Gio vin Thanh Thy Trng THCS Hi nh

  • Slides: 39
Download presentation
Giáo viên : Thanh Thủy Trường THCS Hải Đình

Giáo viên : Thanh Thủy Trường THCS Hải Đình

Câu 1: Theo em hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng và

Câu 1: Theo em hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng và tôn giáo? a. Đi lễ nhà thờ b. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên c. Cúng bái trước khi đi thi để đạt điểm cao d. Đi dâng lễ đền Hùng e. Xem bói

 Câu 2: Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng quyền

Câu 2: Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ? a. Không phân biệt đối xử giữa những người theo hoặc không theo tôn giáo nào. b. Hút thuốc lá trong đền, chùa, nhà thờ. c. Tuân theo những qui định của nhà chùa, nhà thờ khi vãn cảnh. d. Cười nói ồn ào trong các khu vực trang nghiêm của nhà thờ, nhà chùa.

Tiết 29 - Bài 17: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Tiết 29 - Bài 17: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRÒ CHƠI : “DẤU SON LỊCH SỬ”

TRÒ CHƠI : “DẤU SON LỊCH SỬ”

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời từ thành quả của

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời từ thành quả của cuộc Cách Mạng nào? -> CM tháng 8/ 1945

 Ngày 02/07/1976 Quốc hội Nước Việt Nam thống nhất đã có quyết định

Ngày 02/07/1976 Quốc hội Nước Việt Nam thống nhất đã có quyết định gì? Đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hồ Chí Minh đọc “Tuyên Ngôn Độc Lập” vào ngày, tháng, năm nào? 02/09/1945

Hồ Chí Minh đọc “Tuyên Ngôn Độc Lập” vào ngày, tháng, năm nào? 02/09/1945

Nhìn hình ảnh đoán sự kiện Chiến thắng năm 1975 giải phóng hoàn toàn

Nhìn hình ảnh đoán sự kiện Chiến thắng năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam

Nhìn hình ảnh đoán sự kiện Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Nhìn hình ảnh đoán sự kiện Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

1. Thông tin, sự kiện a. Nhà nước CM tháng 8/1945 thành công 02/09/1945,

1. Thông tin, sự kiện a. Nhà nước CM tháng 8/1945 thành công 02/09/1945, Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập” Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 Giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1975 02/07/1976, Quốc hội quyết định đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Thông tin, sự kiện a. Nhà nước b. Tổ chức bộ máy nhà

1. Thông tin, sự kiện a. Nhà nước b. Tổ chức bộ máy nhà nước * Phân cấp bộ máy nhà nước

 Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước Bộ máy nhà nước cấp

Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước Bộ máy nhà nước cấp trung ương (I) (III) Quốc hội Chính phủ Toà án ND tối cao Viện kiểm sát ND tối cao Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố thuộc trung ương) HĐND tỉnh (thành phố) UBND tỉnh (thành phố) Toà án ND tỉnh (thành phố) Viện kiểm sát ND tỉnh (thành phố) Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã) HĐND huyện (quận, thị xã) UBND huyện (quận, thị xã) Toà án ND huyện Viện kiểm sát ND (quận, thị xã) huyện (quận, TX) Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) (IV) HĐND xã (phường, thị trấn) UBND xã (phường, thị trấn)

1. Thông tin, sự kiện a. Nhà nước b. Tổ chức bộ máy nhà

1. Thông tin, sự kiện a. Nhà nước b. Tổ chức bộ máy nhà nước * Phân cấp bộ máy nhà nước : 4 cấp Bộ máy nhà nước cấp trung ương Bộ máy nhà nước cấp tỉnh Bộ máy nhà nước cấp huyện Bộ máy nhà nước cấp xã

1. Thông tin, sự kiện a. Nhà nước b. Tổ chức bộ máy nhà

1. Thông tin, sự kiện a. Nhà nước b. Tổ chức bộ máy nhà nước * Phân cấp bộ máy nhà nước : 4 cấp * Phân công bộ máy nhà nước

SỰ PH N CÔNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Các cơ quan quyền lực, đại

SỰ PH N CÔNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân - Quốc hội - HĐND tỉnh(tp) - HĐND huyện (quận, thị xã) - HĐND xã (phường, thị trấn) Các cơ quan hành chính nhà nước - Chính phủ - UBND tỉnh (tp) - UBND huyện (quận, thị xã) - UBND xã (phường, thị trấn) Các cơ quan xét xử - Tòa án Nhân dân tối cao - Tòa án Nhân dân tỉnh (tp) - Tòa án ND huyện (quận, …) - Các tòa án quân sự Các cơ quan kiểm sát - Viện kiểm sát ND tối cao - Viện kiểm sát ND tỉnh (tp) - Viện kiểm sát huyện (quận) - Các VKS quân sự

1. Thông tin, sự kiện a. Nhà nước b. Tổ chức bộ máy nhà

1. Thông tin, sự kiện a. Nhà nước b. Tổ chức bộ máy nhà nước * Phân cấp bộ máy nhà nước : 4 cấp * Phân công bộ máy nhà nước : 4 cơ quan - Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân - Các cơ quan hành chính nhà nước - Các cơ quan xét xử - Các cơ quan kiểm sát

1. Thông tin, sự kiện a. Nhà nước b. Tổ chức bộ máy nhà

1. Thông tin, sự kiện a. Nhà nước b. Tổ chức bộ máy nhà nước c. Chức năng và nhiệm vụ của cơ quan nhà nước - Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân + Quốc hội + Hội đồng nhân dân - Các cơ quan hành chính nhà nước + Chính phủ + Ủy ban nhân dân - Các cơ quan xét xử - Các cơ quan kiểm sát

2. Nội dung bài học a. Bản chất của nhà nước ta: - Là

2. Nội dung bài học a. Bản chất của nhà nước ta: - Là nhà nước của dân, do dân, vì dân Bài tập a: Nhà nước ta là nhà nước + Của dân: Nhà nước ta được thành lập sau cách mạng tháng 8/1945. Nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân.

Chiến thắng năm 1975 giải phóng hoàn Chiến thắng Điện Biên Phủ(1954) toàn miền

Chiến thắng năm 1975 giải phóng hoàn Chiến thắng Điện Biên Phủ(1954) toàn miền Nam Nhân dân ta chiến đấu hy sinh gian khổ để giành độc lập nên nhà nước

2. Nội dung bài học a. Bản chất của nhà nước ta: - Là

2. Nội dung bài học a. Bản chất của nhà nước ta: - Là nhà nước của dân, do dân, vì dân Bài tập a: Nhà nước ta là nhà nước + Của dân: Nhà nước ta được thành lập sau cách mạng tháng 8/1945. Nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân. +Do dân: Do nhân dân bầu ra qua các kì bầu cử

Nhân dân bầu cử thành lập ra nhà nước

Nhân dân bầu cử thành lập ra nhà nước

2. Nội dung bài học a. Bản chất của nhà nước ta: - Là

2. Nội dung bài học a. Bản chất của nhà nước ta: - Là nhà nước của dân, do dân, vì dân Bài tập a: Nhà nước ta là nhà nước + Của dân: Nhà nước ta được thành lập sau cách mạng tháng 8/1945. Nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân. +Do dân: Do nhân dân bầu ra qua các kì bầu cử + Vì dân: Nhà nước hoạt động phục vụ lợi ích của nhân dân.

Khai thác dầu khí Nhà máy thủy điện Hỗ trợ người nghèo sông Đà

Khai thác dầu khí Nhà máy thủy điện Hỗ trợ người nghèo sông Đà Phục vụ cho đất nước, cho đời sống của nhân dân

HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVIỆT NAM 2013 Điều 2 1. Nhà nước Cộng hòa xã

HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCNVIỆT NAM 2013 Điều 2 1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

2. Nội dung bài học a. Bản chất của nhà nước ta: - Là

2. Nội dung bài học a. Bản chất của nhà nước ta: - Là nhà nước của dân, do dân, vì dân b. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo

HIẾN PHÁP 1992 Điều 4: “Đảng CSVN – đội tiên phong giai cấp công

HIẾN PHÁP 1992 Điều 4: “Đảng CSVN – đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác–Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội…”

2. Nội dung bài học a. Bản chất của nhà nước ta: - Là

2. Nội dung bài học a. Bản chất của nhà nước ta: - Là nhà nước của dân, do dân, vì dân b. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo c. Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp Trung Ương và cấp địa phương có các chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Bộ máy nhà nước bao gồm 4 cấp và 4 loại cơ quan.

Đội A: Tìm cơ quan quyền lực, cơ quan xét xử. Đội B: Tìm

Đội A: Tìm cơ quan quyền lực, cơ quan xét xử. Đội B: Tìm cơ quan hành chính, cơ quan kiểm sát.

SỰ PH N CÔNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Các cơ quan quyền lực, đại

SỰ PH N CÔNG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân - Quốc hội - HĐND tỉnh(tp) - HĐND huyện (quận, thị xã) - HĐND xã (phường, thị trấn) Các cơ quan hành chính nhà nước - Chính phủ - UBND tỉnh (tp) - UBND huyện (quận, thị xã) - UBND xã (phường, thị trấn) Các cơ quan xét xử - Tòa án Nhân dân tối cao - Tòa án Nhân dân tỉnh (tp) - Tòa án ND huyện (quận, …) - Các tòa án quân sự Các cơ quan kiểm sát - Viện kiểm sát ND tối cao - Viện kiểm sát ND tỉnh (tp) - Viện kiểm sát huyện (quận) - Các VKS quân sự

2. Nội dung bài học a. Bản chất của nhà nước ta b. Nhà

2. Nội dung bài học a. Bản chất của nhà nước ta b. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo c. Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp Trung Ương và cấp địa phương có các chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Bộ máy nhà nước bao gồm 4 cấp và 4 loại cơ quan. d. Quyền và nghĩa vụ công dân - Quyền: làm chủ, giám sát, góp ý kiến - Nghĩa vụ: thực hiện chính sách pháp luật, bảo vệ cơ quan nhà nước, giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành công vụ

Bài tập 1: Cơ quan nào được quyền soạn thảo và sữa đổi hiến

Bài tập 1: Cơ quan nào được quyền soạn thảo và sữa đổi hiến pháp, ra văn bản luật? a. Cơ quan quyền lực. b. Cơ quan hành chính. c. Cơ quan kiểm sát.

Bài tập 2: Cơ quan nào tổ chức thực hiện những văn bản của

Bài tập 2: Cơ quan nào tổ chức thực hiện những văn bản của cơ quan quyền lực? a. Cơ quan xét xử. b. Cơ quan hành chính. c. Cơ quan kiểm sát.

Bài tập 3: Cơ quan nào giám sát mọi hoạt động của nhà nước,

Bài tập 3: Cơ quan nào giám sát mọi hoạt động của nhà nước, đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất? a. Cơ quan xét xử. b. Cơ quan hành chính. c. Cơ quan kiểm sát.

CON SỐ EM THÍCH 1 2 3 4 5 6 Quốc kỳ nước Cộng

CON SỐ EM THÍCH 1 2 3 4 5 6 Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Miêu tả hình dạng quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Thủ đô của nước Việt Nam? Ngày quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Quốc ca, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bài gì? Hát một bài hát có từ Việt Nam? Hà Nội

DẶN DÒ - Học bài, làm bài tập SGK trang 5557. - Vẽ lại

DẶN DÒ - Học bài, làm bài tập SGK trang 5557. - Vẽ lại sơ đồ tư duy của bài. - Chuẩn bị cho tiết sau: +Tìm hiểu tấm gương, việc làm mẫu mực của cán bộ địa phương. +Tìm hiểu sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước nhân dân đến gia đình em.