GRAMATIKA Modi indefiniti Infinitni glagolski naini nemaju kompletne

  • Slides: 24
Download presentation
GRAMATIKA

GRAMATIKA

Modi indefiniti Infinitni glagolski načini nemaju kompletne kategorije lica i broja i samo su

Modi indefiniti Infinitni glagolski načini nemaju kompletne kategorije lica i broja i samo su delimično vezani za vreme, način i stanje. U infinitne glagolske načine spadaju infinitiv, particip i gerund.

Infinito Infinitiv ima dva vremena prezent i prošlo vreme, oba vremena infinitiva se veoma

Infinito Infinitiv ima dva vremena prezent i prošlo vreme, oba vremena infinitiva se veoma često koriste u italijanskom jeziku.

Infinito presente str. 1 Infinitiv je nepromenljiv glagolski oblik. Odlikuje se karakterističnim nastavcima u

Infinito presente str. 1 Infinitiv je nepromenljiv glagolski oblik. Odlikuje se karakterističnim nastavcima u sve tri konjugacije, npr. 1. konjugacija am-are, 2. konjugacija legg-ere i 3. konjugacija fin-ire. Postoje i glagoli sa nepravilnim oblicima infinitiva kao npr. porre – staviti (sa brojnim izvedenim glagolima), trarre – vući (sa mnogim izvedenim glagolima), condurre – voditi (i mnogi drugi glagoli izvedeni od infinitiva –durre).

Infinito presente str. 2 Upotreba infinitiva: • u nezavisnim rečenicama naročito nakon upitnih priloga

Infinito presente str. 2 Upotreba infinitiva: • u nezavisnim rečenicama naročito nakon upitnih priloga i zamenica come, dove, chi, quando, che cosa: Che dire? Che fare in questa situazione? – Šta reći? Šta raditi u ovakvoj situaciji? Come andare avanti? – Kako nastaviti? Essere o non essere? – Biti ili ne biti? • u funkciji imperativa u nezavisnim rečenicama: Non toccare la merce. – Ne diraj robu. Prendere o lasciare! – Uzmi ili ostavi! Leggere attentamente le istruzioni. – Pažljivo pročitati uputstvo. • kao prava imenica: Non ho avuto il piacere di conoscerlo. – Nisam imao zadovoljstvo da ga upoznam. Hai il dovere di parlare. – Imaš dužnost da govoriš. Comportiamoci da esseri umani. – Ponašajmo se kao ljudska bića.

Infinito presente str. 3 • sa vrednošću imenice: Non sopporto questo vostro andare e

Infinito presente str. 3 • sa vrednošću imenice: Non sopporto questo vostro andare e venire. – Ne podnosim ove vaše odlaske i dolaske. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. – Između reči i dela velika je razlika. (Ovo je italijanska poslovica koja ne može bukvalno da se prevede na srpski jezik) • u zavisnim rečenicama (za označavanje stanja ili radnji koje su istovremene s radnjom nezavisne rečenice): Penso di avere ragione. – Mislim da sam u pravu. Crede di essere il più bravo. – Veruje da je najbolji. • u raznim strukturama sa ili bez predloga: Vado a preparare da mangiare. – Idem da spremim da jedem. Voglio imparare a giocare a tennis. – Želim da naulim da igram tenis. Oggi non ho voglia di studiare. – Danas mi se ne uči. .

Infinito presente • str. 4 posle glagola percepcije, u ovom slučaju subjekti nezavisne i

Infinito presente • str. 4 posle glagola percepcije, u ovom slučaju subjekti nezavisne i zavisne rečenice nisu isti tako da je ova struktura značajan izuzetak u italijanskom jeziku i treba obratiti posebnu pažnju na nju. Subjekat zavisne rečenice koji je predmet percepcije može biti iskazan akuzativnom zamenicom: Vedo Marco entrare. – Vidim Marka kako ulazi. Vedo entrare gli studenti. – Vidim studente kako ulaze. Li vedo entrare. – Vidim ih kako ulaze. Lo ascolto cantare. – Slušam ga kako peva.

Infinito presente • str. 5 posle glagola naredbe, molbe, savetovanja, preporuke itd. i ova

Infinito presente • str. 5 posle glagola naredbe, molbe, savetovanja, preporuke itd. i ova struktura predstavlja značajan izuzetak u italijanskom jeziku. Subjekat zavisne rečenice, osoba kojoj se naređuje ili daje savet, može biti iskazan nenaglašenom dativnom ili akuzativnom zamenicom, u zavisnosti od glagolske rekcije: Ordino a Matteo di uscire. – Naređujem Mateu da izađe. Gli ordino di uscire. – Naređujem mu da izađe. Prego Marta di non farlo. – Molim Martu da to ne radi. La prego di non farlo. – Molim je da to ne radi.

Infinito presente str. 6 • posle priloga ecco: Eccolo arrivare. – Evo ga stiže.

Infinito presente str. 6 • posle priloga ecco: Eccolo arrivare. – Evo ga stiže. Ecco venire i turisti. – Evo dolaze turisti. nakon modalnih glagola (tada mogu da se upotrebe i dva infinitiva jedan do drugog): Voglio viaggiare un po’. – Hoću malo da putujem. Devo studiare. – Moram da učim. Dobbiamo partire subito. – Moramo odmah da krenemo. Crede di poter fare quello che vuole. – Veruje da može da radi šta hoće.

Infinito presente • kao objekat: Amo viaggiare. – Volim da putujem. Desidero rimanere. –

Infinito presente • kao objekat: Amo viaggiare. – Volim da putujem. Desidero rimanere. – Želim da ostanem. kao subjekat: Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. – Uzdati se je dobro, ne uzdati se je bolje. str. 7

Infinito passato str. 2 Infinitiv prošli je složeni glagolski oblik, prilikom građenja ovog oblika

Infinito passato str. 2 Infinitiv prošli je složeni glagolski oblik, prilikom građenja ovog oblika treba obratiti pažnju na izbor pomoćnog glagola. I konjugacija – avere amato; essere andato II konjugacija – avere letto; essere caduto III konjugacija – avere finito; essere partito Infinitiv prošli se koristi u zavisnim rečenicama čija radnja prethodi radnji nezavisne rečenice: So di avere avuto ragione. – Znam da sam bio u pravu. Si è messa a piangere dopo essere stata rimproverata. – Nakon što je bila prekorena počela je da plače.

Infinito passato str. 3 Nenaglašene lične zamenice, nenaglašene povratne zamenice i rečce ci i

Infinito passato str. 3 Nenaglašene lične zamenice, nenaglašene povratne zamenice i rečce ci i ne stoje posle infinitiva i pišu se sastavljeno sa njim. U slučaju infinitiva prošlog pomenute zamenice i rečce stoje između pomoćnog glagola u infinitivu i participa prošlog i pišu se sastavljeno s pomoćnim glagolom. Comincia a farlo. – Počni da radiš to. Mi dispiace trovarti in queste condizioni. – Žao mi je što te zatičem u ovakvom stanju. Proviamo a capirci. – Pokušajmo da razumemo jedni druge. Desidera andarci. – Želi da ode (tamo). Aveva abitudine di prenderne due. – Imao je običaj da uzme dva. . . Spero di averlo fatto bene. – Nadam se da sam to uradio dobro. Avevo paura di avertelo perso. – Plašio sam se da sam ti ga izgubio. Sperava di averne presi abbastanza. – Nadao se da ih je uzeo dovoljno.

Infinito passato str. 4 Ovo pravilo se ne odnosi na modalne glagole uz koje

Infinito passato str. 4 Ovo pravilo se ne odnosi na modalne glagole uz koje nenaglašene zamenice mogu da stoje pre modalnog glagola ili posle infinitiva sa kojim se onda pišu zajedno: Devo farlo. – Lo devo fare. – Moram to da uradim. Sapete riconoscerla. – La sapete riconoscere. – Umete da je prepoznate. Deve avermi chiamato. – Mi deve aver chiamato. – Mora da me je zvao. Potrebbe avermelo mandato. – Me lo potrebbe aver mandato. – Može biti da mi ga je poslao.

Participio Particip je infinitni glagolski oblik koji prikazuje glagolsku radnju u vidu atributa, iskazujući

Participio Particip je infinitni glagolski oblik koji prikazuje glagolsku radnju u vidu atributa, iskazujući pritom vreme, stanje, broj i rod. Postoje dva participa: particip prezenta i particip prošli.

Participio presente Particip presenta gradi se odbacivanjem nastavaka –are, -ere i –ire i dodavanjem

Participio presente Particip presenta gradi se odbacivanjem nastavaka –are, -ere i –ire i dodavanjem nastavka –ante za 1. konjugaciju za jedninu a –anti za množinu i nastavka –ente za 2. i 3. konjugaciju za jedninu i –enti za množinu. I konjugacija – amante – amanti II konjugacija – credente – credenti III konjugacija – morente – morenti U slučaju nepravilnih glagola može se uzeti kao osnova imerfekt indikativa bez ličnih nastavaka: fare – facevo – facente; dire – dicevo – dicente; bere – bevevo – bevente

Upotreba participa prezenta Particip prezenta može se koristiti kao pridev, imenica ili glagol (ali

Upotreba participa prezenta Particip prezenta može se koristiti kao pridev, imenica ili glagol (ali ne može biti predikat nezavisne rečenice): • kao pridev Sei sempre sorridente. – Uvek si nasmejan. Una stella cadente. – Zvezda padalica. È un film divertente. – To je zabavan film. • kao imenica Ho avuto un bravo insegnante. – Imao sam dobrog nastavnika. Ma davvero sei cantante? – Stvarno si pevač? • kao glagol Gli studenti frequentanti il corso medio devono presentarsi in segreteria. – Svi studenti koji pohađaju srednji kurs treba da se jave u skretarijat. Tutte le famiglie abitanti in questo palazzo devono lasciare gli appartamenti. – Sve porodice koje stanuju u ovoj zgradi moraju da napuste stanove.

Participio passato str. 1 Particip prošli gradi se dodavanjem nastavka –ato za prvu konjugaciju

Participio passato str. 1 Particip prošli gradi se dodavanjem nastavka –ato za prvu konjugaciju –uto za drugu i –ito za treću nakon odbacivanja nastavaka za infinitiv. Particip prošli razlikuje rod i broj: I konjugacija: amato, amata / amati, amate II konjugacija: creduto, creduta / creduti, credute III konjugacija: finito, finita / finiti, finite Naravno, brojni su nepravilni participi, posebno u drugoj konjugaciji i stoga je preporučljivo konsultovati rečnik u slučaju nedoumice.

Upotreba participa prošlog Najbitnija upotreba participa prošlog je svakako u građenju složenih vremena. Ovaj

Upotreba participa prošlog Najbitnija upotreba participa prošlog je svakako u građenju složenih vremena. Ovaj oblik može da se koristi samostalno kao pridev, imenica ili glagol (ali ne može biti predikat nezavisne rečenice): • kao pridev Ho comprato una rivista illustrata. – Kupio sam ilustrovani magazin. Ricordo con nostalgia i tempi passati. – Sa nostalgijom se sećam prošlih vremena. Il pavimento è in terra battuta. – Pod je od nabijene zemlje. • kao imenica L’ammalato non vuole prendere la medicina. – Bolesnik ne želi da uzme lek. Questi, cari signori, sono i fatti. – Ovo, draga gospodo, su činjenice. • kao glagol Ho studiato l’italiano per due anni. – Učio sam italijanski dve godine. Partito lo zio, riprese il lavoro di tutti i giorni. – Nakon što je stric otišao, nastavio je sa svakodnevnim poslom. Kao i infinitiv, i particip se piše zajedno sa nenaglašenim zamenicama i rečcama ci i ne: Vistolo da lontano, l’ha salutato. – Videvši ga iz daljine, pozdravio / pozdravila ga je.

Gerundio Gerund je nepromenljiv infinitni glagolski oblik koji odgovara našem glagolskom prilogu. Ima dva

Gerundio Gerund je nepromenljiv infinitni glagolski oblik koji odgovara našem glagolskom prilogu. Ima dva vremena: gerund prezenta (koji upućuje na proces koji se razvija uporedo sa radnjom glavne rečenice) i gerund prošli (koji upućuje na proces koji je završen u odnosu na radnju u glavnoj rečenici).

Gerundio presente Gerund je pravilan glagolski oblik koji se gradi tako što se na

Gerundio presente Gerund je pravilan glagolski oblik koji se gradi tako što se na osnovu koja se dobije odbacivanjem nastavaka –are, -ere i –ire dodaju nastavci –ando za 1. i –endo za 2. i 3. konjugaciju. I konjugacija – amando II konjugacija – credendo III konjugacija – dormendo Neki nepravilni glagoli grade gerund od osnove imperfekta indikativa: fare – facevo – facendo dire – dicevo – dicendo bere – bevevo – bevendo

Upotreba gerunda Gerund se upotrebljava samo u zavisnim rečenicama i upućuje na radnju koja

Upotreba gerunda Gerund se upotrebljava samo u zavisnim rečenicama i upućuje na radnju koja je uvek istovremena s radnjom glavne rečenice. Koristi se u sledećim rečenicama: • vremenskoj Tornando a casa ho incontrato Anna. – Vraćajući se kući sreo sam Anu. • uzročnoj Fumando e bevendo si è rovinato la salute. – Pušeći i pijući upropastio je zdravlje. • pogodbenoj Comprando al mercato, risparmi. – Ako kupuješ na pijaci, uštedećeš. • dopusnoj Pur avendo sonno non vado a dormire. – Iako mi se spava, ne idem u krevet. • načinskoj Ha perso un mucchio di soldi giocando a carte. – Izgubio je gomilu para igrajući karte.

Gerundio passato str. 1 Oblici gerunda prošlog su: I konjugacija: avendo amato; essendo andato

Gerundio passato str. 1 Oblici gerunda prošlog su: I konjugacija: avendo amato; essendo andato II konjugacija: avendo creduto; essendo caduto III konjugacija: avendo dormito; essendo partito Gerund prošli odgovara našem glagolskom prilogu prošlom. Uvek upućuje na radnju koja prethodi radnji nezavisne rečenice.

Gerundio passato str. 2 Najčešće se koristi u: • vremenskim rečenicama Essendo tornato a

Gerundio passato str. 2 Najčešće se koristi u: • vremenskim rečenicama Essendo tornato a casa, ho incontrato Anna. – Pošto sam se vratio kući, sreo sam Anu. • i uzročnim rečenicama: Avendo finito, me ne vado. – Pošto sam završio, odlazim. • a javlja se i u dopusnim: Pur avendo comprato al Quiiper, non ho risparmiato. – Mada sam pazario u Kviperu nisam uštedeo.

Gerundio passato str. 3 Nenaglašene lične zamenice, nenaglašene povratne zamenice i rečce ci i

Gerundio passato str. 3 Nenaglašene lične zamenice, nenaglašene povratne zamenice i rečce ci i ne pišu se sastavljeno sa gerundom i gerundom prošlim. Vestendomi, ho sentito un rumore. – Dok sam se oblačio, čuo sam neki zvuk. Andandoci regolarmente ha migliorato la propria salute. – Odlazeći redovno (tamo), poboljšao je svoje zdravlje. Avendolo fatto bene, posso stare tranquillo. – Pošto sam to dobro uradio, mogu da budem miran. Essendomi girato dall’altra parte, non ho visto niente. – Pošto sam se okrenuo na drugu stranu, nisam ništa video. Essendoci andata per prima, ha trovato il posto migliore. – Pošto je (tamo) otišla prva našla je najbolje mesto.