Gio vin Nguyn Th Tuyt Nhung Trng THPT

  • Slides: 32
Download presentation
Giáo viên : Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường THPT Kon. Tum

Giáo viên : Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường THPT Kon. Tum

KiÓm tra bµi cò C©u 1: §Ó gi¶i bµi to¸n trªn m¸y tÝnh kh©u

KiÓm tra bµi cò C©u 1: §Ó gi¶i bµi to¸n trªn m¸y tÝnh kh©u nµo quan träng nhÊt. A. X©y dùng thuËt to¸n B. ViÕt ch ¬ng tr×nh C. X¸c ®Þnh bµi to¸n D. ViÕt tµi liÖu

C©u 2: Tứ tự nào sau đây là đúng trong quá trình phát triển

C©u 2: Tứ tự nào sau đây là đúng trong quá trình phát triển một hệ thống phần mềm A. Phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử B. Thiết kế, phân tích, lập trình và kiểm thử C. Phân tích, thiết kế, kiểm thử và lập trình D. Phân tích, kiểm thử, thiết kế và lập trình

C©u 3: Gi¶ sö cã mét CT kiÓm tra tÝnh nguyªn tè cña 1

C©u 3: Gi¶ sö cã mét CT kiÓm tra tÝnh nguyªn tè cña 1 sè nguyªn d ¬ngnhËp tõ bµn phÝm. Em h·y cho biÕt kh «ng nªn chän nh÷ng gi¸ trÞ nµo trong c¸c ph ¬ng¸n d íi®©y ®Ó lµm d÷ liÖu kiÓm thö ch ¬ng tr×nh. A. Sè -5 B. 2 C. 3 B. D. Sè nguyªn lín bÊt kú C. E. Mét vµi sè nguyªn tè lín h¬n 20 vµ nhá h¬n 100.

C©u 4: N¨m nhuËn lµ n¨m chia hÕt cho 400 hoÆc chia hÕt cho

C©u 4: N¨m nhuËn lµ n¨m chia hÕt cho 400 hoÆc chia hÕt cho 4 nh ngkh «ng chia hÕt cho 100. H·y cho biÕt cã bao nhiªu n¨m nhuËn trong kho¶ng thêi gian tõ n¨m 1 ®Õn n¨m 2000. X¸c ®Þnh Input vµ Output cña bµi to¸n? Tr¶ lêi: Input: 2 h» ng sè a = 1, b = 2000 Output: C¸c n¨m nhuËn tõ n¨m a ®Õn n¨m b

Bµi 7. PhÇn mÒm m¸y tÝnh C¸ch tæ chøc d÷ liÖu PhÇnmÒmm¸ytÝnhlµ c¸c ch

Bµi 7. PhÇn mÒm m¸y tÝnh C¸ch tæ chøc d÷ liÖu PhÇnmÒmm¸ytÝnhlµ c¸c ch ¬ ng tr×nh thu ® îc saukhi thùchiÖn gi¶i c¸c bµi to¸n em tÝnh h·y chovµ biÕtdïng s¶n g tr×nh trªn C¸c m¸y ®Ó gi¶i Ch ¬ bµinto¸n víi phÈm thu® îc sau khi nhiÒu bé Input khm¸y ¸c nhau. gi¶i bµi to¸ntrªn tÝnh lµ g×? Tµi liÖu

1. PhÇn mÒm hÖthèng Lµ nh÷ng ch ¬ ng tr×nh t¹om «i tr êng

1. PhÇn mÒm hÖthèng Lµ nh÷ng ch ¬ ng tr×nh t¹om «i tr êng lµm viÖc vµ cungcÊp c¸c dÞchvô cho c¸c phÇn mÒm kh¸c trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh.

HÖ ®iÒu hµnh MS-DOS C: > -

HÖ ®iÒu hµnh MS-DOS C: > -

HÖ ®iÒu hµnh WINDOWS XP

HÖ ®iÒu hµnh WINDOWS XP

HÖ ®iÒu hµnh WINDOWS 2003

HÖ ®iÒu hµnh WINDOWS 2003

2. PhÇn mÒm øng dông Lµ phÇnmÒm® îc viÕt®Ó giópgi¶i quyÕtc¸c c «ng viÖc

2. PhÇn mÒm øng dông Lµ phÇnmÒm® îc viÕt®Ó giópgi¶i quyÕtc¸c c «ng viÖc th êng gÆp nh so¹n th¶o v¨n b¶n, qu¶n lÝ nh©n viªn, xö lÝ ¶nh, trß … ch¬i VÝ dô: WINWORD, EXCEL, INTERNET EXPLORER, WINDOWS MEDIA PLAYER, NC, WINZIP, DiÖt VIRUS…

* Ph©n lo¹i c¸c phÇn mÒm øng dông: + PhÇnmÒm øngdông® îc ph¸ttriÓntheo ®¬n

* Ph©n lo¹i c¸c phÇn mÒm øng dông: + PhÇnmÒm øngdông® îc ph¸ttriÓntheo ®¬n ®Æt hµng riªng cã ®Æc thï cña mét tæ chøc, c¸ nh©n. VÝ dô: phÇn mÒm qu¶n lÝ tiÒn ®iÖn tho¹i, phÇn mÒm kÕ to¸n…

+ PhÇnmÒm ® îc thiÕtkÕ dùatrªn yªu cÇu chung cña rÊt nhiÒu ng êi.

+ PhÇnmÒm ® îc thiÕtkÕ dùatrªn yªu cÇu chung cña rÊt nhiÒu ng êi. VÝ dô: Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, Windows Media…

+ PhÇnmÒmc «ngcô: Lµ phÇnmÒmhç trîcho viÖc lµmra c¸c s¶nphÈmphÇnmÒm kh¸c. VÝ dô: phÇn

+ PhÇnmÒmc «ngcô: Lµ phÇnmÒmhç trîcho viÖc lµmra c¸c s¶nphÈmphÇnmÒm kh¸c. VÝ dô: phÇn mÒm hæ trî tæ chøcd÷ liÖu, ph¸thiÖnlçi lËp tr×nh vµ söa lçi …

+ PhÇn mÒm tiÖn Ých: PhÇn mÒm gióp ng êi dïng lµm viÖc víi

+ PhÇn mÒm tiÖn Ých: PhÇn mÒm gióp ng êi dïng lµm viÖc víi m¸y tÝnh thuËn lîi h¬n. VÝ dô: S÷a chöa ®Üa háng, sao chÐp d÷ liÖu, t×m diÖt Virus…

Bµi 8. Nh÷ng øng dông cña tin häc Tæ 1: T×m hiÓu vµ thuyÕt

Bµi 8. Nh÷ng øng dông cña tin häc Tæ 1: T×m hiÓu vµ thuyÕt tr×nh vÒ øng dông 1, 2 Tæ 2 : T×m hiÓu vµ thuyÕt tr×nh vÒ øng dông 3, 4 Tæ 3 : T×m hiÓu vµ thuyÕt tr×nh vÒ øng dông 5, 6 Tæ 4 : T×m hiÓu vµ thuyÕt tr×nh vÒ øng dông 7, 8

gi¶i c¸c bµi to¸n khoa häc kÜ thuËt ThiÕt kÕ « t « ThiÕt

gi¶i c¸c bµi to¸n khoa häc kÜ thuËt ThiÕt kÕ « t « ThiÕt kÕ nhµ ThiÕt kÕ quy ho¹ch ThiÕt kÕ m¸y bay

øng dông trong qu¶n lÝ Qu¶n lÝ b¸n vÐ t¹i c¸c s©n bay Qu¶n

øng dông trong qu¶n lÝ Qu¶n lÝ b¸n vÐ t¹i c¸c s©n bay Qu¶n lÝ s¸ch t¹i th viÖn Qu¶n lÝ bÖnh nh©n t¹i bÖnh viÖn Qu¶n lÝ doanh nghiÖp

Tù ®éng ho¸ vµ ®iÒu khiÓn §iÒu khiÓn d©y chuyÒn s¶n xuÊt §iÒu khiÓn

Tù ®éng ho¸ vµ ®iÒu khiÓn §iÒu khiÓn d©y chuyÒn s¶n xuÊt §iÒu khiÓn hÖ thèng phun n íc §iÒu khiÓn hÖ thèng ¸nh s¸ng §iÒu khiÓn hÖ thèng ®Ìn TOKYO

TruyÒn th «ng

TruyÒn th «ng

C «ng t¸c v¨n phßng Tæng hîp, ph©n tÝch sè liÖu cña c¬ quan

C «ng t¸c v¨n phßng Tæng hîp, ph©n tÝch sè liÖu cña c¬ quan LËp dù ¸n cho c «ng ti

TrÝ tuÖ nh©n t¹o

TrÝ tuÖ nh©n t¹o

Gi¸o dôc

Gi¸o dôc

Gi¶i trÝ

Gi¶i trÝ

Nh÷ng øng dông cña tin häc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nh÷ng øng dông cña tin häc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gi¶i c¸c bµi to¸n khoa häc kÜ thuËt Gi¶i c¸c bµi to¸n qu¶n lÝ Tù ®éng ho¸, ®iÒu khiÓn TruyÒn th «ng C «ng t¸c v¨n phßng TrÝ tuÖ nh©n t¹o Gi¸o dôc Gi¶i trÝ

Cñng cè C©u 1: C¸c ch ¬ngtr×nh cña m¸y tÝnh ® îcgäi chung lµ:

Cñng cè C©u 1: C¸c ch ¬ngtr×nh cña m¸y tÝnh ® îcgäi chung lµ: A. Ng «n ng÷ lËp tr×nh C. PhÇn mÒm ømg dông B. PhÇn mÒm D. HÖ ®iÒu hµnh

C©u 2: Chän c©u thÝch hîp ®Ó ph©n biÖt gi÷a phÇn mÒm øng dông

C©u 2: Chän c©u thÝch hîp ®Ó ph©n biÖt gi÷a phÇn mÒm øng dông vµ phÇn mÒm hÖ ®iÒu hµnh? A. PhÇn mÒm øng dông cÇn nhiÒu kh «ng gian trong ®Üa cøng h¬n phÇn mÒm hÖ ®iÒu hµnh. B. PhÇn mÒm hÖ ®iÒu hµnh cÇn phÇn mÒm øng dông ®Ó ch¹y C. PhÇn mÒm hÖ ®iÒu hµnh cÇn nhiÒu bé nhí h¬n phÇn mÒm øng dông ®Ó ch¹y D. PhÇn mÒm øng dông cÇn phÇn mÒm hÖ ®iÒu hµnh ®Ó ch¹y

C©u 3: Trong c¸c phÇn mÒm sau ®©y, phÇn mÒm nµo lµ phÇn mÒm

C©u 3: Trong c¸c phÇn mÒm sau ®©y, phÇn mÒm nµo lµ phÇn mÒm hÖ thèng? A. HÖ ®iÒu hµnh Windows XP B. Ch ¬ngtrình Turbo Pascal 7. 0 C. HÖ so¹n thảo văn bản Microsoft Word D. Ch ¬ngtrình quÐt vµ diÖt virus Bkav

C©u 4: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh «ng ®óng? A. Cã hai lo¹i

C©u 4: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh «ng ®óng? A. Cã hai lo¹i phÇn mÒm, ®ã lµ phÇn mÒm hÖ thèng vµ phÇn mÒm øng dông. B. PhÇn mÒm øng dông bao gåm hÖ ®iÒu hµnh, c¸c ch ¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ. C. Cã rÊt nhiÒu phÇn mÒm hÖ ®iÒu hµnh, tiªu biÓu nh MS Windows, Linux, Unix, … D. §Üa CD phÇn mÒm ®i cïng thiÕt bÞ chøa phÇn mÒm hÖ thèng cho phÐp thiÕt bÞ ® îcnhËn diÖn vµ lµm viÖc tèt víi hÖ ®iÒu hµnh.

C©u 5: Chän c©u ®óng C¸c øng dông cña tin häc: A. TrÝ tuÖ

C©u 5: Chän c©u ®óng C¸c øng dông cña tin häc: A. TrÝ tuÖ nh©n t¹o B. Gi¸o dôc C. TruyÒn th «ng D. C¶ 3 c©u ®Òu ®óng

H íng dÉn vÒ nhµ - Tr¶ lêi c©u 2 trang 52 vµ c©u

H íng dÉn vÒ nhµ - Tr¶ lêi c©u 2 trang 52 vµ c©u 2, 3 trang 57. - Tin häc cã ¶nh h ënglín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi nh thÕ nµo? - Nªu c¸c ®Æc tr ngchÝnh cña x· héi tin häc ho¸? - Sù hiÓu biÕt vÒ v¨n ho¸ vµ ph¸p luËt trong x· héi tin häc ho¸. ?