automatsko izvještavanje prema agencijama i tijelima državne uprave. § Stvoriti bazu strukturiranih i semantički uređenih podataka za: − donošenje strukturnih i investicijskih odluka, − kalkulacije, pripremu ponuda i pregovaranje s javnim i privatnim financijerima, − uspostavu mehanizama pravednog i transparentnog financiranja zajedničkih razvojnih i drugih potreba, − uspostavu mehanizama pravedne i transparentne raspodjele zajedničkih troškova, − donošenje odluka o poboljšanju sustava.

Ključne aktivnosti i očekivani outputi (1/2) § Istraživanjem međunarodne literature i studija slučajeva definirati

Ključne aktivnosti i očekivani outputi (1/2) § Istraživanjem međunarodne literature i studija slučajeva definirati model obračuna troškova, internog izvještavanja i financijskih pokazatelja koji bi bili primjenjivi u RH; § Ostvariti suradnju sa jednim javnim visokim učilištem i jednom bolnicom u RH; § Analizom postojećeg izvještajnog sustava javnih visokih učilišta i bolnica kao i zakonskih propisa na kojima je utemeljen njihov računovodstveni informacijski sustav, identificirati važne smjernice za provođenje empirijskog istraživanja u RH i Bi. H, te R Sloveniji; § Provođenje empirijskog istraživanja omogućuje identifikaciju prepreka i mogućnosti za uvođenje metode obračuna potpunih troškova te modela internog izvještavanja ali i financijskih pokazatelja; 11

Ključne aktivnosti i očekivani outputi (2/2) § Implementacija metode obračuna potpunih troškova i modela

Ključne aktivnosti i očekivani outputi (2/2) § Implementacija metode obračuna potpunih troškova i modela internog izvještavanja na jedno javno visoko učilište i jednu bolnicu u RH; § Testiranje implementiranih modele na čijem temelju će se testirati i financijski pokazatelji mjerenja uspješnosti. 12

Rezultati Organizirani okrugli stolovi: 11. 03. 2016. održan je okrugli Okrugli stol pod nazivom

Rezultati Organizirani okrugli stolovi: 11. 03. 2016. održan je okrugli Okrugli stol pod nazivom „Perspektive primjene pune obračunske osnove i standardizacije internog obračuna u zdravstvu“. U okviru okruglog stola predstavljeni su rezultati empirijskog istraživanja kvalitete eksternog i internog izvještavanja provedenog u javnim bolnicama Republike Hrvatske te je predstavljena publikacija „Procesni pristup obračuna troškova u sustavu zdravstva“. 13

Rezultati Znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima ili u zbornicima ino skupova: Vašiček, D.

Rezultati Znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima ili u zbornicima ino skupova: Vašiček, D. , Dražić Lutilsky, I. , Jovanović, T. , (2015): “Komparacija Računovodstvenih Sustava Javnog Zdravstva Republike Hrvatske, Slovenije I Bosne I Hercegovine”. // Zbornik radova (Journal of Economy and Business) posebno izdanje. II; 346 -366. Osmančević, J. , Dražić Lutilsky, I. , (2015): “Model izračuna cijene koštanja medicinskih usluga u računovodstvu aktivnosti” // Zbornik radova (Journal of Economy and Business) posebno izdanje. II; 134156. Budimir, Verica, Dražić Lutilsky, Ivana, Letinić, Svjetlana. (2016) Performance Indicators Development in Function of Croatian’s Hospitals Efficiency and Quality Monitoring. // Research in Economics and Management. 1 , 1; 47 -62. Dražić Lutilsky, Ivana; Žmuk, Berislav; Budimir, Verica. (2016) Financial Performance of Croatian Public Hospitals // Proceedings of the 5 th International Scientific Symposium ""Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth"" / Mašek Tonković, Anka (ur. ). Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, , 744 -756. " Dražić Lutilsky, Ivana; (2016) Model obračuna troškova prema aktivnostima na Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Zbornik radova (Journal of Economy and Business) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 22 , posebno izdanje; 93 -119. 14

Rezultati Znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima ili u zbornicima ino skupova: Budimir Verica,

Rezultati Znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima ili u zbornicima ino skupova: Budimir Verica, Dražić Lutilsky Ivana, Dragija Martina. (2017) Performance Measurement as the Basis for Hospitals Strategic Management. In: Bilgin M. , Danis H. , Demir E. , Can U. (eds) Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 5. Springer, Cham pp. 825 -845. Dragija, Martina; Dražić Lutilsky, Ivana. (2017) ABC METHOD IN HEALTHCARE INSTITUTIONS BASED ON BUSINESS PROCESSES In: Bilgin M. , Danis H. , Demir E. , Can U. (eds) Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 5. Springer, Cham pp. 539 -552 Dražić Lutilsky Ivana, Juroš Lucija; (2017) Business Processes in the Function of Cost Management in Healthcare Institutions. In: Bilgin M. , Danis H. , Demir E. , Can U. (eds) Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 5. Springer, Cham pp. 571 -589. Vašiček D. , Roje G. , Dražić Lutilsky I. (2018) Accounting System in Croatian Public Health -Care Sector: Current State and Improvement Perspectives. In: Karasavvoglou A. , Goić S. , Polychronidou P. , Delias P. (eds) Economy, Finance and Business in Southeastern and Central 15 Europe, pp 455 -468, Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, Print

Rezultati Znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima ili u zbornicima ino skupova: Dražić Lutilsky,

Rezultati Znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima ili u zbornicima ino skupova: Dražić Lutilsky, Ivana; Žmuk, Berislav; Dragija, Martina. (2016) Cost Accounting as a Possible Solution for Financial Sustainability of Croatian Public Hospitals. // Croatian Economic Survey. 18, 2; 538 Bertoni Michele; De Rosa Bruno, Dražić Lutilsky, Ivana. (2017), Opportunities for the improvement of cost accounting systems in public hospitals in Italy and Croatia: A case study, Management: journal of contemporary management issues Vol. 22 (Special Issue); 109 -129. Dražić Lutilsky, Ivana, Jovanović Tatjana, Vašiček Davor, (2017), INTERNAL REPORTING IN PUBLIC HOSPITALS – A CASE STUDY IN CROATIA AND SLOVENIA, Conference proceedings – Bol na Braču 12 th International Conference Challenges of Europe: ''Innovative responses for resilient growth and competitiveness'' u organizaciji Faculty of Economics Split. 16

Rezultati Radovi objavljeni u domaćim stručnim časopisima: Ivana Dražić Lutilsky, Karlo Petruša, Primjena vremenske

Rezultati Radovi objavljeni u domaćim stručnim časopisima: Ivana Dražić Lutilsky, Karlo Petruša, Primjena vremenske ABC metode u zdravstvenom sustavu. // TIM 4 PIN MAGAZIN -specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora. 12 (2015); 89 -94. Ivana Dražić Lutilsky, Karlo Petruša, Tradicionalne metode obračuna troškova u zdravstvenom sustavu. // TIM 4 PIN MAGAZIN -specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora. 11 (2015); 1 -3 Verica Budimir, Ivana Dražić Lutilsky , Razvoj pokazatelja uspješnost za potrebe upravljanja bolnicama. // TIM 4 PIN MAGAZIN -specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora. Zagreb. 7/8 (2015) ; 91 -100. Ivana Dražić Lutilsky, Trendovi financiranja visokoškolskih ustanova u zemljama Europske unije. // TIM 4 PIN MAGAZIN -specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora. Zagreb. 4 (2015) ; 93 -95. Ivana Dražić Lutilsky Dorotea Bešenić, Primjeri uporabe metode ABC u zdravstvu. // TIM 4 PIN MAGAZIN -specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora. Zagreb. 1 (2015) ; 104 -111. Ivana Dražić Lutilsky, Dorotea Bešenić, Iskustvo u primjeni metode ABC u nekim 17 europskim zemljama. // TIM 4 PIN MAGAZIN -specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora. 11 (2014) ; 108 -114.

Rezultati Monografije i poglavlja u knjigama: Dražić Lutilsky, I. , (ur) (2016) Procesni pristup

Rezultati Monografije i poglavlja u knjigama: Dražić Lutilsky, I. , (ur) (2016) Procesni pristup obračunu troškova u sustavu zdravstva, TIM 4 PIN, d. o. o. za savjetovanje, Zagreb, (available at: http: //www. efzg. unizg. hr/User. Docs. Images/HRZZprojekti/Vasicek/PROCESNI% 20 PRISTUP%20 OBRA%C 4%8 CUNU%20 TRO%C 5%A 0 KOVA%20 U%20 SU STAVU%20 ZDRAVSTVA. pdf 18

Rezultati Radovi prezentirani na međunarodnim skupovima, u pripremi za objavu: Dražić Lutilsky, I. ,

Rezultati Radovi prezentirani na međunarodnim skupovima, u pripremi za objavu: Dražić Lutilsky, I. , Jovanović, T. , Letica, M. , : “Analysis of internal reporting system in hospitals-Case study for Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina CIGAR (Comparative International Governmental Accounting Research) Workshop, Zagreb, July 2018 Budimir, V. , Dražić Lutilsky, I. , Letica, M. : „Usage of performance indicators in Croatian public hospitals”, EBES (Eurasia Business and Economics Society) Conference, Berlin, May 2018 19

Zahvaljujemo na pažnji! Pitanja? Diskusija? 20

Zahvaljujemo na pažnji! Pitanja? Diskusija? 20