God kennen Themas God kennen God eren heiligheid

  • Slides: 19
Download presentation
‘God kennen’ Thema’s: God kennen – God eren – heiligheid – profetie – de

‘God kennen’ Thema’s: God kennen – God eren – heiligheid – profetie – de Messias – Koning – Gods kracht

Gebed

Gebed

Liedboek Psalm 95 1 Steek nu voor de God de loftrompet, Hem die ons

Liedboek Psalm 95 1 Steek nu voor de God de loftrompet, Hem die ons in de vrijheid zet. Kom voor zijn aanschijn met verblijden. Breng Hem de dank van al wat leeft, Hem, die ons heil gegrondvest heeft. Vier Hem, de Koning der getijden. 3 Kom, werpen wij ons voor de Heer die ons gemaakt heeft biddend neer, Wij, die het volk zijn van zijn weide. Want onze God, Hij gaat ons voor, Hij trekt met ons de diepte door. Zijn hand zal ons als schapen leiden. Zingen

Vrede, vrede overal – Elly en Rikkert Dan zal de leeuw gaan slapen bij

Vrede, vrede overal – Elly en Rikkert Dan zal de leeuw gaan slapen bij het lam, slapen bij het lam. (2 x) Vrede, vrede overal, als de koning komen zal. Dan zal de leeuw gaan slapen bij het lam, slapen bij het lam. En de woestijn zal bloeien als een roos, bloeien als een roos. (2 x) Vrede, vrede overal, als de koning komen zal. En de woestijn zal bloeien als een roos, bloeien als een roos Zingen Dan wordt er ook geen oorlog meer geleerd, oorlog meer geleerd. (2 x) Vrede vrede overal, als de koning komen zal. Dan wordt er ook geen oorlog meer geleerd, oorlog meer geleerd.

Opwekking 181 - Majesteit, groot is zijn majesteit; lof zij Jezus en glorie, hulde

Opwekking 181 - Majesteit, groot is zijn majesteit; lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. Majesteit, God, die de zijnen leidt. Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij. Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus. Volk van God kom en breng lof aan Jezus, de koning. Majesteit, groot is zijn majesteit; dwars door de dood werd Hij verhoogd, Jezus regeert! Zingen

Bijbel open Jesaja 11: 1 -9 (NBV) 111 Maar uit de stronk van Isaï

Bijbel open Jesaja 11: 1 -9 (NBV) 111 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 2 De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 3 Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.

Bijbel open Jesaja 11: 1 -9 (NBV) 5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel

Bijbel open Jesaja 11: 1 -9 (NBV) 5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. 6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. 7 Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. 8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Bijbel open Jesaja 11: 1 -9 (BGT) 111 Zoals uit een oude, omgehakte boom

Bijbel open Jesaja 11: 1 -9 (BGT) 111 Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine, nieuwe tak kan groeien, zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen. 2 -3 De geest van God zal in hem zijn. Die koning zal wijs zijn en verstandig, hij zal sterk zijn en machtig. Hij weet wat God van hem wil en hij heeft eerbied voor de Heer. Die koning is een goede rechter. Hij luistert goed naar iedereen voordat hij een oordeel geeft. 4 Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen, en arme mensen behandelt hij goed. Die koning straft mensen streng voor hun fouten, met zijn woorden doodt hij mensen die kwaad doen.

Bijbel open Jesaja 11: 1 -9 (NBV) 5 Die koning is altijd rechtvaardig, hij

Bijbel open Jesaja 11: 1 -9 (NBV) 5 Die koning is altijd rechtvaardig, hij is eerlijk en trouw. 6 Als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt met een lammetje, en een panter ligt naast een bokje. Een kalf eet samen met een leeuw, en een klein kind past op beide dieren. 7 Een koe en een beer lopen in één wei, en hun jongen liggen bij elkaar. Een leeuw eet gras, net als een koe. 8 En een kind speelt zonder angst bij het nest van een gevaarlijke slang. 9 Als die koning komt, doet niemand meer kwaad. Geen mens doet kwaad op de heilige berg van de Heer. Want de aarde is vol met mensen die de Heer kennen, zoals de zee overal gevuld is met water.

Vragen ü Wat leert dit bijbelgedeelte jou over God? ü Wat wil je zeggen

Vragen ü Wat leert dit bijbelgedeelte jou over God? ü Wat wil je zeggen tegen God? ü Wat heb je geleerd dat je nog niet wist? ü Hoe goed ken je God al?

Kleurzone Aan de slag Lees de tekst uit Jesaja 11: 1 -9. Bespreek de

Kleurzone Aan de slag Lees de tekst uit Jesaja 11: 1 -9. Bespreek de gespreksvragen ‘God kennen’. Maak van klei de koning, een kind en alle dieren die in vers 6 -8 beschreven worden. Of maak een beeldhouwwerk van vers 1 en 2. Beschilder de voorwerpen van klei. Maak een foto van de gemaakte verschillende kleiobjecten.

Mediazone Aan de slag Lees de tekst uit Jesaja 11: 1 -9. Bespreek de

Mediazone Aan de slag Lees de tekst uit Jesaja 11: 1 -9. Bespreek de gespreksvragen ‘God kennen’. Zoek bij elk vers een illustratie of foto, verdeel de verzen binnen de groep. Spreek het tekstgedeelte in. Maak van de gesproken tekst en illustraties een presentatie. Combineer tijdens het algemene gedeelte de presentatie met de muziek en dans van de doezone.

Praatzone Aan de slag Wijs een gespreksleider aan. De spreker van deze bijeenkomst doet

Praatzone Aan de slag Wijs een gespreksleider aan. De spreker van deze bijeenkomst doet mee in het gesprek. Lees de tekst uit Jesaja 11: 1 -9. Benoem elke eigenschap van God die in dit tekstgedeelte wordt beschreven. Bespreek de gespreksvragen ‘God kennen’. Bedenk een verhaal in de stijl van dit bijbelgedeelte.

Woordzone Aan de slag Lees de tekst uit Jesaja 11: 1 -9. Bespreek de

Woordzone Aan de slag Lees de tekst uit Jesaja 11: 1 -9. Bespreek de gespreksvragen ‘God kennen’. Markeer elke eigenschap van God die in dit tekstgedeelte wordt beschreven. Schrijf een gedicht met de titel ’Ik vraag me af’.

Doezone Aan de slag Lees de tekst uit Jesaja 11: 1 -9. Bespreek kort

Doezone Aan de slag Lees de tekst uit Jesaja 11: 1 -9. Bespreek kort de gespreksvragen ‘God kennen. ’ Oefen een dans samen met de begeleider. Combineer tijdens het algemene gedeelte de muziek en dans met de presentatie van de mediazone.

Stiltezone Aan de slag Ga met elkaar in de stilteruimte zitten en spreek af

Stiltezone Aan de slag Ga met elkaar in de stilteruimte zitten en spreek af wie de tijd wil bewaken en de leiding neemt. Vraag God of je Hem beter mag leren kennen en dat je nieuwe hoop mag krijgen tijdens deze bijeenkomst. Lees de tekst uit Jesaja 11: 1 -9. Bespreek kort de gespreksvragen ‘God kennen’. Schrijf een kort verhaal naar aanleiding van dit bijbelgedeelte.

Delen Je wordt uitgenodigd om naar het gezamenlijke deel te lopen. Laat elke zone

Delen Je wordt uitgenodigd om naar het gezamenlijke deel te lopen. Laat elke zone presenteren wat ze gedaan, geschreven of gemaakt hebben. Let op: De mediaen doezone presenteren samen.

Delen Jesaja 11: 6 -9 a 6 Als die koning komt, zal er vrede

Delen Jesaja 11: 6 -9 a 6 Als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt met een lammetje, en een panter ligt naast een bokje. Een kalf eet samen met een leeuw, en een klein kind past op beide dieren. 7 Een koe en een beer lopen in één wei, en hun jongen liggen bij elkaar. Een leeuw eet gras, net als een koe. 8 En een kind speelt zonder angst bij het nest van een gevaarlijke slang. 9 Als die koning komt, doet niemand meer kwaad. Thema’s: God kennen – God eren – heiligheid – profetie – de Messias – Koning - Gods kracht

Danken

Danken