Herziening toegangscontract Stuurgroep 05022018 Doel van stuurgroep n

  • Slides: 29
Download presentation
Herziening toegangscontract (Stuurgroep) 05/02/2018

Herziening toegangscontract (Stuurgroep) 05/02/2018

Doel van stuurgroep n n n 2 Globaal kader en toelichting bij de afgelopen

Doel van stuurgroep n n n 2 Globaal kader en toelichting bij de afgelopen werkzaamheden van de werkgroepen Overlopen van de belangrijkste principiële punten die uit de werkgroepen FA, JA, DA gekomen zijn Bepalen next steps

Toelichting afgelopen werkzaamheden herziening n Tekst voor consultatie opgemaakt · Tekstuele verduidelijkingen in schrijfsessies

Toelichting afgelopen werkzaamheden herziening n Tekst voor consultatie opgemaakt · Tekstuele verduidelijkingen in schrijfsessies verwerkt n Geen principiële tegenstand meer minister rond incasso- en systeemdiensten n n Wederzijdse schuldvergelijking opgenomen n Materiële schade gedefinieerd n 3 Onder voorwaarde geen voelbare impact voor de klant Engagement over toekomstige “meting” kwalitatieve meetgegevens opgenomen

Toelichting afgelopen werkzaamheden herziening n Stappen betaalgedrag vs borgstelling verduidelijkt in de tekst n

Toelichting afgelopen werkzaamheden herziening n Stappen betaalgedrag vs borgstelling verduidelijkt in de tekst n Onderscheid toegang Net en Markt · Toegang ontzeggen tot het Net = nettoegang en markttoegang ontzeggen n 4 Bewijs borgstelling o. b. v. ratio’s is als fallback van credit rating weerhouden

Toelichting afgelopen werkzaamheden herziening n Vanuit leveranciers voorstel vergoeding voor langdurige onderbreking n Vanuit

Toelichting afgelopen werkzaamheden herziening n Vanuit leveranciers voorstel vergoeding voor langdurige onderbreking n Vanuit leveranciers voorbeelden wanneer plafond overschreden kan worden -> Over deze laatste 2 punten werd in de werkgroep geen consensus gevonden 5

Scope en timing van de herziening n Bij aanvang van het herzieningstraject werden de

Scope en timing van de herziening n Bij aanvang van het herzieningstraject werden de punten opgelijst die herzien moeten worden (cfr. Tabel stuurgroep 8 juni 2016) · Verwerkersovereenkomst zal aangepakt worden in de werkgroep data aspecten vanaf deze maand · Snel werk maken van basisteksten met oog op GDPR n Streefdoel van de herziening toegangscontract blijft voorzien voor eind 2018 http: //www. synergrid. be/index. cfm? Page. ID=20869# 6

2018 - Strategische stuurgroep - 1 e Publieke consultatie - Reacties consultatie - Strategische

2018 - Strategische stuurgroep - 1 e Publieke consultatie - Reacties consultatie - Strategische stuurgroep - 2 e consultatie - verwerkersovereenk - Reacties consultatie - Verwerking en validatie - Strategische stuurgroep - Goedkeuring VREG en Rv. B (5 dec) - Ondertekeningsronde Noot: timing voor nieuwe contracten wordt krap en ambitieus om nog te realiseren dit jaar met 2 consultaties – suggestie om 2 e consultatie te beperken tot nieuwe bijlage verwerkersovereenkomst en nieuwe elementen tov huidige versie

Doel van stuurgroep n n n 8 Globaal kader en toelichting bij de afgelopen

Doel van stuurgroep n n n 8 Globaal kader en toelichting bij de afgelopen werkzaamheden van de werkgroepen Overlopen van de belangrijkste principiële punten die uit de werkgroepen FA, JA, DA gekomen zijn Bepalen next steps

Artikel 3: Bijlage incasso & systeemdiensten n Omschrijving Vergoeding voor de toegangshouders als gevolg

Artikel 3: Bijlage incasso & systeemdiensten n Omschrijving Vergoeding voor de toegangshouders als gevolg van de diensten geleverd aan de netbeheerders in kader cascadesysteem n Status in de werkgroep FA Principe is uit de body en in de tekst zelf gebracht met berekeningswijze in bijlage Voorwaardelijke clausules blijven: · Bij verandering van wetgeving die een impact heeft op het risico - bijvoorbeeld opname commerciële schuld in schuldafbouw door DNB als sociale leverancier. · Mits geen extra kost voor de DNB (prefinancieringskost weg te werken) 9

Artikel 3: Bijlage incasso & systeemdiensten n Standpunten Voor de toegangshouders is een uitgewerkt

Artikel 3: Bijlage incasso & systeemdiensten n Standpunten Voor de toegangshouders is een uitgewerkt vergoedingsmechanisme in het toegangscontract een noodzakelijke voorwaarde om het contract te ondertekenen. Er is een tarifaire consequentie verbonden aan de vergoeding die voor de netbeheerders kostenneutraal moet zijn – voorwaarde in het contract om te starten met vergoeding Leveranciers vragen om verder te gaan met consultatie nu kabinet zich met het principe kan verzoenen (consultatie met disclaimer) 10

Artikel 4 en 6: Opzeggen van het contract n Omschrijving Om het level playing

Artikel 4 en 6: Opzeggen van het contract n Omschrijving Om het level playing field te verzekeren gaat een nieuw door de VREG goedgekeurd contract in voor alle toegangshouders op eenzelfde datum. Het vorige contract kan door de netbeheerder opgezegd worden na bemiddeling. Onderhandelingen nieuwe contract x maand ondertekeningsperiode Goedkeuring door VREG 12 x maand mogelijke bemiddeling Ingang contract voor alle TH Start opzegtermijn Datum kan verschuiven op initiatief VREG in kader van bemiddeling einde oude contract

Artikel 4 en 6: Opzeggen van het contract n Status in de werkgroep JA

Artikel 4 en 6: Opzeggen van het contract n Status in de werkgroep JA Er werd een manier gezocht om er voor te zorgen dat het contract van toepassing is voor alle partijen die ondertekenen. Aanpassing in het TRDE is aangewezen om dit duidelijk te stellen. Er wordt ook voorzien in een manier om bij eenvoudige aanpassingen (op initiatief VREG/wetgever) een kennisgeving te voorzien in plaats van een effectieve herondertekeningsronde (cfr Elia). Er wordt voorzien dat partijen wijzigingen tot het contract kunnen voorstellen. 13

Artikel 4 en 6: Opzeggen van het contract n Getrapt wettelijk kader noodzakelijk: ·

Artikel 4 en 6: Opzeggen van het contract n Getrapt wettelijk kader noodzakelijk: · Decreet stelt dat er een contract moet zijn · TRD legt voorwaarde contract op als toegangsvoorwaarde 14 datum Onderwerp

Artikel 9: Rating erkend ratingbureau n Omschrijving Ratingbureau’s geven verschillende scores van onvoldoende, voldoende

Artikel 9: Rating erkend ratingbureau n Omschrijving Ratingbureau’s geven verschillende scores van onvoldoende, voldoende over goed naar zeer goed met eventueel nog tussenliggende groepen. Er wordt gezocht naar gelijkwaardige scores tussen ratingbureau’s nu dat de DNB het aantal mogelijke ratings waarop men zich kan beroepen heeft uitgebreid n Status in de werkgroep FA De mogelijkheden voor rating worden uitgebreid naar andere bureau’s dan S&P en Fitch n Standpunten Toegangshouders vinden dat A- als grens moet evolueren naar BBB 15

Artikel 9: Rating erkend ratingbureau De netbeheerders geven aan dat BBB = voldoende dekking

Artikel 9: Rating erkend ratingbureau De netbeheerders geven aan dat BBB = voldoende dekking van de rente en hoofdsom maar ook speculatieve kenmerken of gebrek aan bescherming tegen economische veranderingen Deze score is geen weerspiegeling van een voldoende duurzame financiële capaciteit. Door het aanbieden van verschillende borgstellingsmogelijkheden (non cash equivalenten) moet de dekking ook voldoende stabiel/onomstotelijk zijn. Er is een gradatie in de borgstellingen. Deze borgstelling moet solide zijn. 16

Artikel 12: Aansprakelijkheden n Omschrijving In het contract sluit de netbeheerder schade uit (immateriële

Artikel 12: Aansprakelijkheden n Omschrijving In het contract sluit de netbeheerder schade uit (immateriële schade) behoudens “zware fout/zware nalatigheid” en wordt er een plafond voorzien. Er is een forfaitaire regeling voor niet tijdige of onvolledige meetgegevens n Status in de werkgroep JA Uitsluiting immateriële schade behoudens zware fout/zware nalatigheid met forfaitaire vergoeding voor ontoereikende meetgegevens (ontbrekend, laattijdig, foutief). Plafond per DNB (2 mio per jaar) en ter hoogte van de geleverde dienst (totale meet- en telvergoeding) 18

Artikel 12: Aansprakelijkheden n Standpunten Toegangshouders formuleren volgende opmerkingen (verder puntsgewijs): · Uitzonderingen voor

Artikel 12: Aansprakelijkheden n Standpunten Toegangshouders formuleren volgende opmerkingen (verder puntsgewijs): · Uitzonderingen voor plafond (privacy, foutief ontzeggen toegang, …) · Uitsluiting immateriële schade is te ruim als onder materiële schade enkel rechtstreekse (financiële) schade valt. · Er moet een forfaitaire vergoeding komen voor langdurige onderbreking (is immers ook een “dienst” namelijk toegang tot het net die geleverd wordt door de DNB aan de toegangshouder). · Vergoeding meetgegevens -> baseren op rapport tijdigheid en volledigheid is ontoereikend. Ook kwaliteit is van belang, correctheid moet ook KPI zijn/worden. · Drempel van 95% vooraleer forfaitaire uitkering volgt is niet aanvaardbaar 19 ·…

Artikel 12: Aansprakelijkheden De netbeheerders zijn van oordeel dat een forfaitaire vergoeding, waar geen

Artikel 12: Aansprakelijkheden De netbeheerders zijn van oordeel dat een forfaitaire vergoeding, waar geen fout of bewijs van schade aangetoond moet worden nog steeds in relatie moet staan met de reële schade die er is. Voor meetgegevens is deze beperkt tot het opnieuw moeten factureren of het pas later kunnen factureren. De vergoeding die wordt voorzien is maximaal de volledige meet-en telvergoeding (vergoeding voor meter en databeheer). Netbeheerders gaan er van uit dat sommige immateriële schade zoals imago, winstderving, … eigen zijn aan het commercieel risico dat hoort bij de activiteit van energielevering. 20

Artikel 12: Aansprakelijkheden De netbeheerder kan niet optreden (met maatschappelijke middelen) als verzekering voor

Artikel 12: Aansprakelijkheden De netbeheerder kan niet optreden (met maatschappelijke middelen) als verzekering voor commercieel risico. De hoogte van de immateriële schade is ook (haast) niet te bepalen en derhalve moeilijk verzekerbaar. Netbeheerders gaan uit van een plafond op de uit te keren vergoeding omwille van beheersbaarheid en impact op maatschappelijke tarieven. Dergelijk plafond zit ook verder in de cascadeketting (cfr Elia). In de andere regio’s/lidstaten is de uitkering ook beperkt tot een beheersbaar en verzekerbaar niveau. 21

Artikel 12: Plafond n Standpunten toegangshouders · Uitzonderingen voor plafond want 44 mio is

Artikel 12: Plafond n Standpunten toegangshouders · Uitzonderingen voor plafond want 44 mio is te laag (2 mio/DNB): – Onterecht ontzeggen toegang – Schade in kader privacy - GDPR – Schade foutief, onvolledig en niet tijdige meetgegevens – Schade stroomonderbreking – Schade onbalans veroorzaakt door de DNB n Standpunten DNB’s · Voor wat de DNB betreft is het plafond ruim genoeg en allesomvattend om ook de schade voor derden (gemeenrechtelijke schadevergoeding van klanten), bewezen rechtstreekse schade toegangshouder en forfaitaire schadeloosstelling te omvatten – de link met reële schade voor de toegangshouder van een stroomonderbreking moet aangetoond worden – de huidige ontvangen informatie is niet verifieerbaar 23

Artikel 12: Forfait meetgegeven n Standpunten toegangshouders · Regeling voor niet correcte meetgegevens ontbreekt

Artikel 12: Forfait meetgegeven n Standpunten toegangshouders · Regeling voor niet correcte meetgegevens ontbreekt · Valt onder plafond meet- en tel en onder plafond 2 mio euro per DNB · Valt onder plafond eurobedrag die te laag is om alle schade te vergoeden · Forfait start pas bij 95% en niet bij 100% n Standpunten DNB’s · Regeling voor niet correcte gegevens zal er komen als er geschikte, in de markt bepaalde, parameters voor zijn (zoals voor de parameters van gegevens die de leverancier aan de DNB moet of processen die leverancier moet naleven en waarbij niet naleving schade bij de DNB veroorzaakt) · Algemeen plafond meet- en telvergoeding zijn de 2 plafonds · DNB’s maken geen feilloos systeem, gegeven na dag 10 wil ook niet zeggen dat er schade is 24

Artikel 12: Aansprakelijkheden - MIG n Omschrijving De duur van de transitie (periode van

Artikel 12: Aansprakelijkheden - MIG n Omschrijving De duur van de transitie (periode van M) moet overeen gekomen worden. Momenteel wordt deze periode niet specifiek gekwantificeerd in het voorliggend contract n Status in de werkgroep DA De regeling rond forfaitaire schadeloosstelling bij ontoereikende meetgegevens vermeldt een periode van transitie waarbij geen vergoeding wordt voorzien (M) en dan een maand M+1 en M+2 waar de te behalen streefwaarden van tijdigheid en volledigheid evolueren 25

Artikel 12: Aansprakelijkheden - MIG n Standpunten Toegangshouders willen geen regeling in het voorliggend

Artikel 12: Aansprakelijkheden - MIG n Standpunten Toegangshouders willen geen regeling in het voorliggend contract zonder dat het ruimere kader van aansprakelijkheden gelinkt aan de MIG duidelijk is Afspraken rond de overgang naar een nieuw systeem liggen nog moeilijk – VREG heeft een suggestie gedaan om in dit kader te bemiddelen 26

Doel van stuurgroep n n n 2 7 Toelichting bij de afgelopen werkzaamheden van

Doel van stuurgroep n n n 2 7 Toelichting bij de afgelopen werkzaamheden van de werkgroepen Overlopen van de belangrijkste principiële punten die uit de werkgroepen FA, JA, DA gekomen zijn Bepalen next steps

Next steps n n n 28 Consulteren van de tekst – nog een aantal

Next steps n n n 28 Consulteren van de tekst – nog een aantal kleine bijsturingen oa definities Feedback van de verwerkte reacties in een volgende stuurgroep (opmerkingen en reactie excel opgsteld door DNB) Parallel WG data-aspecten – uitwerken verwerkersovereenkomst (GDPR) – te consulteren in een tweede consultatie Nieuwe stuurgroep ter validatie en lancering tweede consultatie Finaliseren tekst, valideren en goedkeuren door VREG In gebruik name contract in 2019

Consultatietraject n n n 29 Finale consultatietekst, begeleidende tekst en publicatietekst zullen rondgestuurd worden

Consultatietraject n n n 29 Finale consultatietekst, begeleidende tekst en publicatietekst zullen rondgestuurd worden aan de werkgroepleden Begeleidende tekst maakt duidelijk dat dit niet gaat om een finale consensustekst maar een werktekst Kick off meeting aan begin van de consultatie met toelichting bij nieuwe begrippen (oa toegang net/markt, modaliteiten incasso en systeemdiensten, forfaitaire schadeloosstelling, …) Consultatie via Eandis/Infrax website + verwijzing via nieuwbrief VREG Consultatiedocument en verwerking van reacties (met al dan niet wijziging in tekst of gemotiveerde feedback van niet opname)

WG data-aspecten: verwerkersovereenkomst n n 30 Er zijn meetings ingepland tot aan de zomer

WG data-aspecten: verwerkersovereenkomst n n 30 Er zijn meetings ingepland tot aan de zomer We streven er naar tegen mei finale draft teksten te hebben die toegevoegd kunnen worden aan het contract en ter consultatie voorgelegd kunnen worden in een tweede consultatie De verwerkersovereenkomst zal verder het goedkeurings- en ondertekeningstraject van het toegangscontract volgen Inhoudelijk wordt gestart met het in kaart brengen van de datastromen en de verantwoordelijkheden waarna principes rond aansprakelijkheden beschreven kunnen worden die al dan niet afwijken van de basisprincipes die momenteel in het contract opgenomen zijn

WG data-aspecten: verwerkersovereenkomst n n Data-aspecten zijn nauw gelinkt aan een nieuw wettelijk kader

WG data-aspecten: verwerkersovereenkomst n n Data-aspecten zijn nauw gelinkt aan een nieuw wettelijk kader in opbouw rond databeheer (energiedecreet, TRD, …) Het is vooralsnog te vroeg om de consequenties van de wetgeving in opbouw op het contractueel kader volledig in kaart te hebben. Om die reden vertrekt de huidige tekst van het huidige wettelijk kader waarbij netbeheer en databeheer nog een gebundelde rol bij de netbeheerder zijn. De opdeling van de rollen: · Toegang tot het net – netbeheer · Toegang tot de markt – databeheer zal voor de tweede consultatie in het toegangscontract verwerkt worden 31

Dank u

Dank u