GV L Th Kim Oanh Trng Tiu hc

  • Slides: 16
Download presentation
GV: Lê Thị Kim Oanh Trường Tiểu học Kim Đồng

GV: Lê Thị Kim Oanh Trường Tiểu học Kim Đồng

Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013 Tập đọc: Kiểm tra bài cũ

Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013 Tập đọc: Kiểm tra bài cũ Mọi vật xung quanh bé Nội dung bài thơ nói lên bận những việc gì? điều gì?

Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013 Tập đọc: C¸c em nhá vµ

Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013 Tập đọc: C¸c em nhá vµ cô giµ Theo Xu kh «m lin xki

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ cô giµ Theo Xu kh «m lin xki Luyện đọc đàn sếu sải cánh lộ rõ vẻ u sầu xe buýt Bỗng các em dừng lại khi thấy một cụ già đang ngồi ở vệ cỏ ven đường. Tìm hiểu bài sếu

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ cô giµ Theo Xu kh «m lin xki Luyện đọc đàn sếu sải cánh lộ rõ vẻ u sầu xe buýt Bỗng các em dừng lại khi thấy một cụ già đang ngồi ở vệ cỏ ven đường. Tìm hiểu bài sếu u sầu nghẹn ngào

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ cô giµ Theo Xu kh «m lin xki Luyện đọc đàn sếu sải cánh lộ rõ vẻ u sầu xe buýt Bỗng các em dừng lại khi thấy một cụ già đang ngồi ở vệ cỏ ven đường. Tìm hiểu bài sếu u sầu nghẹn ngào Chän mét tªn kh¸c cho truyÖn theo gîi ý d íi ®©y: §iÒu g× gÆp trªn ® êng khiÕn c¸c «ng b¹ncô nhá V× sao trß chuyÖn víi b¹n ®iÒu nhá ¤ng cô gÆp chuyÖn g×c¸c buån? a, Nh÷ng ®øa trÎ tèt bông C©u chuyÖn muèn nãi víi em g×? C¸c dõng b¹n nhá quan t©m ®Õn «ng cô nh thÕ ph¶i l¹i? thÊy lßngsÎ nhÑ h¬n? b, Chia nµo? c, C¶m ¬n c¸c ch¸u

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ cô giµ Theo Xu kh «m lin xki Luyện đọc đàn sếu sải cánh lộ rõ vẻ u sầu Tìm hiểu bài sếu u sầu nghẹn ngào xe buýt Bỗng các em dừng lại khi thấy một cụ già đang ngồi ở vệ cỏ ven đường. Mọi người trong cộng đồng phải quan tâm giúp đỡ nhau.

Đoạn 4: Cô ngõng l¹i, råi nghÑn ngµo nãi tiÕp: ¤ng ®ang rÊt buån.

Đoạn 4: Cô ngõng l¹i, råi nghÑn ngµo nãi tiÕp: ¤ng ®ang rÊt buån. Bµ l·o nhµ «ng n» m bÖnh viÖn mÊy th¸ng nay råi. Bµ èm nÆng l¾m, khã mµ qua khái. ¤ng ngåi ®©y chê xe buýt ®Ó ®Õn bÖnh viÖn. ¤ng c¶m ¬n lßng tèt cña c¸c ch¸u. DÉu c¸c ch¸u kh «ng gióp g× ® ưîc, như ng «ng còng thÊy lßng nhÑ h¬n.

Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013 Tập đọc: C¸c em nhá vµ

Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013 Tập đọc: C¸c em nhá vµ cô giµ Theo Xu kh «m lin xki Luyện đọc đàn sếu sải cánh lộ rõ vẻ u sầu Tìm hiểu bài sếu u sầu nghẹn ngào xe buýt Bỗng các em dừng lại khi thấy một cụ già đang ngồi ở vệ cỏ ven đường. Mọi người trong cộng đồng phải quan tâm giúp đỡ nhau.

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ cô giµ Kê la i câu chuyê n “Ca c em nho va cu gia ” theo lơ i mô t ba n nho.

Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013 Tập đọc: C¸c em nhá vµ

Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013 Tập đọc: C¸c em nhá vµ cô giµ Kê la i câu chuyê n “Ca c em nho va cu gia ” theo lơ i mô t ba n nho. Ví dụ: Sau mô t cuô c da o chơi, đa m tre ra vê. Tiê ng no i cươ i ri u ri t. Sau mô t cuô c da o chơi, chu ng tôi ra vê. Tiê ng no i cươ i ri u ri t.

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ cô giµ Kê la i câu chuyê n “Ca c em nho va cu gia ” theo lơ i mô t ba n nho.

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ cô giµ Kê la i câu chuyê n “Ca c em nho va cu gia ” theo lơ i mô t ba n nho.

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ

Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Tập đọc: C¸c em nhá vµ cô giµ Theo Xu kh «m lin xki Luyện đọc đàn sếu sải cánh lộ rõ vẻ u sầu Tìm hiểu bài sếu u sầu nghẹn ngào xe buýt Bỗng các em dừng lại khi thấy một cụ già đang ngồi ở vệ cỏ ven đường. Mọi người trong cộng đồng phải quan tâm giúp đỡ nhau.

t

t