Hala Tuju Penyiasatan Forensik Alam Sekitar Jabatan Alam

  • Slides: 47
Download presentation
Hala Tuju Penyiasatan Forensik Alam Sekitar Jabatan Alam Sekitar Malaysia BAHAGIAN PENGUATKUASA IBUPEJABATAN ALAM

Hala Tuju Penyiasatan Forensik Alam Sekitar Jabatan Alam Sekitar Malaysia BAHAGIAN PENGUATKUASA IBUPEJABATAN ALAM SEKITAR PUTRAJAYA

Topik pembentangan 1. Pengenalan 2. Kes pencemaran alam sekitar yang kompleks & cabaran JAS

Topik pembentangan 1. Pengenalan 2. Kes pencemaran alam sekitar yang kompleks & cabaran JAS 3. Kajian pembangunan elemen forensik (2015) 4. Hala tuju forensik alam sekitar 5. Pelan Forensik Alam Sekitar JAS (5 tahun) 2016 2020

Pengenalan • Jabatan Alam Sekitar sedang maju ke hadapan bagi melaksanakan penambabaikan dari pelbagai

Pengenalan • Jabatan Alam Sekitar sedang maju ke hadapan bagi melaksanakan penambabaikan dari pelbagai aspek penguatkuasaan. • Forensik Alam Sekitar adalah satu elemen penting yang sangat kritikal dan diperlukan oleh JAS. • Ia dilihat dapat membantu meningkatkan keupayaan JAS dalam menjalankan penyiasatan kes pencemaran alam sekitar dengan lebih baik.

Kes pencemaran alam sekitar yang kompleks 1. Kes pencemaran sungai : paras TOC tinggi,

Kes pencemaran alam sekitar yang kompleks 1. Kes pencemaran sungai : paras TOC tinggi, pencemaran bau, inorganik, organik dan bahan – bahan kimia yang tidak dikenalpasti mencemari alam sekitar. 2. Kes sisa toksik yang ditanam didalam kawasan tersembunyi dikenalpasti puncanya dengan jelas. : tidak dapat 3. Kes pelepasan efluen mencemari sungai : kawasan industri menghasilkan efluen – efluen yang sama diantara satu sama lain bagaimana untuk mengenalpasti sumber pencemaran. 4. Kes pembakaran terbuka : kes pembakaran terbuka secara besar – besaran tidak dikenal pasti puncanya dengan jelas.

Kes pencemaran alam sekitar yang kompleks 5. Kes banjir lumpur : Hakisan tanah dan

Kes pencemaran alam sekitar yang kompleks 5. Kes banjir lumpur : Hakisan tanah dan sedimentasi yang berlaku dari kawasan pembalakan. Terdapat banyak kawasan – kawasan pembalakan yang tertakluk EIA dan tidak tertakluk EIA. 6. Kes pembuangan bahan toksik secara haram : Pembuangan sisa toksik secara haram dikawasan ladang. Tiada sebarang tanda – tanda pengenalan yang dapat dikenalpasti. 7. Kes ikan mati disungai : sumber – sumber pencemaran sukar untuk dikenalpasti kerana terdapat sumber – sumber yang berpotensi dikawasan kejadian.

Harapan masyarakat tinggi kepada JAS

Harapan masyarakat tinggi kepada JAS

Pencemaran Air Tidak Diketahui Puncanya

Pencemaran Air Tidak Diketahui Puncanya

Pencemaran Air Tidak Diketahui Puncanya

Pencemaran Air Tidak Diketahui Puncanya

Pelupusan Haram Sisa Industri Bahan Berbahaya

Pelupusan Haram Sisa Industri Bahan Berbahaya

Pencemaran Air Ikan Mati Punca Tidak Diketahui

Pencemaran Air Ikan Mati Punca Tidak Diketahui

Pembakaran Terbuka Yang Tidak Diketahui Punca

Pembakaran Terbuka Yang Tidak Diketahui Punca

Pencemaran Air Tidak Diketahui Puncanya

Pencemaran Air Tidak Diketahui Puncanya

Banjir Lumpur Dari Kawasan Pembukaan Tanah

Banjir Lumpur Dari Kawasan Pembukaan Tanah

Kes Hakisan Tanah dan Kelodakan

Kes Hakisan Tanah dan Kelodakan

Cabaran yang dihadapi oleh JAS • Masalah pencemaran alam sekitar yang semakin kompleks dan

Cabaran yang dihadapi oleh JAS • Masalah pencemaran alam sekitar yang semakin kompleks dan rumit • Kes – kes pendakwaan di makhamah semakin mencabar • Kebanyakan kes yang gagal dalam pendakwaan dimakhamah kerana gagal memberikan bukti yang kukuh

Cabaran yang dihadapi oleh JAS • Tiada kepakaran dan pengetahuan yang mencukupi • Pesalah

Cabaran yang dihadapi oleh JAS • Tiada kepakaran dan pengetahuan yang mencukupi • Pesalah alam sekitar sukar dibuktikan • Tiada peruntukan bajet dan peralatan yang mencukupi

Apa yang diperlukan oleh JAS ? • Keperluan untuk mengadakan siasatan secara forensik alam

Apa yang diperlukan oleh JAS ? • Keperluan untuk mengadakan siasatan secara forensik alam sekitar JAS perlu menguasai aspek sains forensik alam sekitar • JAS perlu menghasilkan pasukan forensik untuk mengendalikan kes – kes pencemaran yang rumit dan kompleks • JAS perlu untuk memantapkan kaedah penyiasatan dengan mengaplikasikan pendekatan forensik bagi menjejak penjenayah alam sekitar untuk memastikan pendakwaan berjaya dilaksanakan.

Kajian Pembangunan Elemen Forensik Dalam Penguatkuasaan dan Penyiasatan JAS 2015 • Kajian telah dijalankan

Kajian Pembangunan Elemen Forensik Dalam Penguatkuasaan dan Penyiasatan JAS 2015 • Kajian telah dijalankan untuk mengenal pasti model yang terbaik bagi JAS melaksanakan forensik alam sekitar dalam penyiasatan dan penguatkuasaan. • Merangka hala tuju dan perancangan JAS untuk melaksanakan forensik alam sekitar dengan sistematik. • Membangunkan garis panduan sebagai landasan untuk JAS menjalankan penyiasatan dan penguatkuasaan secara forensik.

Kajian literature Soal selidik pegawai JAS Soal selidik agensi - agensi Lawatanke. PDRM /Jabatan.

Kajian literature Soal selidik pegawai JAS Soal selidik agensi - agensi Lawatanke. PDRM /Jabatan. Kimia /Jabatan. Kastam/Bomb adan. HAZMAT Penghasilan Garis Panduan & Pelan Forensik JAS Bengkel Perbincanganden ganpakarforensik Kajian pembangunan elemen forensik alam sekitar 2015 Dapatan kajian pembangunan forensik alam sekitar JAS

Forensik alam sekitar adalah penyiasatan yang menggunakan pendekatan saintifik bagi menganalisis data – data

Forensik alam sekitar adalah penyiasatan yang menggunakan pendekatan saintifik bagi menganalisis data – data alam sekitar secara saintifik yang diperolehi di lapangan, analisis di makmal dan maklumat kronologi kes pencemaran yang berlaku dilapangan bagi menghasilkan bukti – bukti yang kukuh untuk tujuan pendakwaan. - Definisi Forensik Alam Sekitar Dapatan kajian pembangunan forensik alam sekitar JAS

 • Amerika • Korea Pelaksanaan. Forensik di Negara – Negara. Maju Pelaksanaan. Forensik

• Amerika • Korea Pelaksanaan. Forensik di Negara – Negara. Maju Pelaksanaan. Forensik Di. Sekitar. Asia Tenggara • Singapura • Tiada • PDRM • KASTAM Pelaksanaan. Foren sik. Didalam. Negara Pelaksanaan forensik alam sekitar di peringkat global Dapatan kajian pembangunan forensik alam sekitar JAS

Pelaksanaan forensik di Malaysia Dapatan kajian pembangunan forensik alam sekitar JAS

Pelaksanaan forensik di Malaysia Dapatan kajian pembangunan forensik alam sekitar JAS

Agensi / Jabatan Organisasi Forensik Kuasa Pendakwaan Jenis Forensik SOP Fore nsik Makmal Forensik

Agensi / Jabatan Organisasi Forensik Kuasa Pendakwaan Jenis Forensik SOP Fore nsik Makmal Forensik Ada Bahagian Forensik Ada Forensik Digital Ada Ada ADA Ada Tiada Ada Forensik Digital Forensik kimia Forensik DNA Forensik Biologi Forensik Keselamatan Ada Ada Bahagian Forensik Ada Forensik digital Ada Jabatan Biokeselamatan Ada Forensik DNA dan Biologi Ada Tiada BOMBA Ada Forensik kebakaran Ada Jabatan Perhutanan Ada Ada Jabatan Perhilitan Ada Forensik DNA Forensik Biologi Ada Tiada Unit forensik Ada Forensik Alam Sekitar tiada SPRM Polis Di. Raja Malaysia JKKP KASTAM Jabatan Alam Sekitar Dapatan kajian pembangunan forensik alam sekitar JAS

Daripada kajian yang dijalankan pada tahun 2015 didapati bahawa model terbaik dalam penyiasatan forensik

Daripada kajian yang dijalankan pada tahun 2015 didapati bahawa model terbaik dalam penyiasatan forensik alam sekitar ialah USEPA. Model Pelaksanaan Forensik Alam Sekitar Dapatan kajian pembangunan forensik alam sekitar JAS

SOP Dapatan kajian pembangunan forensik alam sekitar JAS

SOP Dapatan kajian pembangunan forensik alam sekitar JAS

Dapatan kajian pembangunan forensik alam sekitar JAS

Dapatan kajian pembangunan forensik alam sekitar JAS

Hala Tuju Penyiasatan Forensik Alam Sekitar 1. Untuk mengukuhkan akta kualiti alam sekeliling dengan

Hala Tuju Penyiasatan Forensik Alam Sekitar 1. Untuk mengukuhkan akta kualiti alam sekeliling dengan penambahan klausa – klausa baru yang secara langsung berkaitan dengan pemakaian aspek forensik alam sekitar. 2. Untuk menubuhkan bahagian forensik alam sekitar di ibu pejabat. 3. Meningkatkan jumlah pegawai JAS yang kompetan didalam bidang sains, teknologi dan perundangan berkaitan forensik alam sekitar. 4. Meningkatkan peralatan penganalisaan dan penyiasatan forensik alam sekitar.

Hala Tuju Penyiasatan Forensik Alam Sekitar 5. Untuk meningkatkan kemudahan peralatan makmal forensik didalam

Hala Tuju Penyiasatan Forensik Alam Sekitar 5. Untuk meningkatkan kemudahan peralatan makmal forensik didalam institusi berkaitan forensik. 6. Mewujudkan makmal forensik alam sekitar di Jabatan Alam Sekitar. 7. Untuk mewujudkan kerjasama antara JAS dan institusi lain dalam melaksanakan aktiviti forensik dinegara ini.

Hala Tuju 1 : Untuk mengukuhkan akta kualiti alam sekeliling dengan penambahan klausa –

Hala Tuju 1 : Untuk mengukuhkan akta kualiti alam sekeliling dengan penambahan klausa – klausa baru yang secara langsung berkaitan dengan pemakaian aspek forensik alam sekitar • JAS Ibu Pejabat sedang mengadakan pindaan bagi AKTA baharu bagi menggantikan AKAS 1974. • Kuasa penyiasatan yang merangkumi aspek penyaisatan secara forensik sedang diperluaskan.

Hala Tuju 2 : Untuk menubuhkan bahagian forensik alam sekitar di ibu pejabat. üSebagai

Hala Tuju 2 : Untuk menubuhkan bahagian forensik alam sekitar di ibu pejabat. üSebagai pusat sehenti bagi kes penyiasatan forensik alam sekitar. üUntuk mengenalpasti pasukan forensik alam sekitar bagi sesuatu kes pencemaran yang berlaku. üUntuk merancang dan membangunkan kemudahan dan infrastruktur serta sumber manusia dalam melaksanakan aktiviti forensik. üUntuk memantau perkembangan kes – kes penyiasatan forensik yang dilaksanakan. üUntuk mengkordinasikan latihan yang diperlukan kepada pegawai JAS dalam bidang forensik alam sekitar. üUntuk menjalankan aktiviti penyelidikan bagi meningkatkan keupayaan pegawai – pegawai JAS dalam penyiasatan secara forensik

Hala Tuju 3 : Meningkatkan jumlah pegawai JAS yang kompetan didalam bidang sains, teknologi

Hala Tuju 3 : Meningkatkan jumlah pegawai JAS yang kompetan didalam bidang sains, teknologi dan perundangan berkaitan forensik alam sekitar. • Latihan secara berperingkat dicadangkan Pengenalan • Asas forensic alam sekitar Pertengahan • Ketua Penyiasat • Penyiasat dilapangan Lanjutan • Pengkhususan Forensik alam sekitar • Kompeten

Hala Tuju 4 & 5 & 6 : Meningkatkan peralatan penganalisaan dan penyiasatan forensik

Hala Tuju 4 & 5 & 6 : Meningkatkan peralatan penganalisaan dan penyiasatan forensik alam sekitar. Meningkatkan kemudahan makmal forensik didalam institusi berkaitan forensik. Mewujudkan makmal forensik alam sekitar di Jabatan Alam Sekitar. • Peralatan insitu forensic • Peralatan penganalisaan makmal forensik dan pembinaan makmal forensik alam sekitar • Meningkatkan keupayaan makmal forensic di agensi berkaitan.

Peralatan insitu untuk forensik Handheld X-ray fluorescent (XRF) analyser • Metal analysis and metal

Peralatan insitu untuk forensik Handheld X-ray fluorescent (XRF) analyser • Metal analysis and metal identification • On-site geochemical analysis of mine face, drill core or prepared samples • Soils analysis when characterizing, remediating and monitoring contaminated soil sites

Peralatan insitu untuk forensik Handheld Spectrometers 1. To identify or verify the components of

Peralatan insitu untuk forensik Handheld Spectrometers 1. To identify or verify the components of a sample 1. For rapid, nondestructive analysis of chemical and pharmaceutical samples, be they liquid or solid

Peralatan insitu untuk forensik Use in extreme environments or hot zones and are well

Peralatan insitu untuk forensik Use in extreme environments or hot zones and are well suited for environmental, petrochemical and forensics Portable GC MSD Systems

Hala Tuju 7 : Untuk mewujudkan kerjasama antara JAS dan institusi lain dalam dan

Hala Tuju 7 : Untuk mewujudkan kerjasama antara JAS dan institusi lain dalam dan luar negara bagi melaksanakan aktiviti forensik dinegara ini. üKerjasama dengan agensi kerajaan seperti PDRM, SPRM, Kastam dan Jabatan Kimia Malaysia serta lain – lain institusi. üKerjasama dengan institusi pengajian dan penyelidikan berkaitan dengan forensic alam sekitar.

PELAN PERANCANGAN PELAKSANAAN FORENSIK ALAM SEKITAR

PELAN PERANCANGAN PELAKSANAAN FORENSIK ALAM SEKITAR

Peralatan Pasukan Forensik Kepakaran Kunci Utama Kejayaan Pelaksanaan Forensik JAS Makmal Kakitangan Sokongan Pihak

Peralatan Pasukan Forensik Kepakaran Kunci Utama Kejayaan Pelaksanaan Forensik JAS Makmal Kakitangan Sokongan Pihak Atasan Kewangan SOP

Sekian , Terima Kasih BAHAGIAN PENGUATKUASA IBUPEJABATAN ALAM SEKITAR PUTRAJAYA

Sekian , Terima Kasih BAHAGIAN PENGUATKUASA IBUPEJABATAN ALAM SEKITAR PUTRAJAYA