Hot ng th v c quan h hp

  • Slides: 9
Download presentation
Hoạt động thở và cơ quan hô hấp GIÁO VIÊN: ĐÀO THỊ HỒNG NHUNG

Hoạt động thở và cơ quan hô hấp GIÁO VIÊN: ĐÀO THỊ HỒNG NHUNG

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp - Làm động tác thở sâu. Mô tả sự thay đổi của lồng ngực khi hít vào, thở ra. - Chỉ vị trí cơ quan hô hấp trên hình vẽ và trên cơ thể mình.

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp - Cơ quan hô hấp gồm những bộ phận nào? - Xác định đường đi của không khí khi hít vào, thở ra

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp Mũi Khí quản Lá phổi phải Lá phổi trái Phế quản

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp Hít vào Thở ra

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp - - Cơ quan thực hiện việc trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài được gọi là cơ quan hô hấp. - Cơ quan hô hấp gồm: mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi.

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp - Cơ quan hô hấp có vai trò gì? - Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cơ quan hô hấp ngừng hoạt động?

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt

Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2019 Tự nhiên và xã hội: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp Nhờ hoạt động thở của cơ quan hô hấp mà cơ thể chúng ta luôn có đủ khí o-xi để sống. Nếu bị ngừng thở từ 3 – 4 phút, người ta có thể bị chết.