GV L Th Kim Oanh Trng Tiu hc

  • Slides: 11
Download presentation
GV: Lê Thị Kim Oanh Trường Tiểu học Kim Đồng

GV: Lê Thị Kim Oanh Trường Tiểu học Kim Đồng

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2019 Tự nhiên – xã hội: Các

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2019 Tự nhiên – xã hội: Các thế hệ trong một gia đình Gia đình bạn gồm có những ai? Ai là người nhiều tuổi nhất, ai là người ít tuổi nhất ?

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2019 Tự nhiên – xã hội: Các

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2019 Tự nhiên – xã hội: Các thế hệ trong một gia đình Th¶o luËn nhãm: -Gia Giađình. Minh bạn Minh gồm có: gồmÔng bà, có những bố mẹ, Minh ai? và em Minh. -Tronggia giađìnhbạn bạn. Minh: Ai là người nhiều tuổi nhất ? Ông bà là người nhiều tuổi nhất. Ai là người ít tuổi nhất ? Em gái Minh là người ít tuổi nhất.

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2019 Tự nhiên – xã hội: Các

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2019 Tự nhiên – xã hội: Các thế hệ trong một gia đình - Ông bà của Minh Thế hệ thứ nhất - Bố mẹ của Minh Thế hệ thứ hai - Minh và em bé Thế hệ thứ ba

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2017 Tự nhiên – xã hội: Các

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2017 Tự nhiên – xã hội: Các thế hệ trong một gia đình Th¶o luËn nhãm 2: - Gia đình Lan gồm có thế có mấy hai thế hệ. hệ cùng chung sống? - Thế hệ thứ nhất có Mỗi thế hệ gồm là bố mẹ của Lan. những ai? Lan và em Lan là thế hệ thứ hai. Gia đình bạn Lan

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2017 Tự nhiên – xã hội: Các

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2017 Tự nhiên – xã hội: Các thế hệ trong một gia đình Gia đình bạn Minh Gia đình bạn Lan

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2017 Tự nhiên – xã hội: Các

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2017 Tự nhiên – xã hội: Các thế hệ trong một gia đình

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2017 Tự nhiên – xã hội: Các

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2017 Tự nhiên – xã hội: Các thế hệ trong một gia đình Giới thiệu về gia đình của mình: Gia đình bạn gồm có những ai? Gia đình bạn có mấy thế hệ cùng chung sống?

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2017 Tự nhiên – xã hội: Các

Thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 2017 Tự nhiên – xã hội: Các thế hệ trong một gia đình Trong mỗi gia đình thường có nhiều thế hệ cùng chung sống, có những gia đình hai, ba thế hệ, cũng có những gia đình chỉ có một thế hệ.

húc các em học tốt

húc các em học tốt

Thứ 3 ngày 4 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên – xã hội: Các

Thứ 3 ngày 4 tháng 11 năm 2014 Tự nhiên – xã hội: Các thế hệ trong một gia đình Gia đình bạn có mấy thế hệ cùng chung sống?