Gio vin thc hin Nguyn Th Sen Lch

  • Slides: 13
Download presentation
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Sen

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Sen

Lịch sử: Kiểm tra bài cũ Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra

Lịch sử: Kiểm tra bài cũ Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước? Với lòng yêu nước thương dân sâu sắc, với mong muốn tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, năm 1911 bằng ý chí kiên định, dũng cảm sẵn sàng đương đầu với khó khăn thử thách Nguyễn Tất Thành đã từ cảng Nhà Rồng quyết chí ra đi tìm con đường cứu nước.

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi 1. Hoàn cảnh đất nước

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi 1. Hoàn cảnh đất nước năm 1929 và yêu cầu thành lập Đảng Cộng sản Nªu t×nh h×nh n íc tatổtrong *? Từ giữa năm 1929 lÞch nướcsö ta có ba chức n¨m cộng 1929. sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn. * Ba tổ chức cộng sản này thiếu sự lãnh đạo thống nhất.

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi 1. Hoàn cảnh đất nước

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi 1. Hoàn cảnh đất nước năm 1929 và yêu cầu thành lập Đảng Cộng sản ? Tr íct×nh h×nh ®ã ®· ®Æt ra yªu cÇu g×. * Cần phải sớm hợp nhất ba tổ chức cộng sản này thành một Đảng duy nhất. Aiđồng lµ ng êi cã thÓ lµm ® îc ®iÒu * Chỉ? có chí Nguyễn Ái Quốc mới có®ã. thể thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng duy nhất.

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi 1. Hoàn cảnh đất nước

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi 1. Hoàn cảnh đất nước năm 1929 và yêu cầu thành lập Đảng Cộng sản ? VìVìtừsao cóđộng lãnh ởtụnước Nguyễn Ái Quốc có thểbạn thống khichỉ hoạt ngoài, Ngườimới đã được bè nhất cáckhâm tổ chức Cộng sản ở Ái Việt Nam. thế giới phục. Nguyễn Quốc là người có hiểu biết sâu sắc về lí luận và thưc tiễn Cách mạng, có uy tín trong phong trào Cách mạng Quốc tế được nhiều người yêu nước Việt Nam ngưỡng mộ. .

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ( năm 1930)

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ( năm 1930)

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi 2. Hội nghị thành lập

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi 2. Hội nghị thành lập Đảng ? * Hội đâu, vào thờinăm gian 1930, nào. Hội nghị thành lập Đảng được diễn ra ra ởvào đầu xuân tại Hương Cảng - Hồng Kông. ? * Hội nghị diễn ra trong hoàn cảnh bí nào? mật. Do dưới ai chủ sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. ? * Nêu kết quả của hội nghị. nhất ba Đảng cộng sản thành một Hội nghị đã nhất trí hợp Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu đại diện ba tổ chức Cộng sản tham gia hội nghị

Các đại biểu đại diện ba tổ chức Cộng sản tham gia hội nghị thành lập Đảng

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi 3. Ý nghĩa của sự

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi 3. Ý nghĩa của sự kiện thành lập đảng ? Đảng Cộng Nam ra đời ý nghĩa nào * Đảng Cộng sảnsản Việt Nam ra đời làmcócho cách thế mạng cuộc Việttăng Nam. Việtcho Nam cócách ngườimạng lãnhởđạo, thêm sức mạnh, thống nhất lực lượng, và có đường đi đúng đắn. * Từ khi có Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vẻ vang.

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi Ghi nhớ: Ngµy 3 /2

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi Ghi nhớ: Ngµy 3 /2 /1930 §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi, ®· l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam giµnh nhiÒu th¾ng lîi to lín.

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi Ngµy 3 /2 /1930 §¶ng

Lịch sử: ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi Ngµy 3 /2 /1930 §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi, ®· l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam giµnh nhiÒu th¾ng lîi to lín.