Gio vin Nguyn Th Kiu Dung Trng THCS

  • Slides: 11
Download presentation
Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Dung Trường THCS Trương Định – Ninh Hòa

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Dung Trường THCS Trương Định – Ninh Hòa

Tiết 136 – Văn bản: (H íng dÉn ®äc thªm) (TrÝch) NguyÔn Minh Ch©u

Tiết 136 – Văn bản: (H íng dÉn ®äc thªm) (TrÝch) NguyÔn Minh Ch©u 4

TiÕt 136 V¨n b¶n: BÕn quª NguyÔn Minh Ch©u (NguyÔn Minh Ch©u) Nguyễn Minh

TiÕt 136 V¨n b¶n: BÕn quª NguyÔn Minh Ch©u (NguyÔn Minh Ch©u) Nguyễn Minh Châu (1930 1989) quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông viết văn từ năm 1954. Là một trong những cây bút văn xuôi tiêu biểu của nền văn học Việt Nam trong thời kì chống Mỹ và là hiện tượng nổi bật trong văn học nước ta những năm 80 của thế kỉ XX. Là một trong những nhà văn mở đường tinh anh và tài năng, đã đi được xa nhất trong phong trào đổi mới văn học.

TiÕt 136 V¨n b¶n: BÕn quª (NguyÔn Minh Ch©u) * ChÆng ® êng v¨n

TiÕt 136 V¨n b¶n: BÕn quª (NguyÔn Minh Ch©u) * ChÆng ® êng v¨n häc: Tr íc n¨m 1975. + §Ò tµi chiÕn tranh. + C¶m høng l·ng m¹n vµ khuynh h íng sö thi. Sau n¨m 1975: + §Ò tµi thÕ sù vµ nh©n sinh. + Trang v¨n nÆng chÊt suy t vµ chiÒu s©u triÕt lÝ. .

TiÕt 136 V¨n b¶n: BÕn quª (NguyÔn Minh Ch©u) Tác phẩm là một trong

TiÕt 136 V¨n b¶n: BÕn quª (NguyÔn Minh Ch©u) Tác phẩm là một trong những truyện ngắn xuất sắc của Nguyễn Minh Châu. Qua cốt truyện giản dị, một tình huống nghịch lí nhưng cũng rất đời thường, nhà văn đã phát hiện ra những chiều sâu mới của đời sống với bao quy luật và nghịch lí, vượt ra khỏi giới hạn, chật hẹp của những cách nhìn, cách nghĩ của xã hội và của chính tác giả.

TiÕt 136 V¨n b¶n: Bát chiết yêu BÕn quª (NguyÔn Minh Ch©u) Khăn mỏ

TiÕt 136 V¨n b¶n: Bát chiết yêu BÕn quª (NguyÔn Minh Ch©u) Khăn mỏ quạ

TiÕt 136 V¨n b¶n: BÕn quª (NguyÔn Minh Ch©u) Tóm tắt: Buổi sáng đầu

TiÕt 136 V¨n b¶n: BÕn quª (NguyÔn Minh Ch©u) Tóm tắt: Buổi sáng đầu thu. Nhĩ bệnh nặng nằm bên cửa sổ để Liên vợ anh săn sóc. Anh nghĩ suốt đời mình làm cho vợ khổ. Nhĩ chợt nhận ra vẻ đẹp bãi bồi bên kia sông nên sai Tuấn – con trai của mình thay anh sang bên ấy chơi loanh quanh một lúc. Chàng trai vâng lời nhưng lại ham vui nên muộn chuyến đò. Bọn trẻ hàng xóm sang giúp anh. Cụ giáo Khuyến ghé vào hỏi thăm. Nhĩ cố sức giơ tay ra ngoài cửa sổ như ra hiệu khẩn thiết cho một người nào đó.

TiÕt 136 V¨n b¶n: BÕn quª (NguyÔn Minh Ch©u) Bè côc: Gåm 2 phÇn:

TiÕt 136 V¨n b¶n: BÕn quª (NguyÔn Minh Ch©u) Bè côc: Gåm 2 phÇn: PhÇn 1: Tõ ®Çu. . . tr íc cöa sæ nhµ m×nh. C¶m nhËn cña nh©n vËt NhÜ vÒ thiªn nhiªn ®Çu thu. PhÇn 2: Cßn l¹i C¶m nhËn cña nh©n vËt NhÜ vÒ con ng êi vµ cuéc ®êi.

TiÕt 136 V¨n b¶n: BÕn quª (NguyÔn Minh Ch©u) Ngoµi cöa sæ bÊy giê,

TiÕt 136 V¨n b¶n: BÕn quª (NguyÔn Minh Ch©u) Ngoµi cöa sæ bÊy giê, nh÷ng b «ng hoa b» ng l¨ng ®· th athít – c¸i gièng hoa ngay khi míi në, mµu s¾c ®· nhît nh¹t. H¼n cã lÏ v× ®· s¾p hÕt mïa, hoa ®· v·n trªn cµnh, cho nªn mÊy b «ng hoa cuèi cïng cßn sãt l¹i trë nªn ®Ëm s¾c h¬n. õ còng ch¶ ph¶i, NhÜ võa ngåi ®Ó cho vî bãn tõng th×a thøc ¨n võa nghÜ, chÝnh v× thêi tiÕt ®· thay ®æi, ®· s¾p lËp thu råi, c¸i nãng hÇm hËp ë trong phßng cïng víi thø ¸nh s¸ng loa lo¸ võa nh×n ®· thÊy chãi c¶ m¾t ë ngoµi bê s «ng Hång kh «ng biÕt ®· rót ®i ®©u tõ bao giê. Bªn kia nh÷ng hµng c©y b» ng l¨ng, tiÕt trêi ®Çu thu ®em ®Õn cho con s «ng Hång mét mµu ®á nh¹t, mÆt s «ng nh réng thªm ra. Vßm trêi còng nh cao h¬n. Nh÷ng tia n¾ng sím ®ang tõ tõ di chuyÓn tõ mÆt n íclªn nh÷ng kho¶ng bê b·i bªn kia s «ng, vµ c¶ mét vïng phï sa l©u ®êi cña b·i båi ë bªn kia s «ng Hång lóc nµy ®ang ph « ra tr íc khu «n cöa sæ cña gian g¸c nhµ NhÜ mét thø mµu vµng thau xen víi mµu xanh non nh÷ng mµu s¾c th©n thuéc qu¸ nh da thÞt, h¬i thë cña ®Êt mµu mì. Suèt ®êi NhÜ ®· tõng ®i tíi kh «ng sãt mét xã xØnh nµo trªn tr¸i ®Êt, ®©y lµ mét ch©n trêi gÇn gòi, mµ l¹i xa

H íng dÉn vÒ nhµ Bài cũ: Tóm tắt truyện. Nắm được tình huống

H íng dÉn vÒ nhµ Bài cũ: Tóm tắt truyện. Nắm được tình huống và ý nghĩa của tình huống đó. Nhận xét về nghệ thuật miêu tả thiên nhiên, miêu tả tâm lí nhân vật. Bài mới: “Bến quê” ( tt ). Tìm hiểu những suy ngẫm của Nhĩ từ hoàn cảnh mình mà phát hiện quy luật giống như một nghịch lí của đời người + Hoàn cảnh của Nhĩ ? + Cảm nhận của Nhĩ về Liên vợ anh ? +Niềm khao khát của Nhĩ được đặt chân lên bãi bồi bên kia sông. +Câu chuyện của Nhĩ với cậu con trai và sự chiêm ngiệm của anh về một quy luật của đời người +Tính biểu tượng qua một số chi tiết. Tìm hiểu đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật của truyện.