Gio vin Trn Th Onh Trng THCS Hi

  • Slides: 27
Download presentation
Giáo viên: Trần Thị Oánh - Trường THCS Hải Xuân

Giáo viên: Trần Thị Oánh - Trường THCS Hải Xuân

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế nào là quyền tự do ngôn luận?

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Câu 2 : Em hãy chọn câu đúng (Đ), sai (S) thể hiện quyền tự do ngôn luận sau: a. Phao tin đồn nhảm trong khu dân cư. S b. Tuyên truyền mê tín dị đoan. S c. Phê bình, đóng góp ý kiến xây dựng cho các tổ chức, cơ quan nhà nước. Đ d. Kêu gọi mọi người đóng góp, ủng hộ cho các học sinh trường khuyết tật. Đ đ. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế. S e. Cho đăng bài viết nhằm bôi nhọ, vu khống người khác. S

BÀI 20: HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (T

BÀI 20: HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (T 1)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Hiến pháp 2013: Điều 37: Trẻ em được gia

I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Hiến pháp 2013: Điều 37: Trẻ em được gia đình, Nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. Điều 119: 1. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam là luật cơ bản của nhà nước có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý. 2. […. ] 2. Luật Bảo vệ , chăm sóc và Giáo dục trẻ em 2004 Điều 11: Quyền được khai sinh và có quốc tịch 1. Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. 2. […. ] Điều 12: Quyền được chăm sóc nuôi dưỡng 1. Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức. Điều 16: Quyền được học tập 1. Trẻ em có quyền được học tập. 2. Trẻ em học bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải trả học phí. 3. Luật Hôn nhân gia đình 2014: Điều 70: Quyền và nghĩa vụ của con 1. Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. 2. […. ] So sánh điều 37 Hiến pháp 2013 với các điều 11, 12, 16 Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, điều 70 Luật Hôn nhân và Gia đình?

So sánh điều 37 Hiến pháp 2013 và các điều 11, 12, 16 Luật

So sánh điều 37 Hiến pháp 2013 và các điều 11, 12, 16 Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, điều 70 Luật Hôn nhân và Gia đình? Điều 37 – Hiến Pháp năm 2013 Giống Khác Điều 11, 12, 16 – Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004 Điều 70 – Luật Hôn nhân và Gia đình Đều là những quy định của Nhà nước về quyền trẻ em. Nêu khái quát những quy định về quyền trẻ em Nêu cụ thể, rõ ràng, chi tiết những qui định về quyền trẻ em.

1. Hiến pháp 2013: Điều 37: Trẻ em được gia đình, Nhà nước và

1. Hiến pháp 2013: Điều 37: Trẻ em được gia đình, Nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. Điều 119: 1. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam là luật cơ bản của nhà nước có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý. 2. […. ] 2. Luật Bảo vệ , chăm sóc và Giáo dục trẻ em 2004 Điều 11: Quyền được khai sinh và có quốc tịch 1. Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. 2. […. ] Điều 12: Quyền được chăm sóc nuôi dưỡng 1. Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức. Điều 16: Quyền được học tập 1. Trẻ em có quyền được học tập. 2. Trẻ em học bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải trả học phí. 3. Luật Hôn nhân gia đình 2014: Điều 70: Quyền và nghĩa vụ của con 1. Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. 2. […. ] Giữa hiến pháp và các điều luật có mối quan hệ với nhau. Mọi văn bản Từ điều 37, 119 của hiến pháp và các điều trong Luật bảo vệ, chăm pháp luật điều phải phù hợp hiến pháp và cụ thể hóa hiến pháp. sóc và giáo dục trẻ em, Luật hôn nhân gia đình em có nhận xét gì?

II. NỘI DUNG BÀI HỌC: THẢO LUẬN NHÓM: (5 phút) 1. Hiến pháp là

II. NỘI DUNG BÀI HỌC: THẢO LUẬN NHÓM: (5 phút) 1. Hiến pháp là gì? Từ ngày thành lập nước đến nay, nước Việt Nam ta đã ban hành bao nhiêu bản Hiến Pháp? Đó là những Hiến pháp nào và tên gọi của từng Hiến pháp? - 5 bản hiến pháp: năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 - Tên gọi của các Hiến pháp: + Hiến pháp 1946: Hiến pháp của nhà nước dân tộc, dân chủ, nhân dân. + Hiến pháp 1959: Hiến pháp của thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. + Hiến pháp 1980: Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên CNXH trên phạm vi cả nước. + Hiến pháp 1992: Hiến pháp của thời kỳ đổi mới. + Hiến pháp 2013: Hiến pháp của thời kì tiếp tục đổi mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Hiến pháp 1946 là bản hiến Pháp đầu tiên còn gọi là: Hiến pháp

Hiến pháp 1946 là bản hiến Pháp đầu tiên còn gọi là: Hiến pháp của nhà nuớc dân tộc, dân chủ, nhân dân. 1 Quốc hội khóa - Kỳ họp thứ 2 Thông qua ngày 9 tháng 11 năm 7 1946 Gồm chương – 70 điều

Hiến pháp 1959 còn gọi là: Hiến pháp của thời kỳ xây dựng CNXH

Hiến pháp 1959 còn gọi là: Hiến pháp của thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất Đất nước Quốc hôi khóa I-Kỳ họp thứ 11 Thông qua ngày 31 tháng 12 năm 1959 Gồm 10 chương 112 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 1/1/1960

Quốc hội khóa 6 - Kỳ họp thứ 7 Hiến pháp 1980 còn gọi

Quốc hội khóa 6 - Kỳ họp thứ 7 Hiến pháp 1980 còn gọi là: Hiến pháp của thời kỳ quá độ Thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1980 lên CNXH trên phạm vi cả Gồm 12 chương – 147 điều nước Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp 1980

Hiến pháp 1992 còn gọi là : Hiến pháp của thời kỳ đổi mới.

Hiến pháp 1992 còn gọi là : Hiến pháp của thời kỳ đổi mới. Quốc hội khóa 8 - Kỳ họp thứ 11 Thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1992 Gồm 12 chương – 147 điều Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Võ Chí Công đã ký sắc lệnh công bố Hiến pháp 1992

Hiến pháp 2013 còn gọi là: Hiến pháp của thời kì tiếp tục đổi

Hiến pháp 2013 còn gọi là: Hiến pháp của thời kì tiếp tục đổi mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế. -Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 6 -Thông qua ngày 28/11/2013 -Hiến pháp có 11 chương, 120 điều Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã kí sắc lệnh công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam Hiến Pháp có hiệu lực 1/1/2014

*Hiến pháp ra ®êi cã ý nghÜa gì?

*Hiến pháp ra ®êi cã ý nghÜa gì?

Chuyện bà luật sư người Đức: *Hiến pháp ra ®êi cã ý nghÜa gì?

Chuyện bà luật sư người Đức: *Hiến pháp ra ®êi cã ý nghÜa gì? Mô tb uô ic hiê ut hư 6 , trên đươ ng phô n goa iô B e c- lin thu đ ô nươ c cô ng ho a Liên bang Đư c, xa y ra mô t vu tai na n giao thông nghiêm tro ng, ngươ i bi na n chê t ta i chô co n ngươ i gây tai na n bo xe cha y trô n. Khi ca nh sa t giao thông đê n hiê n trươ ng xem xe t gia i quyê t, ba luâ t sư la ngươ i chư ng kiê n. Mô t si quan ca nh sa t yêu câ u ba sa ng mai (thư ba y) pha i đê n đô n ca nh sa t đê la m chư ng, nê u không ba se vi pha m luâ t Điê u tra. Nga y hôm sau viên ca nh sa t chơ ma i đê n khi co ngươ i mang bư c thư, viên ca nh sa t mơ ra va đo c: “Kính thưa ông ca nh sa t, vi Hiê n pha p la văn ba n pha p ly co gia tri cao hơn luâ t điê u tra, theo quy đi nh cu a Hiê n pha p thư ba y la nga y nghi , nên ông không co quyê n yêu câ u, e p buô c tôi đê n đô n la m chư ng” Ky tên Hành động của bà luật sư không đê n đô n ca nh sa t theo yêu cầu của cảnh sát là đúng hay sai? Vì sao? - Là hành động đúng. Vì: - Ba luâ t sư thư c hiê n theo đu ng Hiê n pha p. - Luâ t điê u tra la sư cu thê ho a Hiê n pha p. - Hiê n pha p la văn ba n co hiê u lư c pha p ly cao nhâ t.

Trò chơi: NGHE NHANH – ĐÁP NHANH Dãy A: Đội Luật Dân sự Dãy

Trò chơi: NGHE NHANH – ĐÁP NHANH Dãy A: Đội Luật Dân sự Dãy B: Đội Luật Hình sự

Câu 1: Văn bản luật nào có giá trị pháp lí cao nhất trong

Câu 1: Văn bản luật nào có giá trị pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam? Đáp án: Hiến pháp

Câu 2: Từ khi thành lập nước đến nay, Nhà nước ta đã ban

Câu 2: Từ khi thành lập nước đến nay, Nhà nước ta đã ban hành bao nhiêu bản Hiến pháp? Đáp án: 5

Câu 3: Hiến pháp đầu tiên của nước ta ban hành vào năm nào?

Câu 3: Hiến pháp đầu tiên của nước ta ban hành vào năm nào? Đáp án: Năm 1946

Câu 4: Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng

Câu 4: Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng năm nào? Đáp án: 28/11/2013

Câu 5: Hiến pháp 2013 có hiệu lực vào ngày, tháng năm nào? Đáp

Câu 5: Hiến pháp 2013 có hiệu lực vào ngày, tháng năm nào? Đáp án: 1/1/2014

Câu 6: Hiến pháp 2013 gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều? Đáp án:

Câu 6: Hiến pháp 2013 gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều? Đáp án: 11 chương, 120 điều

Câu 7: Các văn bản trái với Hiến pháp có được áp dụng không?

Câu 7: Các văn bản trái với Hiến pháp có được áp dụng không? Đáp án: Không

Câu 8: Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013 gọi là sự ra đời

Câu 8: Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013 gọi là sự ra đời hay sửa đổi, bổ sung Hiến pháp? Đáp án: Sửa đổi, bổ sung.

Câu 9: Theo quy định của Hiến pháp bản chất của Nhà nước ta

Câu 9: Theo quy định của Hiến pháp bản chất của Nhà nước ta là gì? Đáp án: + Nhà nước của nhân dân + Do nhân dân + Vì nhân dân

Câu 10: Ngày pháp luật Việt Nam là ngày nào? Đáp án: 9/11 hằng

Câu 10: Ngày pháp luật Việt Nam là ngày nào? Đáp án: 9/11 hằng năm

Hướng dẫn về nhà Bài cũ: -Học thuộc nội dung kiến thức đã học.

Hướng dẫn về nhà Bài cũ: -Học thuộc nội dung kiến thức đã học. - Làm bài tập 1, 2 sách giáo khoa. Bài mới: -Tìm hiểu nội dung hiến pháp 2013. - Vai trò, vị trí của hiến pháp. - Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện hiến pháp. * Mỗi tổ xây dựng 1 tiểu phẩm và đóng vai thực hiện thời gian từ 3 -5 phút.

CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ ĐÃ THAM DỰ TIẾT HỌC Chúc các em học

CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ ĐÃ THAM DỰ TIẾT HỌC Chúc các em học sinh chăm ngoan, học tốt