Hoi giang Trng THCS T Nh Thanh pho

  • Slides: 26
Download presentation

Hoäi giaûng Tröôøng: THCS T Nhì Thaønh phoá Vuõng taøu

Hoäi giaûng Tröôøng: THCS T Nhì Thaønh phoá Vuõng taøu

KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thế nào là thể đa bội? Có thể nhận biết

KIEÅM TRA BAØI CUÕ: Thế nào là thể đa bội? Có thể nhận biết thể đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu nào? - Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n( > 2 n). - Có thể nhận biết qua những dấu hiệu: tăng kích thước tế bào, cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản…

Ngaøy 30 -11 - 2013 TIẾT 30 I- Sự biến đổi kiểu hình do

Ngaøy 30 -11 - 2013 TIẾT 30 I- Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 1. Khái niệm thường biến

C©y rau m¸c Su hào Đóng qui tr×nh Kh «ng ®óng qui tr×nh

C©y rau m¸c Su hào Đóng qui tr×nh Kh «ng ®óng qui tr×nh

C©y rau m¸c Đóng qui tr×nh Kh «ng ®óng qui tr×nh - Sự biểu

C©y rau m¸c Đóng qui tr×nh Kh «ng ®óng qui tr×nh - Sự biểu hiện ra kiểu hình bên ngoài của một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trong các yếu tố đó, yếu tố nào được xem như không biến đổi? - Thường biến là gì?

- Sự biểu hiện ra kiểu hình bên ngoài của một kiểu gen phụ

- Sự biểu hiện ra kiểu hình bên ngoài của một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trong các yếu tố đó, yếu tố nào được xem như không biến đổi? - Thường biến là gì? - Phụ thuộc cả vào kiểu gen và môi trường. Yếu tố kiểu gen được xem như không biến đổi - Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

 TIẾT 30 : thöôøng bieán I- Sự biến đổi kiểu hình do tác

TIẾT 30 : thöôøng bieán I- Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 1. Khái niệm thường biến Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

2. Tính chất của thường biến -Thường biến có di truyền cho đời sau

2. Tính chất của thường biến -Thường biến có di truyền cho đời sau không? Vì sao? - Thường biến có biểu hiện như thế nào? - Thường biến có lợi hay có hại cho sinh vật? - Không di truyền. Vì chỉ là biến đổi kiểu hình, không phải biến đổi kiểu gen. - Biểu hiện đồng loạt theo một hướng xác định, tương ứng với điều kiện môi trường. - Có lợi, giúp sinh vật thích nghi với môi trường thay đổi.

TIẾT 30 : thöôøng bieán I- Sự biến đổi kiểu hình do tác động

TIẾT 30 : thöôøng bieán I- Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 1. Khái niệm thường biến 2. Tính chất của thường biến - Biểu hiện đồng loạt theo một hướng xác định, tương ứng với điều kiện môi trường. - Không di truyền được. 3. Ý nghĩa thường biến - Có lợi cho bản thân sinh vật. - Giúp sinh vật thích nghi với môi trường luôn thay đổi.

Thường biến Khái niệm Khả năng di truyền Sự biểu hiện trên kiểu hình

Thường biến Khái niệm Khả năng di truyền Sự biểu hiện trên kiểu hình Ý nghĩa - Biến đổi kiểu hình - Không di truyền được Đột biến - Biến đổi vật chất di truyền (NST, AND). - Di truyền được - Xuâ t hiê n đô ng loa t, cùng hướng - Tương ư ng vơ i điều kiện môi trươ ng - Xuâ t hiê n với tần số thấp, ngẫu nhiên. - Không tương ứng vơ i môi trươ ng - Có lợi - Giúp cơ thể thích nghi với sự thay đổi của môi trường - Thường có hại - Là nguồn nguyên liệu cho chọn giống, tiến hóa.

 TIẾT 30 : thöôøng bieán I- Sự biến đổi kiểu hình do tác

TIẾT 30 : thöôøng bieán I- Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 1. Khái niệm thường biến 2. Tính chất của thường biến 3. Ý nghĩa thường biến II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình

Kiểu gen, môi trường và kiểu hình có mối quan hệ như thế nào?

Kiểu gen, môi trường và kiểu hình có mối quan hệ như thế nào? Kiểu gen Môi trường Kiểu hình

Tính trạng chất lượng: Phụ thuộc chủ yếu vào Kiểu gen H¹t g¹o bÇu

Tính trạng chất lượng: Phụ thuộc chủ yếu vào Kiểu gen H¹t g¹o bÇu trßn, ®á Lóa nÕp cÈm L «ng mµu ®en Lượng lipit trong sữa bò Ø Nam §Þnh Tính trạng số lượng: Chịu ảnh hưởng nhiều của m «i tr ê Số hạt / bông Lượng sữa/ ngày

 TIẾT 30: thöôøng bieán I- Sự biến đổi kiểu hình do tác động

TIẾT 30: thöôøng bieán I- Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 1. Khái niệm thường biến 2. Tính chất của thường biến 3. Ý nghĩa thường biến II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình - Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường - Tính trạng chất lượng: phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen - Tính trạng số lượng: chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường

 TIẾT 30: thöôøng bieán I- Sự biến đổi kiểu hình do tác động

TIẾT 30: thöôøng bieán I- Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 1. Khái niệm thường biến 2. Tính chất của thường biến 3. Ý nghĩa thường biến II- Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình III- Mức phản ứng

Lúa DR 2 Điều kiện bình thường: 4, 5 - 5 tấn Điều kiện

Lúa DR 2 Điều kiện bình thường: 4, 5 - 5 tấn Điều kiện tô t nhất: 8 tấn - Sự khác nhau về năng suất của giống lúa DR 2 là do nguyên nhân nào ? Kĩ thuật trồng trọt - Giới hạn năng suất của giống lúa DR 2 do giống hay kĩ thuật trồng trọt qui định ? Giống - Mức phản ứng là gì ?

 TIẾT 30: thöôøng bieán I- Sự biến đổi kiểu hình do tác động

TIẾT 30: thöôøng bieán I- Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 1. Khái niệm thường biến 2. Tính chất của thường biến 3. Ý nghĩa thường biến II- Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình III- Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước môi trường khác nhau. -Mức phản ứng do kiểu gen qui định

Vận dụng khái niệm mức phản ứng để giải thích mối quan hệ giữa

Vận dụng khái niệm mức phản ứng để giải thích mối quan hệ giữa giống, biện pháp kĩ thuật trong việc tăng năng suất cây trồng, vật nuôi như thế nào? Kiểu gen Giống Giới hạn năng suất Môi trường Kĩ thuật Kiểu hình Năng suất( tổng hợp các tính trạng số lượng) Năng suất cụ thể trong giới hạn do gen qui định

1 2 3 4 5 6 Tư Tư chi a kho a 1. Da

1 2 3 4 5 6 Tư Tư chi a kho a 1. Da ng biê n đô i trong vâ t châ t di truyê n (AND, NST)? Đ Ô T T H Ê D T H Ư Ơ A Đ Ô T B B I Ê N D I I B Đ G N Ê Ê N Ô I A B Ô I B I Ê N N G E N Tên mô t chương trong chương tri nh sinh ho c lơ p 9 2. Cơ thê ma trong tê ba o sinh dươ ng co mô t hoă c 1 sô că p NST bi thay đô i vê sô lươ ng? 3. Cơ thê ma trong tê ba o sinh dươ ng co sô NST la bô i sô cu a n (> 2 n)? 4. Da ng biê n đô i vê kiê u hi nh pha t sinh trong đời ca thê dươ i a nh hươ ng trư c tiê p cu a môi trươ ng? 5. Một da ng vật chất di truyền ở cấp độ phân tử? 6. Da ng biê n đô i co liên quan đê n mô t hoă c 1 sô că p Nu ?

DAËN DOØ - Hoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi SGK. - Ñoïc baøi

DAËN DOØ - Hoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi SGK. - Ñoïc baøi 26 sgk - Söu taàm tranh aûnh, tö lieäu thường biến và đột biến

Chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh

Chaân thaønh caûm ôn caùc thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh

Lơ n Lang: 40 kg - 50 kg Lơ n Đa i Ba ch:

Lơ n Lang: 40 kg - 50 kg Lơ n Đa i Ba ch: 90 kg - 135 kg