Gio vin thc hin Tng Th Hin Trng

  • Slides: 26
Download presentation
Giáo viên thực hiện: Tăng Thị Hiền. Trường THCS Tam Hiệp-Huyện Phúc Thọ.

Giáo viên thực hiện: Tăng Thị Hiền. Trường THCS Tam Hiệp-Huyện Phúc Thọ.

KiÓm tra bµi cò BT: Đốt cháy một Hiđrocacbon A thu được 4, 48

KiÓm tra bµi cò BT: Đốt cháy một Hiđrocacbon A thu được 4, 48 lít khí CO 2 ( đktc) và 1, 8 gam H 2 O. Tìm CTPT của Hiđrocacbon đó? Biết tỉ khối của khí A với Hiđro là 13.

* M « h×nh ph©n tö: H C C D¹ng rçng H D¹ng ®Æc

* M « h×nh ph©n tö: H C C D¹ng rçng H D¹ng ®Æc

BT 1: Nh÷ng chÊt nµo trong sè c¸c chÊt sau cã liªn kÕt ba

BT 1: Nh÷ng chÊt nµo trong sè c¸c chÊt sau cã liªn kÕt ba trong ph©n tö? 1. CH 3 – CH 3 ; 3. CH C – CH 3; 5. CH 3 – C C – CH 3; 2. CH 3 – CH 2 – CH 3 ; 4. CH 2 = CH – CH 3; 6. CH 2 = CH 2. Tr¶ Lêi : C¸c chÊt cã liªn kÕt ba trong ph©n tö: 3. CH C – CH 3; 5. CH 3 – C C – CH 3 CTPT: C 3 H 4; C 4 H 6 → CTTQ: Cn. H 2 n-2 : Ankin

NHÓM … PHIẾU HỌC TẬP Tên thí nghiệm Cách làm 1. Phản ứng với

NHÓM … PHIẾU HỌC TẬP Tên thí nghiệm Cách làm 1. Phản ứng với dd Brom - Rót nước vào ống nghiệm có nhánh đựng Ca. C 2 rồi đạy nút. -Đưa đầu ống dẫn khí vào ống nghiệm chứa 2 ml dd Brom. - Châm lửa vào đầu ống dẫn khí cho cháy. 2. Phản ứng cháy Hiện tượng Giải thích( viết PTHH)

- Axetilen làm mất màu dd Brom. (phản ứng cộng) CH CH + Br

- Axetilen làm mất màu dd Brom. (phản ứng cộng) CH CH + Br Br (Màu da cam) CH CH + Br Br CH CH Đibrometilen CH CH Br Br Tetrabrometan

H C C Tetra brom etan H Br Br

H C C Tetra brom etan H Br Br

MỘT SỐ PTHH Ni, to 1. C 2 H 2 + H 2 →

MỘT SỐ PTHH Ni, to 1. C 2 H 2 + H 2 → C 2 H 4 2. CH ≡ CH + HCl → CH 2 = CH TH n. CH 2 = CH Cl Cl (− CH 2 − CH−)n Cl ( Poli vinylclorua: nhựa PVC)

MỘT SỐ PTHH HC≡ CH + Ag 2 O → Ag. C ≡ CAg

MỘT SỐ PTHH HC≡ CH + Ag 2 O → Ag. C ≡ CAg + H 2 O (Bạc axetilua) 2 HC≡ CH 3 HC≡ CH Cu. Cl 2, NH 4 Cl 600 o. C, C CH 2= CH − C≡ CH ( Vinylaxetilen) C 6 H 6 (Benzen)

Hàn cắt kim loại Nhựa PVC Cao su Đ/c axit axetic

Hàn cắt kim loại Nhựa PVC Cao su Đ/c axit axetic

* Điều chế Axetilen: Tõ Canxicacbua (Ca. C 2)(thành phần chính của Đất đèn)phản

* Điều chế Axetilen: Tõ Canxicacbua (Ca. C 2)(thành phần chính của Đất đèn)phản ứng với nước. (trong phßng thÝ nghiÖm vµ c «ng nghiÖp). Ca. C 2 + 2 H 2 O C 2 H 2 + Ca(OH)2 Ph ¬ng ph¸p hiÖn ®¹i ®iÒu chÕ C 2 H 2 lµ nhiÖt ph©n metan. Làm lạnh nhanh 2 CH 4 1500 o. C C 2 H 2↑ + 3 H 2↑

BT 1: Cho các chất sau: 1. CH 3 − CH 3 ; 2.

BT 1: Cho các chất sau: 1. CH 3 − CH 3 ; 2. CH 3 − CH = CH 2 ; 3. CH ≡ C − CH 3 a) Chất nào cháy được ? Sản phẩm là chất nào? b) Chất nào làm mất màu dd brom? Viết PTPƯ. ( nếu có) c) Chất nào có phản ứng thế Clo khi có ánh sáng? Viết PTPƯ. ( nếu có)

BT 2: Cần bao nhiêu ml dd brom 0, 5 M để tác dụng

BT 2: Cần bao nhiêu ml dd brom 0, 5 M để tác dụng hết với: a) 0, 112 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn? b) 0, 112 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn?

BT 3: Cho 0, 896 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C 2 H

BT 3: Cho 0, 896 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C 2 H 4, C 2 H 2 tác dụng hết với dd brom dư, khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 11, 2 gam. a) Hãy viết PTHH. b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp

NHÓM … D Ã Y ĐẠI DIỆN 1. CH 4; CH 3 – CH

NHÓM … D Ã Y ĐẠI DIỆN 1. CH 4; CH 3 – CH 3; CH 3–CH 2−CH 3…. 2. CH 2 = CH 2; CH 2=CH−CH 3; . . 3. CH≡CH; CH≡C−CH 3; CH≡C−CH 2−CH 3; … PHIẾU HỌC TẬP CTPT CỦA CÁC CHẤT TRONG DÃY CTTQ DỰ ĐOÁN TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỖI DÃY

NHÓM … D CTPT Ã CỦA CÁC Y CHẤT TRONG DÃY PHIẾU HỌC TẬP

NHÓM … D CTPT Ã CỦA CÁC Y CHẤT TRONG DÃY PHIẾU HỌC TẬP CTTQ TÍNH CHẤT HÓA HỌC PTHH DẠNG TỔNG QUÁT 1. CH 4; C 2 H 6; C 3 H 8…. Cn. H 2 n+2 (Ankan) - Phản ứng cháy. - Phản ứng thế. Cn. H 2 n+2 + 3 n+1 O 2→n. CO 2 +(n+1)H 2 O Cn. H 2 n+2 + Cl 2 → Cn. H 2 n+1 Cl + HCl 2. C 2 H 4 ; C 3 H 6; . . Cn. H 2 n (Anken) - Phản ứng cháy. - Phản ứng cộng. Cn. H 2 n + Cn. H 2 n-2 (Ankin) - Phản ứng cháy. - Phản ứng cộng. Cn. H 2 n-2 +(3 n-1)O 2→n. CO 2 +(n+1)H 2 O Cn. H 2 n-2 + 2 Br 2 →Cn. H 2 n-2 Br 4 3. C 2 H 2; C 3 H 4; C 4 H 6 … as O 2→ n. CO 2+ n. H 2 O Cn. H 2 n + Br 2 → Cn. H 2 n. Br 2

A TRÒ CHƠI Ô CHỮ T R Ù N G H Ợ P C

A TRÒ CHƠI Ô CHỮ T R Ù N G H Ợ P C H Á Y 1 2 B R O M M E T A N 3 4 E T I 5 6 L E N O X I C Ộ N G 7 8 Đ Ấ T Đ È N Câu 2: Tất cả Hiđrocacbon đều tham gia phản ứng này, Câu 7: Tên Phản ứng đặc trưng của những hiđrocacbon Câu 5: Tên 3: Chất gọi của mà cả chất etilen hữumà và cơ exetilen trong công cùng thức làm cấu mất tạo màu có Từ khóa: Tên gọi của hiđrocacbon trong công thức Câu 4: Tên gọi của Hiđrocacbon làm mất màu khí clo Câu 8: Tên gọi của hợp chất dân gian dùng để điều chế Câu 1: Loại phản ứng điều chế ra poli etilen? Câu 6: Khí nào chiếm 20% thành phần khí? tử C? có liên kết đôi hoặc liên kết ba trong phân tửba? ? không sản phẩm tạo thành là CO và H O? 2 axetilen? nguyên Dung tử C, của 12 liên chất đó? đôi? 2 công tạo có nguyên tử C và 12 liên khicấu códịch ánh sáng màkết trong thứckếtchỉ có 1 nguyên A X E T I L E N Đ

BT 4: B» ng c¸c phương pháp ho¸ häc h·y nhËn biÕt c¸c khÝ

BT 4: B» ng c¸c phương pháp ho¸ häc h·y nhËn biÕt c¸c khÝ : a) CH 4, C 2 H 2, CO 2. b) C 2 H 4, C 2 H 2.

BÀI TẬP VỀ NHÀ - Làm BT 3, 4 -SGK-122; BT 38. 6 -SBT-43.

BÀI TẬP VỀ NHÀ - Làm BT 3, 4 -SGK-122; BT 38. 6 -SBT-43. - Ôn tập chuẩn bị giờ sau kiểm tra 1 tiết: + Tính chất của C, Si, và hợp chất của chúng. + Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. + Hợp chất hữu cơ- Hiđrocacbon đã học.