Gio vin Nguyn Thng Kham TRNG THCS HOI

  • Slides: 15
Download presentation
Gi¸o viªn: NguyÔn Thường Kham TRƯỜNG THCS HOÀI THANH T Y

Gi¸o viªn: NguyÔn Thường Kham TRƯỜNG THCS HOÀI THANH T Y

KiÓm tra bµi cò ë ch ¬ngtr×nh TiÕng ViÖt 8, em cã häc ®¬n

KiÓm tra bµi cò ë ch ¬ngtr×nh TiÕng ViÖt 8, em cã häc ®¬n vÞ kiÕn thøc nµo liªn quan ®Õn héi tho¹i? Néi dung cña ®¬n vÞ kiÕn thøc ®ã? LÊy vÝ dô minh ho¹ cho c¸c vai x· héi mµ em võa nãi?

KiÓm tra bµi cò T¹i sao c¸ch x ngh « cña chÞ DËu ®èi

KiÓm tra bµi cò T¹i sao c¸ch x ngh « cña chÞ DËu ®èi víi bän cai lÖ vµ ng êinhµ lý tr ëngl¹i thay ®æi trong ®o¹n trÝch “Tøc n ícvì bê”? Ch¸u xin «ng. Chång t «i ®au èm, c¸c «ng kh «ng ® îc phÐp hµnh h¹. Mµy trãi chång bµ ®i, bµ cho mµy xem !

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i 1 VÝ dô : I. Ph ¬ngch©m

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i 1 VÝ dô : I. Ph ¬ngch©m a. VÝ dô 1 An: CËu cã biÕt b¬i kh «ng? vÒ l îng Ba: BiÕt chø, th©m chÝ cßn b¬i giái n÷a. An: CËu häc b¬id íi ë n íc ®©u? Ba: tr¶ DÜlêi nhiªn d íin íc®¸p chøøng cßn yªu ë ®©u. Þ C©u cña lµ Baë kh «ng cÇu cña An thõa th «ng tin ë d íin íc, môc ®Ých c©u hái cña An muèn biÕt ®Þa ®iÓm häc b¬i. V× vËy, Ba ph¶i tr¶ lêi: tí häc b¬i ë c©u l¹c bé thµnh phè. KL: Khi nãi, c©u ph¶i cã néi dung ®óng víi yªu cÇu giao tiÕp, kh «ng nªn nãi thiÕu nh÷ng g× mµ giao tiÕp ®ßi hái. Kh «ng nªn nãi Ýt h¬n nh÷ng g× mµ giao tiÕp ®ßi hái

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i b. VÝ dô 2: Lîn c íi¸o

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i b. VÝ dô 2: Lîn c íi¸o míi I. Ph ¬ngch©m Cã anh tÝnh hay khoe cña. Mét h «m, may ® îc c¸i vÒ l îng ¸o míi, liÒn ®em ra mÆc, råi ®øng hãng ë cöa, ®îi Nãi ®ñ, kh «ng cã ai ®i qua ng êita khen. §øng m·i tõ s¸ng ®Õn thõa , kh «ng chiÒu ch¶ cã ai hái c¶, anh ta tøc l¾m. thiÕu §ang tøc tèi, chît thÊy mét anh tÝnh còng hay khoe, tÊt t ëich¹y ®Õn hái to : B¸c cã thÊy conlînlînc íicña t «i ch¹y qua ®©y kh «ng ¸o míi ? Tõ lóc t «i mÆc c¸i ¸o míi nµy, t «i ch¼ng thÊy con lîn nµo ch¹y qua ®©y c¶! ( Theo TruyÖn c êid©n gian ViÖt Nam ) => Tõ ng÷ kh «ng cÇn thiÕt trong c©u hái lµ: “c íi’’ vµ c©u tr¶ lêi “tõ lóc t «i mÆc chiÕc ¸o míi nµy”. KL: Khi giao tiÕp cÇn nãi cã néi dung, néi

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i I Ph ¬ngch©m 1. VÝ dô Qu¶

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i I Ph ¬ngch©m 1. VÝ dô Qu¶ bÝ khæng lå vÒ l îng Hai anh chµng ®i qua mét khu v êntrång bÝ. Mét anh Nãi ®ñ, kh «ng thÊy qu¶bÝ to, kªu lªn : thõa , kh «ng Chµ, qu¶ bÝ kia to thËt ! Anh b¹n cã tÝnh hay nãi kho¸c, c êimµ b¶o r» ng: thiÕu ThÕ th× ®· lÊy g× lµm to. T «i ®· tõngthÊy nh÷ng qu¶ II. Ph ¬ng ch©m vÒ chÊt qu¶ bÝ bÝ to h¬n nhiÒu. Cã mét lÇn, t «i tËn m¾t tr «ng thÊy mét qu¶ bÝ nhµ to b» ng c¶ c¸i nhµ ®» ng kia k×a. b» ng c¶ c¸i Anh kia nãi ngay: ThÕ th× ®· lÊy g× lµm l¹. T «i cßn nhí, mét bËn t «i nåi ®ång tr «ng thÊy mét c¸ib» ng nåi ®ång b» ng c¶ c¸i ®×nh lµng ta. c¶ c¸ito®×nh Anh nãi kho¸c ng¹c nhiªn hái: C¸i nåi Êy dïng ®Ó lµm g× mµ to vËy? Anh kia gi¶i thÝch: C¸i nåi Êy dïng ®Ó luéc qu¶ bÝ anh võa nãi Êy mµ. Anh nãi kho¸c biÕt b¹n chÕ nh¹o m×nh bÌn nãi l¶ng sang chuyÖn kh¸c.

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i I Ph ¬ngch©m =>TruyÖn phª ph¸n tÝnh

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i I Ph ¬ngch©m =>TruyÖn phª ph¸n tÝnh kho¸c lo¸c cña ng êi vÒ l îng Nãi ®ñ, kh «ng ®êi. Nh vËy, trong giao tiÕp cÇn tr¸nh nãi ®iÒu mµ m×nh kh «ng tin lµ ®óng hay kh «ng thõa , kh «ng thiÕu cã b» ng chøng. II. Ph ¬ngch©m vÒ chÊt KÕt luËn: Nãi nh÷ng th «ng tin cã b» ng Nãi ®óng, chøng x¸c thùc, kh «ng nãi ra nh÷ng ®iÒu kh «ng nãi mµ m×nh ch a ch¾c ch¾n. Khi giao tiÕp nh÷ng ®iÒu ch a ®õng nãi nh÷ng ®iÒu mµ m×nh kh «ng tin lµ ch¾c ch¾n. ®óng.

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i I Ph ¬ngch©m C©u 1. §iÒn ®óng

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i I Ph ¬ngch©m C©u 1. §iÒn ®óng sai sau mçi ý kiÕn vÒ l îng ThÓ hiÖn ®óng ph ¬ngch©m héi Nãi ®ñ, kh «ng thõa , kh «ng tho¹i khi giao tiÕp cã nghÜa lµ: thiÕu A. Nãi huyªn thuyªn chuyÖn trªn trêi d íi II. Ph ¬ngch©m ®Êt. vÒ chÊt B. Nãi cã néi dung, néi dung ®ñ, ®¸p øng Nãi ®óng, yªu cÇu giao tiÕp. kh «ng nãi C. Nãi ®iÒu x¸c thùc. nh÷ng ®iÒu ch a D. Nãi bãng giã, lÊp löng. ch¾c ch¾n. III. LuyÖn tËp:

TiÕt 3: I Ph ¬ngch©m vÒ l îng Nãi ®ñ, kh «ng thõa ,

TiÕt 3: I Ph ¬ngch©m vÒ l îng Nãi ®ñ, kh «ng thõa , kh «ng thiÕu II. Ph ¬ngch©m C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i C©u 2: H·y chän ý kiÕn ®óng nhÊt ! Tu©n thñ ph ¬ngch©m héi tho¹i vÒ chÊt khi giao tiÕp cã nghÜa lµ: A Võa nãi võa ®¸nh trèng l¶ng vÒ chÊt B Nãi m¬ hå Nãi ®óng, C Nãi quanh co dµi dßng lª thª kh «ng nãi D Kh «ng nãi nh÷ng ®iÒu mµ m×nh kh «ng nh÷ng ®iÒu ch a tin lµ ®óng, kh «ng cã b» ng chøng x¸c thùc. ch¾c ch¾n. III. LuyÖn tËp:

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i I Ph ¬ngch©m vÒ l îng Nãi

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i I Ph ¬ngch©m vÒ l îng Nãi ®ñ, kh «ng thõa , kh «ng C©u a: Vi ph¹m ph ¬ngch©m thiÕu II. Ph ¬ngch©m. Thõa côm tõ: nu «i ë nhµ. 1. Bµi 1 vÒ l îng V× “gia sóc” vËt nu «i trong nhµ. vÒ chÊt Nãi ®óng, C©u b: T ¬ng tù c©u a kh «ng nãi Loµi chim: b¶n chÊt cã 2 c¸nh nªn nh÷ng ®iÒu ch a côm tõ cã hai c¸nh thõa. ch¾c ch¾n. III. LuyÖn tËp:

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i I Ph ¬ngch©m Bµi 2 Chän tõ

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i I Ph ¬ngch©m Bµi 2 Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: vÒ l îng a) Nãi cã c¨n cø ch¾c ch¾n lµ: Nãi ®ñ, kh «ng nãi cã s¸ch , m¸ch cã chøng thõa , kh «ng b) Nãi sai sù thËt mét c¸ch cè ý, nh» m che dÊu thiÕu ®iÒu g× ®ã lµ: II. Ph ¬ngch©m nãi dèi vÒ chÊt c) Nãi mét c¸ch hó häa, kh «ng cã c¨n cø lµ: Nãi ®óng, nãi mß kh «ng nãi d ) Nãi nh¶m nhÝ vu v¬ lµ: nh÷ng ®iÒu ch a nãi nh¨ng nãi cuéi ch¾c ch¾n. e) Nãi kho¸c lo¸c, lµm ra vÎ tµi giái hoÆc nãi nh÷ng III. LuyÖn tËp: chuyÖn b «ng ®ïa kho¸c lo¸c cho vui lµ: nãi tr¹ng C¸c tõ ng÷ trªn ®Òu liªn quan ®Õn ph ¬ng ch©m héi tho¹i vÒ chÊt

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i I Ph ¬ngch©m Bµi 5: Gi¶i thÝch

TiÕt 3: C¸c ph ¬ngch©m héi tho¹i I Ph ¬ngch©m Bµi 5: Gi¶i thÝch c¸c thµnh ng÷ Nh÷ng thµnh ng÷ Êy liªn quan ®Õn ph ¬ngch©m héi vÒ l îng tho¹i nµo? Nãi ®ñ, kh «ng ¡n ®¬m nãi ®Æt: thõa , kh «ng vu khèng, ®Æt ®iÒu, bÞa chuyÖn ®Ó h¹i ng êi thiÕu ¡n èc nãi mß: nãi kh «ng cã c¨n cø, kh «ng chÝnh x¸c, hó ho¹ II. Ph ¬ngch©m ¡n kh «ng nãi cã: vÒ chÊt vu khèng, bÞa ®Æt, ®iªu toa Nãi ®óng, C·i chµy c·i cèi: kh «ng nãi c·i bõa, ngoan cè, c·i lÊy ® îc, kh «ng lÝ lÏ nh÷ng ®iÒu ch a Khua m «i móa mÐp : ba hoa, kho¸c lo¸c, ph « tr ¬ng ch¾c ch¾n. III. LuyÖn tËp: Nãi d¬i nãi chuét: nãi l¨ng nh¨ng, linh tinh Høa h ¬uhøa v în: høa ®Ó võa lßng råi kh «ng thùc hiÖn Nh÷ng thµnh ng÷ trªn liªn quan ®Õn ph ¬ngch©m héi tho¹i vÒ chÊt

 N¾m ch¾c néi dungcña bµi häc. Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.

N¾m ch¾c néi dungcña bµi häc. Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.