hai ng thng vu ng gc hai ng

  • Slides: 13
Download presentation
hai ® êng th¼ng vu «ng gãc

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc I. TÝch v « h íngcña hai

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc I. TÝch v « h íngcña hai vec t¬ trong kh «ng gian KiÓm tra bµi cò ? 1: Nªu c¸ch x¸c ®Þnh gãc gi÷a 2 vec t¬ trong kh «ng gian? ? 2: Nªu kh¸i niÖm tÝch v « h íngcña hai vec t¬ trong kh «ng gian? A 1. O. 2. B

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc II. Vec t¬ chØ ph ¬ngcña ®

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc II. Vec t¬ chØ ph ¬ngcña ® êng th¼ng. 1. §Þnh nghÜa. . Vec t¬ kh¸c vec t¬ d’ kh «ng, ® îc gäi lµ vec t¬ d chØ ph ¬ngcña ® êng th¼ng d nÕu gi¸ cña vec t¬ song hoÆc ? NÕu lµ vec t¬ chØ ph ¬ng trïng víi ® êng th¼ng d cña ® êng th¼ng d th× Trong KG mét 2. NhËn xÐt NÕu ® êng th¼ng d® êng th¼ng a) b) c) vec t¬ : song víi d’. Cã hoµn toµn ® îc t¬ : ®Þnh khi x¸ct¬ nhËn xÐt g× vÒvec vec t¬ chØ ph ¬ngcñacã 2 lµnµo? ® êng th¼ng d kh «ng? ® êng th¼ng ®ã?

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc III. Gãc gi÷a hai ® êng th¼ng

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc III. Gãc gi÷a hai ® êng th¼ng 1. §Þnh nghÜa Gãc gi÷a hai ® êng th¼ng a vµ b lµ gãc gi÷a 2 ® êng th¼ng a’, b’ cïng ®i qua mét ®iÓm vµ lÇn l îtsong víi 2 ® êng th¼ng ®ã a. O b b’ a’ O 2. NhËn xÐt a) b) (SGK) ? . NÕu thay ®æi vÞ trÝ ®iÓm O trong h×nh vÏ trªn NÕu gãc gi÷a 2 vec t¬ th× gãc gi÷a 2 chØ ph ¬ngcña 2 ® êng th¼ng a vµ th¼ng a , b lµ. H·y x¸c b cã thay ®æi ®Þnh gãc gi÷a 2 ® êng kh «ng? th¼ng a vµ b? b’

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc Ho¹t ®éng 3: Cho h×nh lËp ph

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc Ho¹t ®éng 3: Cho h×nh lËp ph ¬ng. ABCDA'B'C'D'. D TÝnh gãc gi÷a c¸c cÆp ® êng th¼ng sau ®©y A a) AB vµ B'C' C B b) AC vµ B’C’ D’ c) A’C’ vµ B’C d) Gi¶i A’ C’ B’

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc S VÝ dô 1: Bµi gi¶i: A

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc S VÝ dô 1: Bµi gi¶i: A B C H·y tÝnh gãc gi÷a hai vÐc t¬ vµ C¸c ? mÆt cña VËy gãc gi÷a SC vµ AB b» ng 600. h×nh chãp lµ c¸c tam gi¸c cã g× ®Æc biÖt?

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc V Hai ® êng th¼ng vu «ng

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc V Hai ® êng th¼ng vu «ng gãc 1. §Þnh nghÜa Hai ® êng th¼ng ® îc gäi lµ vu «ng gãc víi nhau nÕu gãc gi÷a chóng 0 b» ng 90 Hai ® êng. th¼ng a vµ b Hai ® êng th¼ng vu «ng gãc víi nhau th× chóng cã c¾t nhau kh «ng? vu «ng gãc víi nhau kÝ hiÖu: D C 2. NhËn xÐt B A ThÕ nµo lµ hai ® êng th¼ng vu «ng gãc víi nhau ? 3. Hai ® êng th¼ng vu «ng gãc víi nhau cã thÓ c¾t nhau hoÆc chÐo nhau D’ A’ C’ B’

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc B Ho¹t ®éng 4 C A Nh÷ng

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc B Ho¹t ®éng 4 C A Nh÷ng ® êng th¼ng vu «ng gãc víi a) AB lµ : b) BB’, AA’, CC’, DD’ c) b) AC lµ : d) AA’, BB’, CC’, DD’ D B’ A’ C’ D’

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc Ho¹t ®éng 5 H×nh ¶nh minh ho¹

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc Ho¹t ®éng 5 H×nh ¶nh minh ho¹ trong thùc tÕ

BT 1 Cho h×nh lập phương ABCD. A’B’C’D’. X¸c ®Þnh gãc gi÷a c¸c cÆp

BT 1 Cho h×nh lập phương ABCD. A’B’C’D’. X¸c ®Þnh gãc gi÷a c¸c cÆp vec t¬ sau A D B C A’ D’ B’ C’

BT 2 Cho tứ diện ABCD cã AB=AC=AD và Chứng minh : AB CD

BT 2 Cho tứ diện ABCD cã AB=AC=AD và Chứng minh : AB CD Nếu M, N lần lượt là trung điểm AB và CD thì MN AB , MN CD A Kết quả 600 M D B N C Chứng minh tương tự cho MN CD

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc Cñng cè bµi häc VÐc t¬ chØ

hai ® êng th¼ng vu «ng gãc Cñng cè bµi häc VÐc t¬ chØ ph ¬ngcña ® êng th¼ng Gãc gi÷a hai ® êng th¼ng trong kh «ng gian Hai ® êng th¼ng vu «ng gãc

A a B . O B b Gãc gi÷a 2 ® êng th¼ng a,

A a B . O B b Gãc gi÷a 2 ® êng th¼ng a, b b» ng: NÕu