Gio vin V th Loan Trng THCS Mo

  • Slides: 11
Download presentation
Giáo viên : Vũ thị Loan Trường THCS Mạo khê I

Giáo viên : Vũ thị Loan Trường THCS Mạo khê I

Bài tập 1 a , Vẽ tam giác ABC bất kì b, Dùng thước

Bài tập 1 a , Vẽ tam giác ABC bất kì b, Dùng thước đo góc đo : , c, Tính tổng : ,

Bài tập 2 a. Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC b. Cắt

Bài tập 2 a. Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC b. Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A c. Cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề với góc A. 1 2 3 4 B B A 5 6 7 8 9 10 C C

CHƯƠNG II: TAM GIÁC Tiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 1.

CHƯƠNG II: TAM GIÁC Tiết 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 1. Tổng ba góc của một tam giác: A x 1 ? 1: Thực hành đo góc ? 2: Thực hành cắt ghép y 2 B C * Định lí: SGK gt kl Chứng minh : SGK và Qua A kẻ đường thẳng xy // BC

Bài tập 1: Chọn khẳng định đúng trong các K/đ sau: A) Mọi tam

Bài tập 1: Chọn khẳng định đúng trong các K/đ sau: A) Mọi tam giác đều có tổng số đo các góc bằng 1800. Đ B) Hai tam giác khác nhau về kích thước thì tổng ba góc S của chúng cũng khác nhau. C) Hai tam giác có thể khác nhau về kích thước và hình Đ dạng nhưng tổng ba góc của tam giác này luôn bằng tổng ba góc của tam giác kia.

Bài tập 2: Tính các số đo x ở các hình x A 90

Bài tập 2: Tính các số đo x ở các hình x A 90 O y x C 50 O B M 50 O x P N H. 1 H. 2 Xét PMN ta có: Xét ABC ta có: A + B +C = 1800 (Định lí tổng ba góc của một tam giác) Þ 900 + 500 + x = 1800 Þ x = 1800 – 900 – 500 Þ x = 400 P + M + N = 1800 (Định lí tổng ba góc của một tam giác) Þ x + 500 = 1800 Þ 2 x = 1800 – 500 Þ 2 x = 1300 Þ x = 1300 : 2 Þ x = 650

BÀI TẬP : 3 Hãy chọn giá trị đúng của x trong các kết

BÀI TẬP : 3 Hãy chọn giá trị đúng của x trong các kết quả A, B, C, D. Biết rằng IK // EF. O x I 1 0 2 130 y A) 1000 1 K 2 140 0 1 2 F E B) 700 C) 800 D) 900

A Bài 4 GT 80 KL Xét B chứng minh có: Vì AD là

A Bài 4 GT 80 KL Xét B chứng minh có: Vì AD là tia phân giác của Xét 1 AD là tia phân giác có : Xét 2 30 0 0 C D có:

Có thể em chưa biết • Nhà toán học Py–ta– go đã chứng minh

Có thể em chưa biết • Nhà toán học Py–ta– go đã chứng minh được: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 và nhiều định lý quan trọng khác. • Những phát minh của ông đã đóng góp rất lớn cho nền Toán học lúc bấy giờ và cả sau này. Py – ta – go (Khoảng 570 – 500 Trước CN)

Dặn dò -Nắm vững định lí tổng ba góc của một tam giác. -

Dặn dò -Nắm vững định lí tổng ba góc của một tam giác. - Làm bài tập 1, 2 trang 108 (Sgk). bài tập 1, 2, 9 trang 98 (Sbt). - Đọc trước mục 2, mục 3 trang 107.

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c « gi¸o vµ c¸c em häc

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c « gi¸o vµ c¸c em häc sinh