Hi thnh thnh Antit Cng V 11 19

  • Slides: 8
Download presentation
Hội thánh thành An-ti-ốt Công Vụ 11: 19 -30

Hội thánh thành An-ti-ốt Công Vụ 11: 19 -30

I. Hội Thánh An-ti-ốt có: 1. ơn 22. Tiếng đồn thấu tai Hội thánh

I. Hội Thánh An-ti-ốt có: 1. ơn 22. Tiếng đồn thấu tai Hội thánh Giê-ru-sa-lem, hội bèn sai Ba-naba sang đến thành An-ti-ốt. 23. Khi người đến nơi và thấy ơn Ðức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa; Rô-ma 12: 6 -8

I. Hội Thánh An-ti-ốt có: 2. tay Chúa 21. Tay Chúa ở cùng mấy

I. Hội Thánh An-ti-ốt có: 2. tay Chúa 21. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều.

I. Hội Thánh An-ti-ốt có: 3. tên Cơ-rê-tiên. 26 b. Ấy là ở thành

I. Hội Thánh An-ti-ốt có: 3. tên Cơ-rê-tiên. 26 b. Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rêtiên.

II. Hội Thánh An-ti-ốt làm việc: 1. giảng đạo 20. Nhưng trong đám những

II. Hội Thánh An-ti-ốt làm việc: 1. giảng đạo 20. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chíp-rơ và Sy-ren đến thành An-ti-ốt, cũng giảng dạy cho người Gờ-réc nữa, truyền Tin Lành của Ðức Chúa Jêsus cho họ.

II. Hội Thánh An-ti-ốt làm việc: 2. dạy dỗ 25. Kế đó, Ba-na-ba đi

II. Hội Thánh An-ti-ốt làm việc: 2. dạy dỗ 25. Kế đó, Ba-na-ba đi đến thành Tạt-sơ, để tìm Sau-lơ, 26. tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người.

II. Hội Thánh An-ti-ốt làm việc: 3. Yêu thương 28. Trong bọn có một

II. Hội Thánh An-ti-ốt làm việc: 3. Yêu thương 28. Trong bọn có một người tên là A-ga-bút đứng dậy, bởi Ðức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất; thật vậy, sự đói kém nầy xảy đến trong đời Cơ-lốt trị vì.

29. Các môn đồ bèn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gởi một

29. Các môn đồ bèn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gởi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê; 30. môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sau-lơ, gởi tiền ấy cho các trưởng lão.