HOTEL SMEDEREVO HOTEL SMEDEREVO HOTEL SMEDEREVO Prostor u

  • Slides: 7
Download presentation
HOTEL SMEDEREVO

HOTEL SMEDEREVO

HOTEL SMEDEREVO

HOTEL SMEDEREVO

HOTEL SMEDEREVO Prostor u okviru granice građevinskog reona grada Smedereva. Predstavlja vrednu prirodnu i

HOTEL SMEDEREVO Prostor u okviru granice građevinskog reona grada Smedereva. Predstavlja vrednu prirodnu i ambijentalnu celinu. Padina u okviru koje se izdvajaju platoi sa blagim nagibima prema severu. Pruža izuzetne vizure prema Dunavu. Vredan gradski prostor, treba da dobije adekvatan tretman, s obzirom da nosi značajan potencijal za formiranje turističkih i rekreativnih sadržaja, a time i mogućnost unapređenja vrednosti i prepoznatljivosti koju sada iskazuje. Katastarska parcela 741/1 K. O. Smederevo. Ukupna površina prostora iznosi oko 2, 9273 ha.

LOKACIJA

LOKACIJA

POSTOJEĆE STANJE Hotel ''Smederevo'' nalazi se u okviru kompleksa nekadašnjeg turističko-ugostiteljskog kompleksa zajedno sa

POSTOJEĆE STANJE Hotel ''Smederevo'' nalazi se u okviru kompleksa nekadašnjeg turističko-ugostiteljskog kompleksa zajedno sa objektom depadansa koji je sadržao smeštajne kapacitete, uključujući i pojas zelenila u zaleđu, kao i zaseban objekata restorana ''Klub privrednika''. S obzirom da je u dužem vremenskom periodu izostala svaka briga o ovom kompleksu, isti je u znatnoj meri degradiran i devastiran.

CILJEVI Realna pretpostavka investicija na ovom prostoru i unapređenje vrednosti područja je aktiviranje predmetnog

CILJEVI Realna pretpostavka investicija na ovom prostoru i unapređenje vrednosti područja je aktiviranje predmetnog prostora rekonstrukcijom, adaptacijom postojećih i izgradnjom novih objekata i sadržaja; očuvanje i unapređenje pejsažnih i ambijentalnih vrednosti predmetnog prostora.

RAZVOJNE MOGUĆNOSTI turističko – ugostiteljski kompleks kongresni zdravstveni rekreativni izletnički turizam

RAZVOJNE MOGUĆNOSTI turističko – ugostiteljski kompleks kongresni zdravstveni rekreativni izletnički turizam