HOMER Uvod u grku knjievnost Grka knjievnost se

  • Slides: 10
Download presentation
HOMER

HOMER

Uvod u grčku književnost • Grčka književnost se dijeli na dva velika razdoblja: KLASIČNO

Uvod u grčku književnost • Grčka književnost se dijeli na dva velika razdoblja: KLASIČNO ILI HELENSKO (Od Homera do IV. st. pr. Kr. ) HELENISTIČKO ( od III. st. pr. Kr. do 529. g. )

 • Homer je najveći epski pjesnik svih vremena. Smatra se 1. piscem grčke

• Homer je najveći epski pjesnik svih vremena. Smatra se 1. piscem grčke književnosti pa time i europske. Tradicija nam prenosi da je bio slijep, grč. ὁ μὴ ὁρῶν znači "onaj koji ne vidi". • Mnogi su se gradovi spominjali kao njegovo rodno mjesto, • Smirna, Rodos, Kolofon, Salamina, Hios, Arg i Atena

EPSKO PJESNIŠTVO PRIJE HOMERA • epovi Ilijada i Odiseja su savršeni što znači da

EPSKO PJESNIŠTVO PRIJE HOMERA • epovi Ilijada i Odiseja su savršeni što znači da je epsko pjesništvo prethodilo epovima • klea andron – spominju u se u samoj Ilijadi (Ahilej pjeva takva junačka djela u trenutku kad poslanici sa Agamemnonom dolaze da udobrovolje Ahileja da ponovo krene u rat) • takve pjesme pjevaju ili sami junaci, ili profesionalni pjevači (aoidoi) u vladarskim palačama uz pratnju lire ili forminge • rapsodi sastavljaju više kraćih epskih pjesmama ( «šiju» ) ih u duži ep

KARAKTERISTIKE EPSKOG PJESNIŠTVA Stih- heksametar – heroiokn metron Invokacija Ulazak u radnju in medias

KARAKTERISTIKE EPSKOG PJESNIŠTVA Stih- heksametar – heroiokn metron Invokacija Ulazak u radnju in medias res Retardacija-razni opisi i priče koje nisu direktno vezane za glavnu temu • Formulaičan jezik • Stalni epiteti • •

 ILIJADA • Dobila naziv prema drugom imenu za. Troju – Ilion • 15

ILIJADA • Dobila naziv prema drugom imenu za. Troju – Ilion • 15 696 stihova • podijeljena u 24 pjevanja prema slovima grčkog alfabeta • opisao zadnjih 51 dan zadnje godine rata • temeljni je motiv srdžba Ahilejeva

SADRŽAJ I PJEVANJA • U ahejski tabor dolazi trojanski svećenik Hriz i traži uz

SADRŽAJ I PJEVANJA • U ahejski tabor dolazi trojanski svećenik Hriz i traži uz veliku otkupninu Agamemnona da mu vrati njegovu kći Hriseidu koju je jednom prilikom Agamemnon zarobio • Agamamnon je drzak i bezobrazno odbija ponudu • Svećenik moli boga Apolona da se osveti Ahejcima i Apolon šalje kugu na Grke • Nakon 9 dana na Ahilejev poticaj, Grci pozivaju Kalhanta i pitaju ga za pomoć • Kalhant objašnjava da Agamemnon mora vratiti Hrizu njegovu kći kako bi se kuga smirila • Agmamnon vraća djevojku, ali uzima Ahilejevu Briseidu • Ahilej je uvrijeđen i odbija se dalje boriti • Ahilej moli svoju majku Tetidu da se zauzme kod Zeusa da Ahejci ne mogu pobijediti dok njega nema u borbi • Zeus na to pristaje, ali se zbog toga ljuti Hera • Ulazi Hefest i savjetuje Heru da se ne suprotstavlja Zeusu, jer je već jednom nastradao kad ju je htio braniti kod Zeusa (bacio ga je na otok Lemnos)

Bogovi kao sudionici rata Na grčkoj strani: Na trojanskoj strani: Hera Posjedon Atena Hermes

Bogovi kao sudionici rata Na grčkoj strani: Na trojanskoj strani: Hera Posjedon Atena Hermes Hefest Afrodita Apolon Ares Artemida Leta

STALNI EPITETI Koritaste lađe • Prešumno more • Ljepokosa Leta • Srebrnoluki bog •

STALNI EPITETI Koritaste lađe • Prešumno more • Ljepokosa Leta • Srebrnoluki bog • Feb Apolon Brzonogi Ahilej • • Daljnometni • Apolon • Ahilej nalični • bogu • Ljepoobrazna • Briseida • Palada Atena • • Egidonoša Zeus • Sjajnooka Atena • Bjeloruka Hera • Hektor ljudomora Odisej dosjetljivi • Treptljivo more • Pjenasto more • Mjedenhalje • Ahejci • Crnooblačni • Kronion Žarkasto vino Ranoranka zora Gromoglasni Zeus Srebrnih nogu Tetida Volooka Hera Zlatotrona Hera

Srdžbu mi, boginjo, pjevaj Ahileja, Peleju sina, Pogubnu, kojano zada Ahejcima tisuću jada, Snažne

Srdžbu mi, boginjo, pjevaj Ahileja, Peleju sina, Pogubnu, kojano zada Ahejcima tisuću jada, Snažne je duše mnogih junaka ona k Aidu Poslala, a njih je same učinila plijen da budu Psima i pticama gozba, a Zeusu se vršaše volja, Otkad se bjehu onomad razdvojili poslije svađe Atrejev sin, junacima kralj, i divni Ahilej. Tko to od bogova vrže među njih svađu i borbu? Zeusov i Letin sin! On bolest na vojsku baci Hudu, te od nje redom pogibati stadoše ljudi, Jer se razljutio bio na kralja, Atreju sina, Koji je svećenika pogrdio Hrisa, kad dođe K lađama ahejskim brzim, da kćerku otkupi svoju Ucjenu noseć golemu, daljnometnog ktom Apolona Na zlatnom skeptru povez držeći, i sve Ahejce Moljaše, najviše dva upravljača ljudska Atrida: