Globalizacija i lokalna samouprava Sneana Djordjevi Skeptici i

  • Slides: 10
Download presentation
Globalizacija i lokalna samouprava Snežana Djordjević

Globalizacija i lokalna samouprava Snežana Djordjević

Skeptici i globalisti 1 Skeptici 1. 2. Globalisti Jedan svet, podeljen visoko ekstenzivnim, Internacionalizacija

Skeptici i globalisti 1 Skeptici 1. 2. Globalisti Jedan svet, podeljen visoko ekstenzivnim, Internacionalizacija Koncepti intenzivnim i brzim - regionalizacija tokovima, kretanjima i mrežama preko regiona i kontinenata Moć Pravila nacionalne države Odnosi izmedju razvnih nivoa vlasti Erozija suvereniteta, autonomije i legalnosti država Pad nacionalnih država, Rast multikulturalizma

Skeptici i globalisti 2 Skeptici 3. 4. Globalisti Pojava globalne populističke kulture Renesansa naciona.

Skeptici i globalisti 2 Skeptici 3. 4. Globalisti Pojava globalne populističke kulture Renesansa naciona. Kultura lizma i nacionalnog Erozija utvrdjenih identiteta političkih identiteta Hibridizacija Razvijanje regional- Globalni informacio. Ekonomija nih blokova, Trijadi- ni kapitalizam, Trans zam (3 regiona) nacionalna ekonomi. Novi imperijalizam ja, Nova globalna podela rada

Skeptici i globalisti 3 Skeptici 4. Nejednakost 5. Uredjenje - Rastući jaz izmedju severa

Skeptici i globalisti 3 Skeptici 4. Nejednakost 5. Uredjenje - Rastući jaz izmedju severa i juga - Nepromenljivi konflikt interesa Globalisti - Rast nejednakosti unutar i izmedju društava - Erozija starih hijerarhija Medjunarodna zajed- Višeslojna globalnica država, Politički na vlast, Globalno konlfikt država opsta- civilno društvo, je, Medjunarodna Globalna politika, vlast i geopolitika, Kosmopolitizam Komunitarizam

Globalisti i skeptici o prirodi novog svetskog poretka w Tehnologija: velike promene u svetu

Globalisti i skeptici o prirodi novog svetskog poretka w Tehnologija: velike promene u svetu proizvodnje, podele rada pa i načina života, nastanak informatičkog društva, robotizacija itd. w Koncept: Jedan svet, podeljen visoko ekstenzivnim, intenzivnim i brzim tokovima i kretanjem kapitala, ljudi i informacija w Ekonomija: Globalni informacioni kapitalizam, Transnacionalna ekonomija, Nova globalna podela rada w Skeptici ovo zovu internacionalizacijom i regionalizacijom: 3 regiona: Evropa, americki region NAFTA i azijski region – Japan. A ceo svet ima tri nivoa: centar, poluperiferija i periferija. Novi imperijalizam

Nejednakost w Veliki broj autora otvara pitanja demokratičnosti svetskog poretka. Rast nejednakosti unutar i

Nejednakost w Veliki broj autora otvara pitanja demokratičnosti svetskog poretka. Rast nejednakosti unutar i izmedju društava, erozija starih hijerarhija; Skeptici više naglašavaju rastući jaz izmedju severa i juga i nepromenljivi konflikt interesa w Demografski problem raspodele bogatstva (10% svetske populacije poseduje ¾ svetskog bogatstva). w Problem slobode kretanja ljudi (siromašne zemlje ka bogatim - ograničavanje) i kapitala. James Buchanan: značaj jačanja medjunarodnih pravnih i političkih institucija i veće pravednosti medjunarodnih ekonomskih institucija

Promene uredjenja i moći Nacionalna država w Erozija suvereniteta država i promena njene uloge

Promene uredjenja i moći Nacionalna država w Erozija suvereniteta država i promena njene uloge w Država više ne može da kontoliše novac (monetu), finansije, trgovina se odvija u eteru, kapital odlazi na tačke gde će se najbolje oploditi mimo, a ne retko i protiv interesa nacionalne države w Država ne kontroliše sama vojsku, granice, niti sama da odlučuje o čitavom nizu pitanja (proizvodnja nuklearne energije, skladištenje, kosmička ili nuklearna istraživanja, probe, genetska istraživanja i slično)

Nacionalna Država w Država prenosi deo nadležnosti na nadnacionalne integracije jer je preuzak okvir

Nacionalna Država w Država prenosi deo nadležnosti na nadnacionalne integracije jer je preuzak okvir za njihovo rešavanje w Ona prenosi dobar deo svojih nadležnosi na lokalne vlasti (podsticanje ekonomskog razvoja je najvažnije pitanje) jer je preširok okvir za njihovo rešavanje. Lokalne vlasti to uspešnije rade jer su bliže gradjanima (privlačan ambijent za investiranje). . . Otuda dolazi do renesanse lokalnih vlasti (preduzetnička), razvoja mreže (gradovi, regioni - regionalizacija itd) da bi se uspešnije iskoristili potencijali društva u resursima, ljudima, kapitalu, idejama itd.

Trenutna situacija lokalne samouprave u Srbiji w Reforme su delimično sprovedene i formalni i

Trenutna situacija lokalne samouprave u Srbiji w Reforme su delimično sprovedene i formalni i funkcionalni potencijali opština su i dalje nerazvijeni w Sistem je još uvek u velikoj meri centralizovan w Opštinama nije još vraćena svojina koja joj je oduzeta 1995. w Lokalne finansije su previše zavisne od centra i to u pogledu: vrste lokalnih poreza i stopa - centralno uredjeni, centralizovano ubiranje poreza i limitiranje bruto visine opštinskih budžeta w Delimično su vraćene opštinske nadležnosti: nove su – osnovno obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita… w Participacija gradjana je potisnuta i marginalizovana

Hvala na pažnji !

Hvala na pažnji !