HNG DN NH GI HC SINH TIU HC

  • Slides: 21
Download presentation
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BGDĐT MÔN:

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ SỐ 22/2016/TT-BGDĐT MÔN: THỂ DỤC

MỤC TIÊU: - Xác định các qui định được điều chỉnh và bổ sung

MỤC TIÊU: - Xác định các qui định được điều chỉnh và bổ sung trong TT 22 về ĐG học sinh tiểu học liên quan đến môn Thể dục; - Vận dụng được ca c kĩ thuâ t ĐG thươ ng xuyên môn Thể dục để tâ p huâ n cho GV sử dụng đươ c ca c KT na y trong qua tri nh ĐG ho c sinh môn Thể dục theo TT 22.

NỘI DUNG 1. Xác định các qui định được điều chỉnh và bô sung

NỘI DUNG 1. Xác định các qui định được điều chỉnh và bô sung trong TT 22 về ĐG học sinh tiểu học liên quan đê n môn Thể dục; 2. Kê t qua ĐG và ca ch ghi hồ sơ ĐG. 3. Một số kĩ thuật thường dùng khi ĐG thươ ng xuyên kết quả học tập môn Thể dục của học sinh;

Nội dung 1: Các qui định đươ c điê u chi nh và bô

Nội dung 1: Các qui định đươ c điê u chi nh và bô sung trong TT 22 liên quan đê n ĐG học sinh tiểu học môn Thể dục +) Đô i vơ i GV: - Không quy định hàng tháng GV ghi vào “Sổ theo dõi chất lượng giáo dục”; - Viê c nhâ n xe t bă ng lơ i hoă c ghi vào sổ đươ c thư c hiê n khi câ n thiê t, đă c biê t chú tro ng đê n việc hô trơ , điê u chi nh để thu c đâ y sư tiê n bô cu a HS; - Vào giữa kì 1, cuối kì 1, giữa kì 2 và cuối kì 2, căn cứ va o qua tri nh ĐG thươ ng xuyên và chuâ n KT-KN môn Thể dục đê ĐG HS theo ba mức (HTT, HT, CHT)

- Kê t qua ĐG đươ c ghi trong hô sơ bao gô m

- Kê t qua ĐG đươ c ghi trong hô sơ bao gô m Ho c bạ và Ba ng tô ng hơ p kê t qua ĐG cu a lơ p theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và của địa phương. - Các thay đổi khác có liên quan: Cách thức ĐG thươ ng xuyên vê năng lực, phẩm chất đơn gia n hơn; khen thưởng có tiêu chí rõ ràng; Trách nhiệm cu a ca n bô qua n lý cơ sở, của HT và của GV đươ c nhấn mạnh và cụ thể hơn.

+) Đô i vơ i HS: - Nguyên tă c ĐG: co thay đô

+) Đô i vơ i HS: - Nguyên tă c ĐG: co thay đô i, chú tro ng đê n ĐG sư cô gă ng, tiến bộ cu a HS, giu p HS điê u chi nh, nâng cao châ t lươ ng qua tri nh rèn luyện. Mở rô ng hi nh thư c ĐG, nhâ n mạnh ĐG thươ ng xuyên. - Nâng cao vai trò tư nhận xét và nhận xét được cho bạn.

Đô i vơ i hoa t đô ng KT, ĐG HSTH - Duy trì

Đô i vơ i hoa t đô ng KT, ĐG HSTH - Duy trì mu c đi ch cu a hoa t đô ng kiê m tra, ĐG ơ trươ ng tiê u ho c theo TT 30 - Đa m ba o ti nh công bă ng, kha ch quan, ki p thơ i trong ĐG. - Giúp GV có nhiều thời gian nâng cao nghiệp vụ chuyên môn - Học sinh được ĐG và động viên kịp thời từ đó thúc đẩy được sự tiến bộ của các em trong rèn luyện. - GV có minh chứng khi phối hợp với phụ huynh và sử dụng trong các trường hợp cần thiết.

Những điểm cần chú ý: - Không co sô theo do i châ t

Những điểm cần chú ý: - Không co sô theo do i châ t lươ ng gia o du c, GV được chủ động nhận xét học sinh bằng lời hoặc ghi vào sổ tay cá nhân (của GV) - Điều chỉnh ĐG hai lâ n (cuô i kì I và cuô i năm), thành ĐG 4 lâ n: Giữa HKI, cuối HKI, giữa HKII, cuối HKII. - Thang ĐG thay đô i: Từ hai mư c (HT hoă c CHT) tha nh 3 mư c (HTT, HT và CHT) - Công cu ĐG: Có ba ng tham chiê u chuâ n ĐG thươ ng xuyên - Hô sơ ĐG: Ho c ba và ba ng tô ng hơ p kê t qua ĐG gia o du c cu a lơ p.

Nội dung 2: Ba ng tham chiê u chuâ n ĐG dùng khi ĐG

Nội dung 2: Ba ng tham chiê u chuâ n ĐG dùng khi ĐG kết quả học tập môn TD của HS ( phần V trang 51) Cách thức sử dụng các bảng tham chiểu chuẩn đánh giá: - sử dụng bảng tham chiếu chuẩn đánh giá làm tài liệu tham khảo cho việc đánh giá kết quả học tập thường xuyên của học sinh tiểu học tại các trường tiểu học. - Lượng hóa kết quả đánh giá thường xuyên từng môn học thể hiện qua các tiêu chí chỉ báo hành vi ( cụ thể) cho các lần đánh giá giữa kì và cuối kì theo qui ước sau - HHT: ≥ ¾ số chỉ báo đạt mức HTT không có chỉ báo nào đạt mức CHT - HT: > ¾ chỉ báo đạt mức hoàn thành hoặc HTT - CHT: ≥ ¼ số chỉ báo chỉ đạt mức CHT

Việc lượng hóa kết quả của học sinh tiểu học dựa vào A. Nội

Việc lượng hóa kết quả của học sinh tiểu học dựa vào A. Nội dung chương trình( của từng học kì) B. Chuẩn kiến thức, kĩ năng C. bảng tham chiếu chuẩn đánh giá Theo dõi qua đánh giá thường xuyên các biểu hiện hành vi của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng về môn thể dục ở giữa kì 1, cuối kì 1, giữa kì 2, cuối kì 2. giáo viên lượng hóa thành 3 mức: 1 = Chưa hoàn thành ( CHT): Học sinh chưa thực hiện được yêu cầu này( chỉ báo hành vi) 2 = Hoàn thành ( HT): Học sinh cơ bản thực hiện được yêu cầu này ( chỉ báo hành vi) 3 = Hoàn thành tốt ( HTT): học sinh thực hiện thành thạo yêu cầu này( chỉ báo hành vi)

Bảng tham chiếu: Lớp 1 ( giữa kì) Mức độ Mã tham Tiêu chí

Bảng tham chiếu: Lớp 1 ( giữa kì) Mức độ Mã tham Tiêu chí và chỉ báo hành vi ( biểu hiện cụ thể) chiếu 1. 1. 1 Thực hiện được tập hợp hàng dọc 1. 1 Thuộc khẩu lệnh “ thành 1/2/3. . Hàng dọc” 1. 1. 1. 2 Khi kết thúc khẩu lệnh di chuyển được tới vị trí và đứng thẳng hàng 1. 1. 2. Thực hiện được dóng hàng dọc 1. 1. 2. 1 Hô được khẩu lệnh : “ nhìn trước thẳng” 1. 1. 2. 2 Dóng hàng cơ bản thẳng với bạn phía trước. 1. 1. 2. 3 Hô được cho bạn cùng tập CHT (1) HT (2) HTT (3)

Lượng hóa kết quả đánh giá thường xuyên dựa trên các tiêu chí thông

Lượng hóa kết quả đánh giá thường xuyên dựa trên các tiêu chí thông qua các chi báo cho tất cả các bảng tham chiểu chuẩn đánh giá +) Đánh giá kết quả: ( lượng hóa dụa trên các tiêu chí và chỉ báo, phụ thuộc váo chương trình) Xếp mức CHT Số chỉ báo Đạt mức HT HTT

NỘI DUNG THẢO LUẬN: l l Hoạt đô ng 1: Nghiên cư u ba

NỘI DUNG THẢO LUẬN: l l Hoạt đô ng 1: Nghiên cư u ba ng tham chiê u chuâ n ĐG đi nh kì (mô tả trong Ta i liê u tâ p huâ n), trả lơ i câu ho i: - Ca c tiêu chi và chi ba o đê xuâ t trong ba ng tham chiê u đã phù hơ p đê ĐG kết quả học tập môn Thể dục chưa? Như ng đê xuâ t điê u chi nh? - Ba ng tham chiê u sử du ng đê la m gì? Lu c na o? - Mức độ lượng hóa ca c tiêu chi và chi ba o trong bảng tham chiếu vào Giữa HKI từ lớp 1 -5 cho 3 mư c HTT, HT, CHT phù hợp chưa?

Nội dung 2: Một số kĩ thuật thươ ng dùng khi ĐG kết quả

Nội dung 2: Một số kĩ thuật thươ ng dùng khi ĐG kết quả học tập môn TD của HS q ĐG thông qua kiểm tra động tác q ĐG dựa trên chứng cứ tập luyện của HS (Sổ cá nhân) ĐG dựa trên các bài tập thực hành ĐG dựa trên lời trình bày của cá nhân (câu hỏi ngắn, nêu nhiệm vụ nhỏ) q ĐG thông qua tương tác và kết quả hoạt động nhóm q ĐG dựa trên quan sát l ĐG thông qua kiểm tra Kiểm tra trong ĐG thường xuyên môn TD được thực hiện thông qua các hình thức: Kiểm tra miệng, thực hành động tác/ chuỗi động tác/ bài tập, . . . - Để ĐG mức độ đạt yêu cầu rèn luyện so với mục tiêu đề ra. - ĐG này được thực hiện với hình thức hỏi đáp hoặc thực hành, có thể kiểm tra cá nhân, nhóm hoặc HS cả lớp. q q

ĐG dựa trên chứng cứ tập luyện của HS (Sổ cá nhân)

ĐG dựa trên chứng cứ tập luyện của HS (Sổ cá nhân)

Đánh giá dựa trên kết quả thực hành

Đánh giá dựa trên kết quả thực hành

Đánh giá dựa trên lời trình bày của cá nhân (câu hỏi ngắn, nêu

Đánh giá dựa trên lời trình bày của cá nhân (câu hỏi ngắn, nêu nhiệm vụ nhỏ) - - Hãy kể tên các động tác đã học của bài TDPTC/Thực hành động tác vươn thở… Nêu của trò chơi em thích; Cách chơi của trò chơi nhảy đúng, nhảy nhanh; Những lưu ý đảm bảo an toàn khi chơi TC “kết bạn”… Nêu khẩu lệnh của động tác “nghiêm” “nghỉ”.

ĐG thông qua tương tác và kết quả hoạt động nhóm

ĐG thông qua tương tác và kết quả hoạt động nhóm

Quan sát l l l Là phương pháp chủ đạo đáp ứng được việc

Quan sát l l l Là phương pháp chủ đạo đáp ứng được việc ĐG liên tục sự tiến bộ về năng lực và phẩm chất của HS. Sử dụng mọi lúc, mọi nơi, mọi hoạt động của HS; có thể có chủ đích hoặc không có chủ đích. Có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các phương pháp khác. Ưu thế trong việc nắm bắt tình hình về tình trạng sức khỏe, sự tiến bộ của HS, tinh thần tập luyện, mức độ tiếp thu động tác, thái độ, hành vi của học sinh. Chú ý: chọn đối tượng quan sát, xây dựng tình huống quan sát, chọn vị trí quan sát, chọn thời điểm quan sát. Quan sát cần có mục tiêu và đưa ra kết luận phải có minh chứng. (phiếu quan sát, ghi chứng cứ)

Chúc các Thầy, Cô: Mạnh khỏe - hạnh phúc - thành đạt…

Chúc các Thầy, Cô: Mạnh khỏe - hạnh phúc - thành đạt…

Cảm ơn các Thầy Cô đã lắng nghe.

Cảm ơn các Thầy Cô đã lắng nghe.