Gv NGUYN TH T OANH KIM TRA BI

  • Slides: 21
Download presentation
Gv: NGUYỄN THỊ TÚ OANH

Gv: NGUYỄN THỊ TÚ OANH

KIỂM TRA BÀI CŨ Vôùi a 0 , b 0 2 a b =

KIỂM TRA BÀI CŨ Vôùi a 0 , b 0 2 a b = a Haõy chöùng toû : . . Giải: (Vôùi a 0 , b 0) b

BÀI 6.

BÀI 6.

1) ÑÖA THÖØA SOÁ RA NGOÀI DAÁU CAÊN VÍ DUÏ 1 : a/ b/

1) ÑÖA THÖØA SOÁ RA NGOÀI DAÁU CAÊN VÍ DUÏ 1 : a/ b/ 2 2 3 3. 2 2 3. 2 = 20 = 24. 5 = 2 2 5

VÍ DUÏ 2 : Ruùt goïn bieåu thöùc 3 5 + 20 + 5

VÍ DUÏ 2 : Ruùt goïn bieåu thöùc 3 5 + 20 + 5 . 2 2 = 3 5 + 4 5 + 5 = 3 5 +2 5 + 5 = ( 3 + 2 + 1) 5 = 6 5

? 2 Rút gọn biểu thức a) 2 + b) 4 3 + 8

? 2 Rút gọn biểu thức a) 2 + b) 4 3 + 8 + 50 27 – 45 + 5 HOẠT ĐỘNG NHÓM (2 phút)

MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT : Vôùi hai bieåu thöùc A, B maø B 0,

MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT : Vôùi hai bieåu thöùc A, B maø B 0, ta coù: Neáu A 0 vaø B 0 thì Neáu A < 0 vaø B 0 thì

VÍ DUÏ 3 : Ñöa ra thöøa soá ra ngoaøi daáu caên: a/ 2

VÍ DUÏ 3 : Ñöa ra thöøa soá ra ngoaøi daáu caên: a/ 2 4 x y 4 x 2 y Vôùi x ≥ 0 , y ≥ 0 = (2 x)2. y y = 2 x y Vôùi x ≥ 0, y ≥ = 2 x 0

VÍ DUÏ 3 : Ñöa ra thöøa soá ra ngoaøi daáu caên: 2 b)

VÍ DUÏ 3 : Ñöa ra thöøa soá ra ngoaøi daáu caên: 2 b) 18 xy 2 18 xy = = Vôùi x 0 , y< 0 2 9. 2 y x 2 (3 y). 2 x = 3 y 2 x = – 3 y 2 x (Vôùi x 0 , y < 0 )

? 3 Đưa thừa số ra ngoài dấu căn Vôùi b ≥ 0 Vôùi

? 3 Đưa thừa số ra ngoài dấu căn Vôùi b ≥ 0 Vôùi a 0

2) ÑÖA THÖØA SOÁ VAØO TRONG DAÁU CAÊN MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT : Vôùi

2) ÑÖA THÖØA SOÁ VAØO TRONG DAÁU CAÊN MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT : Vôùi A 0 vaø B 0 ta coù Vôùi A< 0 vaø B 0 ta coù

VÍ DUÏ 4 : c) Vôùi a 0

VÍ DUÏ 4 : c) Vôùi a 0

VÍ DUÏ 4 : d) Vôùi ab 0

VÍ DUÏ 4 : d) Vôùi ab 0

? 4 Đưa thừa số vào trong dấu căn a) b) Vôùi a 0

? 4 Đưa thừa số vào trong dấu căn a) b) Vôùi a 0 d) Vôùi a HOẠT ĐỘNG NHÓM (3 phút) 0 c)

LuyÖn tËp H·y chän vµ tr¶ lêi c©u hái: 2 1 Complex ? 3

LuyÖn tËp H·y chän vµ tr¶ lêi c©u hái: 2 1 Complex ? 3 BTNC

C©u: 1 HÃY CHỌN KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG : So sánh ta ® ưîc kÕt

C©u: 1 HÃY CHỌN KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG : So sánh ta ® ưîc kÕt qu¶: a) c) b) d) Kết quả khác Tiếc chọn sai rồi …! Hoanquá hô …! …! Bạn Đúng rồi …! Làm lại Đáp án

Đúng! Bạn giỏi quá!! Câu 2 So sánh Chưa chính xác Chưachính xácrồi! Chưa

Đúng! Bạn giỏi quá!! Câu 2 So sánh Chưa chính xác Chưachính xácrồi! Chưa xác ta được kết quả A. > B. < rồi! C. = D. Kết quả khác

C U 3 So sánh ta được kết quả A) > B) C) =

C U 3 So sánh ta được kết quả A) > B) C) = < D) Kết quả khác Tiếc quá …! Đúng Bạn chọn sai rồi …! Hoan hô …! rồi …! Làm lại

Bài tập: Rút gọn các biểu thức sau: Với x 0 Với a 0

Bài tập: Rút gọn các biểu thức sau: Với x 0 Với a 0

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Đối với bài học ở tiết học này:

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Đối với bài học ở tiết học này: -Học thuộc công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn. -BTVN: 43; 44; 45 a, b; 46 Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: - Chuẩn bị tiết sau: “ Luyện tập”