HASTA HAKLARI HASTA MEMNUNYET LETM HASTA HAKLARI NEDR

  • Slides: 41
Download presentation
HASTA HAKLARI HASTA MEMNUNİYETİ İLETİŞİM

HASTA HAKLARI HASTA MEMNUNİYETİ İLETİŞİM

HASTA HAKLARI NEDİR Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeni ile

HASTA HAKLARI NEDİR Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeni ile sahip oldukları, TC. Anayasası, Milletlerarası anlaşmalar ve kanunlar ile teminat altına alınmış hakları ifade eder.

HASTALARIN 1. Hizmetten genel olarak faydalanma 2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma 3. Bilgilendirme 4.

HASTALARIN 1. Hizmetten genel olarak faydalanma 2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma 3. Bilgilendirme 4. Kuruluşu seçme ve değiştirme 5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme 6. Bilgi İsteme 7. Mahremiyet 8. Rıza ve İzin 9. Reddetme ve Durdurma 10. Güvenlik 11. Dini vecibelerini yerine getirebilme 12. Saygınlık görme 13. Rahatlık Hakkı vardır. . .

 ÜLKEMİZDE HASTA HAKLARI; Anayasa Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Hasta Hakları Yönetmeliği Hasta Hakları Uygulama

ÜLKEMİZDE HASTA HAKLARI; Anayasa Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Hasta Hakları Yönetmeliği Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir.

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyete uygun olarak ayırım görmeden faydalanma Sağlık

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyete uygun olarak ayırım görmeden faydalanma Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme (tabi olduğu mevzuatın usul ve şartlarına ve sevk zincirine uygun olarak) Bilgi isteme hakkı (hangi sağlık kuruluşlarından hangi hizmeti ne şartlarda alabileceği)

HASTA HAKLARI SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA Sağlık hizmeti verecek olan personeli tanıma seçme ve değiştirme

HASTA HAKLARI SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA Sağlık hizmeti verecek olan personeli tanıma seçme ve değiştirme (Değiştirme, mevzuat ile belirlenmiş usullere göre ve belirlenmiş bir ücret farkı varsa hasta tarafından karşılanmak şartı ile olacaktır)

 Modern tıbbi bilgi ve teknolojiye uygun teşhis tedavi ve bakım isteme Ötenazi yasağı

Modern tıbbi bilgi ve teknolojiye uygun teşhis tedavi ve bakım isteme Ötenazi yasağı Hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özenin gösterilmesi

HASTA HAKLARI SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ ALMA Genel olarak bilgi isteme (sağlık durumu,

HASTA HAKLARI SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ ALMA Genel olarak bilgi isteme (sağlık durumu, kendisine uygulanacak işlemler, bunların muhtemel sakıncaları, hastalığın seyri) Kendisi ile ilgili tıbbi kayıt, rapor ve dökümana ulaşma, bir suretini isteme, kayıtların düzeltilmesini isteme Kendisine, ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteme

BİLGİ VERMENİN USULÜ Bilgi, gerektiğinde tercüman kullanılarak, hastanın anlayabileceği şekilde, tıbbi terimler mümkün olduğunca

BİLGİ VERMENİN USULÜ Bilgi, gerektiğinde tercüman kullanılarak, hastanın anlayabileceği şekilde, tıbbi terimler mümkün olduğunca kullanılmadan, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ve hastanın ruhi durumuna uygun ve nazik bir ifade ile verilir.

BİLGİ VERİLMESİ UYGUN OLMAYAN VE ÖNLEM ALINMASI GEREKEN HALLER Hastanın manevi yapısı üzerinde fena

BİLGİ VERİLMESİ UYGUN OLMAYAN VE ÖNLEM ALINMASI GEREKEN HALLER Hastanın manevi yapısı üzerinde fena tesir yapmak suretiyle hastalığın artması ihtimalinin bulunması ve hastalığın seyrinin ve sonucunun vahim görülmesi hallerinde, teşhisin saklanması uygundur. Tedavisi olmayan bir teşhis, ancak bir tabip tarafından ve tam bir ihtiyat içinde hastaya hissettirilebilir veya bildirilebilir. Hastanın aksi yönde bir talebinin bulunmaması veya açıklanacağı şahsın önceden belirlenmemesi halinde, böyle bir teşhis ailesine bildirilir.

BİLGİ VERİLMESİNİ YASAKLAMA İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin

BİLGİ VERİLMESİNİ YASAKLAMA İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.

HASTA HAKLARININ KORUNMASI Mahremiyetine saygı gösterilmesi (kimliğinin, tetkik sonuçlarının, teşhisinin, ziyaretçilerinin, tedavi giderleri ve

HASTA HAKLARININ KORUNMASI Mahremiyetine saygı gösterilmesi (kimliğinin, tetkik sonuçlarının, teşhisinin, ziyaretçilerinin, tedavi giderleri ve ödenme şeklinin gizli kalması, muayene sırasında ilgisi olmayan kişilerin bulunmaması) Ölüm olayı mahremiyetin bozulması hakkını vermez.

HASTA HAKLARININ KORUNMASI Bilgilerin gizli tutulması (hizmetin verilmesi sırasında edinilen bilgiler kanunla izin verilen

HASTA HAKLARININ KORUNMASI Bilgilerin gizli tutulması (hizmetin verilmesi sırasında edinilen bilgiler kanunla izin verilen haller dışında hiçbir şekilde açıklanamaz)

HASTA HAKLARI TIBBİ GİRİŞİMDE HASTANIN RIZASI Karar verme yeterliliği olmayan hastayla ilgili işlemler yasal

HASTA HAKLARI TIBBİ GİRİŞİMDE HASTANIN RIZASI Karar verme yeterliliği olmayan hastayla ilgili işlemler yasal velisi ile yürütülür kendisinin de bilgilendirilmesine çalışılır. Acil durumlarda yasal temsilci reddetse bile tıbben doğru olan yapılır. Acil olmayan durumlarda yasal temsilcinin hasta aleyhine olan kararı için hekim hukuka başvurabilir.

HASTA HAKLARI TIBBİ GİRİŞİMDE HASTANIN RIZASI Acil hallerde ve bilinç kapalı olduğunda hekim hastanın

HASTA HAKLARI TIBBİ GİRİŞİMDE HASTANIN RIZASI Acil hallerde ve bilinç kapalı olduğunda hekim hastanın onayını varsayarak gerekli işlemi yapar. Aydınlatılmış Rıza (tıbbi girişimler öncesi bilgilendirilme ve onay alma)

HASTA HAKLARI TIBBİ GİRİŞİMDE HASTANIN RIZASI Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı (olumsuz sonuçların sorumluluğunu

HASTA HAKLARI TIBBİ GİRİŞİMDE HASTANIN RIZASI Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı (olumsuz sonuçların sorumluluğunu üzerine almak ve belgelemek kaydıyla) Bu hakkın kullanılması hastanın sağlık kuruluşuna tekrar başvurusunda hasta aleyhine kullanılamaz

HASTA HAKLARI TIBBİ GİRİŞİMDE HASTANIN RIZASI 18 yaşından küçüklerden ve mümeyyiz olmayanlardan organ ve

HASTA HAKLARI TIBBİ GİRİŞİMDE HASTANIN RIZASI 18 yaşından küçüklerden ve mümeyyiz olmayanlardan organ ve doku alınamaz. Kısırlaştırma ve gebeliğin sonlandırılması hallerinde hastanın rızası, evli ise eşinin de rızası gereklidir.

HASTA HAKLARI TIBBİ ARAŞTIRMALARDA RIZA Hiç kimse; Sağlık Bakanlığının izni ve kendi rızası olmadan

HASTA HAKLARI TIBBİ ARAŞTIRMALARDA RIZA Hiç kimse; Sağlık Bakanlığının izni ve kendi rızası olmadan tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı tıbbi girişim konusu yapılamaz Tıbbi araştırmalardan beklenen fayda araştırmaya razı olan gönüllünün hayatından üstün tutulamaz Gönüllü araştırmanın herhangi bir aşamasında verdiği rızayı geri alabilir

HASTA HAKLARI DİĞER HAKLAR Güvenlik içinde hizmet alma Dini vecibeleri yerine getirebilme Sağlık kurumunca

HASTA HAKLARI DİĞER HAKLAR Güvenlik içinde hizmet alma Dini vecibeleri yerine getirebilme Sağlık kurumunca belirlenen kurallara uygun olarak ziyaret edilme ve refakatçi bulundurma Bu hakların ihlali durumunda mevzuata uygun olarak müracaat, şikayet ve dava açma hakkı.

HASTA SORUMLULUKLARI Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk da vardır. Hasta Sorumluluğu

HASTA SORUMLULUKLARI Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk da vardır. Hasta Sorumluluğu : Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

HASTA SORUMLULUKLARI GENEL SORUMLULUKLAR Kişiler sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar. Sağlıkları uygunsa

HASTA SORUMLULUKLARI GENEL SORUMLULUKLAR Kişiler sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar. Sağlıkları uygunsa kan verebilir ve organ bağışında bulunabilirler. Basit durumlarda kendi bakımlarını yapabilirler.

HASTA SORUMLULUKLARI SOSYAL GÜVENLİK DURUMU Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında

HASTA SORUMLULUKLARI SOSYAL GÜVENLİK DURUMU Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmelidir.

HASTA SORUMLULUKLARI HASTANE KURALLARINA UYMA Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır. Kurumlarca belirlenen sevk zincirine

HASTA SORUMLULUKLARI HASTANE KURALLARINA UYMA Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır. Kurumlarca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.

HASTA SORUMLULUKLARI HASTANE KURALLARINA UYMA Hasta verilen randevulara uymalıdır. Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe

HASTA SORUMLULUKLARI HASTANE KURALLARINA UYMA Hasta verilen randevulara uymalıdır. Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe aykırı belge rapor veya doküman düzenlenmesini isteyemez. Hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

HASTA SORUMLULUKLARI HASTANE KURALLARINA UYMA Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve sosyal bakım eksiklerini gidermek

HASTA SORUMLULUKLARI HASTANE KURALLARINA UYMA Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve sosyal bakım eksiklerini gidermek amacıyla kullanamaz Hasta gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunamaz Hastane malzemelerine verdiği zararı karşılar

HASTA SORUMLULUKLARI HASTANE KURALLARINA UYMA Hastalar somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarını ve

HASTA SORUMLULUKLARI HASTANE KURALLARINA UYMA Hastalar somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratacak şekilde hakaret ve suçlayıcı beyanda bulunamazlar

HASTA SORUMLULUKLARI SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı

HASTA SORUMLULUKLARI SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda yanlış ve eksik bilgi veremez. Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığı olduğunda kendisiyle ilgilenenlere en başta bildirmek zorundadır.

HASTA SORUMLULUKLARI VERİLEN TEDAVİYE UYMA Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı

HASTA SORUMLULUKLARI VERİLEN TEDAVİYE UYMA Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür uygulayamadığı taktirde haber vermelidir Önerilen tedaviyi reddeden hasta hekimin veya hastanenin bunu belgeleme isteğini geri çeviremez.

 Hastalar bu yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklardır.

Hastalar bu yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklardır. Bu sayede hasta memnuniyeti artacaktır. Aksi halde hasta ve sağlık çalışanları arasında gereksiz sürtüşmeler yaşanacak ve iki taraf için de zaman kaybı oluşacaktır

 Sağlık çalışanları ve hastalar rakip değildir. Aksine aynı amaca yönelik çalışan bir ekibin

Sağlık çalışanları ve hastalar rakip değildir. Aksine aynı amaca yönelik çalışan bir ekibin üyeleridir. Hastanın amacı sağlığına kavuşmak, hekimin amacı sağlığına kavuşturmaktır. Bu ortak hedef doğrultusunda iyi niyet ve saygı içinde çalışılarak ortak amaca ulaşılabilir

HASTA MEMNUNİYETİ Hasta memnuniyeti genel anlamda verilen hizmetin , hastanın beklentilerini karşılaması ya da

HASTA MEMNUNİYETİ Hasta memnuniyeti genel anlamda verilen hizmetin , hastanın beklentilerini karşılaması ya da hastanın verilen hizmeti iyi veya kötü olarak algılamalarına dayanmaktadır.

 Hasta memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmalarda bu birlikteliğin odak noktasının “iletişim ve hastayı“

Hasta memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmalarda bu birlikteliğin odak noktasının “iletişim ve hastayı“ bilgilendirme olduğu belirlenmiştir. Sağlıkla ilgili konularda bilgili olan yada beklentileri abartılı olan hastaların daha az memnun oldukları belirlenmiştir.

MEMNUNİYET İÇİN ETKİLİ İLETİŞİM Uygun dil seçmek Açık ve doğru mesaj vermek Saygı duymak,

MEMNUNİYET İÇİN ETKİLİ İLETİŞİM Uygun dil seçmek Açık ve doğru mesaj vermek Saygı duymak, güven vermek Göz teması sağlamak Beden diline dikkat etmek İki yönlü iletişim kurmak Geri bildirimde bulunmak Dinlemeyi öğrenmek Empati kurmak • Hastanın ve sağlık personelinin karşılıklı olarak nazik, açık ve dürüst davranması yapılacak işleri kolaylaştırır. • Böylece hastanın ve sağlık personelinin birbirini dinleme olasılığı artar, karşılıklı olarak bilgi daha kolay aktarılır.

Sözlü İletişim Anlaşılır bir dil Ses tonu, vurgusu, yüksekliği Hitap şek li Açıklık, netlik,

Sözlü İletişim Anlaşılır bir dil Ses tonu, vurgusu, yüksekliği Hitap şek li Açıklık, netlik, sadelik Sözsüz İletişim İlk izlenim Göz teması Mesafe Dokunmak Soru sormak, cevaplar için cesaretlendirmek Olumlu yüz ifadesi Özetlemek Beden duruşu Söylenenleri dinlediğini belli etmek 34

Beden Dilinin Öğeleri Beden duruşu Mimikler Jestler Göz teması Başın kullanımı Ayakların kullanımı Mesafe

Beden Dilinin Öğeleri Beden duruşu Mimikler Jestler Göz teması Başın kullanımı Ayakların kullanımı Mesafe Oturulan yer Oturma biçimi Giysi ve takılar Dış görünüm

Etkili iletişimdeki etkenler 55% Beden Dili 7% Sözcükler Words Voice 38% Ses t o

Etkili iletişimdeki etkenler 55% Beden Dili 7% Sözcükler Words Voice 38% Ses t o n u Body Language

İLETİŞİM İki insan arasındaki en iyi iletişim gülümsemektir En iyİ kalite! Ucuzluk bizde!! Biz

İLETİŞİM İki insan arasındaki en iyi iletişim gülümsemektir En iyİ kalite! Ucuzluk bizde!! Biz iyiyiz! Süper şirket ATASAM HASTANESİ Biz süperiz! Bize bir uğrayın Biz en iyiyiz! Bir numarayız 37

Etkin dinleme için Dinlemeye gerçekten istekli olun İlgili olun Acele etmeyin Soru sorun Dinlediğinizi

Etkin dinleme için Dinlemeye gerçekten istekli olun İlgili olun Acele etmeyin Soru sorun Dinlediğinizi beden diliyle belli edin Tartışmaya değil, anlamaya çalışın Önce dinleyin, sonra konuşun 38

İletişim Açık konuş, ses tonuna dikkat et Göz teması kur El–kollara dikkat et Tebessüm

İletişim Açık konuş, ses tonuna dikkat et Göz teması kur El–kollara dikkat et Tebessüm et Kısa cümle kur, canlı ol Eee, ııı, aaa deme Yaslanma, kollarını kavuşturma 39

Sihirli kelimeler Teşekkür ederim Rica ederim Af edersin Lütfen Özür dilerim Efendim 40

Sihirli kelimeler Teşekkür ederim Rica ederim Af edersin Lütfen Özür dilerim Efendim 40

Yeterince bilgilendirilen, değer verilen ve kendini evindeymiş gibi hisseden hastalar hem almış oldukları tedavi

Yeterince bilgilendirilen, değer verilen ve kendini evindeymiş gibi hisseden hastalar hem almış oldukları tedavi ve bakıma, hem de bu hizmeti veren sağlık ekibine daha çok güven duymaktadır. Hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin bir sonucu ve genellikle hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.