GRAFIKET Ndrtimi i Grafikut Grafiku sht nj mnyr

  • Slides: 33
Download presentation
GRAFIKET

GRAFIKET

Ndërtimi i Grafikut Grafiku është një mënyrë e paraqitjes së të dhënave të lidhura

Ndërtimi i Grafikut Grafiku është një mënyrë e paraqitjes së të dhënave të lidhura midis tyre. Grafikët bazohen në ndryshore të pavarura të cilat mund të jenë numerike ose tekst, si edhe në ndryshore të varura të cilat janë gjithmonë vlera numerike

Ndërtimi i Grafikut Grafikët ndërtohen mbi bazën e të dhënave të selektuara në worksheet.

Ndërtimi i Grafikut Grafikët ndërtohen mbi bazën e të dhënave të selektuara në worksheet. Grafiku mund të vendoset në të njëjtin worksheet ku kemi të dhënat ose në ndonjë worksheet tjetër, por gjithmonë brenda të njëjtit workbook.

Modelet e Grafikut Excel paraqet disa modele të ndryshme për krijimin e grafikëve në

Modelet e Grafikut Excel paraqet disa modele të ndryshme për krijimin e grafikëve në varësi të të dhënave dhe mënyrës së paraqitje së tyre. COLUMN, BAR, LINE, X Y (SCATER), STOCK, SURFACE, PIE, RADAR, AREA, BUBBLE

 Column përdoret kur duhet të krahasohen madhësitë ndërmjet vlerave grup të ndryshores së

Column përdoret kur duhet të krahasohen madhësitë ndërmjet vlerave grup të ndryshores së pavarur Bar ndryshon nga Column nga pozicionimi i boshteve koordinativë

 Line përdoret për të paraqitur trendin e një madhësie në varësi të kohës

Line përdoret për të paraqitur trendin e një madhësie në varësi të kohës Area përdoret për grafikët e funksioneve me dy ndryshore

 Pie përdoret kur duhet të paraqiten lidhjet proporcionale ndërmjet vlerave. Scatter përdoret në

Pie përdoret kur duhet të paraqiten lidhjet proporcionale ndërmjet vlerave. Scatter përdoret në ndërtimin e grafikëve të funksioneve matematikore

Modelet e ndryshme gjenden tek tabi Insert, në zonën Charts

Modelet e ndryshme gjenden tek tabi Insert, në zonën Charts

Ndërtimi i Grafikut Grafikët mund të ndërtohen në dy mënyra: o Duke përdorur tastin

Ndërtimi i Grafikut Grafikët mund të ndërtohen në dy mënyra: o Duke përdorur tastin F 11 nga tastiera o Duke përdorur komandën INSERT - CHART

Shembull 1: Në tabelën e mëposhtme të ndërtohet grafiku që paraqet të ardhurat për

Shembull 1: Në tabelën e mëposhtme të ndërtohet grafiku që paraqet të ardhurat për cdo fermë

2 1. Selektojmë të dhënat 3

2 1. Selektojmë të dhënat 3

Chart Area Y-Axes Plot Area X-Axes Chart Title Legend

Chart Area Y-Axes Plot Area X-Axes Chart Title Legend

Modifikimi i grafikut bëhet nëpërmjet tre tabeve; Design, Layout dhe Format

Modifikimi i grafikut bëhet nëpërmjet tre tabeve; Design, Layout dhe Format

Në tabin Design janë vendosur ikona të cilat dizenjojnë grafikun. Tipi i grafikut, veprime

Në tabin Design janë vendosur ikona të cilat dizenjojnë grafikun. Tipi i grafikut, veprime me të dhënat, paraqitja e elementeve të grafikut si titulli, legjenda etj

Në tabin Layout janë vendosur ikona të cilat modifikojnë pamjen e grafikut.

Në tabin Layout janë vendosur ikona të cilat modifikojnë pamjen e grafikut.

Tabi Format përban ikona të cilat formatojnë pamjen e grafikut duke vendosur ngjyra, konture,

Tabi Format përban ikona të cilat formatojnë pamjen e grafikut duke vendosur ngjyra, konture, efekte të ndryshme.

Pas modifikimeve grafiku ka pamjen e mëposhtme.

Pas modifikimeve grafiku ka pamjen e mëposhtme.

Tipi BAR

Tipi BAR

Tipi PIE

Tipi PIE

Shembull: Në tabelën e mëposhtme të ndërtohet grafiku që paraqet kalueshmerinë për cdo lëndë.

Shembull: Në tabelën e mëposhtme të ndërtohet grafiku që paraqet kalueshmerinë për cdo lëndë. 1. Selektojmë të dhënat 2 3

Pas modifikimeve grafiku do të ketë pamjen e mëposhtme

Pas modifikimeve grafiku do të ketë pamjen e mëposhtme

Shembull 1: Në tabelën e mëposhtme të ndërtohet grafiku që paraqet notën mesatare për

Shembull 1: Në tabelën e mëposhtme të ndërtohet grafiku që paraqet notën mesatare për cdo lëndë dhe cdo vit

Hapat: 1. Selektohen të dhënat, zona B 3: F 7 2. Klikojmë tek tabi

Hapat: 1. Selektohen të dhënat, zona B 3: F 7 2. Klikojmë tek tabi Insert 3. Klikojmë tek lloji i grafikut Line

Pas modifikimeve grafiku do të ketë pamjen e mëposhtme

Pas modifikimeve grafiku do të ketë pamjen e mëposhtme

Këto vlera mund të paraqiten edhe kështu

Këto vlera mund të paraqiten edhe kështu

Shembull: Të ndërtohet grafiku i funksionit f(x)=x 2 Ndërtohet tabela e vlerave të funksionit

Shembull: Të ndërtohet grafiku i funksionit f(x)=x 2 Ndërtohet tabela e vlerave të funksionit 2. Shkruhet formula e funksionit 1. Hidhen vlerat e x 3. Bëhet autofill

1. Selektojmë të dhënat zonën J 2: K 11 2. Në tabin Insert zgjedhim

1. Selektojmë të dhënat zonën J 2: K 11 2. Në tabin Insert zgjedhim tipin e grafikut XY Scater

Shembull: Të ndërtohet grafiku i funksionit f(x)=sinx dhe f(x)=cosx 1. Hidhen vlerat e x

Shembull: Të ndërtohet grafiku i funksionit f(x)=sinx dhe f(x)=cosx 1. Hidhen vlerat e x Ndërtohet tabela e vlerave të funksioneve 2. Shkruhen formulat e funksioneve përkatëse 3. Bëhet autofill

Grafikët i kemi ndërtuar në të njëjtin bosht koordinativ

Grafikët i kemi ndërtuar në të njëjtin bosht koordinativ

Shembull: Të ndërtohet f(x, y)=x 3+3 x 2 y+3 xy 2+y 3 grafiku i

Shembull: Të ndërtohet f(x, y)=x 3+3 x 2 y+3 xy 2+y 3 grafiku i funksionit