Gio vin Nguyn Th M Oanh Trng Tiu

  • Slides: 40
Download presentation
Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Oanh Trường Tiểu học Vạn Phú 2

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Oanh Trường Tiểu học Vạn Phú 2

Khoa học : Ôn bài cũ 1. Những tính chất nào sau đây là

Khoa học : Ôn bài cũ 1. Những tính chất nào sau đây là của nhôm ? A. Nhôm có màu trắng, có ánh kim, dẫn điện dẫn nhiệt tốt. B. Nhôm có màu trắng bạc, có ánh kim, nhẹ hơn sắt và đồng ; dễ dát mỏng và có thể kéo thành sợi. Nhôm không bị gỉ, tuy nhiên một số a-xít có thể ăn mòn nhôm. C. Nhôm có màu trắng xám, có ánh kim, dẫn điện dẫn nhiệt tốt, không gỉ.

Khoa học Ôn bài cũ Câu 2: * Kể tên một số đồ dùng

Khoa học Ôn bài cũ Câu 2: * Kể tên một số đồ dùng làm bằng nhôm ? * Một số đồ dùng làm bằng nhôm như: ấm, nồi, thau, mâm, muỗng, ca, tủ, … Câu 3: * Nêu cách bảo quản nhôm và hợp kim của nhôm trong gia đình em ? * Những đồ dùng bằng nhôm dùng xong phải rửa sạch, để nơi khô ráo, khi bưng bê các đồ dùng bằng nhôm phải nhẹ nhàng vì chúng mềm và dễ bị cong, vênh, méo.

Khoa học: ĐÁ VÔI 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta:

Khoa học: ĐÁ VÔI 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta:

Khoa học: Đá vôi 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta:

Khoa học: Đá vôi 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta: * Quan sát tranh minh họa và sự hiểu biết em hãy kÓ tªn mét sè vïng nói ®¸ v «i, hang ®éng mµ em biÕt? Thảo luận nhóm đôi ( 3’)

Khoa học: Đá vôi 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta:

Khoa học: Đá vôi 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta: Núi đá vôi ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) Thạch nhũ trong hang động đá vôi ở Phong Nha (Quảng Bình)

Khoa học: Đá vôi 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta:

Khoa học: Đá vôi 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta: Hương Tích (Hà Tây) Bích Động (Ninh Bình) Nước ta có nhiều vùng núi đá vôi, hang động nổi tiếng như Phong Nha (Quảng Bình) Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) Ninh Bình nhiều núi đá vôi. . Kết luận: Ở nước ta có nhiều vùng núi đá vôi với những hang động, di tích lịch sử.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI VÀ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Bích Động (Ninh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI VÀ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Bích Động (Ninh Bình)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI VÀ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Động Phong Nha

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI VÀ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Động Phong Nha (Quảng Bình)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI VÀ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Động Hương Tích

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI VÀ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Động Hương Tích (Hà Tây)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI VÀ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Hòn Chọi (Hạ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI VÀ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Hòn Chọi (Hạ Long Quảng Ninh) Động Thiên Cung (Hạ Long Q. Ninh)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI VÀ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Hang động Hà

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI VÀ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Hang động Hà Tiên (Kiên Giang)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI VÀ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Núi đá vôi

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NÚI VÀ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Núi đá vôi (Kiên Giang)

Hang sơn Đoòng( Quảng Bình) là hang đá vôi sâu nhất Việt Nhò ®¸

Hang sơn Đoòng( Quảng Bình) là hang đá vôi sâu nhất Việt Nhò ®¸ trong ®éng Phong Nha (Qu¶ng B×nh)

Ch©u Nham S¬n (Hµ Tiªn – Kiªn Giang) V©n S¬n ®éng (Hµ

Ch©u Nham S¬n (Hµ Tiªn – Kiªn Giang) V©n S¬n ®éng (Hµ

Một số vùng núi đá vôi ở nước ta Hà Tây Quảng Ninh Quảng

Một số vùng núi đá vôi ở nước ta Hà Tây Quảng Ninh Quảng Bình Đà Nẵng Hà Tiên

Khoa học: 2. Tính chất của đá vôi : Thí nghiệm 1: Cọ xát

Khoa học: 2. Tính chất của đá vôi : Thí nghiệm 1: Cọ xát một hòn đá vôi vào một hòn đá cuội (như hình 4), quan sát chỗ cọ xát trên hai hòn đá. Nêu nhận xét về tính cứng của đá vôi so với đá cuội ? Đá vôi Nhóm 6 : (5’) Thí nghiệm 2 : Nhỏ vài giọt giấm thật chua (hoặc chanh) lên một hòn đá vôi và một hòn đá cuội (như hình 5), quan sát kỹ rồi mô tả hiện tượng xảy ra ?

Thí nghiệm 1. Cọ sát một hòn đá vôi vào một hòn đá cuội

Thí nghiệm 1. Cọ sát một hòn đá vôi vào một hòn đá cuội 2. Quan sát hình thí nghiệm: Nhỏ vài giọt giấm hoặc chanh loẵng lên một hòn đá vôi và một hòn đá cuội. Mô tả hiện tượng Kết luận

ThÝ nghiÖm 1. Cä x¸t mét hßn ®¸ v «i vµo mét hßn ®¸

ThÝ nghiÖm 1. Cä x¸t mét hßn ®¸ v «i vµo mét hßn ®¸ cuéi 2. Quan s¸t h×nh thÝ nghiÖm: Nhá vµi giät giÊm (hoÆc chanh) lªn mét hßn ®¸ v «i vµ mét hßn ®¸ cuéi M « t¶ hiÖn t îng KÕt luËn Trªn mÆt ®¸ v «i, chç cä x¸t vµo ®¸ bÞ mµi mßn. §¸ v «i mÒm h¬n Trªn mÆt ®¸ cuéi, chç cä ®¸ cuéi (®¸ cuéi x¸t vµo ®¸ v «i cã mµu tr¾ng cøng h¬n ®¸ v «i) do ®¸ v «i vôn ra dÝnh vµo. Khi giÊm chua (hoÆc chanh)§¸ v «i t¸c dông víi giÊm (hoÆc chanh) nhá vµo: t¹o thµnh + Trªn hßn ®¸ v «i cã sñi bät mét chÊt kh¸c vµ vµ cã khÝ bay lªn. khÝ c¸c b « nÝc + Trªn hßn ®¸ cuéi kh «ng cã sñi lªn. §¸ cuéi ph¶n øng g×, giÊm kh «ng cã ph¶n hoÆc chanh bÞ ch¶y ®i. øng víi axÝt.

Khoa học: Đá vôi 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta:

Khoa học: Đá vôi 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta: 2. Tính chất cña ®¸ v «i: §¸ v «i kh «ng cøng l¾m. D íi t¸c dông cña a xÝt th× ®¸ v «i sñi bät.

Khoa học: Đá vôi Kết luận: Qua hai thí nghiệm trên chứng tỏ. Đá

Khoa học: Đá vôi Kết luận: Qua hai thí nghiệm trên chứng tỏ. Đá vôi không cứng lắm có thể làm vỡ vụn. Trong giấm chua có a xít tạo thành một chất khác và khí các – bô –níc bay lên tạo thành bọt. Có những tính chất như vậy nên đá vôi có nhiều ích lợi trong cuộc sống.

MỘT SỐ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Ở NƯỚC TA Động Hương Tích (Hà Tây)

MỘT SỐ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Ở NƯỚC TA Động Hương Tích (Hà Tây) Động Phong Nha (Quảng Bình)

MỘT SỐ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Ở NƯỚC TA Động Phong Nha (Quảng Bình)

MỘT SỐ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Ở NƯỚC TA Động Phong Nha (Quảng Bình) Vân Sơn động (Hà Tiên)

MỘT SỐ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Ở NƯỚC TA Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình)

MỘT SỐ HANG ĐỘNG ĐÁ VÔI Ở NƯỚC TA Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) Động Phong Nha (Quảng Bình)

Khoa học: Đá vôi Em có nhận xét gì về các hang động và

Khoa học: Đá vôi Em có nhận xét gì về các hang động và các núi đá vôi này ? Nếu được tham quan các cảnh đẹp như thế thì em phải tuân theo những điều gì ? Nếu có dịp được đến tham quan những nơi có cảnh đẹp như thế thì chúng ta cần tuân theo những quy định của khu du lịch, phải biết giữ gìn vệ sinh không vứt rác, không vẽ, không khắc bậy làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.

Khoa học : 3. Lợi ích của đá vôi : ĐÁ VÔI Nhóm đôi

Khoa học : 3. Lợi ích của đá vôi : ĐÁ VÔI Nhóm đôi (3’) Nếu Đá như vôikhai việc đượcthác khai dùng thác để lát vôi đường, bừa bãi xây thì nhà, kỹ Đá được dùng để làm gìđá ? quy Cầnvôi phải đúng trình, đúng nunggìvôi, có sản thể xảy xuấtraxi? măng, tạc tượng, làm các thuật, điều tránh khai thác bừa bãi làm ảnh hưởng đến đồ dùng lưu niệm, làm phấn viết, … môi trường, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG DỤNG CỦA ĐÁ VÔI Đá vôi dùng để

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG DỤNG CỦA ĐÁ VÔI Đá vôi dùng để xây nhà lát nền

LÒ NUNG VÔI NHÀ X Y BẰNG ĐÁ VÔI

LÒ NUNG VÔI NHÀ X Y BẰNG ĐÁ VÔI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG DỤNG CỦA ĐÁ VÔI Đá vôi dùng để

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG DỤNG CỦA ĐÁ VÔI Đá vôi dùng để sản xuất xi măng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG DỤNG CỦA ĐÁ VÔI Tạc tượng ở Ngũ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG DỤNG CỦA ĐÁ VÔI Tạc tượng ở Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) Bức tượng đỏ (Rumania) Nhà thờ đá Phát Diệm (Ninh Bình) bức phù điêu (Mỹ)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG DỤNG CỦA ĐÁ VÔI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG DỤNG CỦA ĐÁ VÔI

Khoa học: Đá vôi 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta:

Khoa học: Đá vôi 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta: 2. Tính chất cña ®¸ v «i: 3. Lợi ích của đá vôi : Kết luận: - Đá vôi không cứng lắm. Dưới tác dụng của a xít thì đá vôi sủi bọt. - Đá vôi được dùng để lát đường, xây nhà, nung vôi, sản xuất xi măng, tạc tượng, làm phấn viết…

C©u 1 Cách nhận biết đá vôi? A. Nhỏ giấm thật chua B. Cọ

C©u 1 Cách nhận biết đá vôi? A. Nhỏ giấm thật chua B. Cọ sát hòn đá vôi với hòn đá cuội C. Cả hai ý trên. ®¸p ¸n : C

Câu 2 Tính chất của đá vôi? A. Đá vôi rất mềm, có thể

Câu 2 Tính chất của đá vôi? A. Đá vôi rất mềm, có thể hòa tan trong nước. B. Đá vôi rất cứng; Có thể sủi bọt khi nhỏ giấm vào. C. Đá vôi không cứng lắm; sủi bọt khi nhỏ giấm thật chua vào. ®¸p ¸n : C

Câu 3 Đá vôi thường dùng để: A. Lát đường, xây nhà nung vôi

Câu 3 Đá vôi thường dùng để: A. Lát đường, xây nhà nung vôi B. Sản xuất xi măng, tạt tượng, xây nhà. C. Lát đường, xây nhà, nung vôi, sản xuất xi măng, tạc tượng, làm phấn viết… ®¸p ¸n : C

Khoa học: Đá vôi Hoạt động kết thúc: Hôm nay chúng ta đã tìm

Khoa học: Đá vôi Hoạt động kết thúc: Hôm nay chúng ta đã tìm hiểu những gì? Hôm nay chúng ta đã tìm hiểu một số vùng núi đá vôi của nước ta, tính chất của đá vôi và ích lợi của đá vôi.

Khoa học: Đá vôi 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta:

Khoa học: Đá vôi 1. Một số vùng núi đá vôi ở nước ta: 2. Tính chất cña ®¸ v «i: 3. Lợi ích của đá vôi : Kết luận: - Đá vôi không cứng lắm. Dưới tác dụng của a xít thì đá vôi sủi bọt. - Đá vôi được dùng để lát đường, xây nhà, nung vôi, sản xuất xi măng, tạc tượng, làm phấn viết… Bài tập về nhà: Ôn bài và xem trước bài sau, tự thiết kế thí nghiệm cho bài: Gốm xây dựng: gạch, ngói.