Habsburkov 1526 1918 I st 1471 1526 vlda

  • Slides: 16
Download presentation
Habsburkové 1526 – 1918 I. část

Habsburkové 1526 – 1918 I. část

 • 1471 – 1526 vláda Jagellonců v zemích Koruny české – Vladislav II.

• 1471 – 1526 vláda Jagellonců v zemích Koruny české – Vladislav II. Jagellonský – Matyáš Korvín – Ludvík Jagellonský • 1526 nástup rakouského rodu Habsburků na český trůn • Habsburkové vládli českým zemím 392 let • 1526 - 1918

první habsburští králové • • • FERDINAND I. RUDOLF II. MATYÁŠ FERDINAND III. 1526

první habsburští králové • • • FERDINAND I. RUDOLF II. MATYÁŠ FERDINAND III. 1526 – 1564 1576 – 1611 – 1619 1620 – 1631 1637 - 1657

Ferdinand I. (1526 – 1564) • • rakouský arcivévoda, český a uherský král položil

Ferdinand I. (1526 – 1564) • • rakouský arcivévoda, český a uherský král položil základ habsburské monarchii omezil moc českých stavů zřídil ve Vídni úřady, které nadřadil úřadům zemským • nechal do Prahy povolat Jezuity • obnovil pražské arcibiskupství

Rudolf II. (1576 – 1611) • nejznámější z českých habsburských králů • centrum habsburské

Rudolf II. (1576 – 1611) • nejznámější z českých habsburských králů • centrum habsburské říše přesunul z Vídně do Prahy • Rudolfův panovnický dvůr dodal Praze a Čechám na významu • mecenáš vědy a umění • za jeho vlády pobývali na hradě význační učenci

Rudolfův majestát • za Rudolfa II. dochází v Čechách k velkému posílení katolické šlechty

Rudolfův majestát • za Rudolfa II. dochází v Čechách k velkému posílení katolické šlechty • důsledek - náboženské napětí • katolíci x protestanti (husité, luteráni, Jednota bratrská) • 1609 prosadili protestanti dohodu o náboženské svobodě – tzv. Rudolfův majestát – nikdo v zemích Koruny české, ani poddaný nesměl být nucen k jakémukoliv vyznání – každý si mohl zvolit náboženství podle vlastního rozhodnutí

Matyáš (1611 – 1619) • po smrti bratra Rudolfa uznán za právoplatného dědice •

Matyáš (1611 – 1619) • po smrti bratra Rudolfa uznán za právoplatného dědice • se svým dvorem přesídlil do Vídně • na Pražský hrad dosadil královské úředníky – místodržící, kteří zemi spravovali • spor mezi katolickou a nekatolickou šlechtou • porušování Rudolfova majestátu • vydal zákaz svolávat zemské sněmy a sjezdy nekatolíků • 1618 – třetí pražská defenestrace na protest proti postupům habsburské vlády • počátek českého stavovské povstání proti vládě Habsburků

České stavovské povstání 1618 - 1621 • 1618 – třetí pražská defenestrace – protest

České stavovské povstání 1618 - 1621 • 1618 – třetí pražská defenestrace – protest proti vládě Habsburků • čeští stavové zvolili vlastní vládu • 1619 král Matyáš umírá • dříve zvolený následník trůnu Ferdinand II. odmítnut • českým králem zvolen kníže Fridrich Falcký – protestant • boj o český trůn – stavové x Habsburci • 1620 porážka stavovských vojsk na návrší Bílá hora • Fridrich Falcký uprchl ze země • vlády v zemi se ujal původně odmítnutý Habsburk Ferdinand II • tvrdě potrestal vůdce povstání • 21. 6. 1921 poprava 27 předních účastníků odboje na Staroměstském náměstí v Praze

 • emigrace českých a moravských nekatolíků z řad šlechty a měšťanstva • moc

• emigrace českých a moravských nekatolíků z řad šlechty a měšťanstva • moc katolíků tak opět narostla • rekatolizace • Rudolfův majestát zrušen • 1627 vydal Ferdinand II. tzv. Obnovené zřízení zemské • přijetím tohoto zákoníku byl v Čechách a na Moravě položen základ novému státnímu zřízení absolutistická monarchie

Obnovené zřízení zemské • stavy nemají právo zasahovat do státních záležitostí • veškerá moc

Obnovené zřízení zemské • stavy nemají právo zasahovat do státních záležitostí • veškerá moc je v rukou panovníka • Habsburkové mají dědičné právo na český trůn • jediné povolené náboženství je katolické • nekatolíci musí buď zemi opustit, nebo přestoupit na katolickou víru

třicetiletá válka 1618 - 1648 • boje mezi katolíky a protestanty v celé Evropě

třicetiletá válka 1618 - 1648 • boje mezi katolíky a protestanty v celé Evropě • náboženským, ale i politickým konflikt o moc • snaha Habsburků o ovládnutí západní a střední Evropy • Habsburkové X evropské mocnosti: Francie, Anglie, Nizozemí, Švédsko a Dánsko • válka všechny zúčastněné země vyčerpala • nespěla k jednoznačnému vítězství ani jedné strany • mírová jednání • ukončena 1648 tzv. Vestfálským mírem

 • nástup Francie a Švédska jako evropských mocností • upadl vliv Španělska a

• nástup Francie a Švédska jako evropských mocností • upadl vliv Španělska a Svaté říše římské, kde vládli Habsburkové • plán Habsburků vytvořit v západní a střední Evropě velkou říši se nezdařil • Habsburkové vládnou ve střední Evropě - země Koruny české, Uhry, Rakousko • jediné povolené náboženství katolické • ve válkou zpustošených Čechách je bída a hlad • propukají selské bouře a povstání