Hlas Slovenska v Bruseli Konferencia 29 jn 2007

  • Slides: 66
Download presentation
Hlas Slovenska v Bruseli Konferencia 29. jún 2007, Zichyho palác Projekt bol realizovaný s

Hlas Slovenska v Bruseli Konferencia 29. jún 2007, Zichyho palác Projekt bol realizovaný s podporou Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

O projekte. . l Projekt čerpal: l l z dokumentov dostupných na webstránke MZV

O projekte. . l Projekt čerpal: l l z dokumentov dostupných na webstránke MZV SR, SZ SR, SZ ČR, inštitúcií EÚ a pod. z prieskumu realizovaného autormi projektu, ktorý sa realizoval v apríli až máji 2007 37 ľudí interviovaných boli zastúpené nasledovné skupiny ľudí: ústredné orgány štátnej správy, zastúpenie regiónov, stále zastúpenie SR pri EU, stále zastúpenie Dánska a Maďarska pri EÚ, pracovníci Európskej komisie, národný expert, vzdelávacie inštitúcie, novinári, súkromný sektor, mimovládne organizácie, European Personal Selection Office

Súčasná situácia Občania SR sa môžu dostať do inštitúcií EÚ štyrmi základnými spôsobmi: 1.

Súčasná situácia Občania SR sa môžu dostať do inštitúcií EÚ štyrmi základnými spôsobmi: 1. Vyslanie slovenskou organizáciou l l 2. Zamestnanie sa v inštitúciách EÚ Zamestnanie na dobu neurčitú v kategórii administrátor (AD 5 – AD 16) alebo asistent (AST 1 – AST 11) l Dočasné zamestnanie sa (práca na dohodu, dočasné zamestnanie sa, stáže) Politická nominácia (nominovaný zástupca SR – napr. komisár, sudca ESD a pod. ) Práca v kabinete zástupcu SR (napr. kabinet komisára EK, sudcu ESD a pod. ) l 3. 4. Národný expert Štrukturálna stáž

Národní experti l l Kde: Európska komisia (ďalej len EK) Kto: ktorýkoľvek sektor Ako

Národní experti l l Kde: Európska komisia (ďalej len EK) Kto: ktorýkoľvek sektor Ako dlho: minimálne 6 mesiacov – 2 roky, možnosť predĺženia na 4 roky Ako: l l ponuka z EK pre členské štáty ponuka z EK konkrétnemu odborníkovi, vynegociovaná pozícia z iniciatívy členského štátu Financovanie: l l zamestnávateľ – mzda + odvody na Slovensku (na začiatok vyslania možná podpora zo Všeobecnej pokladničnej správy) EK náhrada výdavkov spojených s pobytom

Národní experti l Ako: komunikácia EK ↔ SZ ↔ MZV ↔ rezort (upravené v

Národní experti l Ako: komunikácia EK ↔ SZ ↔ MZV ↔ rezort (upravené v Pravidlách pre vysielanie národných expertov a stážistov - uznesenia vlády SR č. 723/2004 zo 14. 7. 2004 a č. 24/2007 z 10. 1. 2007) l Čo tento nástroj prináša: l l l informácie, kontakty pre vysielajúcu a iné organizáciu zlepšenie možností zamestnať sa v EÚ pre jednotlivca – z 8 skončených NE 3 sa zamestnali v EÚ inštitúciách Počet: bez obmedzenia počtu na členský štát – tento rok: l l 700 – 750 NE miest na všetky členské štáty SR má 30 NE čo je cca 4 % (v porovnaní s kvótou na EK 1, 4 % pre SR, 1, 3 % pre všetky EÚ inštitúcie)

Národní experti – prehľad 2004 – 2007 Dátum, ku ktorému sa údaj vzťahuje Počet

Národní experti – prehľad 2004 – 2007 Dátum, ku ktorému sa údaj vzťahuje Počet nár. expertov (NE) 31. 12. 2004 10 9 5 10. 6. 2005 19 14 31. 12. 2006 32 31. 3. 2007 30 Počet inštit. NE z ÚO štátnej správy Počet inštit. NE mimo štátnej správy 2 2 0 3 5 5 0 11 4 8 8 0 9 3 9 8 0 NE z ostatných ÚO štátnej správy Počet inštit. 5 3 2 7 6 7 23 13 11 22 12 10 Počet inštit. NE z VŠ, SAV a iných výskum. organ.

Národní experti – prehľad 2004 – 2007 l Absencia sektorov mimo štátnej správy, VŠ

Národní experti – prehľad 2004 – 2007 l Absencia sektorov mimo štátnej správy, VŠ a výskumných inštitúcií l Prípady koncentrácie NE na vysielajúcich a prijímajúcich inštitúciách (Úrad vlády 5 NE z nich 4 na DG Translation, Štatistický úrad 3 v rokoch 2005 – 2006 všetci na EUROSTATe) l Spätné zaradenie NE po návrate (pohľad zamestnanca a zamestnávateľa)

Národní experti – prehľad čerpania prostriedkov z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy Každoročne je z

Národní experti – prehľad čerpania prostriedkov z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy Každoročne je z kapitoly VPS vyčlenených 4 200 000 Sk na preklenovacie obdobie po vyslaní NE. O pridelení prostriedkov rozhoduje MZV SR a MF SR na základe Pravidiel pre vysielanie NE a stážistov a v nich definovaných 19 prioritách) 1. 2. Neakceptované žiadosti na finančné prostriedky v r. 2006 jedna, v r. 2007 tri – išlo o predĺženie vyslania V r. 2006 jeden NE stiahnutý z finančných dôvodov Organizácia Počet NE Čerpaná suma Podiel z maximálne možnej sumy na čerpanie 4 200 000 SKK v % zaokrúhlené na celé čísla Rok 2004 NBÚ 1 122 000 Sk Spolu čerpané v roku 2004 122 000 Sk 3% Rok 2005 NBÚ 2 839 000 Sk MV SR 1 252 000 Sk Úrad vlády SR 1 245 845 Sk Štatistický úrad SR 2 538 530 Sk SAV 1 297 000 Sk Spolu čerpané v roku 2005 2 172 375 Sk 52% Rok 2006 SAV 1 249 000 Sk MŠ SR 1 113 000 Sk MF SR 1 210 000 Sk Spolu čerpané v roku 2006 572 000 Sk 14%

Stáže l Štrukturálne stáže l Kde: EK l Kto: štátna správa l Ako: komunikácia

Stáže l Štrukturálne stáže l Kde: EK l Kto: štátna správa l Ako: komunikácia EK ↔ SZ ↔ MZV ↔ rezort l Financovanie: vysielajúca organizácia l Možný počet: 10 – 12 ročne, na 3 až 5 mesiacov l Využitie zo strany Slovenska: r. 2005 – päť ľudí, r. 2006 - traja ľudia l Čo tento nástroj prináša: l l informácie, kontakty pre vysielajúcu a iné organizácie na Slovensku zlepšenie možností zamestnať sa v EÚ pre jednotlivca <= ľudia so skúsenosťou v EÚ inštitúciách alebo s inou pracovnou/študijnou skúsenosťou zo zahraničia sú úspešnejší na výberových konaniach pre dobré využitie stáže pre zamestnanca aj vysielajúcu inštitúciu je potrebné doriešiť spätné zaradenie zamestnanca. Iné stáže l dohodnuté na individuálnej báze (napr. NBS stáže v ECB, MVRR SR stáže v DG REGIO a v DG ENLARG)

Zamestnanie EÚ inštitúciou l l l Počet zamestnancov EÚ: cca 39 000 Počet zamestnancov

Zamestnanie EÚ inštitúciou l l l Počet zamestnancov EÚ: cca 39 000 Počet zamestnancov Európskej komisie: cca 27 000 z toho 7 000 na dobu určitú Počet občanov SR pracujúcich vo všetkých EÚ inštitúciách: cca 500 z toho 140 na dobu určitú Počet občanov SR pracujúcich v Európskej komisii na dobu neurčitú k 31. 5. 2007 bol 152 Zamestnanie inštitúciou EÚ je hradené EÚ. V prípade niektorých stáží môže byť hradené stážistom.

Zamestnanie EÚ inštitúciou l Dočasné zamestnanie inštitúciami EÚ l l Dočasný zamestnanec (Temporary agent)

Zamestnanie EÚ inštitúciou l Dočasné zamestnanie inštitúciami EÚ l l Dočasný zamestnanec (Temporary agent) l Doba trvania je maximálne 6 rokov - krátkodobá veľmi špecializovaná práca, práca na ktorú momentálne nie sú v databáze EPSO ľudia, práca v kabinete zástupcu členskej krajiny (napr. v kabinete komisára) Práca na dohodu (Cotract agent) l Na 3 mesiace až 3 roky – zastupovanie, riešenie nedostatku pracovných síl v dôsledku pracovného náporu, špecializovaná práca l Na 5 rokov s možnosťou predĺženia na neurčito pri manuálnej a pomocnej administratívnej práci

Zamestnanie EÚ inštitúciou Absolventská stáž na EK a iné stáže l l l Absolventská

Zamestnanie EÚ inštitúciou Absolventská stáž na EK a iné stáže l l l Absolventská stáž: v Európskej komisii 3 až 5 mesiacov v časoch marec – júl, október – február, prihlasovanie na marcový turnus do septembra a na októbrový termín do marca hradená EK ročne pre všetky členské štáty je k dispozícii cca 630 stáží Stáže v iných inštitúciách (Rada EÚ, Európsky parlament, Európsky l súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, Európsky ombudsman, Európsky inšpektor ochrany údajov organizujú) l l prihlasovanie a čas trvania podľa pravidiel konkrétnej organizácie – spravidla 3 až 5 mesačné so začiatkom v marci a v októbri hradené: podľa podmienok inštitúcie

Zamestnanie EÚ inštitúciou l Pozitíve dopady dočasného zamestnania inštitúciami EÚ: l l l pokiaľ

Zamestnanie EÚ inštitúciou l Pozitíve dopady dočasného zamestnania inštitúciami EÚ: l l l pokiaľ sa človek vráti po absolvovaní stáže na Slovensko → prenos informácií a kontaktov na zamestnávateľa, ak sa usiluje o prácu v EÚ → zvýšená šanca na úspech vo výberovom konaní (ako pri štrukturálnych stážach) keď sa dostane do EÚ inštitúcií stáva sa potenciálnym kontaktným bodom pre slovenské inštitúcie

Stáže v Európskej komisii Absolventské stáže 2006 – 2007 v EK Marec 2006 nástup

Stáže v Európskej komisii Absolventské stáže 2006 – 2007 v EK Marec 2006 nástup (prihlásení september 2005) Október 2006 nástup (prihlásení marec 2006) Prihlásení 50 62 Umiestnení 6 10 l l Marec 2007 nástup (prihlásení september 2005) Október 2007 nástup (prihlásení marec 2006) 112 61 71 132 16 11 NA NA Spolu 2006 Spolu 2007 V roku 2006 SR obsadila 2, 5 % zo 630 všetkých miest absolventských stáží v EK, čo je viac ako naša kvóta v EK do roku 2010 (1, 4 %). Avšak počet prihlásených na stáže k počtu absolventov VŠ je nízky

Stáže v Európskej komisii Tabuľka: Počet prihlásených na absolventské stáže do EK k počtu

Stáže v Európskej komisii Tabuľka: Počet prihlásených na absolventské stáže do EK k počtu absolventov vysokých škôl 2005 2006 2007 Prihlásení na stáže NA 112 132 Absolventi 1. a 2. stupňa VŠ 30 744 34 228 NA Počet prihlásených na stáže zo všetkých absolventov VŠ v % 0, 36 0, 39

Zamestnanie EÚ inštitúciou na dobu neurčitú Tabuľka č. 6 Orientačná kvóta pridelená Slovensku rozdelená

Zamestnanie EÚ inštitúciou na dobu neurčitú Tabuľka č. 6 Orientačná kvóta pridelená Slovensku rozdelená medzi jednotlivé kategórie Cieľ do 2010 Aktuálny stav AD 15 (generálny riaditeľ, zástupca generálneho riaditeľa 1 0 AD 14 (riaditeľ, hlavný radca) 3 2 AD 9 – AD 13 15 7 AD 8 – AD 5, AST 260 143 Spolu 279 152 l l l l Úrovne riadenia sú v EÚ inštitúciách nasledovné: Top manažment: generálny riaditeľ (General Director) AD 16 a AD 15, zástupca generálneho riaditeľa (Deputy Director General) AD 15, riaditeľ (Director) AD 15 – AD 14. Stredný manažment: Vedúci oddelenia (Head of Unit) AD 13 – AD 9

Výberové konania na AD 5 – AD 8, AST 1 – AST 5 l

Výberové konania na AD 5 – AD 8, AST 1 – AST 5 l l Realizuje: European Personal Selection Office (EPSO) Hodnotí sa: l l l l verbálne a numerické zručnosti faktografické vedomosti o EÚ odborné vedomosti schopnosť písať eseje komunikačné zručnosti Po úspešnom absolvovaní výberového konania zaradenie do databázy EPSO Úspešnosť nájdenia práce 85 – 90 % ľudí z databázy → potreba aktívne hľadať zamestnanie. Výberové konania smerujú k eliminovaniu prihlásených, ktorí vysoko prevyšujú počet miest, nie k obsadeniu konkrétnej pozície

Výberové konania na stredný manažment AD 9 – AD 13, AST – 6 –

Výberové konania na stredný manažment AD 9 – AD 13, AST – 6 – AST 11 l l Realizuje: EPSO Hodnotí sa: l l l verbálne a numerické zručnosti faktografické vedomosti o EÚ odborné vedomosti riadiace schopnosti a práca s ľuďmi Do databázy EPSO na posty na stredný manažment sa dostávajú len tí najlepší z prihlásených zo všetkých nových členských štátov.

Výberové konanie na vyšší manažment (AD 14 a AD 15) l l Realizuje: DG

Výberové konanie na vyšší manažment (AD 14 a AD 15) l l Realizuje: DG ADMIN a riaditeľstvo a príslušný komisár, kam sa uchádzač hlási (konečné rozhodnutie je na kolégiu EK na návrh konkrétneho komisára) Dôraz je kladený na individuálne schopnosti, odbornosť a manažérske zručnosti (uchádzači o pozície AD 14 musia absolvovať aj časť písomných testov)

A CY CZ EE HU LT LV MT PL SI SK D cieľ sta

A CY CZ EE HU LT LV MT PL SI SK D cieľ sta v cieľ sta v cieľ sta v v 15 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 14 1 3 6 2 1 3 6 7 3 2 2 2 1 1 16 7 2 1 3 3 9 6 11 27 11 6 7 27 21 13 11 9 10 5 8 74 26 7 6 15 7 – 1 3 l l Stredný manažment – najlepší sú Cyperčania, Malťania, Lotyši a Estónci. Na opačnom konci sú Slováci, Česi a Poliaci Vyšší manažment – najlepší sú Cyprus a Maďarsko

Výberové konanie l Výhodou pri výberovom konaní podľa respondentov je: l l Predošlá skúsenosť

Výberové konanie l Výhodou pri výberovom konaní podľa respondentov je: l l Predošlá skúsenosť s prácou v inštitúciách EÚ (znalosť prostredia, kontakty) Štúdium v zahraničí (ovládanie jazyka, schopnosť písať eseje, verbálne a numerické zručnosti) Dlhodobejšia prítomnosť v mieste pôsobenia inštitúcií EÚ, počas hľadania konkrétnej pozície V prípade manažérskych postov – podpora predstaviteľov Slovenska

Priority do roku 2010 l Dôležité do konca prechodného obdobia v roku 2010 pri

Priority do roku 2010 l Dôležité do konca prechodného obdobia v roku 2010 pri obsadzovaní postov: l l l Obsadiť čo najviac postov – po skončení prechodného obdobia budeme v konkurencii ďalších 26 štátov Obsadiť čo najviac postov na nižších pozíciách <= posty stredného manažmentu sa obsadzujú takmer výhradne z interných zdrojov Obsadiť čo najviac postov v riadiacich pozíciách, keďže títo ľudia môžu pomáhať s hľadaním konkrétnych pozícií pre dočasnú prácu v inštitúciách EÚ aj pre prácu na dobu neurčitú

Práca v kabinete Kabinet Európskeho komisára (Ján Figeľ) Zloženie kabinetu Dnešný stav v počte

Práca v kabinete Kabinet Európskeho komisára (Ján Figeľ) Zloženie kabinetu Dnešný stav v počte občanov SR v kabinetoch 7 členov na úrovni AD (z toho max. 3 zo SR), 11 na úrovni AST (z toho max 2 dočasný zamestnanci) 3 AD, 3 AST (1 z nich je stály zamestnanec EÚ)5 stážistov zo SR na absolvent. stážach 0 štrukturálnych stážistov Bez národnostného obmedzenia, všetci členovia kabinetu – len po dobu mandátu nominanta SR Sudcu ESD 3 právnici (AD), 3 sekretárky (AST), vodič 1 právnik, 1 sekretárka (Ján Klučka) 2 stážisti pozn. výborná znalosť FRA jazyka, aj AJ jazyk návštevy pre 25 študentov + profesorov ročne Generálneho advokáta ESD 3 právnici (AD), 3 sekretárky (AST), vodič 1 právnik, 1 sekretárka post len do r. 2012, potom až v r. 2056 pozn. výborná znalosť FRA jazyka, aj AJ potrebný Sudcu súdu 1. stupňa (Daniel Šváby) 3 právnici (AD), 2 sekretárky (AST) 1 právnik, 1 sekretárka Člen kolégia Dvoru audítorov 2 attaché (AD), 2 sekretárky (AST) 1 attaché (AD), 1 asistent (AST) (Július Molnár) 4 stážisti pozn. výborná znalosť FRA a AJ jazyka Poslanci Európskeho parlamentu 1 – 4 asistenti v kabinete (spolu 56) 27 členov kabinetov takmer všetci občania SR pozn. znalosť minimálne AJ jazyka pozn. výborná znalosť FRA a AJ jazyka, aj GER jazyka

Politické nominácie l l l l l komisár Európskej komisie sudcovia Súdneho dvora a

Politické nominácie l l l l l komisár Európskej komisie sudcovia Súdneho dvora a Súdu prvej inštancie zástupca v Európskom dvore audítorov. zástupcovia v Európskej centrálnej banke (pre členov Eurozóny) zástupcovia v Európskej investičnej banke zástupcovia v Hospodárskom a sociálnom výbore ES zástupcovia vo Výbore regiónov zástupcovia v Eurojust-e Pozitívne dopady: l Osobné – zvýšenie šance na získanie stálej pozície v inštitúciách EÚ – stávajú sa možným kontaktným bodom v sieti Slovákov v EÚ inštitúciách l Širšie – pomoc ľuďom pri hľadaní konkrétnej pozície, vznik širšej skupiny odborníkov na Slovensku

Prebiehajúce aktivity l Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli (SZ) l l l

Prebiehajúce aktivity l Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli (SZ) l l l tvorba siete Slovákov – liasoni (stretnutia po summitoch s veľvyslancom, vzájomná výmena informácií), ďalší občania SR v EÚ inštitúciách spolupráca na školiacich aktivitách MZV SR pre uchádzačov o prácu v EÚ inštitúciách a pre Osobné a služobné úrady ústredných orgánov štátnej správy podpora pri obsadzovaní postov národných expertov a stážistov (komunikácia s EK a so Slovenskými rezortmi) štvrťročne informácie o napĺňaní kvóty SR v EK poskytované MZV SR a na ročnej báze informácie o počte občanov SR zamestnaných vo všetkých inštitúciách SR webstránka SZ – informácie o SZ, o možnostiach práce v inštitúciách EÚ, o niektorých Slovákoch v Bruseli (slovenské regióny, poslanci v Európskom parlamente, eurokomisár, korešpondenti slovenských médií) kultúrne aktivity (filmové štvrtky)

Prebiehajúce aktivity l Kabinet komisára Jána Figeľa l l l neformálne stretnutia s občanmi

Prebiehajúce aktivity l Kabinet komisára Jána Figeľa l l l neformálne stretnutia s občanmi SR pri príležitosti slovenských sviatkov pravidelné stretnutia s veľvyslancom – jeden bod programu občania SR v EÚ inštitúciách Komisár je európsky a nemal by presadzovať národné záujmy. V pozíciách vyššieho manažmentu je však ingerencia komisára nevyhnutná.

Prebiehajúce aktivity l Neformálne aktivity l l l Katolícka misia v Bruseli Neformálne stretnutia

Prebiehajúce aktivity l Neformálne aktivity l l l Katolícka misia v Bruseli Neformálne stretnutia „novopríchodzích“ do inštitúcií EÚ Stretnutia na českých podujatiach

Prebiehajúce aktivity Ministerstvo zahraničných vecí SR l l l Komunikačný uzol medzi SZ a

Prebiehajúce aktivity Ministerstvo zahraničných vecí SR l l l Komunikačný uzol medzi SZ a slovenskými rezortmi – preposielanie informácií o pozíciách národných expertov a stážistov rezortom Stimulovanie aktivity ústredných orgánov štátnej správy v oblasti zastúpenia SR v inštitúciách EÚ: l štvrťročne koordinačné stretnutia s riaditeľmi osobných úradov l pracovná cesta 28 riaditeľov osobných úradov do Bruselu – oboznámenie sa s fungovaním inštitúcií EÚ a s prácou Slovákov v EÚ inštitúciách a na SZ (október 2006) l pracovná cesta pre vedúcich služobných úradov – oboznámenie sa s fungovaním inštitúcií EÚ a s prácou Slovákov v EÚ inštitúciách a na SZ (jeseň 2007) Vedenie centrálnej databázy národných expertov Vedenie centrálnej databázy kandidátov na stredný a vyšší manažment v inštitúciách EÚ Mapovanie informácií od všetkých rezortov formou listov a e-mailov o recipročnej výmene podpory na jednotlivé posty medzi Slovenskom a inými členskými štátmi

Prebiehajúce aktivity Ministerstvo zahraničných vecí SR l l l Príprava pravidiel pre vysielanie národných

Prebiehajúce aktivity Ministerstvo zahraničných vecí SR l l l Príprava pravidiel pre vysielanie národných expertov a stážistov Spolu s podpredsedom vlády pre európske záležitosti, pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva, menšiny raz ročne Správa o personálnom zastúpení SR v inštitúciách EÚ Podpora vzdelávacích aktivít pre širšiu verejnosť l l l poskytuje priestor na školenia organizované Academiou Istropolitanou Novou (AIN) pre ľudí pripravujúcich sa na výberové testy organizované EPSO spolu s AIN, SZ a zväzom zamestnancov európskych inštitúcií semináre pre študentov vysokých škôl z BA, TT, TR, BB, NR, PO a KE (2006) Praktická príručka pre výberové konania (dostupná na webstránke MZV SR) stáže na MZV webstránka – informácie o prípravných seminároch, školeniach, výberových konaniach na národných expertov a na prácu na dobu neurčitú, dokumenty vzťahujúce sa k personálnemu zastúpeniu SR v EÚ schválené vládou SR a dokumenty EÚ (Nariadenie o úradníkoch a podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov ES)

Prebiehajúce aktivity l Aktivity rezortov l l výber národných expertov a stážistov vzdelávanie ľudí

Prebiehajúce aktivity l Aktivity rezortov l l výber národných expertov a stážistov vzdelávanie ľudí v súvislosti s prácou v európskych inštitúciách vedenie referenčného rezortného zoznamu národných expertov a databázy kandidátov na pozície stredného a vyššieho manažmentu v inštitúciách EÚ komunikujú s pracovníkmi na SZ a prijímajú ich späť po ukončení práce v Bruseli

Prebiehajúce aktivity Školiace organizácie l l Academia Istropolitana Nova l Organizácia prípravných kurzov na

Prebiehajúce aktivity Školiace organizácie l l Academia Istropolitana Nova l Organizácia prípravných kurzov na výberové konania organizované EPSO (simulácia reálneho priebehu výberového konania) – sleduje pripravované výberové konania a informuje o nich MZV, aby bola príprava ľudí načasovaná vhodne pred výberovým konaním l individuálne konzultácie k výberovým konaniam Academia Istropolitana – Národný projekt odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe – tretí stupeň vzdelávania l Cieľ: vyškolenie zálohy pre vedúce pozície do EÚ inštitúcií a na základe skúseností z projektu vypracovanie stratégie permanentnej prípravy pre prácu v EÚ l 200 účastníkov z celého Slovenska l forma: kaučing a tréningy

Prebiehajúce aktivity Aktivity Slovenských regiónov l od mája 2005 Dom regiónov - všetky VÚC

Prebiehajúce aktivity Aktivity Slovenských regiónov l od mája 2005 Dom regiónov - všetky VÚC tam majú zástupcu okrem Banskobystrickej a Trnavskej VÚC – aktivity: l l l monitoring diania v EÚ monitoring politík na Slovensku lobing v EÚ inštitúciách – hlavne DG REGIO networking s inými regiónmi poskytovanie zázemia ľuďom, ktorí prichádzajú z regiónov do Bruselu za rôznymi účelmi vydávanie mesačníka In flow

Prebiehajúce aktivity l Súkromný sektor l l len od januára 2007 zastúpenie jednej asociácie

Prebiehajúce aktivity l Súkromný sektor l l len od januára 2007 zastúpenie jednej asociácie podnikov (Podnikateľská aliancia Slovenska), cieľ: sledovanie diania na EÚ úrovni a ovplyvňovanie EÚ legislatívy väčšina podnikov zastúpenie cez strešné organizácie a nadnárodné materské firmy

Identifikované problémy v súvislosti s personálnym zastúpením SR v EÚ inštitúciách

Identifikované problémy v súvislosti s personálnym zastúpením SR v EÚ inštitúciách

Stratégia „ako po vstupe do EÚ“ l l l chýba dlhodobejšia stratégie čo Slovensko

Stratégia „ako po vstupe do EÚ“ l l l chýba dlhodobejšia stratégie čo Slovensko očakáva od vstupu do EÚ (EÚ ako nástroj k dosahovaniu cieľov) – na úrovni štátnej a správy ale aj biznis sektora chýba aj stratégia rozvoja ľudských zdrojov akých ľudí presadzovať, akým spôsobom nevnímame sa ako súčasť EÚ, EÚ je ako niečo mimo nás

Nedostatok kvalitných ľudí l formálny systém - chýba dôraz na: l l l l

Nedostatok kvalitných ľudí l formálny systém - chýba dôraz na: l l l l analyzovanie tém a formulovanie myšlienok (písanie esejí) logické myslenie prezentačné a iné komunikačné zručnosti schopnosť pracovať v tíme schopnosť samovzdelávať sa EÚ reálie nie sú dostatočne reflektované v osnovách a v študijných programoch vysokých škôl neformálny systém celoživotné vzdelávanie l potreba strategicky vzdelávať úradníkov aj ľudí z iných sektorov o fingovaní a princípoch EÚ – EÚ agenda zasahuje do každej vecnej oblasti

Manažment informácií l l l na jednej strane (ľudia v inštitúciách EÚ) existuje vôľa

Manažment informácií l l l na jednej strane (ľudia v inštitúciách EÚ) existuje vôľa deliť sa o informácie a komunikovať, na druhej strane záujem o informácie (organizácie na Slovensku) a tieto sa nestretávajú informačné kanály sú často na neformalizovanej báze a dochádza k strate informácií (napr. otázka tvorby sietí, práca liasonov) prepojenie informačných kanálov medzi jednotlivými sektormi (štátnym, verejným, súkromným, mimovládnym) (napr. otázka vysielania ľudí z iných sektorov do inštitúcií EÚ)

Sieťovanie Slovákov l Pohľad našich respondentov na otázku prečo majú Slováci menšiu potrebu vytvárať

Sieťovanie Slovákov l Pohľad našich respondentov na otázku prečo majú Slováci menšiu potrebu vytvárať siete: l l l pre Slovákov býva typické sa v zahraničí skôr vyhýbať krajanom, Slováci nemajú dostatočnú národnú hrdosť, čo súvisí s kultúrou a vzdelávaním, ktoré ich k hrdosti nevedú, medzi Slovákmi je vzájomná nedôvera, ľudia sa nechcú deliť o informácie, kvôli tomu, aby ich niekto nevyužil lepšie ako oni, Slováci, ktorí prišli do Bruselu zo štátnej alebo verejnej správy mali zlé skúsenosti pri odchode, keď im pôvodný zamestnávateľ robil problémy kvôli odchodu do EÚ inštitúcie, a preto nemajú záujem komunikovať s predstaviteľmi štátnej správy zo Slovenska, Niektorí Slováci, ktorí sa do Bruselu dostali tam prišli zo zahraničia a nie zo Slovenska a väčšinou nemajú so slovenskou administratívou žiadne skúsenosti ani kontakty a je pre nich ťažšie kontakty nadviazať; iní zas majú pocit, že Slovensko im v ničom nepomohlo, a preto nemajú potrebu kontaktovať sa s predstaviteľmi nášho štátu, keď Slováci vytvoria inter-personálne siete, tak nevedia dostatočne využiť tieto siete pre svoju prácu (využívanie ľudí, ktorí už sú vo vyšších pozíciách).

Diverzita Slovenského hlasu l malé zapájania iných sektorov do vytvárania slovenského hlasu na EÚ

Diverzita Slovenského hlasu l malé zapájania iných sektorov do vytvárania slovenského hlasu na EÚ úrovni (zastúpenie biznisu na EÚ úrovni) l malé využívanie dostupných nástrojov (národní experti) inými inštitúciami ako ústrednými orgánmi štátnej správy a výskumnými a vzdelávacími inštitúciami

Obsadzovanie postov manažérov l l nedostatok kvalitných ľudí, ktorí sú ochotní podstúpiť zdĺhavé výberové

Obsadzovanie postov manažérov l l nedostatok kvalitných ľudí, ktorí sú ochotní podstúpiť zdĺhavé výberové konanie s neistým koncom, keď v súkromnej sfére je možnosť dostať sa na manažérsku pozíciu oveľa jednoduchšie a hlavne rýchlejšie, pri manažérskych postoch je potrebná aj politická ingerencia štátu, avšak stáva sa, že je malá informovanosť o tom kto sa na pozície hlási a tak nie je možné podporiť daného človeka, neprebieha cielená príprava na tieto posty na rozdiel od nižších pozícií Obsadzovanie nižších postov – je tiež nástroj do budúcnosti na obsadenie manažérskych postov. Tu sú nasledovné problémy: l písanie esejí l numerické myslenie a l zvládnutie ústneho pohovoru a aktívne hľadanie si práce.

Národní experti l l l spätné zaradenie zamestnanca po návrate z vyslania (v prospech

Národní experti l l l spätné zaradenie zamestnanca po návrate z vyslania (v prospech zamestnanca aj zamestnávateľa) väčšie diverzifikácia využívania národných expertov aj inými sektormi väčšia flexibilita využitia zdrojov vo Všeobecnej pokladničnej správe na vyslanie čo najväčšieho počtu ľudí do inštitúcií EÚ

Stážisti l l l finančná podpora pri štrukturálnych stážach nízky počet prihlásených na absolventské

Stážisti l l l finančná podpora pri štrukturálnych stážach nízky počet prihlásených na absolventské stáže v porovnaní s počtom absolventov vysokých škôl nízky počet stážistov v kabinetoch

Odporúčania Na riešenie identifikovaných problémov navrhuje SGI odporúčania smerujúce do: § Tvorba politiky §

Odporúčania Na riešenie identifikovaných problémov navrhuje SGI odporúčania smerujúce do: § Tvorba politiky § Ľudské zdroje § Povedomie o EÚ § Manažment informácií § Sieťovanie Slovákov § Národní experti § Stážisti § Obsadzovanie manažérskych pozícií § Vytvorenie Slovenského domu

Tvorba politiky l l l Hlas SR počuť cez tvorbu politík alebo koalície pri

Tvorba politiky l l l Hlas SR počuť cez tvorbu politík alebo koalície pri schvaľovaní politík Pri schvaľovaní – príliš neskoro, len kozmetické úpravy Pri tvorbe politík – využívanie lobingu Kvalitný návrh = vyššia šanca úspechu Absencia vedomostí o tejto možnosti

Tvorba politiky l Odporúčania l l l vzdelávací program v oblasti lobingu využívanie lobingových

Tvorba politiky l Odporúčania l l l vzdelávací program v oblasti lobingu využívanie lobingových skupín pôsobiacich v Bruseli vypracovať materiál týkajúci sa spolupráce štátnych orgánov s neštátnym sektorom vytvorenie efektívnych informačných tokov medzi SR a EÚ (viac v časti Manažment informácií) Iné l l stanovenie priorít politiky SR v strednodobom horizonte informácie o recipročnej podpore jednotlivých rezortov zachytené v centrálnom dokumente

Ľudské zdroje l l Ľudské zdroje ako základ úspešnosti Prijímanie do inštitúcií EÚ l

Ľudské zdroje l l Ľudské zdroje ako základ úspešnosti Prijímanie do inštitúcií EÚ l l l Pomoc = ochota spolupracovať Neochota spolupracovať – zlá skúsenosť, nevedomosť, nedostatočný vzťah Odporúčanie: Aktívne oslovovanie a podchycovanie ľudí zaujímajúcich sa o prácu v Bruseli (študenti, ľudia prihlásení na kurzy), poskytnutie kvalitnej prípravy a asistencia pri kontaktovaní SZ po úspešnom absolvovaní testov s cieľom pomôcť pri hľadaní pozícií.

Ľudské zdroje l Vzdelávací systém l nesúlad prinesených zručností s potrebami (reforma primárneho a

Ľudské zdroje l Vzdelávací systém l nesúlad prinesených zručností s potrebami (reforma primárneho a sekundárneho školstva) l Nedostatok informácií o EÚ vo vzdelávacom systéme Odporúčanie: výučba problematiky EÚ na všetkých stupňoch formálneho školstva → porozumenie l Úspešní sú ľudia s vyššou mobilitou Odporúčanie: vypracovať stratégiu podpory štúdia na College of Europe, European University Institute alebo iných inštitúciách → štipendijný systém l l

Ľudské zdroje l l Nedostatočné pokrývanie témy EÚ v programoch VŠ Odporúčanie: MŠ SR

Ľudské zdroje l l Nedostatočné pokrývanie témy EÚ v programoch VŠ Odporúčanie: MŠ SR v spolupráci s MPSVR SR zavedie pri vyhodnocovaní projektov z ESF orientovaných na kurikulárne zmeny a inovatívne študijné programy nové kritériá ich hodnotenia obsahujúce aj rozmer hodnotiaci ich prínos pre rozvoj informovanosti v oblasti politík EÚ l l Nedostatok tlmočníkov a prekladateľov Odporúčanie: MŠ SR v spolupráci s MZV SR a univerzitami vypracuje akčný plán zaplnenia neobsadených miest tlmočníkov v inštitúciách EÚ

Ľudské zdroje l Štátny a verejný sektor Problematika EÚ = úzka skupina ľudí l

Ľudské zdroje l Štátny a verejný sektor Problematika EÚ = úzka skupina ľudí l Cieľ: každý odbor má 1 človeka so znalosťami európskych procesov l Negatívne vnímanie odchodu do inštitúcií EÚ Odporúčanie: národný projekt vzdelávania zacieleného na l l vysvetlenie zmyslu aktívnej politiky ľudských zdrojov smerom k EÚ na jednotlivých rezortoch l Odporúčania: národný projekt, ktorého súčasťou bude vytvorenie systému celoživotného vzdelávania u zamestnancov štátnej a verejnej správy, miestnej správy a samosprávy so zameraním na EÚ

Ľudské zdroje l Súkromný sektor l l l nedostatočné zastúpenie neinformovanosť o možnostiach Odporúčanie:

Ľudské zdroje l Súkromný sektor l l l nedostatočné zastúpenie neinformovanosť o možnostiach Odporúčanie: spolufinancovanie časti nákladov zo strany štátu pri financovaní zastúpenia podnikateľov v Bruseli l Odporúčanie: zapojenie súkromného sektora do informačných kampaní l Odporúčanie: umiestnenie zástupcov súkromného sektora do navrhovaného Slovenského domu

Povedomie o EÚ l l EÚ ako zahraničná politika – aj v médiách Neznalosť

Povedomie o EÚ l l EÚ ako zahraničná politika – aj v médiách Neznalosť skutočného vplyvu na životy ľudí l l Odporúčanie: séria seminárov pre zástupcov médií s cieľom objasniť prepojenosť slovenskej a bruselskej politiky Odporúčanie: národný projekt vzdelávania predstaviteľov profesijných združení financovaný z ESF so zameraním na školenia podľa jednotlivých odvetví

Manažment informácií l Nedostatočná informovanosť o pozíciách SR l l Nedostatočná informovanosť o dianí

Manažment informácií l Nedostatočná informovanosť o pozíciách SR l l Nedostatočná informovanosť o dianí v SR l l Neschopnosť presadzovať v Rade či v EP To čo nie je v novinách Schopnosť vytvoriť pozíciu – na ministerstvách Informačné kanály – dostať info k prijímateľovi Ochota ľudí si osvojiť pozíciu

Manažment informácií l l Odporúčanie: vytvoriť informačnú stratégiu, ktorá bude garantovať včasný prísun informácií

Manažment informácií l l Odporúčanie: vytvoriť informačnú stratégiu, ktorá bude garantovať včasný prísun informácií pre ľudí, ktorí tieto informácie potrebujú na rokovania a na prípadné vytvárania koalícií za účelom ich presadenia Odporúčanie: skvalitnenie internetovej stránky Stáleho zastúpenia a jej lepšie poprepájanie so slovenskými stránkami. Konkrétne: l l l l l Aktuálne informácie o všetkých udalostiach súvisiacich s SR a EÚ Aktuálne informácie o podujatiach organizovanými Slovákmi v Bruseli Zoznam a kontakt na všetkých Slovákov pôsobiacich v manažérskych pozíciách v inštitúciách EÚ Zoznam a kontakt na všetkých národných expertov a stážistov zo SR Aktuálne informácie o voľných pozíciách v inštitúciách EÚ Zoznam liasonov, ktorých využíva SZ Informácie o sieťovaní, ktoré chce SZ stimulovať Možnosť zapísať sa do zoznamu ľudí, ktorí dostávajú základné informácie o dianí v Bruseli, pozície SR, stratégie a koncepcie v jednotlivých oblastiach podľa výberu a iné Prístup ku všetkým strategickým dokumentom SR Užitočné informácie najmä pre prichádzajúcich Slovákov

Manažment informácií l Odporúčanie: v prípade zahraničnej pracovnej cesty predstavených z jednotlivých ministerstiev ich

Manažment informácií l Odporúčanie: v prípade zahraničnej pracovnej cesty predstavených z jednotlivých ministerstiev ich stretnutie s ľuďmi venujúcimi sa rovnakej oblasti v EK a iných EÚ inštitúciách

Sieťovanie Slovákov l l Budovanie formálnych sietí Budovanie neformálnych sietí l l l Kultúrne

Sieťovanie Slovákov l l Budovanie formálnych sietí Budovanie neformálnych sietí l l l Kultúrne aktivity SZ Podpora neoficiálnych aktivít Podchytenie nových ľudí v Bruseli Odporúčanie: zoznam všetkých emailových adries ľudí ochotných spolupracovať Odporúčanie: brožúra Ako prežiť v Bruseli obsahujúca základné praktické informácie každodenného života

Národní experti l l Prinášajú odborné znalosti domov Sú zdrojom ľudí do inštitúcií EÚ

Národní experti l l Prinášajú odborné znalosti domov Sú zdrojom ľudí do inštitúcií EÚ l l l Odporúčania: každoročné prijímanie akčných plánov obsadzovania oblastí mechanizmus vysielania a podpory národných expertov preskúmať a vyhodnotiť priority SR pri vysielaní národných expertov a stážistov do inštitúcií EÚ vytvorenie jasných pravidiel viazanosti štátnych zamestnancov navrhnutie a spustenie informačnej kampane zacielenej na samosprávu, súkromný a neziskový sektor

Národní experti l Akčné plány Pripravovaná legislatíva → stanovenie priorít l Potreba diverzity –

Národní experti l Akčné plány Pripravovaná legislatíva → stanovenie priorít l Potreba diverzity – rôzne sektory do rôznych inštitúcií Odporúčanie: pri tvorbe AP zaviesť pravidlo, podľa ktorého l l sa namiesto vysielania menšieho počtu národných expertov z jednej organizácie do jednej inštitúcie bude preferovať vysielanie národných expertov z viacerých odlišných organizácií a sektorov l Mechanizmus vysielania a podpory národných expertov l postupy pri vysielaní národných expertov zo všetkých sektorov, vrátane súkromného a mimovládneho § § záruky návratnosti financovanie

Národní experti l l Preskúmanie a vyhodnotenie priorít SR pri vysielaní národných expertov a

Národní experti l l Preskúmanie a vyhodnotenie priorít SR pri vysielaní národných expertov a stážistov do inštitúcií EÚ Vytvorenie jasných pravidiel viazanosti štátnych zamestnancov l l Viazanosť Odporúčanie: MPSVR SR vydá usmernenie ako interpretovať zákon o štátnej službe v oblasti viazania zamestnancov vyslaných ako národní experti a stážisti.

Národní experti l Navrhnutie a spustenie informačnej kampane zacielenej na súkromný a neziskový sektor

Národní experti l Navrhnutie a spustenie informačnej kampane zacielenej na súkromný a neziskový sektor l l l Nedostatok informácií Financovanie – MVO Reforma prechodného fondu pre národných expertov l l Malá flexibilita Slabé čerpanie

Národní experti l Odporúčania: § využívanie fondu aj na financovanie pozícií štrukturálnych stážistov §

Národní experti l Odporúčania: § využívanie fondu aj na financovanie pozícií štrukturálnych stážistov § flexibilnejšie čerpanie prostriedkov § rozšírenie podpory na všetky subjekty, ktorým európske pravidlá umožňujú vysielať národných expertov s výnimkou súkromného podnikateľského sektora

Stážisti l l l Umiestňovanie cez Slovákov v EK Nákladné vysielanie Málo informácií o

Stážisti l l l Umiestňovanie cez Slovákov v EK Nákladné vysielanie Málo informácií o stážach l l l Odporúčanie: umožniť čerpať prostriedky z prechodného fondu pre národných expertov Odporúčanie: informovanie a poskytovanie základného administratívneho servisu v súvislosti s prihlasovaním sa na túto pozíciu Odporúčanie: pozývať stážistov dva krát ročne na stretnutia na SZ

Obsadzovanie manažérskych pozícií l l l Nedostatok schopných ľudí spĺňajúcich kritériá Headhunting Príprava kandidátov

Obsadzovanie manažérskych pozícií l l l Nedostatok schopných ľudí spĺňajúcich kritériá Headhunting Príprava kandidátov na výberový proces Dlhý výberový proces Politická podpora

Obsadzovanie manažérskych pozícií l odporúčania: l pripraviť stratégiu výberu, prípravy a umiestnenia uchádzačov o

Obsadzovanie manažérskych pozícií l odporúčania: l pripraviť stratégiu výberu, prípravy a umiestnenia uchádzačov o stredné a vyššie manažérske pozície l vytvoriť jednorazový fond podporujúci prípravu ľudí na pozície stredného a vyššieho manažmentu l určiť zodpovednú osobu za aktívne oslovovanie potenciálnych kandidátov na prácu v manažérskej pozícii l vybrať vzdelávaciu inštitúciu, ktorá bude zodpovedná za prípravu kandidátov na výberové konanie

Vytvorenie Slovenského domu l Nemožnosť koncentrovať aktivity l l Nedostatočné kapacity Nemožnosť koncentrovať záujmy

Vytvorenie Slovenského domu l Nemožnosť koncentrovať aktivity l l Nedostatočné kapacity Nemožnosť koncentrovať záujmy l Odporúčanie: MZV SR predloží na rokovanie vlády SR plán výstavby resp. založenia Slovenského domu v Bruseli, na ktorý vláda SR vyčlení finančné prostriedky.

kralikova@governance. sk kostal@governance. sk www. governance. sk

[email protected] sk [email protected] sk www. governance. sk

Ďakujeme za pozornosť

Ďakujeme za pozornosť